Anasayfa / Yönetim / Genel Sekreterlik / Personel Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
 


Hanife IŞIK
Personel Daire Başkanı
hanifeisik@esenyurt.edu.tr
444 9 123 | 1130

 


Fisun ÇALIŞKAN
Yazı İşleri Memuru
fisuncaliskan@esenyurt.edu.tr
444 9 123 | 1131
 


Hatice ŞAMİLOĞLU
Yazı İşleri Memuru
haticesamiloglu@esenyurt.edu.tr
444 9 123 | 1132
 
 

Personel Daire Başkanlığı, 2547 Sayılı Kanunun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29. maddesiyle öngörülen görevlerini yerine getirmektedir.
 
Personel Daire Başkanlığı'nın ana amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin vizyon, misyon, strateji ve hedefleri doğrultusunda birimlerin ihtiyaç duyduğu bilgili, yetkin ve girişimci ruha sahip, toplumsal sorumluluk duyarlılığı  yüksek  olan  personel teminini sağlamak ve personelden en etkin biçimde yararlanmaktır.
 
İstanbul Esenyurt Üniversitesince belirlenmiş temel politika ve esaslar doğrultusunda  Daire Başkanlığımızın görev ve sorumluluklarını şöyle özetleyebiliriz;
 
 • Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak ve personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
 • Akademik ve idari personel yapısını planlamak  ve bu plan doğrultusunda akademik ve idari personel ilanlarının hazırlanması,
 • İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçiminde, Üniversitenin çalışma esas ve usullerine ilişkin ilkeler ve görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisine öncelik vermek, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak,
 • Üniversitemiz personelinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu Çerçevesinde atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
 • Bünyesinde çalışan akademik ve idari personelin her türlü özlük haklarıyla ilgili (atama,terfi, istifa,ilişik kesme vb.) hizmetleri kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlara uygun olarak yapmak,
 • Akademik ve İdari Personelin sözleşmelerinin yapılması ve Akademik Personellerin atandıkları tarihlere göre periyodik olarak sözleşmelerinin yenilenmesi,
 • Yabancı uyruklu öğretim elemanları ile ilgili işlemlerin yapılması ve çalışma izinlerinin alınması,
 • Kısmi statüde çalışacak öğretim elemanları ve idari personelin özlük işlemlerini yürütmek,
 • Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri ile ilgili yazışmaları yapmak,
 • Birimlerdeki hizmetin aksamaması için, yeni açılan bölümlere 2547 sayılı Kanunun 13/b maddesi uyarınca görevlendirmeleri yapmak,
 • İdari ve Akademik personelin kongre, konferans, panel ve sempozyum görevlendirmeleri ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Personel özlük v.b. bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması ile üniversite personel veri tabanının oluşturulması ve güncellenmesinin sağlanması,
 • İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak.