Ders İçeriği

1.YIL

BSY 101 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş (3-0) 3 (AKTS-5)     

Dersin amacı beden eğitimi ve spor da temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, beden eğitimi ve sporun Türk eğitim ve spor kurumları içindeki yeri ve işlevi gibi konuların öğrencilere aktarılmasıdır.

Bu ders sonunda öğrencilerin beden eğitimi ve sporun temel kavramları, tarihsel geçmişi, ekolleri ve beden eğitimi ve sporun kapsamına giren alanların öğrenmesi beklenmektedir.

ANT 101 Ritim Eğitimi ve Dans (1-2) 2 (AKTS-4)

Dersin amacı, öğrencilere temel dans teknikleri öğretimiyle, müzik-hareket bütünlüğünün kazandırılmasıdır.

Öğrencilerin günlük yaşamda hareketlerin bir ritim içerisinde geliştiğini fark etmesi ritmin danstaki önemini kavraması, duyduğu ritimleri algılaması algıladığı ritmi, vücut dilini kullanarak hareketlerle ifade etmesi, salon danslarını öğrenmesi ve dans etmekten zevk alması beklenmektedir.

ANT 103 Anatomiye Giriş (2-0) 2 (AKTS-4)

Dersin amacı anatomiye giriş dersi ; Anatominin temel kavramları hakkında bilgilere sahip olmak, bu bilgilerin ışığı altında insan vücudunun yapısını öğrenerek spor fizyolojisi, antrenman bilimi, spor biyo-mekanik, motor öğrenme, spor psikolojisi gibi derslerin alt yapısını oluşturmayı hedeflemektedir.

İnsan vücudunun hücre temelinden yola çıkılarak dokular, organlar, sistemler ve bütünsel olarak ele incelenmesi beklenmektedir.

ANT 105 Atletizm I - ANT 102 Atletizm II (1-2) 2 (AKTS-4)

Dersin amacı, öğrencilere atletizm branşını tanıtarak beden eğitimi ve sporun temeli olan bu branşın kendi içinde ayrılmış olan tüm bölümlerini öğreterek (atlamalar, koşular ve yürüyüş eğitimi), bilgi ve yeteneği kazandırmak.

Öğrencilerin atletizmin tanımı, atletizmin kendi içinde var olan branşlarının farklılıkları öğretilecek, bilgi, beceri ve koordinasyon uyumu, öğretim sitillerinin öğrenilmesi beklenmektedir.

ANT 107 Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri (3-0) 3 (AKTS-5)

Dersin amacı, öğrencilere antrenörlük ile ilgili temel bilgileri öğretmek ve mesleklerini tanımalarını sağlamaktır.

Öğrencilerin antrenman kavramı ve temel ilkeler, antrenör ve tanımı, antrenörün çalışma yöntemleri, antrenör tipleri, antrenör eğitimi, temel çalıştırıcı eğitimi programı, diğer ülkelerin antrenör yetiştirme modellerini öğrenmeleri beklenmektedir.

BSY 109 Spor Tarihi (2-0) 2 (AKTS-4)

Dersin amacı ilk çağlardan günümüze sporun ortaya çıkış koşulları ve modern olimpiyatların gelişim çizgisinin öğrenilmesidir. Türkiye’de sporun ilk yıllarında günümüze kadar gelişim çizgisi ve uluslararası ilişkilerde üstlendiği rol nedir? İlgili bilincin kazandırılması sağlanır.

Öğrenciler beden eğitimi ve spor ile ilgili tarihsel gelişimi öğrenmiş olacaktır.

BLG 105 Bilgi İletişim Teknolojileri (2-2) 3 (AKTS-4)

Bu dersin amacı temel bilgisayar eğitimidir.

Eğitim süresi sonunda öğrenciler, temel bilgisayar, internet ve ofis kullanım bilgilerine sahip olacaklardır.

ANT 104 Genel Cimnastik (1-2) 2 (AKTS-5)

Dersin amacı, öğrencilerin beden eğitimi ve sporun temel branşlarından olan genel cimnastik ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazanabilmesidir.

Ders, spor salonunda ve alanında uzman olan öğretim görevlisi tarafından yürütülecektir. Öğrenciler ders ile ilgili teorik ve uygulama eğitimi şansına sahiptir. Öğrenciler hareket etmeyi ve hareket ettirebilmeyi öğrenme olgusunu kazanmaları beklenmektedir.

ANT 106 Fizyoloji (3-0) 3 (AKTS- 5)

Dersin amacı,  öğrencilere organizmayı oluşturan sistemlerin fonksiyonlarının ve bu fonksiyonların hakkında temel bilgilerin öğretilmesidir.

Öğrencilerin dersin sonunda insan organizmasının sistemlerini ve fonksiyonlarını bilmesi gerekmektedir.

ANT 108 Sağlık Bilgisi (2-0) 2 (AKTS-3)

Sağlık bilgisinin tanımı, amacı, sağlıkla ilgili gelişmeler, enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam tarzını geliştirmekle ilgili metodlar, hijyen, çevre koşulları, çocuklar ve gençler için zararlı alışkanlıklar ve etkileri, çocuk ve gençlerde sık görülen spor yaralanmaları ve korunma yollarının bilinmesi hedeflenmektedir.

Öğrenciler dersin sonunda ilgili gelişmeleri takip edebilme, vücudun bakımını yapabilme, ölümcül hastalıklardan ve kazalardan korunma yollarını, ilk yardım kurallarını ve tekniklerini öğrenmesi beklenmektedir.

ANT 110 Kinesiyoloji (3-0) 3 (AKTS-5)

Dersin amacı; kinesiyolojinin temel kavramları hakkında bilgilere sahip olmak, bu bilgilerin ışığı altında insan vücudunun yapısı ve fonksiyonlarını öğrenerek spor fizyolojisi, antrenman bilimi, spor biyo-mekanik, motor öğrenme, spor psikolojisi gibi derslerin alt yapısını oluşturmayı hedeflemektedir.

İnsan vücudunun temel hareketlerinin anatomik (kemik, kas ve eklem) temellerinden yola çıkarak sportif eylemlerin bilimsel temellere dayalı olarak çalıştırılması ve geliştirilmesi beklenmektedir.

SEC 102 Seçmeli I (Bireysel Sporlar) (ANT 112- ANT 120)

ANT 112 Yüzme (1-2) 2 (AKTS-4)

Dersin amacı Öğrencinin yüzme sporunu tanıması, öğrenmesi, yüzme öğrenme yöntemlerini tanıması ve uygulayabilmesidir.

Öğrencilerin dersin sonunda yüzme havuzu çeşitlerini tanımaları, yüzme sporu tarihi ile tarihsel süreç hakkında bilgi sahibi olmaları,  yüzme sporunda eğitim aşamalarını öğrenmeleri, yüzme branşı tekniklerini kavramaları, yüzme branşında yarışma kurallarını ve can kurtarma ve ilk yardım tekniklerini öğrenmeleri beklenmektedir

ANT 114 Step- Aerobik (1-2) 2 (AKTS-4)

Dersin amacı, öğrencilerin step- aerobik tekniği, türleri, tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır.

Öğrencilerin step- aerobik ile ilgili teknik eğitimi hakkında ve dersin materyalleri ile ilgili bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

ANT 116 Okçuluk (1-2) 2 (AKTS-4)

Dersin amacı, öğrencilerin okçuluk branşının öğretilmesi, öğretim basamaklamasının değerlendirilmesi ve yarışma kurallarının incelenmesidir.

Öğrencilere okçuluk branşının tanıtılması okçuluk temel tekniğinin öğretilmesi yarışma kurallarının öğretilmesi beklenmektedir.

ANT 118 Badminton (1-2) 2 (AKTS-4)

Bu dersin amacı, öğrencilere badmintonu tanıtıp sevdirme ve öğretecek ,oynatacak seviyeye getirmektir.

Öğrencinin badminton sporunun temel tekniklerini kavraması ve uygulaması beklenmektedir.

ANT 120 Kayak (1-2) 2 (AKTS-4)

Dersin amacı, öğrencilere kayak branşının öğretilmesi, öğretim basamaklamasının değerlendirilmesi ve yarışma kurallarının incelenmesidir.

Öğrencilere kayak branşının tanıtılması kayak temel tekniğinin öğretilmesi yarışma kurallarının öğretilmesi beklenmektedir.

TUR 102 Türk Dili (4-0) 4 (AKTS-4)

Dersin amacı,  öğrencilere anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.

 

2.YIL

 

ANT 201 Genel Antrenman Bilgisi I - ANT 202 Genel Antrenman Bilgisi II      (3-0) 3 (AKTS- 6)

Dersin amacı, öğrencilere antrenmanın öğelerinin aktarılması, antrenman planlanmasının öğretilmesi ve temel motorik özelliklerin öğretilmesidir.

Öğrencilerin dersin sonunda antrenmanın öğelerini tanımış, antrenman planlaması yapıyor ve temel motorik özellikler hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir.

ANT 203 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri (2-2) 3 (AKTS- 4)

Öğrenciye, öğretim ilke ve yöntemlerle ilgili temel kavramları, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğrenme ve öğretim stratejileri öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretim yöntem ve tekniklerin uygulama ile ilişkisi öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları konularında yeterli duruma getirmektir.

ANT 205 Egzersiz ve Spor Psikolojisi (3-0) 3 (AKTS- 4)

Dersin amacı, öğrencilerin sporcunun müsabaka öncesi, anı ve sonrasında psikolojik hazırlığı ve meydana gelen psikolojik problemlerin giderilmesini öğrenmeleridir.

Dersin sonunda öğrencilerin müsabaka öncesi, anı ve sonrasında psikolojik hazırlığı ve meydana gelen psikolojik problemlerin giderilmesinde başarı sağlanması beklenmektedir.

ANT 207 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi (2-2) 3 (AKTS- 5)

Dersin amacı,  öğrencilere organizmayı oluşturan sistemlerin fonksiyonlarının ve bu fonksiyonların egzersize farklı koşullara cevabının öğretilmesidir.

Öğrencilerin dersin sonunda insan organizmasının fonksiyonlarını ve egzersize uyumunu bilmesi beklenmektedir.

YDL 203Yabancı Dil I (3-0) 3 (AKTS-3)

Akademik ve mesleki İngilizceyi dilin dört becerisini kullanarak geliştirme ve ileri seviyeye ulaştırma, Process Approach tekniğiyle akademik paper yazma ve geliştirme, intensive, extensive, speed reading tekniğinin uygulanması.

YDL 206 Yabancı Dil II (3-0) 3 (AKTS-3)

Akademik ve mesleki İngilizceyi dilin dört becerisini kullanarak geliştirme ve ileri seviyeye ulaştırma, Process Approach tekniğiyle akademik paper yazma ve geliştirme, intensive, extensive, speed reading tekniğinin uygulanması

ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4 (AKTS-4)

Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo- psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketlen ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ele alınması.

SEC 201 Seçmeli II (Takım Sporları) (ANT 211- ANT 217)

ANT 209 Voleybol (1-2) 2 (AKTS-4)

Bu dersin amacı, öğrencilere ders ile ilgili temel teknik hareketlerin gösterilmesi ve voleybol öğretim yöntemlerinin verilmesidir.

Öğrencilerin voleybol öğretim yöntemleri uygulamasını öğrenmesi beklenmektedir.

ANT 211 Hentbol (1-2) 2 (AKTS-4)

Bu dersin amacı, hentbolda toplu-topsuz bireysel teknikleri uygulamak, bireysel, grup, takım halinde hücum-savunmayı geliştirmektir.

Bu dersin sonunda öğrenci; bireysel, grup, takım halinde hücum-savunmayı gösterebilecektir.

ANT 213 Basketbol (1-2) 2 (AKTS- 4)

Dersin amacı öğrencilerin basketbola yönelik genel bilgilendirme ve eğitim alması ve temel teknik hareketlerinin öğrenmesidir.

Öğrencilerin basketbol ile ilgili temel eğitim alması beklenmektedir.

ANT 215 Futbol (1-2) 2 (AKTS- 4)

Dersin amacı öğrencinin futbolun tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olması, futbol oyun kuralları çerçevesinde uygulamalara katılması, temel teknik ve taktik becerileri gelişmesidir.

Öğrenci futbolu okullarda öğretecek temel eğitimi kazanır, Türkiye ve dünyada futbolla ilgili gelişmeleri öğrenir, bireysel ve takım savunması hakkında bilgi sahibi olur.

ANT 202 Antrenman Bilgisi II (3-0) 3 (AKTS-6)

Antrenman ile ilgili temel kavramları, insan organizmasının antrenmanlara verdiği cevapları öğrenmek ve biyomotor yetilerin antrenmanlarını yaptırabilir hale getirmek.

Öğrencilerin antrenman bilgisi ile ilgili genel içerik ve terminolojisi öğrenmesi, antrenman kuram ve prensipleri çerçevesinde temel biyomotor özelliklerin antrenmana adaptasyon şekil ve süreçlerini öğrenmesi beklenmektedir.

ANT 204 Sporda Müsabaka Analizi ve Değerlendirilmesi (2-0) 2 (AKTS-3)

Spor müsabakalarının değişik gözlem türleri, video tekniği yöntemleriyle analizlerinin kuramsal ve pratik boyutları, gözlem formu hazırlama ve veri değerlendirme uygulamaları. Bireysel ve takım sporlarında gözlem değerlendirme ilkeleri.

ANT 206 Spor Masajı (2-2) 3 (AKTS- 4)

Spor etkinliklerinde ya da daha sonra, hazırlık ya da toparlanmaya katkıda bulunmak, yaralanma ve sakatlanmaları önlemek, tedavi amaçlı spor masajına ilişkin genel bilgilendirme ve uygulamada kullanılan temel beceri ve tekniklerin öğrenimi ve öğretimini kapsar.

ANT 208 Sporda Yetenek Seçimi ve ilkeleri (2-0) 2 (AKTS-4)

Yetenek ve yatkınlık kavramının tanımı, yetenek seçimi ve araştırmasına yönelik ön şartlar. Bireysel ve takım sporlarında yetenek seçiminin ilkeleri, uygulama örnekleri, bilimsel ve uygulama alanındaki deneyim birikimleri. Yetenek seçimi için çağdaş model örneklerinin değişik örneklemeleri.

ANT 210 Uzmanlık Spor Dalı Temel ( 3-2) 4 (AKTS- 6)

Dersin amacı öğrencinin, ilgili branşta uzmanlaşmak için gerekli temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olunması ve bir antrenörün bilgi birikim seviyesine ulaşmasını sağlamak.

BSY 210 Sporcu Beslenmesi (2-0) 2 (AKTS-4)

Bu dersin amacı, öğrencilere sporcu beslenmesinin temel kavramlarını, besin öğelerinin organizmadaki görevlerini ve spordaki önemlerini, spor türlerine bağlı farklı enerji kazanım yollarını, antrenman ve müsabaka beslenmesinin ilkelerini, nutrisyonel ergojenik yardımcıları açıklamaktır.

Öğrencilerin sporcu beslenmesinin anlam ve önemi ile sporda doğru beslenme uygulamalarına ilişkin ilkeleri öğrenmesi beklenmektedir. 

 

3.YIL

 

BSY 307 Spor Sakatlıkları ve İlk Yardım (2-2) 3 (AKTS-4)        

Dersin amacı, sakatlanma mekanizmaları, ısınma-soğuma ve spor sakatlıklarından korunma, spor sakatlıklarında tedavi ilkelerini ve tekniklerini öğrenebilme.

Öğrencilerin genel anlamda spor sakatlıkları ve sakatlık unsurlarını ortadan kaldıran faktörlerin bertaraf edilmesi ile ilgili kazanımlar elde etmesi beklenmektedir.

ANT 301 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (3-0) 3 (AKTS-4)

Dersin amacı, öğrencilere bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli teorik ve uygulama becerisini kazandırmaktır.

Öğrencilerin bilimsel bir araştırma yapabilme yeteneğine sahip olması, literatür tarama bilgisine sahip olması beklenmektedir.

ANT 303 Sporda Hareket ve Beceri Öğrenimi  (2-2) 3 (AKTS-4)

Harekete dayalı öğrenme ve performansı etkileyen kalıtsal, çevresel, psikolojik, sosyolojik, biyolojik, nörolojik, kinematik, metodik vb. etmenlerin tanımı, süreci ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri ile becerilerin ölçülmesi.

BSY 301 Spor Sosyolojisi (2-0) 2 (AKTS-4)         

Bu dersin ana amacı öğrencilere, sosyolojinin temel kavramlarının sporla ilişkisi, sporcu, spor kurumları ve sportif aktivitelerdeki değişik görünümlerinin verilmesidir.

Öğrencilerin sosyolojinin temel kavramlarını sporla ilişkisi ve görünümlerini öğrenmesi beklenmektedir.

ANT 305 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması Gözlemi (1-2) 2 (AKTS-4)

Uygulama Spor kulüplerinin belirlenmesi ve görevlendirmeler, Kulüp örgütsel yapısı hakkında bilgi toplama ve değerlendirme, Kulübün sosyal çevre ve sosyal yaşamdaki işlevlerinin gözlenmesi, Antrenörün ve sporcunun spor kulübündeki günlük aktivitelerinin gözlenmesi, Antrenörün yıllık antrenman planlamaları ile ilgili gözlem ve bilgi edinme, Antrenmanın içeriğinin gözlenmesi, Antrenör ve sporcu ilişkisinin antrenman esnasında gözlenmesi, Antrenman esnasında araç-gereç ve yazılı bilgilerin kullanılmasının gözlemi, Sporcu ve antrenör sözleşmelerinin gözlenmesi, Lisans bilgilerinin değerlendirilmesi, Kamp programları ve planlaması, Deplasmanların planlanması ve değerlendirilmesi, Uzmanlık dalı dışındaki faaliyetlerin genel değerlendirilmesi, Sporcu sağlığı ile ilgili konuların gözlenmesi planlanmaktadır.

BSY 317 Fiziksel Uygunluk (3-0) 3 (AKTS-4)

Bu dersin amacı; fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivitenin tanımı ve arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, fiziksel uygunluk ile ilgili kavramları kavrayıp kullanabilmek, fiziksel uygunluğun önemini anlayabilmek, fiziksel uygunluk ve beslenme ilişkisini kavrayabilmek, fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisini kavrayabilmek, fiziksel aktivite ve dolaşım sistemi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, fiziksel aktivite ve solunum sistemi arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek, fiziksel aktivite ve kas gelişimi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için temel antrenman metotlarının tanıtımı ve uygulayabilmek, fiziksel uygunluğun değerlendirilmesinde kullanılan ölçüm yöntemlerini kavrayabilmektir.

Bu dersin sonunda öğrenci; fiziksel uygunluk ile ilgili kavram ve bilgileri öğrenmiş olacaktır.

ANT 307 Uzmanlık Spor Dalı Teknik Taktik I (ANT309-ANT 357) – ANT 314 Uzmanlık Spor Dalı Teknik Taktik II (ANT316 – ANT364)  ANT 411 Uzmanlık Spor Dalı Teknik Taktik III (ANT 413-ANT 461) - ANT 412 Uzmanlık Spor Dalı Teknik Taktik IV  ( ANT 414- ANT 462)( 3-2) 4 (AKTS- 6)

Dersin amacı öğrencinin, ilgili branşta uzmanlaşmak için gerekli temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olunması antrenman planlaması, teknik taktik kazanımlar elde edilmesi, kazanılan becerilerin uygulanması ve bir antrenörün bilgi birikim seviyesine ulaşmasını sağlamak.

ANT 302 Doping ve Ergojenik Yardım (2-0) 2 (AKTS-3)

Dersin amacı doping ve ergojenik yardımcıların öğrenilmesi ve sporcuların bu konuda bilinçlendirilmesidir.

Doping tarihçesi ve genel bilgiler, Doping maddeleri ,Ergojenik yardımlar içeriği, Besinsel ergojenik yardımlar, Diğer ergojenik yardımlar, Ulusal ve uluslararası dopingden korunma yöntemlerinin öğrenilmesi hedeflenmektedir.

ANT 304 Spor Biyomekaniği (2-0) 2 (AKTS-3)

Yerçekimi, ivme, enerji ve güç tanımları, statik, dinamik hareketler ve analizi, kaldıraç, kinematik, kinetik ve çeşitli spor dallarının biyomekanik analizinin yapılması amaçlanmaktadır.

ANT 306 Sportif Performans Ölçüm Yöntemleri ve Değerlendirme (2-0) 2 (AKTS- 4)

Sportif performansın gelişmesi için temel motorik özelliklerin belirlenmesi ve geliştirilmesi için uygulanan testler hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmektedir.

ANT 308 Çocuk ve Gençlerde Antrenman (3-0) 3 (AKTS- 6)

Farklı yaş gruplarında yapılan motorik özelliklerin gelişmesini hedefleyen çalışmaların doğru bir planlanma içinde, motorik özelliklerin yanı sıra sosyolojik, psikolojik ve teknik-taktik çalışmaların planlanması konusunda bilgi sahibi olunması hedeflenmektedir.

ANT 310 Kondisyon Antrenmanları ve Yöntemleri (2-2) 2 (AKTS- 4)

Temel kavramlar ve ilkeleri, spor branşlarına özgü kondisyonel özellikler, kurumsal yaklaşım, kuvvet, sürat, dayanıklılık ve hareketliliğin geliştirilmesine yönelik tekniklerin öğrenimi.

ANT 312 Psikomotor Gelişim (3-0) 3 (AKTS-4)

Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen etkenler, kuramsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı arasındaki ilişki, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.

 

4.YIL

 

ANT 401 Olimpizm ve Fair Play (2-0) 2 (AKTS-3)

Dersin amacı, öğrencilere Antik Olimpiyat Oyunları’nın felsefesini, Modern Olimpik Hareketin kuruluşunu etkileyen faktörleri, olimpizmin felsefi dayanaklarını, olimpik kuruluşların yapı ve görevlerini, olimpik hareketin karşı karşıya olduğu problemleri, Türkiye’de olimpik hareketin kuruluş ve gelişimini, Türkiye’nin modern olimpiyatlara katılım sürecini açıklamaktır.

ANT 403 Yaşam Boyu Spor (2-2) 3 (AKTS-5)

Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi. Yaşam boyu spor aktivitelerinin tanımı (Jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması gibi spor yapma bilincinin kazandırılması hedeflenmektedir.

ANT 405 Antrenörlük Uygulaması I (2-4) 4 (AKTS-7)

ANT 406 Antrenörlük Uygulaması II (2-4) 4 (AKTS-7)

Öğrenciler yapacakları antrenörlük uygulaması ile deneyim kazanacak ve antrenörlük uygulamasının ilkeleri konusunda bilgi edinecektir.

ANT 407 Spor bilimlerinde Araştırma ve Proje I (3-2) 4 (AKTS-6)

ANT 404 Spor Bilimlerinde Araştırma ve Proje II (3-2) 4 (AKTS-6)

Bu derste, öğrencilerin dördüncü yılda yapacakları tez ile ilgili; literatür tarama, konu ve danışman belirleme, ön rapor hazırlama ve tez kurgusu yapma gibi konular incelenir. Ayrıca, bu derste öğrencilere araştırma teknikleri, istatistik ve içinde bulundukları kaynak ortamları tanıtılmaktadır.

ANT 409 Antropometri (2-0) 2 (AKTS-3)

Antropometrik ölçüm yöntemlerinin ve değerlendirilmesinin öğretilmesi, beden yapısı, tipi ve kompozisyonu ile performans arasındaki ilişkilerin incelenmesi

ANT 402 Spor Yönetimi ve Organizasyonu (3-0) 3 (AKTS-5)

Dersin amacı, öğrencilere spor yönetimi ile ilgili tanım ve kavramların öğretilmesi, spor yönetim modelleri ve Türk Spor Sisteminin tarihsel gelişimi ve analizinin öğretilmesidir.

Öğrencilerin spor yönetimi ile ilgili temel kavramları bilme ve spor yönetim modelleri ile ilgili kavramları kavrayabilmesi beklenmektedir.

ANT 408 Engelliler İçin Spor (2-0) 2 (AKTS-4)

Dersin amacı, öğrencilere engellilere yönelik beden eğitim ve spor konusunda bilgi ve deneyimlerin kazandırılmasıdır.

Bu dersin sonuna öğrenciler; engellilere yönelik beden eğitim ve spor konusunda bilgi ve deneyim kazanmış olur.

ANT 410 Ekip Çalışması ve Liderlik Uygulamaları (2-2) 3 (AKTS-4)

Bu dersin amacı, bir grupla birlikte çalışırken belirli bir program hazırlama ve uygulama ve ekibi programa uygun bir şekilde yönetebilme yeteneğinin kazanılması hedeflenmektedir.

ANT 411 Uzmanlık Spor Dalı III (3-2) 4 (AKTS-6)

ANT 412 Uzmanlık Spor Dalı IV (3-2) 4 (AKTS-6)

Branşa özgü teknik-taktik bilgiye sahip olmak.