Ders İçeriği

I.YIL

BSY 101 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş (3-0) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı beden eğitimi ve spor da temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, beden eğitimi ve sporun Türk eğitim ve spor kurumları içindeki yeri ve işlevi gibi konuların öğrencilere aktarılmasıdır.Bu ders sonunda öğrencilerin beden eğitimi ve sporun temel kavramları, tarihsel geçmişi, ekolleri ve beden eğitimi ve sporun kapsamına giren alanların öğrenmesi beklenmektedir.


BSY 103 Genel Cimnastik (1-2) 2 (AKTS-5)
Dersin amacı, öğrencilerin beden eğitimi ve sporun temel branşlarından olan genel cimnastik ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazanabilmesidir.
Ders, spor salonunda ve alanında uzman olan öğretim görevlisi tarafından yürütülecektir. Öğrenciler ders ile ilgili teorik ve uyguluma eğitimi şansına sahiptir. Öğrenciler hareket etmeyi ve hareket ettirebilmeyi öğrenme olgusunu kazanmaları beklenmektedir.


ISY 101 İktisada Giriş (2-0) 2 (AKTS-3)
Dersin amacı, bu dersin eğitimini alan öğrencilerin temel iktisadi kavram ve ilişkileri öğrenmesidir. Öğrencilerin eğitim süresi sonrası soyutlama yapmayı ve bilimsel düşünme yeteneğini kazanması beklenmektedir.


BSY 105 Atletizm (1-2) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilere atletizm branşını tanıtarak beden eğitimi ve sporun temeli olan bu branşın kendi içinde ayrılmış olan tüm bölümlerini öğreterek (atlamalar, koşular ve yürüyüş eğitimi), bilgi ve yeteneği kazandırmak.Öğrencilerin atletizmin tanımı, atletizmin kendi içinde var olan branşlarının farklılıkları öğretilecek, bilgi, beceri ve koordinasyon uyumu, öğretim sitillerinin öğrenilmesi beklenmektedir.


BSY 107 İşletme Yönetimi 1 (3-0) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı, Ticari yaşam içerisindeki işletmelerin doğal yapısı, işlevi, işleyişi ve yönetimi konularında alt yapı oluşturacak temel kavram ve bilgilerin kazandırılmasıdır. Öğrencilerin;
1- İşletme ve işletme amaçlarını açıklayabilme
2- Ticari, özel ve kamu işletmelerini tanımlama
3- Yönetim kavram ve ilkelerini söyleme ve yazma
4- İşletme fonksiyonlarını sıralama ve açıklama
5- Örgüt doğasını ve yapılarını inceleyebilme özelliklerini kazanması planlanmaktadır.


BSY 109 Spor Tarihi (2-0) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı ilk çağlardan günümüze sporun ortaya çıkış koşulları ve modern olimpiyatların gelişim çizgisi nasıldır. Türkiye’de sporun ilk yıllarında günümüze kadar gelişim çizgisi ve uluslararası ilişkilerde üstlendiği rol nedir? Bu bilincin kazandırılması sağlanır.
Öğrenciler beden eğitimi ve spor ile ilgili tarihsel gelişimi öğrenmiş olacaktır.


BLG 105 Temel Bilgi Teknolojileri (2-2) 3 (AKTS-4)
Bu dersin amacı temel bilgisayar eğitimidir.
Eğitim süresi sonunda öğrenciler, temel bilgisayar, internet ve ofis kullanım bilgilerine sahip olacaklardır.


BSY 102 Yüzme (1-2) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı Öğrencinin yüzme sporunu tanıması, öğrenmesi, yüzme öğrenme yöntemlerini tanıması ve uygulayabilmesidir.Öğrencilerin dersin sonunda yüzme havuzu çeşitlerini tanımaları, yüzme sporu tarihi ile tarihsel süreç hakkında bilgi sahibi olmaları, yüzme sporunda eğitim aşamalarını öğrenmeleri, yüzme branşı tekniklerini kavramaları, yüzme branşında yarışma kurallarını ve can kurtarma ve ilk yardım tekniklerini öğrenmeleri beklenmektedir.


BSY 104 İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji (3-0) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı; anatomi ve kinesiyolojinin temel kavramları hakkında bilgilere sahip olmak, bu bilgilerin ışığı altında insan vücudunun yapısı ve fonksiyonlarını öğrenerek Spor Fizyolojisi ,Antrenman bilimi, spor biyo-mekanik, motor öğrenme, spor psikolojisi gibi derslerin alt yapısını oluşturmayı hedeflemektedir.İnsan vücudunun hücre temelinden yola çıkılarak dokular,organlar,sistemler ve bütünsel olarak ele incelenmesi, insan vücudunun temel hareketlerinin anatomik (kemik, kas ve eklem) temellerinden yola çıkarak sportif eylemlerin bilimsel temellere dayalı olarak çalıştırılması ve geliştirilmesi beklenmektedir.

BSY 106 İşletme yönetimi II (3-0) 3 (AKTS-5)
Genel işletmecilik ile ilgili kavramlar ışığında işletmelerin kuruluşu, hukuki yapıları ve işletme fonksiyonları kullanabilmeyi öğrenme


SOH 114 Hukuka Giriş (3-0) 3 (AKTS-5)
Bu dersin genel amacı; öğrencilerin hukuk kavramı, gerekliliği, sosyal hayatı düzenleyen kurallarla hukuk kuralları arasındaki farklılıklar, hukukun dalları ve hukukun kaynakları, kanun, tüzük ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
Öğrencilerin Hukuk kavramı, gerekliliği, sosyal hayatı düzenleyen kurallarla hukuk kuralları arasındaki farklılıklar, hukukun dalları ve hukukun kaynakları, kanun, tüzük ve yönetmelikler hakkında bilgileri öğrenmesi beklenmektedir.


BSY 108 Türkiye’de Sporun Yönetim Yapısı (2-0) 2 (AKTS-3)
Bu dersin ana amacı, öğrencilerin Türkiye spor teşkilatının tarihsel gelişimi, spor teşkilatının mevcut örgütlenmesi, Ulusal mevzuatta spor ve spora ilişkin düzenlemeleri öğrenmesidir.Öğrencilerin GSGM, özerk federasyonlar, spor teşkilatının taşra örgütlenmesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Paralimpik Olimpiyat Komitesi, spor kulüpleri, amatör spor federasyon ve konfederasyonları ve spor ile ilgili diğer vakıf ve derneklerin yapısını öğrenmeleri beklenmektedir.

SEC 102 Seçmeli I (Bireysel Sporlar) (BSY 110- BSY 116)


BSY 110 Step- Aerobik (1-2) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilerin step- aerobik tekniği, türleri, tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır.Öğrencilerin step-aerobik ile ilgili teknik eğitimi hakkında ve dersin materyalleri ile ilgili bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.


BSY 112 Okçuluk (1-2) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilerin okçuluk branşının öğretilmesi, öğretim basamaklamasının değerlendirilmesi ve yarışma kurallarının incelenmesidir.Öğrencilere okçuluk branşının tanıtılması okçuluk temel tekniğinin öğretilmesi yarışma kurallarının öğretilmesi beklenmektedir.


BSY 114 Satranç (1-2) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilere Satranç oyunu ile ilgili beceri kazandırmak ve öğrencilerin düşünme yeteneğini geliştirmektir.Öğrencilerin dersin bitimi ile satranç oyunu ile ilgili yeteneği kazanması ve düşündüklerini pratiğe aktarmaları beklenmektedir.


BSY 116 Ritim Eğitimi ve Dans (1-2) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilere temel dans teknikleri öğretimiyle, müzik-hareket bütünlüğünün kazandırılmasıdır.Öğrencilerin Günlük yaşamda hareketlerin bir ritim içerisinde geliştiğini fark etmesi ritmin danstaki önemini kavraması, duyduğu ritimleri algılaması algıladığı ritmi, vücut dilini kullanarak hareketlerle ifade etmesi, salon danslarını öğrenmesi ve dans etmekten zevk alması beklenmektedir.


TUR 104 Türk Dili (4-0) 4 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilere anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.


II.YIL

BSY 201 Spor Yönetimi ve Organizasyonu I (3-0) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı, öğrencilere spor yönetimi ile ilgili tanım ve kavramların öğretilmesi, spor yönetim modelleri ve Türk Spor Sisteminin tarihsel gelişimi ve analizinin öğretilmesidir.Öğrencilerin spor yönetimi ile ilgili temel kavramları bilme ve spor yönetim modelleri ile ilgili kavramları kavrayabilmesi beklenmektedir.


BSY 203 Spor Fizyolojisi (2-2) 3 (AKTS- 5)
Dersin amacı, öğrencilere organizmayı oluşturan sistemlerin fonksiyonlarının ve bu fonksiyonların egzersize farklı koşullara cevabının öğretilmesidir.Öğrencilerin dersin sonunda insan organizmasının fonksiyonlarını ve egzersize uyumunu bilmesi beklenmektedir.


BSY 205 Spor Psikolojisi (2-0) 2 (AKTS- 4)
Dersin amacı, öğrencilerin sporcunun müsabaka öncesi, anı ve sonrasında psikolojik hazırlığı ve meydana gelen psikolojik problemlerin giderilmesini öğrenmeleridir.Dersin sonunda öğrencilerin müsabaka öncesi, anı ve sonrasında psikolojik hazırlığı ve meydana gelen psikolojik problemlerin giderilmesinde başarı sağlanması beklenmektedir.


BSY 207 Spor Hukuku (3-0) 3 (AKTS- 5)
Dersin amacı Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; hukukun temel ilkeleri doğrultusunda, hukuk ve spor ilişkisini kurabilecektir.Öğrencilerin hukukun temel prensiplerini spor alanına aktarması beklenmektedir.

SEC 201 Seçmeli II (Takım Sporları) (BSY 209- BSY213)


BSY 209 Basketbol (1-2) 2 (AKTS- 4)
Dersin amacı öğrencilerin basketbola yönelik genel bilgilendirme ve eğitim alması ve temel teknik hareketlerinin öğrenmesidir.Öğrencilerin basketbol ile ilgili temel eğitim alması beklenmektedir.

BSY 211 Futbol (1-2) 2 (AKTS- 4)

Dersin amacı öğrencinin futbolun tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olması, futbol oyun kuralları çerçevesinde uygulamalara katılması, temel teknik ve taktik becerileri gelişmesidir.Öğrenci futbolu okullarda öğretecek temel eğitimi kazanır, Türkiye ve dünyada futbolla ilgili gelişmeleri öğrenir, Bireysel ve takım savunması hakkında bilgi sahibi olur.

BSY 213 Çim Hokeyi (1-2) 2 (AKTS- 4)
Bu dersin amacı, öğrencilere çim hokeyinin tarihçesini, temel duruş becerilerini, pas, aldatmalar, yere düşme teknikleri, takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallarının öğretilmesidir.


YDL 203 Yabancı Dil I (3-0) 3 (AKTS-3)
İşletme terminolojisini genişletme, akademik ve mesleki İngilizceyi dilin dört becerisini kullanarak geliştirme ve ileri seviyeye ulaştırma, Process Approach tekniğiyle akademik paper yazma ve geliştirme, intensive, extensive, speed reading tekniğinin uygulanması.


ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4 (AKTS-4)
Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri.

BSY 202 Genel Antrenman Bilgisi (3-0) 3 (AKTS- 6)
Dersin amacı, öğrencilere antrenmanın öğelerinin aktarılması, antrenman planlanmasının öğretilmesi, ve temel motorik özelliklerin öğretilmesidir.
Öğrencilerin dersin sonunda antrenmanın öğelerini tanımış, antrenman planlaması yapıyor, ve temel motorik özellikler hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir.


BSY 204 Spor Ekonomisi (2-0) 2 (AKTS-4)
Bu dersin amacı, spor hizmetlerindeki yöneticilere ekonominin tanıtımını sağlamak. Onları spor yönetimi ve endüstrisi konusuna anlam kazandıran ekonomik kurallarla ilgili olarak bilgilendirmektir.Öğrencinin spor ekonomisinin oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve spor yönetimindeki rolü ve önemini öğrenmesi beklenmektedir.


BSY 206 Spor Yönetimi ve Organizasyonu II (3-0) 3 (AKTS-5)
Bu dersin amacı öğrencilere Ulusal ve Uluslararası Spor Kuruluşlarının yapısının ve işleyişinin öğretilmesi, Türkiye'de spor yönetiminin güncel sorunlarının analizinin öğretilmesi.Öğrencilerin Ulusal ve Uluslararası Spor kurum ve kuruluşlarını farklı açılardan analiz etme becerilerini kazanması beklenmektedir.

BSY 208 Sporcu Beslenmesi (2-0) 2 (AKTS-4)
Bu dersin amacı, öğrencilere sporcu beslenmesinin temel kavramlarını, besin öğelerinin organizmadaki görevlerini ve spordaki önemlerini, spor türlerine bağlı farklı enerji kazanım yollarını, antrenman ve müsabaka beslenmesinin ilkelerini, nutrisyonel ergojenik yardımcıları açıklamaktır.Öğrencilerin sporcu beslenmesinin anlam ve önemi ile sporda doğru beslenme uygulamalarına ilişkin ilkeleri öğrenmesi beklenmektedir.


ISY 204 İnsan Kaynakları Yönetimi (2-0) 2 (AKTS-4)
Bu dersin ana amacı, ürün ve hizmet üreten bir örgüttün toplam kalite yönetimindeki ilk değeri olan insan kaynaklarının önemini kavrayarak etkili yöneticiliğe adım atılması amaçlanmaktadır.
Dersin sonunda öğrencilerin
1-Örgütsel yaşamda insan kaynaklarını açıklama ve tanımlayabilme,
2-Farklı sektörlere ilişkin insan kaynaklarını 3-İş geliştirebilme ve işe ilişkin personel sağlama ve seçme,
4-Performansı değerlendirme ve ödüllendirmesi beklenmektedir.


YDL 206 Yabancı Dil II (3-0) 3 (AKTS-3)
İşletme terminolojisini genişletme, akademik ve mesleki İngilizceyi dilin dört becerisini kullanarak geliştirme ve ileri seviyeye ulaştırma, Process Approach tekniğiyle akademik paper yazma ve geliştirme, intensive, extensive, speed reading tekniğinin uygulanması.

SEC 202 Seçmeli III(Takım Sporları) (BSY 210- BSY 214)


BSY 210 Futsal (1-2) 2 (AKTS-4)
Bu dersin amacı öğrencilere futsal teknik ve taktiklerinin öğretilmesi ve temel becerilerin kazandırılmasıdır.Dersin sonunda öğrencilerin; maç uygulamalarında hücum ve savunma taktiklerini uygulaması, futsal maçlarının performansını artırmak için değerlendirmeler yapabilmesi, futsal sporunun teknik ve taktiklerini uygulaması, futsal sporunun kurallarını uygulaması ve futsal sporu ile ilgili temel becerileri uygulaması beklenmektedir.


BSY 212 Voleybol (1-2) 2 (AKTS-4)
Bu dersin amacı, öğrencilere ders ile ilgili temek teknik hareketlerin gösterilmesi ve voleybol öğretim yöntemlerinin verilmesidir.Öğrencilerin Voleybol öğretim yöntemleri uygulamasını öğrenmesi beklenmektedir.


BSY 214 Hentbol (1-2) 2 (AKTS-4)
Bu dersin amacı, hentbolda toplu-topsuz bireysel teknikleri uygulamak, bireysel, grup, takım halinde hücum-savunmayı geliştirmektir.Bu dersin sonunda öğrenci; bireysel, grup, takım halinde hücum-savunmayı gösterebilecektir.

III. YIL

BSY 301 Spor Sosyolojisi (2-0) 2 (AKTS-4)
Bu dersin ana amacı öğrencilere, sosyolojinin temel kavramlarının sporla ilişkisi, sporcu, spor kurumları ve sportif aktivitelerdeki değişik görünümlerinin verilmesidir.Öğrencilerin sosyolojinin temel kavramlarını sporla ilişkisi ve görünümlerini öğrenmesi beklenmektedir.


BSY 303 Rekreasyon Liderliği ve Planlama (2-2) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı programlama ve programlamarla ilgili kavramları tanımlamak, sosyal planlama sürecine ve aşamalarına açıklık getirmek ve öğrencileri liderlik hakında yapılmış olan çalışmalar hakkında bilgilendirmektir.Öğrencilerin programı çeşitli boyutları yönünden değerlendirebilmesi, program planlama sürecini kavrayarak meslek hayatında uygulayabilmesi, rekreasyon programı ve programlaması kavramlarını anlaması, tanıdığı yöneticilerin liderlik tarzlarını sağlıklı değerlendirebilmesi, liderlik tarzlarını anlaması ve ortama göre uygulamaya çalışması, liderlik teorilerini, teorilerin mantığını anlaması ve liderlik kavramını kavraması beklenmektedir.


BSY 305 Genel Muhasebe (3-0) 3 (AKTS-5)
Bu dersin amacı, muhasebenin temel kavramları, muhasebe ilkeleri ve standartlarına uygun düşünce tarzıyla sorun çözme, bilânço ve gelir tablosunu düzenleme, bilânço ve gelir tablosu kalemlerinin dış bilgi kullanıcılar bakımından anlam ve önemini kavrama amaçlanmaktadır.


ISL 303 Örgütsel Davranış (3-0) 3 (AKTS-4)
Bu derste örgütlerde karar davranışı: Karar verme, karar türleri, etkin karar vermenin şartları ve grup kararları. Örgütlerde Çatışma: Çatışmanın tanımı ve kaynakları, çatışmanın önemi, çatışma kaynakları, çatışmanın sonuçları, çatışma yönetimi ve sorun çözmenin duygusal yönü. Örgütlerde hayal kırıklığı ve iş tatmini. Örgütlerin yönetiminde stres: Bireysel ve örgütsel stres, stresin sebepleri ve sonuçları. Gruplar ve grup davranışı. Birey-örgüt bütünleşmesinde davranışsal yaklaşımlar öğretilmesi amaçlanmaktadır.


BSY 307 Spor Sakatlıkları ve İlk Yardım (2-2) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı, sakatlanma mekanizmaları, ısınma-soğuma ve spor sakatlıklarından korunma, spor sakatlıklarında tedavi ilkelerini ve tekniklerini öğrenebilme.
Öğrencilerin genel anlamda spor sakatlıkları ve sakatlık unsurlarını ortadan kaldıran faktörlerin bertaraf edilmesi ile ilgili kazanımlar elde etmesi beklenmektedir.


SEC 301 Seçmeli IV(Bireysel Sporlar) BSY (309- BSY 315)


BSY 309 Tenis (1-2) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilerin tenis için temel teknik ve becerilere sahip olmasıdır.Bu dersi alan öğrenci, tenis için temel teknik ve becerileri sahip olur.

BSY 311 Masa Tenisi (1-2) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı öğrencilere masa tenisinin temel çalışma tekniklerini ve oyun kurallarının öğretimidir.Dersin sonunda masa tenisi branşı ile ilgili temel teknikleri oyun kurallarını ve alt yapıda antrenman programlarının hazırlanması beklenmektedir.


BSY 313 Badminton (1-2) 2 (AKTS-4)
Bu dersin amacı, öğrencilere badmintonu tanıtıp sevdirme ve öğretecek ,oynatacak seviyeye getirmektir.Öğrencinin badminton sporunun temel tekniklerini kavraması ve uygulaması beklenmektedir.


BSY 315 Golf (1-2) 2 (AKTS-4)
Bu dersin amacı öğrencilere golf branşına yönelik spor becerilerinin uygulama ve antrenmanda kullanıma yönelik öğretim ve danışmanlık yapabilecek eğitimcilik bilgi ve becerilerini kazandırmadır.

SEC 301 Seçmeli V (Teorik) ( BSY 317- BSY 323)


BSY 317 Fiziksel Uygunluk (3-0) 3 (AKTS-4)
Bu dersin amacı; fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivitenin tanımı ve arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, fiziksel uygunluk ile ilgili kavramları kavrayıp kullanabilmek, fiziksel uygunluğun önemini anlayabilmek, fiziksel uygunluk ve beslenme ilişkisini kavrayabilmek, fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisini kavrayabilmek, fiziksel aktivite ve dolaşım sistemi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, fiziksel aktivite ve solunum sistemi arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek, fiziksel aktivite ve kas gelişimi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için temel antrenman metotlarının tanıtımı ve uygulayabilmek, fiziksel uygunluğun değerlendirilmesinde kullanılan ölçüm yöntemlerini kavrayabilmektir.Bu dersin sonunda öğrenci; fiziksel uygunluk ile ilgili kavram ve bilgileri öğrenmiş olacaktır.


BSY 319 Olimpizm ve Fair Play (3-0) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilere Antik Olimpiyat Oyunları’nın felsefesini, Modern Olimpik Hareketin kuruluşunu etkileyen faktörleri, olimpizmin felsefi dayanaklarını, olimpik kuruluşların yapı ve görevlerini, olimpik hareketin karşı karşıya olduğu problemleri, Türkiye’de olimpik hareketin kuruluş ve gelişimini, Türkiye’nin modern olimpiyatlara katılım sürecini açıklamaktır.


BSY 321 Spor Medyası (3-0) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilerin medya kavramını ve medya ile spor arasındaki ilişkileri incelemesidir.
Öğrencilerin, Boş zaman ve rekreasyon kavramlarının spor ve diğer rekreasyon etkinlik alanlarıyla ilişkilendirmesi, bir istihdam alanı olarak organizasyon ve yönetim becerisi geliştirmesi beklenmektedir.


BSY 323 Spor Yönetiminde Örnek Olay Analizi (3-0) 3 (AKTS-4)
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; sporla ilgili kurum ve kuruluşlarda görülen olayların analiz edebilecektir.Öğrenciler tarafından sporla ilgili kurum ve kuruluşlarda görülen olayların farklı açılardan analiz edilme becerilerinin kazanılması beklenmektedir.

BSY 302 Engellilerde Spor ve Organizasyonu (3-0) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı, öğrencilere engellilere yönelik beden eğitim ve spor konusunda bilgi ve deneyimlerin kazandırılmasıdır.Bu dersin sonuna öğrenciler; engellilere yönelik beden eğitim ve spor konusunda bilgi ve deneyim kazanmış olur.

BSY 304 Pazarlama İlkelerine Giriş (2-0) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı öğrencilere modern pazarlama kavramını, misyonunu, stratejilerini kavratmaktır.Öğrencilerin pazarlama çevresi, tüketici davranışları, pazarlama bilgi sistemleri, hedef pazar belirleme-pazar bölümleme, ürün yönetimi, hizmet ve marka yönetimi, fiyat ve fiyatlandırma stratejileri, halkla ilişkiler ve tanıtım, doğrudan pazarlama konusunda bilgi sahibi olması beklenmektedir.

BSY 306 Liderlik ve Spor (2-0) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilerin liderlikle ilgili tanım ve kavramlar ışığında spor örgütlerinde liderin önemi ve spor ortamlarında lideri değerlendirmeyi bilmesidir.Öğrencilerin Liderlik ile ilgili temel kavramları bilmesi, liderlik tekniklerini ve bir liderin karşılaşabileceği problemler hakkında bilgi sahibi olma ve çözüm önerileri geliştirebilmesi beklenmektedir.

BSY 308 Spor Kuruluşlarında Bütçeleme ve Kontrol (3-2) 4 (AKTS-5)
Dersin amacı, öğrencilerle birlikte spor kuruluşlarında bütçe ve muhasebe tekniklerinin incelenmesi amaçlamaktadır.Öğrencilerin dersin sonunda spor kuruluşlarındaki bütçe ve muhasebe tekniklerini öğrenmesi ve spor kuruluşlarındaki hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir.

BSY 310 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik (2-2) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilere bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli teorik ve uygulama becerisini kazandırmaktır.Öğrencilerin bilimsel bir araştırma yapabilme yeteneğine sahip olması, literatür tarama bilgisine sahip olması beklenmektedir.

BSY 312 Halkla İlişkiler (2-0) -2 (AKTS-4)
Dersin amacı, halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olarak önemini ve kuruluşlar sağladığı katkıları, Ticari, kamu ve gönüllü sektör için halkla ilişkiler çalışmalarının pazarlama disiplini içindeki yeri ve önemini anlamaktır.Öğrencilerin halkla ilişkilerin oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve yönetimindeki rolü ve önemini öğrenmesi beklenmektedir.


SEC 302 Seçmeli VI (Teorik) (BSY 314-PSI 208)

BSY 314 Örgütsel Değişme (3-0) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı öğrenciler ile birlikte örgütler ve örgütlerin değişim ihtiyaçları, örgütsel değişim süreçlerinin incelenmesidir.Öğrencilerin dersin sonunda örgütsel değişime ilişkin bilgileri öğrenmesi beklenmektedir.

BSY 316 Spor ve Sponsorluk (3-0) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilere sponsorluk ve sponsorluğun temel amaçlarını kavrama, sponsorlukla ilgili temel bilgileri, spor sponsorluğu alanına aktarabilmektir.Öğrencinin sponsorluğun tarihsel gelişimini öğrenmesi, sponsorluk türlerini öğrenmesi, sporda sponsorluğun önemini kavraması, Spor sponsorluğunun gelişimi hakkında önerilerde bulunması, Sponsorlukla ilgili temel bilgileri spor sponsorluğu alanına aktarması ve Türkiye'de spor sponsorluğu ile ilgili sorunları teşhis etmesi beklenmektedir.

BSY 318 Spor Felsefesi (3-0) 3 (AKTS-4)
Bu dersin amacı, öğrencilerin Felsefenin temel kavramlarının sporla ilişkisi, felsefenin beden kültürüne, oyun ve spor olgularına bakışının incelenmesi.Öğrencilerin felsefenin sporla ilişkisinin ve bedensel etkinlikte bulunmanın felsefi yönden öneminin öğrenmesi beklenmektedir.

BSY 322 Yetenek Seçimi ve Yönlendirme (3-0) 3 (AKTS-4)
Yetenek seçiminin temel ilkelerinin öğretilmesi, yetenek seçiminde kullanılan testlerin öğretilmesiYeteneğin seçimi ve yönlendirilmesinde mevcut sistemleri inceler ve yeteneği tanımlayan faktörleri belirleyen bir alandır.

IV. YIL

BSY 401 Spor Pazarlaması ve Marka Yönetimi (3-0) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı, Ticari, kamu ve gönüllü sektörde spor programları hazırlayıp, sunan işletmeler için temel pazarlama görevlerini anlamaktır.Öğrencilerin spor pazarlamasının oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve hizmet sektöründeki rolü ve önemini öğrenmesi beklenmektedir.

BSY 403 Sporda Stratejik Yönetim ve Planlama (3-0) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı, yönetim bağlamında çağdaş ve yeni konu, kavram, metot ve yaklaşımlar konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.Öğrencinin Yönetimdeki çağdaş konuların farkına varması, yönetimdeki güncel ve çağdaş konuları anlayabilmesi ve yorumlayabilmesi, farklı güncel ve çağdaş yönetim konularını ilişkilendirebilmesi ve bütüncül yaklaşımla ele alabilmesi ve Yönetim olaylarına farklı perspektiflerle bakabilmeyi öğrenmesi beklenmektedir.

BSY 405 Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje I (3-2) 4 (AKTS-6)

BSY 404 Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje II (3-2) 4 (AKTS-6)
Bu dersin amacı, Seçilen araştırma konusu doğrultusunda, bir araştırma projesi önerisi hazırlamaktır.Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; seçmiş olduğu araştırma konusu için, “araştırma projesi önerisi” hazırlayabilecektir.

BSY 407 Saha ve Malzeme Bilgisi (2-0) 2 (AKTS-4)
Bu dersin amacı öğrencilerimizin sporda tesis işletmeciliği ve saha malzeme bilgisi ile ilgili kavram ve özelliklerin tanımlanması, spor tesislerinin özellikleri ve tipleri, spor tesis işletmelerinde yönetim ve organizasyon, spor tesis işletmelerinde etkinlik yönetimi ve spor tesis işletmelerinde araç-gereç yönetimi ile ilgili yeterli bilgi düzeyine ulaşmasını sağlamaktır.

BSY 409 Spor Yönetimi Uygulaması (2-6) 5 (AKTS-6)
Bu dersin amacı, öğrencilerin alanı ile gördükleri eğitimin uyguluma safhasını öğrenmek için mesleki kurum ve kuruluşlarda bölümünü ve iş alanlarını tanıması amacıyla gözlem yapmasıdır.Öğrencilerin staj sonunda teorik olarak gördükleri eğitimin uygulamasını görmüş olması ve bölümleri ile ilgili bilgi sahibi olması, çalışma alanlarını tanımış olması beklenmektedir.

SEC 401 Seçmeli VII (Teorik) ( BSY 411- BSY 417)

BSY 411 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3-0) 3 (AKTS-4)
Bu dersin amacı, sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunları çerçevesinde Türk hukukunun mevcut sorunlara yaklaşımı, toplu iş ilişkileri, sosyal güvenlik alanındaki düzenlemeler bu ders kapsamında ele alınıp incelenecektir.

BSY 413 Siyaset Bilimi (3-0) 3 (AKTS-4)
Bu dersin amacı öğrencilere siyaset bilimine dair kavramları öğretmedir. Siyaset biliminin gelişimi, kapsamı, ana temaları, politik kurumlar, ideolojiler işlenmekte; bireyler, gruplar ve kurumlar arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Öğrencilerin işlenen dersler ışığında konu ile ilgili bilgi birikimi kazanmaları beklenmektedir.

BSY 415 Spor Politikaları (3-0) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrenciler tarafından Türkiye’de uygulanan spor politikalarını öğrenme ve yorumlayabilme, tartışabilme yeteneğinin kazanılmasıdır.
Dersin sonunda öğrencilerin Türkiye’deki spor politikaları hakkında bilgiye sahip olmaları ve bu yapının nasıl gelişeceği hakkında fikir oluşturmaları beklenmektedir.

BSY 417 İnsan Hakları ve Demokrasi (3-0) 3 (AKTS-4)
Bu derste öğrencilere; insan, İnsan hakları evrensel bildirisi, Avrupa insan hakları sözleşmesi, insan hakları ve demokrasinin felsefi temelleri, toplum sözleşmesi, toplu yaşam, insan hakları ve demokrasi ilkesinin davranışa dönüştürülmesi süreci, ilköğretim sisteminde girdi, süreç ve çıktı boyutlarında insan hakları ve demokrasi için gerekli davranış biçimleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Bu dersin sonucunda öğrenci; Yurttaşlık, demokrasi ve insan haklarına ilişkin temel kavramları kullanır. Demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı alışkanlık haline getirir. Anayasal haklarını kullanır. Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı gösterir. Ülkemizdeki yönetim sistemiyle başka ülkelerdeki yönetim sistemlerini karşılaştırır. Demokrasi ve insan haklarının tarihsel gelişimini açıklar. Çevresindekileri demokrasi ve insan hakları konusunda bilinçlendirir. Ülkemizdeki anayasacılık hareketlerini özetler. Türkiye’deki ve dünyadaki siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişmelerle yakından ilgilenir. Etkin yurttaşlık bilinciyle hareket eder. Demokrasi ve insan hakları ile ilgili öğrendiklerini alanıyla ilişkilendirir. Üzerine düşen sorumlulukları hakkıyla yerine getir. İş ve günlük yaşamında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

BSY 402 Fitness Liderliği (2-2) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı, insan organizmasının fonksiyonlarını minimum yorgunluk sağlayacak sistemlerin etkinliğini açıklamak ve uygulamak. Vücudun aletli ya da aletsiz çalıştırılmasıyla sıkılaştırılması ve güçlendirilmesinin nasıl gerçekleştirildiğini performansa etkileri ve uygulamalarını öğretmek.
Öğrencilerin, spor fitnes ve sağlık terimleri arasında ilişki kurabilmesi, spor fitnes ve sağlık tanımlayabilmesi, spor fitnes ve sağlığın temel alanlarını açıklayabilmesi, spor fitnes ve sağlık temel alanları ile beden eğitimi ve spor temel alanları arasında ilişki kurabilmesi, fitness uygulamaları için gerekli alet-cihazları-araçları kullanabilmesi, spor fitnes ve sağlığın temel konuları ile fiziksel uygunluk temel konularını karşılaştırabilmesi, spor fitnes ve sağlık uygulamaları ile antrenman bilimi uygulamaları arasındaki temelleri kavrayabilmesi, spor fitnes ve sağlıkla ilgili temel bilgi ve becerilerini açıklayabilmesi ve uygulayabilmesi, spor fitnes ve sağlık ile performans arasındaki ilişkiyi açıklayabilmesi beklenmektedir.

BSY 406 Karşılaştırmalı Spor Yönetimi (2-0) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı öğrenciler ile birlikte Türkiye’de ve dünyada bazı ülkelerin spor kurum ve kuruluşlarının yapısal analizini yapmaktır.Öğrencilerin sporda gelişmiş ülkelerin spor yönetim yapılarını inceleyerek Türk spor yönetimini değerlendirmesi beklenmektedir.

BSY 408 Sporda İletişim Becerileri (2-0) 2 (AKTS-3)
Dersin amacı, öğrencilerin iletişim bilimine yönelik temel kavramların eğitim öğretim süreçlerindeki yansımalarına paralel olarak; bireyler arası gerçekleştirilecek iletişim etkinliklerinde etkin olabilmeye ve kaliteli iletişim kurabilmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.Öğrencilerin sporda iletişim becerilerini kazanmaları, takım olgusunu benimsemeleri, sporcular arası iletişimin kuvvetlendirilmesini sağlayacak birikime sahip olmaları beklenmektedir.

BSY 410 Spor ve Çevre (2-0) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilere Çevre biliminin temel kavramlarının öğretimi, temel ekolojik bilgi ile donatımı, bu bilgilerin spor teori ve uygulamalarında kullanılabilmektir.Öğrencilerin Çevre bilimlerinin kuramsal temellerinin öğrenmesi ve sportif uygulamalarla ilişkilendirmesi beklenmektedir.

BSY 412 Spor Turizmi ve Planlama (2-0) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, Spor turizmi, kamplar, spor kamplarında dikkat edilmesi gereken kurallar ve planlama yaparken önem verilecek konular hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmektedir.

BSY 414 Herkes İçin Spor Uygulamaları (2-2) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı, her yaştan insana, kadın ve erkeklere sporun hayat boyu sağlık için yapılması gereken bir felsefe olması gerektiğini, yaşa, cinsiyete fiziksel durumuna göre farklı planlamalar yapılarak egzersiz yaptırma yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.