05/10/2021

2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği / 2021-2022 Academic Year Fall Semester Erasmus+ Mobility of Study and Traineeship

Anasayfa > duyuru >2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği / 2021-2022 Academic Year Fall Semester Erasmus+ Mobility of Study and Traineeship

Başvuru Tarihleri

04 – 20 Ekim 2021
Yabancı Dil Sınavı
22 Ekim 2021 Saat 10.00

 

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için Erasmus+ Program kapsamında Öğrenci Öğrenim ve Öğrenci Yerleştirme /Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru ve yabancı dil sınav kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Yapılan bu ilan 2019 Dönemi Projesine ait bir çağrıdır. Hibelendirmeler 2019 El Rehberine göre yapılacaktır.
Başvuru Kriterleri:

 1. Başvurular 04 – 20 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Başvuru linki için tıklayınız.
 3. Aday öğrencinin, akademik not ortalamasının lisans ve ön lisans için en az 2,20/4,0; Yüksek Lisans ve Doktora için ise 2,5/4,0 olması gerekmektedir.
 4. Üniversitenin tüm bölümlerinden 1 dönem öğrenim görmüş öğrenciler başvurabilirler.
 5. Web sayfamızda bulunan başvuru formu doldurularak, güncel tarihli bir Transkript (Not Döküm Çizelgesi) ile birlikte teslim edilerek başvuru işlemi gerçekleştirilir.
 6. Son başvuru günü olan 20.10.2021 Çarşamba günü saat 17.00’e kadar başvurularını online formu doldurarak yapmaları gerekmektedir.
 7. Sınav 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.00
 8. 2021-2022 Akademik yılı bahar döneminde öğrenci fiziksel ya da sanal hareketlilikte bulunabilir. Kurum öğrencinin salgın durumundan etkilenip virüs bulaşması durumunda mesuliyet taşımaz. Sanal hareketlilikler fiziki hareketliliğin yerine getirilen bir hareketlilik türü değildir. Mücbir sebeple sanal olarak başlayan hareketliliklere hibe ödemesi yapılmayacaktır.
 9. Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan[1]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma (staj başvuruları için)

+ 10 puan

Yabancı Dil Sınav Kriterleri:

 1. Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı 22 Ekim Cuma günü saat 10.00’da yapılacaktır. Sınav Salonları sınav günü ilan edilecektir.
 2. Yabancı Dil Sınavı üniversitemizin Ortak Dersler Bölümü tarafından yapılır.
 3. Yabancı Dil düzeyi belirlemede kullanılacak belgeler ve uygulanacak metot tüm öğrenciler için aynıdır (diğer sınav belgeleri geçerli değildir, TOEFL gibi)
 4. Yabancı Dil Sınav notu 100 üzerinden değerlendirilir. Yabancı Dil barajı geçme notu 60 puandır. Yabancı dil sınav sonucu % 50 etki edecektir.

 

Daha fazla bilgi için tıklayınız https://esenyurt.edu.tr/erasmus/giden-ogrenci/ogrenim-hareketliligi

[1] 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.  

 

Applicaton Dates

04 – 20 October 2021
Language Exam
22 October 2021 at 10.00

 

 1. Students who want to benefit from Student Studies and Student Placement / Internship Mobility within the scope of Erasmus + Program must meet the application and foreign language exam criteria stated below. This announcement is a call for the 2019 Term Project. Grants will be made according to the 2019 Handbook.


Application Criteria:

 1. Applications will be made between 04 – 20 Octaber 2021. Applications made outside the specified dates will not be accepted.
 2. Click for the application link.
 3. The academic grade point average of the prospective student must be at least 2.20 / 4.0 for undergraduate and associate degree students; It should be 2.5 / 4.0 for Master and Doctorate students.
 4. Students who have studied for 1 semester from all departments of the university can apply.
 5. The application form on our website is filled and submitted with a current transcript and the application process is carried out.
 6. They are required to make their applications by filling the online form until 17:00 on Wednesday, 20.10.2021, which is the deadline for the application.
 7. The Exam is on Friday, October 22, 2021 at 10.00.
 8. In the fall semester of the 2021-2022 academic year, the student can engage in physical or virtual mobility, similarly, they can perform internship activities. The institution is not liable if the student is affected by the epidemic situation and is infected with a virus. Virtual mobility is not a type of mobility that fulfills physical mobility. No grant payment will be made to the movements that started virtually due to force majeure.
 9. The evaluation criteria and weighted scores to be used in evaluating mobility applications are as follows:

Criteria

Weighted Score

Academic achievement level

50% (out of 100 points total)

Language level

50% (out of 100 points total)

To the children of martyrs and veterans

+15 points[1]

Disabled students (provided that the disability is documented)

+10 points

Prior utilization (with or without grant)

-10 points

Participating in mobility in the country of citizenship

-10 points

Not participating in the mobility without giving a waiver notification on time although selected for mobility

-10 points

For students selected for mobility: Not attending the meetings / trainings organized for mobility without an excuse (applies if the student applies again to Erasmus)

-5 points

Declaring that they will take the language exam and not taking it without an excuse (applied if the student applies again to Erasmus)

-5 points

Submitting an internship acceptance letter during the application (for internship applications)

+ 10 points

 

 

Foreign Language Exam Criteria:

 1. The Foreign Language (English) Exam will be held on Friday, October 22, 2021 at 10:00. Exam Halls will be announced on the exam day.
 2. The Foreign Language Exam is administered by the Common Courses Department of our university.
 3. The documents to be used in determining the foreign language level and the method to be applied are the same for all students (other exam documents are not valid, such as TOEFL).
 4. Foreign Language Exam grade is evaluated out of 100. The grade for passing the Foreign Language threshold is 60 points. Foreign language exam results will be 50% effective.
 5. Click for more information https://esenyurt.edu.tr/erasmus/giden-ogrenci/ogrenim-hareketliligi

 

[1] According to the articles (Article 21 of the Anti-Terror Law dated 12/4/1991 and numbered 3713, and Article 7 of the Decree Law No. 667 of 23 July 201), the spouses and children of the persons held on 15 July 2016 are prioritized if they apply for Erasmus + student mobility.