Ders İçeriği

 
1.SINIF

1. YARIYIL
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2)3, 4 AKTS

Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri, Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji, Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.

EKO105 İktisada Giriş-I (3-0) 3, 6 AKTS
Öğrencilere mikro ekonominin temel konseptini öğreterek onlara arz ve talep ile birlikte serbest piyasa ekonomisinin nasıl çalıştığını öğretmektir

SYB101 Siyaset Bilimine Giriş (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilerin siyaset biliminin temel kavram ve konularına hâkimiyet sağlamalarıdır.

MAT115 Matematik-I  (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencileri analizin temel kavramları (limit, süreklilik, türev ) ile tanıştırmak ve bu kavramları kullanabilir düzeye getirmek, analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmaktır.

ISL109 Temel Hukuk  (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavramları ile temel hukuk bilgisi edindirmektir.

SOS101 Sosyoloji  (3-0) 3, 6 AKTS
Temel sosyolojik kavramları öğrenmek ve Sosyolojinin bizde ve batı´da çıkış şartlarını analiz etmek. Sosyolojik düşünme ve sosyolojik dünya ile ilgili temel kavramları öğrenip, sosyal olaylarda onların nasıl kullanılabileceğine ait bilgi sahip kılmak.

2. YARIYIL
TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS

Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SYB102 Kamu Yönetimine Giriş (3-0) 3, 5 AKTS
Bu ders giriş niteliğinde olmakla beraber, kamu yönetiminin görev, yetki ve sorumluluğu hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

EKO102 İktisada Giriş-II (3-0) 3, 6 AKTS
Dersin temel amacı öğrencileri, güncel örneklerin de yardımıyla, ekonominin temel kavram ve süreçleri hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

SYB104 Uluslararası İlişkilere Giriş (3-0) 3, 5 AKTS
Uluslararası sistemde yer alan aktörler ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri hakkında bilgi vermek; alanla ilgili kuramsal bilgiye (giriş seviyesinde) sahip bireyler yetiştirmektir.

ISL104 İstatistik (3-0) 3, 5 AKTS
Temel istatistik kavramları öğrenmeleri ve paket programlar aracılığı ile istatistik analiz yapabilmeleri amaçlanır

MAT104 Matematik-II  (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilere İş hayatında ve gelecek yönetim kademelerinde karşılaşılacak sorun ve problemleri çözme ve sistematik düşünme becerisine sahip olmaları için matematiği etkin bir şekilde kullanmayı öğretmektir.

2.SINIF

3. YARIYIL
YDL203 Yabancı Dil-I  (3-0) 3, 3 AKTS

Temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin temel dil bilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları, Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi(4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

SYB211 Anayasa  Hukuku  (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı en üst ve etkin kanun olan Anayasa çerçevesinde,idarenin yönetim sınırlarının öğrencilere aktarılmasıdır.

SYB203 Karşılaştırmalı Siyaset (3-0) 3, 4 AKTS
Bu ders karşılaştırmalı analiz metodu ve belli başlı siyasi rejimlerin incelenmesi yolu ile karşılaştırmalı siyaset disiplinine bir giriştir

SYB209 İdare Hukuku (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı en üst ve etkin kanun olan Anayasa çerçevesinde,idarenin yönetim sınırlarının öğrencilere aktarılmasıdır.

SYB207 Diplomasi Tarihi-I (3-0) 3, 4 AKTS
Ders, çağdaş diplomasinin temellerinin atıldığı 1648-1914 dönemine odaklanmaktadır. Birbirini tamamlayan çeşitli kaynaklar üzerinden yürütülecek olan derste, diplomatik ilişkilerin şekillendiği ekonomik, ideolojik ve sosyal zemin de yakından incelenecektir. Dönem itibariyle Avrupa odaklı olarak işlenecek ders, Osmanlı İmparatorluğu’nun uluslararası konjoktürdeki yeri ve önemine de ayrıca değinmektedir

SYB205 Siyasi Düşünceler Tarihi (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilere, siyaset ile ilgili olarak mevcut olan güncel bilgilerin kaynakları hakkında bilgilendirmek, Öğrencilerin hem siyasal düşünürleri hem de siyasal kavramları tanımasını sağlamak, Öğrencilerin siyasetin doğasına ilişkin farklı varsayım ve fikirler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

4. YARIYIL
YDL206 Yabancı Dil-II  (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dil bilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dil bilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dil bilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

SYB212 Dış Politika Analizi (3-0) 3, 5 AKTS
Dersin amacı, öğrencilere dış politikayı analiz etmede kullanılan teorik yaklaşımlar ile dış politika yapımı ve uygulama sürecini öğretmek ve öğrencilere ülkelerin dış politikalarını eleştirel biçimde değerlendirme becerisi kazandırmaktır.

SYB202 Uygarlık Tarihi  (3-0) 3, 6 AKTS
Uygarlık Tarihi dersi ilk çağdan günümüze dünya tarihine katkıda bulunmuş ve iz bırakmış medeniyetlerin incelenmesini amaçlar

SYB204 Diplomasi Tarihi-II  (3-0) 3, 5 AKTS
Ders, Birinci Dünya Savaşı sonundan Soğuk Savaş’ın bitimine dek (1918-1990) kaydedilen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelere odaklanmaktadır. Ders, Avrupa odaklı Diplomasi Tarihi ilk dersinin devamı niteliğinde olup, uluslararası sistemin Amerikan eksenli tek kutuplu bir yapıya evrilme sürecini ve bu bağlamda dekolonizasyon ile ortaya çıkan yeni aktörleri analiz etmektedir.

SYB210 Siyaset Sosyolojisi  (3-0) 3, 6 AKTS
Dersin içeriği: siyaset sosyolojisi temel kavramlar,siyasi iktidar ve devlet, sivil toplum, demokratik sistem ve unsurları, siyasi kültür ve siyasi davranış, kitle toplumu, kamuoyu ve siyasi propaganda.

SYB214 Çağdaş Siyasi İdeolojiler  (3-0) 3, 5 AKTS
Belli başlı siyasal sistemleri eleştirel bir bakış açısıyla ele almak bu dersin temel hedefidir.

3.SINIF

5. YARIYIL
YDL301 Yabancı Dil-III (3-0)3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

SYB301 Uluslararası İlişkiler Teorileri  (2-0) 2, 4 AKTS
Bu ders, uluslararası ilişkiler kavram ve olgularının değerlendirilmesinde farklı bakış açıları sunan teorileri incelemektedir. Ders,her bir teoriyi tarihsel evrimi içerisinde değerlendirmek, çeşitli teorilerin birbirine yönelttiği eleştirileri tartışmak ve vaka analizleri çerçevesinde teoriyi pratiğe dökmek amaçlarını taşımaktadır.

SYB303 Uluslararası Hukuk-I  (3-0) 3, 5 AKTS
Dersin temel tanımlama ve inceleme konuları uluslararası toplum ve uluslararası hukuk; uluslararası hukukun kaynakları;antlaşmalar hukuku; uluslararası hukuk-ulusal hukuk; uluslararası hukuk kişileri ve tanıma; ülke ve yetkidir.

SYB305 Türkiye Tarihi-I  (3-0) 3, 5 AKTS
İslamiyet öncesi Asya ve Avrupa coğrafyalarında yaşayan Türk toplumlarının siyasal, sosyal, kültürel gelişimleri Eski Türk Tarihi dersinin temelini oluşturmaktadır. Söz konusu Türk toplumlarının siyasi,sosyal, kültürel ve ekonomik durumlarının değerlendirilmesi, öğrenilmesini ve irdelenmesini sağlamak bu dersin temel amacıdır.

SYB307 Türk Dış Politikası  (2-0) 2, 3 AKTS
1923’ten günümüze Türkiye'nin dış politikasını bölgesel ve uluslararası konumu ve uluslararası aktörler çerçevesinde; bölgesel sorunlar açısından, uluslararası sorunlar açısından Türkiye'nin iç siyasi dinamikleri açısından irdelemektir.

SYB315 Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi   (3-0) 3, 5 AKTS
Stratejik planlama, proje ve risk yönetimi konularında teorik bilgi birikimini kazandırmak ve çalışma hayatında sahip olması gereken yönetsel becerilere ulaşmalarını sağlamaktır.

SYB311 Türkiye'de Siyasal Yapı ve Hayat-I   (3-0) 3, 5 AKTS
Dersin amacı katılımcılara Türkiye'nin devlet yapısı ve işlevsel konumu hakkında tam, genel ve bütüncül bir bakış açısı vermektir.

6. YARIYIL
YDL302 Yabancı Dil-IV  (3-0) 3, 3 AKTS

Dersin amacı, öğrencilerin YDL301 dersinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kavramlarına dair öğrendiklerini pekiştirmektir

IYB302 Araştırma Yöntemleri (3-0) 3, 35 AKTS
Bu dersin temel amacı 'araştırma' kavramının temelleri ile bu temelleri kullanan bilimsel nitelikli sözel ve sayısal metotları öğretmektir.

SYB302 Uluslararası Güvenlik (4-0) 4, 5 AKTS
Ders, Soğuk Savaş sonrasında “savunma”kavramının yerini “güvenlik” kavramına bırakmasını ve gerek güvenliğin gerekse stratejinin günümüzde sadece askeri-siyasi boyutuyla değil, insani ve ekonomik boyutuyla da ele alınmasını mercek altına yatırmaktadır. Küreselleşen çağda devletlerin güvenliği artık sınır aşan ve devletlerin münferit çabaları ile engellenemeyen iklim değişikliği ve terörizm gibi olgularla tehdit edilmektedir. Derste uluslararası, bölgesel ve hükümet-dışı aktörler ile teknolojinin güvenlik ve onu sağlamak için geliştirilen stratejiler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri incelenmektedir

SYB304 Türkiye Tarihi-II (3-0) 3, 5 AKTS
Dersin amacı, Türklerin İslamiyete geçiş süreçleri, İdil Bulgarları, Tolunoğulları ve İhşitlerle başlayan Türk-İslam devletlerinin (Karahanlılar, Gazneliler, Memluklar, Harzemşahlar, Altınordu) tarihlerinin öğrenilmesi ve kavratılmasının yanı sıra, çağdaş Türk Dünyasına ışık tutmaktır

SYB306 Türkiye'de Siyasal Yapı ve Hayat-II (3-0) 3, 5 AKTS
Dersin amacı katılımcılara Türkiye'nin devlet yapısı ve işlevsel konumu hakkında tam, genel ve bütüncül bir bakış açısı vermektir

SYB308 Uluslararası Hukuk II (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı, uluslararası hukukun kara, deniz ve hava alanlarındaki uygulama sahalarını, meşru ve gayrı meşru güç kullanma metotlarını ve devletin sorumluluklarını vaka analizleriyle öğrenciye aktarmaktır.

SYB310 Uluslararası Politik Ekonomi (2-0) 2, 3 AKTS
Ders, iktisat ve siyasetin karşılıklı etkileşimini tarihsel süreci, aktörleri ve kurumları ile birlikte incelemektedir. Ekonomi politik kavramına klasik ve modern yaklaşımların özetlenmesinin ardından, uluslararası ticaret ve finans, krizler, Bretton Woods sistemi, GATT, IMF ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu gibi küresel ve bölgesel ekonomik kuruluşlara odaklanılacaktır.

4.SINIF

7. YARIYIL
YDL401 Yabancı Dil-V (3-0) 3, 3 AKTS

Dersin amacı, öğrencilerin YDL302 dersinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kavramlarına dair öğrendiklerini pekiştirmektir.

SYB401 Avrupa Bütünleşme Tarihi   (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı AB çalışmalarına tarihsel bir süreçle başlayıp, Topluluğun bütünleşme süreçlerini aşamalı olarak analiz etmek ve daha sonra ise günümüzdeki bütünleşme çabalarını mercek altına almaktır.

SYB405 Bölgesel Çalışmalar: Avrasya   (3-0) 3, 5 AKTS
Ders Asya’dan Avrupa’ya uzanan bir coğrafya üzerinde, kimlikten enerjiye uzanan geniş bir yelpazede bölge ülkelerini mercek altına almaktadır.

SYB427 Siyaset Psikolojisi  (3-0) 3, 4 AKTS
Siyaset psikolojisi köklerini siyaset bilimi ve psikolojide bulan, sosyoloji, iktisat, iletişim, uluslararası ilişkiler, eğitim, sosyal psikoloji, küçük gruplar gibi sosyal bilimlerin birçok alanını içeren disiplinler arası bir inceleme alanıdır.

GRS401 Girişimcilik  (3-0) 3, 4 AKTS
Girişimciliğin ekonomi yazınında ele alınışı ve kısa bir tarihçesi ile başlayan ders, bir iş fikrinin başarılı bir işe dönüşmesi sürecini baştan sona ele alır. Girişimcinin özelliklerinin incelendiği derste girişimcilik olgusunun farklı yönleri ve boyutları konusunda bir farkındalık yaratmak, girişimciliğin oluşmasına ve gelişmesine yol açan altyapı koşullarını incelemek, iş planlarının nasıl hazırlandığını öğretmek amaçlanır. Bireyin kendi girişimcilik kapasitesinin farkına vararak geliştirmesi gereken alanları tespit etmesini amaçlar.

SYB411  Uluslararası Örgütler (3-0) 3, 5 AKTS
Kurumsallaşmış uluslararası örgütlerin hukuki yapısı ve ortak sorunlarını incelemek dersin öncelikli amacıdır.

Seçmeli Dersler
SYB437 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset  (3-0) 3, 4 AKTS


SYB407 Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik  (3-0) 3, 4 AKTS           
Çalışma ve toplum hayatında tarihi süreç içinde ortaya çıkan sosyoekonomik sorunları ve değişimleri tahlil etmek,değişik sosyal grupların sorunlarını tespit etmek ve sosyal politika enstrümanları ile çözüm stratejileri geliştirebilmek bu dersin temel hedefidir.

SYB413 Dünya Siyasetinde Güncel Konular (3-0) 3, 4 AKTS
Bu derste, uluslararası siyaseti sürekli olarak işgal eden ve geleceğin uluslararası politikalarını ciddi bir şekilde belirleyecek olan bölgesel ve uluslararası siyasi, ekonomik, sosyal ve askeri sorunlar derinlemesine analiz edilmektedir.

8.YARIYIL
YDL402 Yabancı Dil-VI  (3-0) 3,4 AKTS
Dersin amacı, öğrencilerin YDL401 dersinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kavramlarına dair öğrendiklerini pekiştirmektir.

IYB402 Bitirme Projesi (0-0) 0,12 AKTS
Lisans eğitimini tamamlamak üzere olan öğrencilerin ilgi duydukları eğitim alanları ile ilgili bir konuda nasıl bir bilimsel araştırma yapılacağını uygulamalı olarak göstermek.

SYB402 Bölgesel Çalışmalar: Orta Doğu (2-0) 2, 3 AKTS
Bu ders, öğrencilerin Ortadoğu’nun güncel siyaseti ve uluslararası ilişkileri hakkında temel bilgileri edinmesini sağlamak üzere oluşturulmuştur. Bu dersin ana amacı, öğrencilerin Ortadoğu’nun uluslararası siyasetini, Uluslararası İlişkilerin başlıca kavramları ve kuramları yardımıyla kavrayabilme ve çözümleyebilmesini sağlamaktır

SYB404 İnsan Hakları (2-0) 2, 3 AKTS
Bu dersin amacı insan hakları kavramının, nitelikleri, tarihi gelişimi ve sınıflandırılması ile analiz edilmesidir.

SYB414 Siyaset ve Medya (2-0) 2, 4 AKTS
Dersin amacı, önce batıda ve daha sonra ülkemizde siyaset-basın ilişkisini siyaset, basın, toplum ve ekonomi bağlamında değerlendirmek ve buradan hareketle konulara, analitik ve eleştirel bir bakış açısından bakarak saptamalar yapmaktır.

Seçmeli Dersler
SYB420 Türk-Yunan İlişkilerinde Sorunlar (3-0) 3, 5 AKTS

Ders, tarihsel çerçevede Türk-Yunan ilişkilerinde çatışma ve işbirliği dinamiklerini incelemektedir. Avrupa Birliği, Ege ve Kıbrıs temel başlıklarına odaklanan ders, 1974 sonrası Türk-Yunan sorunlarının hukuksal, siyasal, askeri ve diplomatik boyutlarına, Türk-Yunan ilişkilerinde üçüncü tarafların arabuluculuk çabalarına ve Soğuk Savaş sonrası Avrupa’da Türk-Yunan anlaşmazlıkları ve işbirliği fırsatlarına yer vermektedir.

SYB432 Uluslararası Krizler ve Kriz Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS

Krizlerin yönetilmesinin ve yürütülmesinin önemini vurgulamak ve çözümleme becerisine sahip olmayı geliştirmek