Ders İçeriği

 

1.YARIYIL

MAT115Matematik-I  (3-0) 3, 5 AKTS


Öğrencileri analizin temel kavramları (limit, süreklilik, türev ) iletanıştırmak ve bu kavramları kullanabilir düzeye getirmek, analitik düşünme,tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmaktır.

HYO101 SivilHavacılık İşletmeciliğine Giriş (3-0) 3, 5 AKTS

Havacılık tarihi, havacılık sistem ve bileşenleri, hava aracının tanımı,havacılık alfabesi, ICAO ve IATA, havalimanı tanımı ve tesisleri,havayollarının genel özellikleri, havayolları türleri, düşük maliyetli,bölgesel taşıyıcılar, sivil havacılık konsept ve sistemi, sivil havacılıkorganizasyonları, sivil havacılık faaliyetleri ve rolleri, hava seyrüseferhizmetleri, yer Hizmetleri, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi, DiğerUluslararası Sivil Havacılık organizasyonları, ECAC, IATA, Euro Control, JAA,EASA,Türk sivil havacılığı, SHGM, havalimanları, hava taşıyıcıları ve havacılıkfirmalarının öğrenilmesi sağlanmaktadır.

ISL109 Temel Hukuk  (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavramları ile temel hukuk bilgisiedindirmektir.

ISL105Finansal Muhasebe-I  (3-0) 3, 5 AKTS

Finansalmuhasebe dersinin amacı; genel muhasebe’nin kayıt ve tablolarınınoluşturulmasının, muhasebede dönem içi işlemlerinin anlatılmasının, aktifhesapların ana hatları ile kayıtlarının düzenlenmesinin öğrenilmesinisağlamaktır.

EKO105 İktisada Giriş-I (3-0) 3,6 AKTS


Öğrencilere mikro ekonominin temel konseptini öğreterek onlara arz ve talep ilebirlikte serbest piyasa ekonomisinin nasıl çalıştığı, ekonomi ve ekonomiknedensellik, piyasa fiyatı kaynak dağılımı ve gelir dağılımındaki fiyatlarınrolünün öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

BLG105 Bilgive İletişim Teknolojileri (2-2)3, 4 AKTS


Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanımbirimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerininözellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri, Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri,İş hayatında teknoloji, Teknoloji çağının problemleri, MS Office Wordprogramının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office PowerPoint programının kullanımı.

 

2.YARIYIL
MAT104 Matematik-II  (3-0) 3, 5 AKTS

Öğrencilereİş hayatında ve gelecek yönetim kademelerinde karşılaşılacak sorun veproblemleri çözme ve sistematik düşünme becerisine sahip olmaları içinmatematiği etkin bir şekilde kullanmayı öğretmektir.

TUR104 TürkDili (4-0) 4, 4 AKTS

Dilintanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller vesınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri; Türk dilinin tarihi dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları;Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları;Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri veuygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

ISL108Finansal Muhasebe-II (3-0) 3, 5 AKTS

Genelmuhasebe’nin kayıt ve tablolarının oluşturulmasının, muhasebede dönem içiişlemlerinin anlatılmasının, kısa ve uzun vadeli aktif ve mali hesaplar ilegelir-gider hesaplarının ana hatları ile kayıtlarının düzenlenmesi veraporlanmasının öğrenilmesini sağlamaktır.

HYO102 Havaaracı Temel Bilgisi (3-0) 3, 5 AKTS

Derstehava aracı ağırlık dağılımı, atmosfer, kanat, kaldırma ve sürüklenmekatsayıları, kalkış mesafesi, kalkış süresi ve hızı, yavaşlama, iniş mesafesi,tırmanma açısı ve hızı, süzülme, seyir ve havaaracı menzili gibi özelliklerkarşılaştırılarak havaaracı çeşitleri, yapısal ve aerodinamik özelliklerihakkında genel bilgi sağlamak amaçlanmaktadır. Havaaraçlarının tarihçesihakkında bilgi verilmekte ve uçmanın teorisi, hava araçları ana elamanları veuçmanın temel prensiplerinin öğrenilmesi sağlanmaktadır.

EKO102İktisada Giriş-II (3-0) 3, 6 AKTS

Dersin temelamacı öğrencileri, güncel örneklerin de yardımıyla, ekonominin temel kavram vesüreçleri hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

SOS114Sosyoloji  (3-0) 3, 5 AKTS

Dersiniçeriği, 'sosyoloji nedir' sorusu, birey ve toplum ilişkisi, toplum, toplumsal davranışve toplumsal ilişkiler, sosyolojinin  bilimlerle olan ilişkisi, kültür,toplumsal cinsiyet ve medya ilişkisidir.

3.YARIYIL

HYO201 Yer Hizmetleri (3-0) 3, 5 AKTS

Öğrencilere yer hizmetleri kavramı ve gelişimi, yer hizmetleri kuruluşlarıçevre ilişkisi ve mevzuat konuları, bu kuruluşlarda yönetim ve organizasyonoluşumu, kullanılan ekipmanlar, yük kontrolü, haberleşme, uçak hat bakım, ikramservisi, ramp, uçuş ve operasyon izinleri, kargo, posta ve diğer yer hizmetleribilgisi verilmektedir.

 

HYO203 Temel Harekat (3-0) 3, 5 AKTS

 

Öğrencilerin temel uçuş bilgileri, havacılık mevzuatı, ulusal veuluslararası havacılık kuruluşları, hava seyrüseferleri için meteorolojihizmetleri, temel uçak ve uçak yapısı, kullanılan ekipmanlar, yüklemeprensipleri, hava aracı ağırlığı ve bileşenleri, uçak yükleme hataları, yakıtyükü ve uçuş planlaması hakkında bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.

 

HYO205 Havaalanı Donanım veFaaliyetleri (3-0) 3, 5AKTS

 

Derste havaalanı kavramı,hava tarafı tesis ve ekipmanları, aletli pistler ve özellikleri, havaalanısistemleri, havaalanın bileşenleri, havaalanı organizasyonu, havaalanıoperasyonel ve finansal yönetimi, havaalanları ana planlaması, havaalanlarıkapasite ve gecikme yönetimi, havaalanı terminal tipleri ve havaalanı hizmetsunum süreci aktarılarak havaalanı gezisi ile öğrencilere havaalanı donanım vefaaliyetleri tanıtılacaktır.

 

HYO207 Havacılık Hukuku (3-0) 3, 5 AKTS

 

Havacılıkhukukunun tarihi gelişimi, dünyada ve Türkiye’de sivilhavacılık hukukunun uygulamalarının tanımı ve sınıflandırılması,organizasyonlar, kurallar, ikili anlaşmalar, hava hukukunun kaynakları, Varşova Konvansiyonu ve Lahey Protokolü,Montreal Konvansiyonu, Uluslararası ve Bölgesel Organizasyonlar, Türk sivilhavacılık mevzuatı, hava aracının hukuki mahiyeti, hava aracının hüviyeti,sicili, hava aracının mülkiyeti, hava aracı işleticisi, işletenin sorumluluğu,hava taşıma sözleşmesi, hava taşıyıcısının sorumluluğunun öğretilmesi sağlanacaktır.

 

ATA201Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi(4-0) 4, 4 AKTS

Türk İnkılapTarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, OsmanlıDevleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış,Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgallerkarşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa KemalPaşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye veMisak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini elealması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz,eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda MilliMücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

ISL203İstatistik  (3-0)3, 5 AKTS

Temel istatistikkavramları öğrenmeleri ve paket programlar aracılığı ile istatistik analizyapabilmeleri amaçlanır.

YDL203Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS

Dersiniçeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma veyazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a)temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapılarıdoğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisiniedinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygunokuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse deyazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinlemeparçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalarakatılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleriamaçlanmaktadır.

4.YARIYIL

ISL212Ticaret Hukuku (3-0) 3, 6 AKTS

Temel amacıöğrencilere, toplum, devlet ve hukuk kavramları arasındaki ilişkiyi, devlet vehukukun üstünlüğü, hukukun yaşayan bir olgu olduğuna dair tartışmaları ve temelbilgileri sağlamaktır.

HYO206 Meteoroloji (3-0) 3, 5 AKTS

 

Atmosfer tabakaları, sıcaklık, ısı, nem, basınç ve yoğunlukkavramları, bulutların sınıflandırılması, buzlanma, oraj ve türbülanskavramları, rüzgar,sirkülasyon, meteorolojik görüşü kısıtlayan faktörler, bulutlar ve yağış,buzlanma, hava kütleleri, cepheler, uçuş için meteorolojik belgeleröğretilmektedir.

 

HYO204 Havacılık Emniyeti (3-0) 3, 5 AKTS

Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramlar, tehlike, risk ve havacılıkemniyeti ilişkisi, hava aracı kazaları ve emniyetsiz olaylar, havacılıkemniyetini sağlamanın önemi, havacılık emniyetinde insan faktörü, SHELL modeli,çevresel faktörler, fizyolojik faktörler, hata yönetim modelleri, yolcu emniyeti,ekipman bilgisi, ilk yardım bilgisi öğrenimimi sağlanmaktır.

 

 

ISL210Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri (3-0)3, 5 AKTS

Öğrencilerekalite konusu ve kalite yönetim sistemleri ile ilgili bilgileri vererek,uygulamalı alanlarda kendilerine gerekli olan düşünce ve bakış açısınıkazandırmak amaçlanmaktadır.

HYO202Yolcu Hizmetleri (3-0) 3, 5AKTS

Sivil havacılık kuruluşları ve yolcu hizmetleri hakkında genel bilgiler,hava alanında bulunan kuruluşlar, hava alanları ve hava yolları kodlama sistemleri,seyahat dokümanlarının kontrolü, pasaport ve pasaportun geçerliliklerininkontrolü, Vize/oturum izini kontrolü, yolcu profili, pasaport geçerlilikkuralları, vize ve oturum izni koşulları, farklı pasaport çeşitleri içingeçerlilik ve vize kontrolü, canlı hayvan taşıma kuralları için TIM/TIMATICkullanımı, telsiz ile haberleşme cihaz koruma yükümlülüğü, cihaz kullanırkendikkat edilmesi gerekenler, ses ayarı, frekans seçimi, telsiz kullanımındadikkat edilmesi gerekenlerin öğretilmesi sağlanmaktadır.

YDL206Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS

Dersiniçeriğine uygun olarak yapılan dil bilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma veyazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a)temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapılarıdoğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisiniedinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygunokuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse deyazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinlemeparçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalarakatılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleriamaçlanmaktadır.

5.YARIYIL

HYO301Havacılık İngilizcesi-I (3-0) 3, 5AKTS

Havacılık alanındatanışma, uçuş ekibi ve hava çalışanları ile hava alanındaki insanlarla tanışma,konuşma, uçak türleri, parçaları, ekipmanları konularında İngilizce diyaloglarile öğrencilerin havacılık alanında İngilizce pratik yapması sağlanır.

ISL307Finansal Yönetim (3-0) 3, 5 AKTS

Dersöğrencilere muhasebe ve finans ilişkisini göstererek, onlara şirketlerinfinansal hedeflerini yakalamada finansal karar alma sürecini nasılgerçekleştirdiklerini anlamalarına yardımcı olur. Bu ders şirketlerindeğerlerini artırmada önemli olan bütçeleme, sermaye yapısı ve çalışan sermayeyönetimini iyileştirmede kullanılan finansal araçlar ve teknikleri açıklar.

ISL309 İnsanKaynakları Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS

Öğrencilereinsan kaynakları yönetimi ile ilgili kavramları ve insan kaynakları yönetimininçeşitli fonksiyonlarına ilişkin temel bilgileri sağlamak amaçlanır. İKfonksiyonlarının çalışan bağlılığına etkisi üzerinde durularak, güncelgelişmeler aktarılır.

HYO303Havacılıkta Stratejik Yönetim (3-0) 3, 5AKTS

İş veyönetim becerilerinin gerekliliklerini, havacılık sektörünün karmaşık yapısınıçözebilecek becerileri öğretmeye yönelik, yönetim, motivasyon, iletişim, krizve zaman yönetimi bilgisinin öğrenilmesi sağlanmaktadır.

YDL301Yabancı Dil-III (3-0) 3, 3 AKTS

Dersiniçeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma veyazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a)temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapılarıdoğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisiniedinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygunokuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse deyazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinlemeparçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalarakatılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleriamaçlanmaktadır.

ISL303Örgütsel Davranış  (3-0) 3, 4 AKTS

Dersin amacıbir işletme içerisindeki çalışan bireylerin davranışlarının; birey, grup, örgütve çevre değişkenleri üzerinden incelenmesi ve analiz edilmesidir.

6.YARIYIL

HYO302Havacılık İngilizcesi-II (3-0) 3, 5AKTS

Havacılıktailetişim kopukluğunun önüne geçmek için evrensel kabul edilmiş ortak terimlerve alfabeler mevcuttur. Bu dersin amacı öğrencileri havacılıkta kullanılanevrensel geçerliliği olan terim ve alfabeleri öğretmektir.

HYO304Havacılık Hizmetleri (3-0) 3, 5AKTS

Bu dersin amacıhavaalanı ve havayolu işletmelerinin hizmetlerini öğretmektir.

HYO306Havayolu Yönetimi (3-0) 3, 5AKTS

Havacılık Yönetimibölümü mezunlarının çalışabileceği en önemli yerlerden biri de hava yollarışirketleridir. Bu dersin amacı havayolu şirketlerinin işleyişini, stratejilerini,yönetimin fonksiyonlarını öğretmektir. Modern yönetim teorileri ve yönetimleilgili güncel gelişmeler hakkında da öğrencileri bilgilendirmek amaçlanır.

HYO308Havalimanı ve Terminal Yönetimi (3-0) 3, 5AKTS

Havacılık YönetimiBölümü’nün bir diğer ağırlıklı istihdam alanı da havalimanlarıdır. Bu dersinamacı havalimanlarının yer hizmetleri, işleyişi, müşterileri olmak üzere temelyönetim mekanizmalarını öğretmektir.

YDL302Yabancı Dil-IV (3-0) 3, 3 AKTS

Dersiniçeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma veyazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a)temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapılarıdoğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisiniedinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygunokuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse deyazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinlemeparçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalarakatılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleriamaçlanmaktadır.

ISL304Pazarlama Yönetimi  (3-0) 3, 6 AKTS

Bu dersinamacı, temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarınıöğretmektir.

7.YARIYIL

ISL421 ProjeYönetimi  (3-0) 3, 4 AKTS

Projelerininsansal ve kurumsal yanlarına özel önem vererek proje yönetmek, eğerhedeflerini başarmak istiyorlarsa, hem kamu kurumları, hem de özel şirketleriçin önemlidir. Bu derste, hedefe yönelik proje yönetimi yönteminikullanacağız. Merkezi odaklanması, ilgililer arasında anlamayı geliştirme,katılım ve taahhüt olan bu yöntem, başarılı ve devam eden değişikliğiyönetmekte anahtar bileşendir.

HYO401Havacılık Güvenliği (3-0) 3, 5AKTS

Havacılıkta kurallardiğer sektörlere göre daha katıdır bunun sebebi de uygulanan kuralların çoğununkanlı kazalardan dolayı öğrenilmiş kazanımlar olmasıdır. Bu dersin amacıhavacılıktaki güvenlik kurallarını öğretmektir.

HYO403Havacılık Etiği (3-0) 3, 5AKTS

Etik ileilgili temel kavramların açıklanması yapılır. Bu dersin ana amacı etik ileilgili açıklanan kavramların havacılıkla ilişkilendirilmesini sağlamaktır.

HYO405Havacılık Bakım Yönetimi (3-0) 3, 5AKTS

Havacılıktabakım işleyişin sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli faktördür. Bu dersinamacı hava araçları bakım türleri, maliyetleri, süreleri gibi temel faktörleriöğretmektir.

8.YARIYIL

IYB402Bitirme Projesi (0-0) 0, 12 AKTS

Bu dersinamacı, bitirme projesi olarak seçilen konuda bilimsel kurallara göre araştırmayapmak, rapor yazmak ve hazırlanan projenin jüri önünde savunulmasıdır.

HYO402Havaalanı Tasarımı (3-0) 3, 5AKTS

Havaalanı tasarımıyapılırken birçok etken göz önüne alınmaktadır. Bu dersin amacı teknik veticari olmak üzere dikkate alının bu etkenlerini öğretmektir.

HYO404 Ekip Kaynak Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS    

Havacılıkta şirketler her zaman mümkün olan en yüksek verime ulaşmakisterler. Bundan dolayı eldeki ekip ve kaynakların yönetimi önem kazanır. Budersin amacı eldeki personel, bilgi, zaman ve donanım gibi kaynaklarınetkin bir şekilde kullanılarak uçuş faaliyetlerinin emniyetli bir biçimde nasılgerçekleştirilebileceğini öğretmektir.