Ders İçeriği

1.SINIF
1.YARIYIL
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2)3, 4 AKTS

Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri, Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji, Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.

EKO105 İktisada Giriş-I (3-0) 3, 6 AKTS
Öğrencilere mikro ekonominin temel konseptini öğreterek onlara arz ve talep ile birlikte serbest piyasa ekonomisinin nasıl çalıştığını öğretmektir

ISL109 Temel Hukuk  (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavramları ile temel hukuk bilgisi edindirmektir.

ISL101 İşletme Yönetimi-I  (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilerin işletmeciliğin kavramları ve yönetim organizasyon fonksiyonu ile ilgili temel bilgileri öğrenmelerini sağlamaktır

MAT115 Matematik-I  (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencileri analizin temel kavramları (limit, süreklilik, türev ) ile tanıştırmak ve bu kavramları kullanabilir düzeye getirmek, analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmaktır.
 
ISL105 Finansal Muhasebe-I  (3-0) 3, 5 AKTS
Finansal muhasebe dersinin amacı; genel muhasebe’nin kayıt ve tablolarının oluşturulmasının, muhasebede dönem içi işlemlerinin anlatılmasının, aktif hesapların ana hatları ile kayıtlarının düzenlenmesinin öğrenilmesini sağlamaktır.
 
2.YARIYIL
TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihi dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları;Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları;Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.
 
ISL102 İşletme Yönetimi-II  (3-0) 3, 5 AKTS
İşletme fonksiyonları ve onların birbirleriyle olan ilişkileri hakkında daha detaylı bilgi sunmaktır.
 
MAT104 Matematik-II  (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilere İş hayatında ve gelecek yönetim kademelerinde karşılaşılacak sorun ve problemleri çözme ve sistematik düşünme becerisine sahip olmaları için matematiği etkin bir şekilde kullanmayı öğretmektir.
 
EKO102 İktisada Giriş-II (3-0) 3, 6 AKTS
Dersin temel amacı öğrencileri, güncel örneklerin de yardımıyla, ekonominin temel kavram ve süreçleri hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
 
SOS114 Sosyoloji  (3-0) 3, 5 AKTS
Dersin içeriği, 'sosyoloji nedir' sorusu, birey ve toplum ilişkisi, toplum, toplumsal davranış ve toplumsal ilişkiler, sosyolojinin  bilimlerle olan ilişkisi, kültür, toplumsal cinsiyet ve medya ilişkisidir.
 
ISL108 Finansal Muhasebe-II (3-0) 3, 5 AKTS
Genel muhasebe’nin kayıt ve tablolarının oluşturulmasının, muhasebede dönem içi işlemlerinin anlatılmasının, kısa ve uzun vadeli aktif ve mali hesaplar ile gelir-gider hesaplarının ana hatları ile kayıtlarının düzenlenmesi ve raporlanmasının öğrenilmesini sağlamaktır.
2.SINIF
3.YARIYIL
YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
 
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi(4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.
 
ISL201 Borçlar Hukuku  (3-0) 3, 6 AKTS
Toplum, devlet ve hukuk kavramları arasındaki ilişkiyi, devlet ve hukukun üstünlüğü, hukukun yaşayan bir olgu olduğuna dair tartışmaları ve temel bilgileri sağlamaktır.
 
ISL203 İstatistik  (3-0)3, 5 AKTS
Temel istatistik kavramları öğrenmeleri ve paket programlar aracılığı ile istatistik analiz yapabilmeleri amaçlanır
 
UTT203 Elektronik Ticaret  (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı küreselleşme bağlamında e-ticaret uygulamaları ve yaklaşımlarının öğretilmesidir.
 
IYB203 İş Etiği (3-0) 3, 6 AKTS
Meslek etiği yeterlikleri ile mesleki sorumluluk ve etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleğin ikilemlerinin irdelenmesi, sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanır.
 
4. YARIYIL
YDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
 
IYB204 Girişimcilik  (3-0) 3, 5 AKTS
Ders; girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri, kuruluşu, yönetimi, yaratıcılık ve girişimcilik, girişimcinin özellikleri, girişimcilik türleri, iş planı hazırlama, girişimciliğe destek sağlayan kuruluşları ve şartları konularını kapsamaktadır.
 
ISL206 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  (3-0) 3, 5 AKTS
İş hayatının önemli bir parçası olan iş hukuku dersi ile öğrencilere, işçi ve işveren kesimleri arasında bir denge kurmanın toplum refahı ve düzeni açısından önemi açıklanır ve özellikle çalışma hayatında bir şekilde karşılarına çıkacak olan sosyal haklar, ücretler ve çalışma koşulları hakkında bilgi verilerek yaşanması muhtemel hukuki sorunlara teorik ve pratik çözümler ortaya koymak amaçlanmaktadır.
 
ISL208 İşletme Finansmanı (3-0) 3, 6 AKTS
İş hayatının önemli bir parçası olan iş hukuku dersi ile öğrencilere, Bu dersin temel amacı öğrencilere İşletme Finansının temel kavramları ile ilgili temel bilgileri sağlamaktır
 
ISL210 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri (3-0)3, 5 AKTS
Öğrencilere kalite konusu ve kalite yönetim sistemleri ile ilgili bilgileri vererek, uygulamalı alanlarda kendilerine gerekli olan düşünce ve bakış açısını kazandırmaktır.
 
ISL212 Ticaret Hukuku (3-0) 3, 6 AKTS
Temel amacı öğrencilere, toplum, devlet ve hukuk kavramları arasındaki ilişkiyi, devlet ve hukukun üstünlüğü, hukukun yaşayan bir olgu olduğuna dair tartışmaları ve temel bilgileri sağlamaktır.
3.SINIF
5.YARIYIL
YDL301 Yabancı Dil-III (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
 
ISL309 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilere insan kaynakları yönetimi ile ilgili kavramları ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarına ilişkin temel bilgileri sağlamaktır.
 
ISL307 Finansal Yönetim (3-0) 3, 5 AKTS
Ders öğrencilere muhasebe ve finans ilişkisini göstererek, onlara şirketlerin finansal hedeflerini yakalamada finansal karar alma sürecini nasıl gerçekleştirdiklerini anlamalarına yardımcı olur. Bu ders şirketlerin değerlerini artırmada önemli olan bütçeleme, sermaye yapısı ve çalışan sermaye yönetimini iyileştirmede kullanılan finansal araçlar ve teknikleri açıklar
 
ISL317 Maliyet Muhasebesi (3-0) 3, 5 AKTS
İşletmelerde Maliyet Muhasebesi, yöntemleri, İşlemlerinin yapısı ve işleyiş sürecinin öğrencilere kazandırılmasını sağlamaktır.
 
ISL303 Örgütsel Davranış  (3-0) 3, 4 AKTS
Dersin amacı bir işletme içerisindeki çalışan bireylerin davranışlarının grup, örgüt ve çevre değişkenleri üzerinden incelenmesi ve analiz edilmesidir.
 
ISL305 Üretim Yönetimi  (3-0) 3, 4 AKTS
Üretim Yönetimi ürün ve servislerin ortaya çıkmasında önemli yer teşkil eden bir den fazla farklı süreç ve aktivitenin incelenmesini içerir. Günümüzde Birçok firma bu süreçleri iyi yönetememesinden ötürü pazar paylarında büyük kayıplar yaşamaktadır. Kalite yönetimi, ürün tasarımı ve tedarik zinciri yönetimi bu süreçlerden bazılarıdır. Bu açıdan bakıldığında operasyonel performansın yükselmesi tüm bunların iyi ve kaliteli yönetimine bağlıdır.
 
SEC301 Mesleki Alan Seçmeli-I (3-0) 3, 4 AKTS
 
ISL321 Muhasebe Standartları  (3-0) 3, 4 AKTS                                            
Bu dersin amacı, 'Uluslararası Muhasebe Standartları' ve 'Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'kavramsal çerçeve tanıtmak. Derste ayrıca bu standartlara ilişkin Türkiye Muhasebe Standartları ve uygulamaları aktarılacak.
 
LOJ321 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi  (3-0) 3, 4AKTS 
Öğrencilere Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili bilgileri vererek, uygulamalı alanlarda kendilerine gerekli olan düşünce ve bakış açısını kazandırmaktır
 
ISL315 Muhasebe Denetimi  (3-0) 3, 4 AKTS 
Bu dersin amacı; denetimin işletmeler ve toplum açısından amacını, rolünü ve önemini, denetim tekniklerini, denetim sürecini, denetimde çağdaş gelişmeleri öğrencilere kazandırmaktır.
 
6.YARIYIL
YDL302 Yabancı Dil-IV (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
 
ISL324 Yönetim Bilgi Sistemleri   (3-0)3, 3 AKTS
Bu dersin amacı Yönetim bilgi sistemlerinin kavramsal çerçevesini ortaya koymak ve uygulamalarından örnekler vererek kavratmak,ayrıca Yönetim Bilgi Sistemleri’nin diğer İşletme fonksiyonlarıyla olan ilişkilerini incelemek.
 
ISL310 Yönetim Muhasebesi  (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı, yönetim muhasebesi kavram ve tekniklerinin analiz edilmesi ve işletmelerde karar alma süreçlerinde kullanılmasının öğretilmesini sağlamaktır.
 
ISL304 Pazarlama Yönetimi  (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı, temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğretmektir.
 
ISL320 Vergi Hukuku (3-0)3, 3 AKTS
Bu ders, öğrenciye vergi hukukunun ulusal ve uluslararası düzeyde anlaşılmasına yönelik bilgilerin verilmesini amaçlamaktadır.
 
IYB302 Araştırma Yöntemleri (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin temel amacı 'araştırma' kavramının temelleri ile bu temelleri kullanan bilimsel nitelikli sözel ve sayısal metodları öğretmektir.
 
SEC302 Mesleki Alan Seçmeli-II  (3-0) 3, 4 AKTS
 
ISL322 Uluslararası İşletme Hukuku (3-0) 3, 4 AKTS
Uluslararası Hukuk;Uluslararası Ticari Sözleşmeler, Uluslararası İş İşlemlerinde Dokümantasyon; Ödeme Yöntemleri, Uluslar üstü Entegrasyon; Avrupa Birliği'nin Yasal Sistemi,Avrupa Birliği Hukukunun Üstünlüğü; Birlik Organlarının Düzenleyici Yetkileri.
 
ISL314 Halkla İlişkiler ve İletişim  (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı Halkla ilişkiler kavramı, süreçleri ve modelleri ile ilgili bilgi vermektir. Halkla ilişkilerin tarihi gelişimi ve diğer disiplinlerle olan ilişkileri, farkları ile ilgili bilgi vermekti
 
ISL308 Yönetimsel İletişim (3-0) 3, 4 AKTS
“İletişim Anlayarak Başlar” dersi, iletişimin ilk şartı olan anlamayı gerçekleştirmek için gereken teknikleri öğretmek ve becerileri geliştirmek,  iletişimde kullanılan çeşitli sunum tekniklerini kullanmayı öğretmek.
 
ISL318 Davranışsal Finans  (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilere finans ve ekonomi alanında nispeten yeni sayılabilecek davranışsal finans kavramını tanıtmaktır.Bireylerin finansal kararları alırken hevristik ve önyargılardan kaynaklanan sistematik hatalı kararlarını tespit edebilme yetisinin kazandırılması amaçlandırılmaktadır..
4.SINIF
7.YARIYIL
YDL401 Yabancı Dil-V  (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
 
ISL401 Tüketici Davranışı (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı temel tüketici davranışı kavramlarını ve pazarlamadaki modern davranış yaklaşımlarını, pazarlama uygulamalarını etkileyen psikolojik, sosyo-kültürel ve demografik faktörleri öğretmektir.
 
EKO401 Para Teorisi ve Politikaları (3-0) 3, 6 AKTS
Lisans düzeyinde para piyasası ile ilgili teorileri anlatmak ve para, bankacılık ve finans piyasalarının işleyiş mekanizmasını günümüz ekonomisini analiz ederek örneklerle açıklamak.
 
ISL407 Yönetim ve Organizasyon (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilere Yönetim kavramı ve Yönetimin fonksiyonları(planlama, örgütleme, yürütme, koordine etme, denetleme) ile ilgili temel bilgileri sağlamaktır.
 
ISL423 Marka Yönetimi  (3-0) 3, 6 AKTS
Bu ders öğrencilerin, marka kavramını daha geniş bir biçimde değerlendirerek marka yapılandırma konusunda gerekli olan stratejik bilgileri edinmelerini, markanın üründen farklılığını göstererek ne olduğu ve neden önemli olduğu üzerine yoğunlaşmasını sağlamaktadır.
 
SEC401 Mesleki Alan Seçmeli-III (3-0) 3, 4 AKTS
 
ISL421 Proje Yönetimi  (3-0) 3, 4 AKTS                                             
Projelerin insansal ve kurumsal yanlarına özel önem vererek proje yönetmek, eğer hedeflerini başarmak istiyorlarsa, hem kamu kurumları, hem de özel şirketler için önemlidir. Bu derste, hedefe yönelik proje yönetimi yöntemini kullanacağız. Merkezi odaklanması, ilgililer arasında anlamayı geliştirme, katılım ve taahhüt olan bu yöntem, başarılı ve devam eden değişikliği yönetmekte anahtar bileşendir.
 
ISL419 İnovasyon Yönetimi  (3-0) 3, 4 AKTS                                     
Dersin amacı; örgütlerde inovasyonu başarıyla yürütme ve yönetme konusunda bir anlayış oluşturabilmek için kurumsal temel oluşturma ve işletme vakalarını sunmaktır.
 
ISL411 Müşteri İlişkileri Yönetimi  (3-0) 3, 4 AKTS
Öğrencilere müşterilerle karlı ilişkiler kurmaya ilişkin stratejilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
 
ISL415 Kantitatif Karar Verme Teknikleri (3-0) 3, 4 AKTS                                       
Gerçek hayatta karşılaşılan bir karar alma poblemini istatistiksel yöntemlerle çözebilme yeteneği kazandırmak ve alınan kararları istatistiksel olarak yorumlayabilmek.
 
8.YARIYIL
YDL402 Yabancı Dil-V  (3-0) 3, 3AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
 
IYB402 Bitirme Projesi (0-0) 0, 12 AKTS
Bu dersin amacı, bitirme projesi olarak seçilen konuda bilimsel kurallara göre araştırma yapmak, rapor yazmak ve hazırlanan projenin jüri önünde savunulmasıdır.
 
ISL420 Yatırım Analizi (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı; Orta ve uzun vadeli yatırımların etüd edilerek uygulanabilirliğinin araştırılması ve karar verme yöntemlerinin öğretilmesini sağlamaktır.
 
ISL402 Stratejik Yönetim  (3-0) 3, 6 AKTS   
Öğrencilere uzun dönemli karar ve planların yapılması(farklı düzeylerdeki stratejilerin nasıl geliştirilebileceği), uygulanması ve kontrolüyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve yetkinlik kazandırmaktır.
 
SEC402 Mesleki Alan Seçmeli-IV (3-0) 3, 4 AKTS
 
ISL422 Finansal Piyasalar ve Kurumlar  (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı finansal sistemin işleyişini tanıtmaktır.
 
ISL414 Uluslararası İşletme Yönetimi  (3-0) 3, 4 AKTS                                             
Uluslararası işletmecilik tanımı ve içeriği, uluslararası işletmeciliğin tarihsel gelişimi, globalleşme (küreselleşme)kavramı ve süreçleri; uluslararası işletmeciliğin planlama organizasyon,yürütme, karar verme, kontrol, üretim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları yönetimi, yatırımlar gibi fonksiyon ve konulara getirdiği farklı uygulamaların yönetsel açıdan incelenmesi, çeşitli yönetim uygulamaları. Uluslararası işletmeciliği etkileyen güçler.
 
ISL418 Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme  (3-0) 3, 4AKTS
Bu dersin amacı, dünya ekonomisini dünya sistemi yaklaşımıyla analiz etmektir. Bu çerçevede, dünya ekonomisi, uluslararası ticaret, uluslararası sermaye akışları ve uluslararası emek hareketleri ekseninde ele alınacaktır.
 
ISL416 Yönetimsel Liderlik  (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı, İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli liderlik ve ekip yönetimi becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve liderliğin özünün kavranmasını sağlamaktır.