02/07/2021

Sağlık Bilimleri Fakültesi Bap2020-03 Nolu Proje Laboratuvar Kimyasalları, Bilişim Malzemeleri ve Endüstriyel Malzeme Alımı

Anasayfa > duyuru >Sağlık Bilimleri Fakültesi Bap2020-03 Nolu Proje Laboratuvar Kimyasalları, Bilişim Malzemeleri ve Endüstriyel Malzeme Alımı

İHALE İLANI
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden

İhale No

202101001

İhale Konusu İşin Niteliği, Türü ve Miktarı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BAP2020-03 NOLU PROJE LABORATUVAR KİMYASALLARI, BİLİŞİM MALZEMELERİ VE ENDÜSTRİYEL MALZEME ALIMI

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.

İhale Dokümanının Görülmesi

-İhale dokümanı:  İdarenin Zafer Mah. Adile Naşit Bulvarı No:1 Esenyurt / İSTANBUL adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halkbankası,  Esenyurt Şubesi TR54 0001 2009 6040 0010 0005 98 nolu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır ve alındı belgesi ihale Birimine kaydedilecek adresinden satın almaları zorunludur.

 -İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve Üniversite internet adresinden indirmeleri zorunludur. (www.esenyurt.edu.tr )

İlgili: suzanyerlikaya@esenyurt.edu.tr
Tel : 444 9 123

Fax: 0212 699 09 90

Geçici Teminat

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

İsteklilerden İstenilen Belgeler

-İdari şartnamenin 6.1 maddesinde belirtilen belgelerdir.
-Doküman bedeli alındığına ilişkin belge,

İhalenin Yapılacağı Yer

: İstanbul Esenyurt Üniversitesi   / Senato Odası

 Zafer Mah. Adile Naşit Bulvarı No:1 Esenyurt / İSTANBUL

İhalenin Tarih ve Saati

16.06.2021 tarihinde saat 11:00

Tekliflerin Sunulması

İstekliler tarafından teklifler ihalenin yapılacağı adrese sunulacaktır. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş  ) takvim günüdür.