Ders İçeriği

 

1.SINIF

1. YARIYIL
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi,Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri, Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji, Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.
 
EKO105 İktisada Giriş-I (3-0) 3, 6 AKTS
Öğrencilere mikro ekonominin temel konseptini öğreterek onlara arz ve talep ile birlikte serbest piyasa ekonomisinin nasıl çalıştığını öğretmektir
 
ISL109 Temel Hukuk  (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavramları ile temel hukuk bilgisi edindirmektir.
 
ISL101 İşletme Yönetimi-I  (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilerin işletmeciliğin kavramları ve yönetim organizasyon fonksiyonu ile ilgili temel bilgileri öğrenmelerini sağlamaktır
 
MAT115 Matematik-I  (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencileri analizin temel kavramları ( limit, süreklilik, türev )ile tanıştırmak ve bu kavramları kullanabilir düzeye getirmek, analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmaktır.
 
ISL105 Finansal Muhasebe-I  (3-0) 3, 5 AKTS
Finansal muhasebe dersinin amacı; genel muhasebe’nin kayıt ve tablolarının oluşturulmasının, muhasebede dönem içi işlemlerinin anlatılmasının, aktif hesapların ana hatları ile kayıtlarının düzenlenmesinin öğrenilmesini sağlamaktır.

 

2. YARIYIL
TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması;Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihi dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.
 
ISL102 İşletme Yönetimi-II  (3-0) 3, 5 AKTS
İşletme fonksiyonları ve onların birbirleriyle olan ilişkileri hakkında daha detaylı bilgi sunmaktır.
 
MAT104 Matematik-II  (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilere İş hayatında ve gelecek yönetim kademelerinde karşılaşılacak sorun ve problemleri çözme ve sistematik düşünme becerisine sahip olmaları için matematiği etkin bir şekilde kullanmayı öğretmektir.
 
EKO102 İktisada Giriş-II (3-0) 3, 6 AKTS
Dersin temel amacı öğrencileri, güncel örneklerin de yardımıyla,ekonominin temel kavram ve süreçleri hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
 
UTT102 Lojistik Yönetimine Giriş (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilere Lojistik Yönetimi Temel ve Destek Faaliyetleri hakkında bilgiler verip, uygulamalı alanlarda kendilerine gerekli olan bilgi ve bakış açısı kazandırmaktır.
 
ISL108 Finansal Muhasebe-II (3-0) 3, 5 AKTS
Genel muhasebe’nin kayıt ve tablolarının oluşturulmasının, muhasebede dönem içi işlemlerinin anlatılmasının, kısa ve uzun vadeli aktif ve mali hesaplar ile gelir-gider hesaplarının ana hatları ile kayıtlarının düzenlenmesi ve raporlanmasının öğrenilmesini sağlamaktır.

 

2.SINIF

 

3. YARIYIL
YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
 
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.
 
ISL201 Borçlar Hukuku  (3-0) 3, 6 AKTS
Toplum, devlet ve hukuk kavramları arasındaki ilişkiyi, devlet ve hukukun üstünlüğü, hukukun yaşayan bir olgu olduğuna dair tartışmaları ve temel bilgileri sağlamaktır.
 
ISL203 İstatistik (3-0) 3, 5 AKTS
Temel istatistik kavramları öğrenmeleri ve paket programlar aracılığı ile istatistik analiz yapabilmeleri amaçlanır
 
UTT203 Elektronik Ticaret  (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı küreselleşme bağlamında e-ticaret uygulamaları ve yaklaşımlarının öğretilmesidir.
 
IYB203 İş Etiği (3-0) 3, 6 AKTS
Meslek etiği yeterlikleri ile mesleki sorumluluk ve etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleğin ikilemlerinin irdelenmesi, sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanır.
 
4. YARIYIL
YDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
 
IYB204 Girişimcilik  (3-0) 3, 5 AKTS
Ders; girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri, kuruluşu,yönetimi, yaratıcılık ve girişimcilik, girişimcinin özellikleri, girişimcilik türleri, iş planı hazırlama, girişimciliğe destek sağlayan kuruluşları ve şartları konularını kapsamaktadır.
 
ISL206 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  (3-0) 3, 5 AKTS
İş hayatının önemli bir parçası olan iş hukuku dersi ile öğrencilere, işçi ve işveren kesimleri arasında bir denge kurmanın toplum refahı ve düzeni açısından önemi açıklanır ve özellikle çalışma hayatında bir şekilde karşılarına çıkacak olan sosyal haklar, ücretler ve çalışma koşulları hakkında bilgi verilerek yaşanması muhtemel hukuki sorunlara teorik ve pratik çözümler ortaya koymak amaçlanmaktadır.
 
ISL202 Uluslararası İktisat (3-0) 3, 6 AKTS
Uluslararası Ticaret günümüzün birbirine bağımlı dünyasında önemli bir rol oynamaktadır. Bir ülkenin büyüme hızı ve insanlarının refah seviyesi diğer ülkeler ile olan ilişkilerine de bağlıdır. Öğrenciler uluslararası ticaret, ticaret kısıtlamaları ve ticaret politikalarını öğreneceklerdir.
 
ISL210 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri (3-0)3, 5 AKTS
Öğrencilere kalite konusu ve kalite yönetim sistemleri ile ilgili bilgileri vererek, uygulamalı alanlarda kendilerine gerekli olan düşünce ve bakış açısını kazandırmaktır.
 
ISL212 Ticaret Hukuku (3-0) 3, 6 AKTS
Temel amacı öğrencilere, toplum, devlet ve hukuk kavramları arasındaki ilişkiyi, devlet ve hukukun üstünlüğü, hukukun yaşayan bir olgu olduğuna dair tartışmaları ve temel bilgileri sağlamaktır.

 

3.SINIF

 

5. YARIYIL
YDL301 Yabancı Dil-III (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
 
ISL309 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilere insan kaynakları yönetimi ile ilgili kavramları ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarına ilişkin temel bilgileri sağlamaktır.
 
ISL307 Finansal Yönetim (3-0) 3, 5 AKTS
Ders öğrencilere muhasebe ve finans ilişkisini göstererek, onlara şirketlerin finansal hedeflerini yakalamada finansal karar alma sürecini nasıl gerçekleştirdiklerini anlamalarına yardımcı olur. Bu ders şirketlerin değerlerini artırmada önemli olan bütçeleme, sermaye yapısı ve çalışan sermaye yönetimini iyileştirmede kullanılan finansal araçlar ve teknikleri açıklar
 
ISL407 Yönetim ve Organizasyon (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilere Yönetim kavramı ve Yönetimin fonksiyonları (planlama, örgütleme,yürütme, koordine etme, denetleme) ile ilgili temel bilgileri sağlamaktır.
 
UTT301 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi  (3-0) 3, 4 AKTS
Uluslararası ticaret işlemlerinde finansal tablo kullanıcılarının ihtiyacı olan finansal bilgilerin tek düzen muhasebe sistemi ve temel muhasebe ilkeleri çerçevesinde hazırlanması, raporlanması vesunulması amaçlanmakta; temel finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin işleyişi ve bu finansal tabloların finansal tablo kullanıcıları açısından önemi vurgulanacaktır.
 
ISL301 Pazarlama İlkeleri  (3-0) 3, 5 AKTS
Bu ders, Pazarlamanın geçirdiği evrelere değinerek günümüz teknoloji ve küresel Pazar ortamına geçmiş stratejileri uyarlamayı ve ileri değişimleri görerek farklılaştırmayı ve tüketiciye uygun stratejileri benimsetmeyi amaçlamaktadır.
 
YDL305 Mesleki İngilizce-I (2-0) 2, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan kelime öğretimi, B2 düzeyinde okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a)düzeylerine uygun yapıları doğru yerde doğru şekilde kullanır hale gelmeleri b)B2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c)düzeylerine uygun okuma metinlerini anlamaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) B2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır
 
6. YARIYIL
YDL302 Yabancı Dil-IV(3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
 
IYB304 Bilim Tarihi ve Felsefesi (3-0) 3, 3 AKTS
Ontolojik ve epistemolojik kabulleri ile temel bilimsel paradigmalar ve yaklaşımlar ile bilimsel bilgiye yönelik temel eleştiriler ve araştırma yöntem ve teknikleri ile birlikte bilimsel bilginin kendine has özelliklerinin incelenmesini öğretmektir.
 
UTT302 Uluslararası Finans (3-0) 3, 5 AKTS
Uluslararası Finans konusunda kavramları teorileri ve temel bilgileri öğretmek. Uluslararası Finans konusu ile ilgili finansal, parasal teori ve kavramları mesleki alanında problemlerinin çözümünde kullanabilme yeteneğini geliştirmek. Uluslararası Finans konusunda Yöneticiler için gerekli,analitik ve kritik düşünme becerisini ile uygulama ve sorun çözme yeteneğini kazandırmak. Uluslararası Finans konusunda, Ulusal ve Uluslararası güncel tartışma ve trendler ile ilgili farkındalık ve bilinç yaratma
 
YDL308 Mesleki İngilizce-II (2-0) 2, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan kelime öğretimi, B2 düzeyinde okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a)düzeylerine uygun yapıları doğru yerde doğru şekilde kullanır hale gelmeleri b) B2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c)düzeylerine uygun okuma metinlerini anlamaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) B2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
 
UTT304 Uluslararası Ticaret Hukuku  (4-0) 4, 6 AKTS
Dersin amacı, öğrencilere ticaret hukukunun yasal çerçevesini anlatmak ve ticaret hukukunun çeşitli konularını derinlemesine analizini yapmaktır.
 
UTT310 Uluslararası Ticaret Teorileri (3-0) 3, 5 AKTS
Dersin amacı uluslararası ticaret teorileri ışığında, ticaretin nedenleri,ticaretin nasıl şekillendiği, ticaret politikalarının esasları ve iktisadi bütünleşme aşamaları konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
 
IYB302 Araştırma Yöntemleri (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin temel amacı 'araştırma' kavramının temelleri ile bu temelleri kullanan bilimsel nitelikli sözel ve sayısal metodları öğretmektir.

4.SINIF

 

7. YARIYIL
YDL401 Yabancı Dil-V  (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
 
UTT401 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencileri dış ticaret işlemleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirmektir.
 
UTT403 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı Gümrük Kanunu ve Mevzuatı hakkında genel bilgi ile Dış Ticarette nerede nasıl kullanılabileceği konularında bilgilendirmek.
 
UTT405 Ekonomik Entegrasyon (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersle öğrencilere ekonomik entegrasyon ile ilgili temel kavramlarla yönelik bilgi verilmesi ve dünyanın farklı bölgelerindeki bölgeselleşme uygulamalarının nasıl gerçekleştiğinin irdelenmesinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
 
UTT407 Küresel Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencinin Lojistik sektörünü uluslararası perspektifte incelemesini sağlamaktır. Son yıllarda küresel düzeyde yaşanan rekabet, firmaların ürünlerini daha hızlı hazırlamaya ve teslim etmeye doğru zorlamaktadır. Günümüzde üretim maliyetlerinin birbirine yakın değerler arz ettiği bir ortamda, rekabet edebilmek açısından lojistik hizmetlerin önemi artmaktadır. Öğrencilerimiz Küreselleşmenin Lojistik sektöründe yarattığı etkileri öğrenerek, küresel Lojistik hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
 
EKO401 Para Teorisi ve Politikaları (3-0) 3, 6 AKTS
Lisans düzeyinde para piyasası ile ilgili teorileri anlatmak ve para, bankacılık ve finans piyasalarının işleyiş mekanizmasını günümüz ekonomisini analiz ederek örneklerle açıklamak.
 
8. YARIYIL
YDL402 Yabancı Dil-V  (3-0) 3, 3AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
 
IYB402 Bitirme Projesi (0-0) 0, 12 AKTS
Bu dersin amacı, bitirme projesi olarak seçilen konuda bilimsel kurallara göre araştırma yapmak, rapor yazmak ve hazırlanan projenin jüri önünde savunulmasıdır.
 
ISL402 Stratejik Yönetim  (3-0) 3, 6 AKTS   
Öğrencilere uzun dönemli karar ve planların yapılması (farklı düzeylerdeki stratejilerin nasıl geliştirilebileceği), uygulanması ve kontrolüyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve yetkinlik kazandırmaktır.
 
Seçmeli Dersler
LOJ408 -Uluslararası Taşıma Sistemleri (3-0) 3, 4 AKTS
Uluslararası taşımacılık sistemlerinin teknik standartları, yasal zorunlulukları ve ücretlendirilmesi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
 
ISL424 - Halkla İlişkiler ve İletişim (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı Halkla ilişkiler kavramı, süreçleri ve modelleri ile ilgili bilgi vermektir. Halkla ilişkilerin tarihi gelişimi ve diğer disiplinlerle olan ilişkileri, farkları ile ilgili bilgi vermektir.
 
EKO402 - Türkiye Ekonomisi (3-0) 3, 5 AKTS
Dersin temel amacı, tarihsel bağlamından koparmaksızın ve siyasal/ideolojik konjonktür değişmelerini dikkate alarak,Türkiye Ekonomisinin dönemler itibariyle kapsamlı bir değerlendirmesini yapmaktır
 
ISL412 -Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri (3-0) 3, 5 AKTS
Dış Ticaret, İlgili Kavramlar, Dış Ticaret Teorileri, Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette teslim şeeri, Dış ticarette Ödeme Şeeri, Gümrük Mevzuatı ve Kambiyo Mevzuatı hakkında genel bilgiler vermek. Bu bilgilerle öğrenciye, temel dış ticaret işlemlerini ve uygulamalarını yapabilme becerisi kazandırmaktır.