Ders İçeriği

 
1. SINIF

1. YARIYIL
BLG103 Algoritma ve Programlamaya Giriş (2-2) 3, 5 AKTS
Öğrencilerin kompleks problemleri rahatça çözebilir hale gelmesini sağlamak. C ve temel C++ programlama yeteneğinin kazandırılması.

FZK107 Fizik-I (4-0) 4, 6 AKTS
Bu dersin temel amacı, öğrencilere temel fiziğin mekanik ile ilgili kısmını lisans düzeyinde öğreterek ileride alacakları dersler için temel oluşturmanın yanı sıra analitik düşünmeyi geliştirerek öğrencilerin problemlere farklı açılardan bakmalarını sağlamaktır.

MAT107 Matematik-I (4-0) 4, 6 AKTS
Bu dersin temel amacı, öğrencileri analizin temel kavramları (limit, süreklilik, türev) ile tanıştırmak ve bu kavramları kullanabilir düzeye getirmek ve analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmaktır.

BLG107 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (3-0) 3, 5 AKTS
Mühendislik Fakültesinde eğitime başlayan öğrencilere genel mühendislik ve alan mühendisliğinin genel hususları hakkında bilgilendirerek ileriki yıllarda alacakları eğitime alt yapı oluşturmak.

BLG111 Elektronik Devreler (3-0) 3, 4 AKTS
Temel elektrik devreleri hakkında kesin, açık, detaylı tanımlamalar yapılması; sayısal örneklerle bu kavramların pekiştirilmesi.

BLG109 Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri (3-0) 3, 4 AKTS
Araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenciye kazandırmak.

2. YARIYIL
FZK104 Fizik-II  (4-0) 4, 6 AKTS

Bu dersin temel amacı, öğrencilere temel fiziğin elektrik ve manyetizma ile ilgili kısmını lisans düzeyinde öğreterek ileride alacakları dersler için temel oluşturmak ve analitik düşünmeyi geliştirerek öğrencilerin problemlere farklı açılardan bakmalarını sağlamaktır.

MAT106 Matematik-II (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere integral kavramını, integrasyon tekniklerini, integralin uygulamalarını ve serileri öğretmektir.

BLG106 Sayısal Tasarıma Giriş ve Lab. (2-2) 3, 5 AKTS
Sayısal lojik devrelere ilişkin kapsamlı bilgi vermek ve dersi tamamlayan öğrencilerin hem kombinezonal hem de ardışıl devreleri çözümleyecek ve tasarlayacak duruma getirilmesidir.

BLG112 Ayrık Matematik (3-0) 3, 4 AKTS
Bilgisayar mühendisliğindeki ve bilgisayar bilimlerindeki matematiksel tekniklere giriş, matematiksel mantık, indüksiyon, küme teorisi, bağıntılar, fonksiyonlar, cebirsel yapılar, graflar, ağaçlar ve eşleme konularının öğrenilmesi.

TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

BLG110 Bilgisayar Programlama (2-2) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, nesneye dayalı programlama kavramlarına ve C++ programlama diline giriş yapmaktır.

2. SINIF

3. YARIYIL
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS

Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

INS203 Lineer Cebir (3-0) 3, 4 AKTS
Matematik ve mühendislik öğrencileri için lineer denklem sistemlerini anlatmak ve çözüm yöntemlerini öğretmek.

BLG209 Elektronik Devreler Laboratuvarı (0-3) 2, 4 AKTS
Temel kavramlar, Kirchoff akım ve gerilim yasaları, Devre analiz yöntemleri (süperpozisyon, düğüm gerilimleri, çevre akımları), Birinci dereceden devreler, Seri ve Parelel RLC devreleri.

İST201 İstatistik (3-0) 3, 4 AKTS
Olasılık uzayındaki aksiyom yaklaşımını belirtmek. Olasılık hesaplarını çözmek için temel teknikleri öğretmek ve olasılık dağılımlarını belirleme.


BLG201 Nesne Tabanlı Programlama (2-2) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere C++ programla dili kullanarak nesne tabanlı programlama yaklaşımının öğretilmesi ve nesne tabanlı yazılım geliştirme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

BLG205 Veri Yapıları (2-2) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı, bilgilerin bilgisayar belleğinde/sabit diskte saklanması ve bu bilgilere ulaşılması için tasarlanmış temel veri yapılarının sunulmasıdır.

4. YARIYIL
YDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS

Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

BLG202 Bilgisayar Organizasyonu (3-0) 3, 6 AKTS
Derste işlemcinin nasıl çalıştığının ve işlemci birimlerinin tasarım aşamalarının öğrenilmesi amaçlanmıştır.

BLG206 Diferansiyel Denklemler (4-0) 4, 4 AKTS

Bu dersin amacı, öğrencileri analizin temel kavramları ile tanıştırmak ve bu kavramları kullanabilir düzeye getirmek, öğrencilere analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmaktır.

BLG210 Nümerik Analiz (2-2) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencileri analizin temel kavramları ile tanıştırmak ve bu kavramları kullanabilir düzeye getirmek, öğrencilere analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmaktır.

BLG208 İşaretler ve Sistemler (2-2) 3, 6 AKTS
İşaret ve sistem analiz yöntemlerinin anlaşılması, daha sonra karmaşık süreçlerin analizinin yapılmasıdır.

BLG204 Yazılım Mühendisliği (3-0) 3, 6 AKTS
En güncel ve geçerli yazılım mühendisliği standartları hakkında bilgiler vermek, uygulamaya yönelik çözümler üzerinde durmak, geliştirme sürecinde kullanılmak üzere standartlardan türetilmiş bir belge kümesinin şablonlarını vermek.


3.SINIF

5. YARIYIL
BLG301 İşletim Sistemleri (3-0) 3, 6 AKTS

Bu dersin amacı, modern işletim sistemlerinin temel çalışma yapısını, tüm işletim sistemlerinin yapısı hakkında genel prensipleri ve bir işletim sisteminin dizaynı için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmış olmak.

INS303 Mühendislik Ekonomisi (3-0) 3, 4 AKTS
Finansal verilere dayanan karar verme süreçlerini ortaya çıkarmak, bu süreçlerin analizini yapmak, çeşitli mühendislik ekonomisi araç ve yöntemlerle her bir alternatife ait nakit akışlarını belirlemek ve paranın zaman değerini de hesaba katarak nakit akışlarını değerlendirmek, en iyi alternatifi belirlemek.

BLG305 Mikroişlemciler (2-2) 3, 5 AKTS
Mikroişlemcilerin tanıtılması ve yaygın olarak kullanılan mikroişlemci yapılarının ve programlama dillerinin öğretilmesi.

BLG307 Veri Haberleşmesi ve Bilgisayar Ağları (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, bilgisayar ağlarının sahip oldukları altyapıları, erişim yöntemlerini, ne tür uygulamalar için geliştirildiğini, diğer ağ sistemlerinden farklılıklarını anlatarak ağ sistemlerinin kuramsal ve teknolojik altyapısını öğretmektir.

BLG303 Veritabanı Yönetim Sistemleri (2-2) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı veri tabanı kavramlarını ve veri tabanı yönetimi sistemini öğretmektir.

BLG309 Web Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Web'e kısa bir girişten sonra URI ve RDF ile ilgili öğelerin belirlenmesiyle Web teknolojileri sunulacaktır. Ders aynı zamanda Semantik (Meta) veri kavramını ve bu kavramın Web ortamında nasıl temsil edildiğini de içermektedir.

6. YARIYIL
BLG312 Veri Madenciliği (3-0) 3, 5 AKTS

Öğrencilere çeşitli veri madenciliği tekniklerini tanıtmak ve gerçek hayattaki problemlerin uygulamalarına dair bilgi vermektir.

BLG304 Formal Diller ve Otomasyon (3-0) 3, 5 AKTS
Programlama dillerinin tasarımına ilişkin matematiksel yöntemlerin sunulması ve bir dilde yazılan bir programın kabul şartları için araçlar tasarımını mümkün kılmak.

BLG306 Bilişim Hukuku (3-0) 3, 5 AKTS
Bilişim hukuku dersinde, bilişim teknolojilerinin beraberinde getirdiği hukuki sorunların ortaya konulması ve belli başlı internet ve hukuk sorunlarına çözüm aranması amaçlanmaktadır.

BLG310 Web Programlama (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, günümüzde en yaygın olarak kullanılan Web 2.0, ASP.NET, PHP ve JSF teknolojilerinin örnek projelerle öğretilmesidir.

Teknik Seçmeli-I-II
BLG318 İş Sağlığı ve Güvenliği  (3-0) 3, 5 AKTS
       

Bu dersin amacı; öğrencilere çevrenin ve insan yaşamının korunması çerçevesinde çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgileri sağlamaktır.

BLG320 Yazılım Proje Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS        
Giriş, bilgisayar destekli sistem mühendisliği, proje yönetimi, gereksinimler mühendisliği, yazılım prototipleme, yazılım tasarımı, mimari tasarım, kullanıcı arayüz tasarımı, yazılım güvenirliği, doğrulama, hata sınaması, yazılım yeniden kullanımı, yazılım bakımı, konfigürasyon yönetimi, dönem projesi.

BLG302 Bilgisayar Grafikleri (3-0) 3, 5 AKTS        
Bu dersin amacı, bilgisayar grafiğine yönelik matematik alt yapısını vermek ve OpenGL'e giriş yapmaktır.

BLG308 Sistem Programlama (3-0) 3, 5 AKTS        
Dersin amacı, öğrencilere işletim sistemini oluşturan yazılım geliştirme unsurları ile ilgili bilgi vermek. Bunun yanında, sistem çağrılarının etkin kullanımı, ileri düzey C programlama, bilgisayar donanım işleyişi ve kontrolü hakkında bilgiler verilir.

BLG314 Kablosuz Haberleşme (3-0) 3, 5 AKTS        
Mobil / kablosuz iletişim kavramlarını hücresel ortamı kullanarak tanıtmak.

BLG316 Ağ Programlama (3-0) 3, 5 AKTS        
Bu dersin amacı öğrencilerin; iletişim protokollerindeki geçerli eğilimleri kavrayabilmelerini ve soket programlama, süreçler arası haberleşme ve network araştırmalarının nasıl yapıldığı hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamaktır.

BLG322 Gömülü Sistemler (3-0) 3, 5 AKTS        
Gömülü sistem yapısı ve programlanabilmesi konusunda bilgi ve beceri kazandırabilme

BLG324 Veritabanı Tasarımı ve Uygulamaları (3-0) 3, 5 AKTS        
Veritabanının gelişimi ve temel kavramları, veritabanı tasarım mantığı verilerek, ara yüz ve SQL (Yapısal Sorgulama Dili) kullanarak veritabanı oluşturma, veri işleme ve sorgulama yeteneğine sahip olmak.

4.SINIF

7. YARIYIL
BLG411 Bitirme Projesi-I (0-4) 2, 5 AKTS
Öğrencilerin okuduğu mühendislik bölümüyle ile ilgili konularda değişik öğretim üyesi danışmanlığı altında yaptığı teorik ve/veya pratik (deneysel) çalışmayı bitirme tezi halinde sunmasıdır.

BLG415 İş Etiği (3-0) 3, 5 AKTS
Meslek etiği yeterlikleri ile mesleki sorumluluk ve etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleğin ikilemlerinin irdelenmesi, sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanır.

Teknik Seçmeli-III-IV-V-VI
BLG407 Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi (3-0) 3, 5 AKTS
       

Bu dersin amacı, yazılım kalite, kalite modelleri, standartlar ve yazılım sektöründe kullanılan yöntemlerin teorik ve pratik bilgi vermektir.

BLG417 Siber Güvenlik (3-0) 3, 5 AKTS        
Bu dersin amacı; - Siber güvenlik alanında mevcut durum, tarihi geçmiş, temel terminoloji ve önemli teknolojileri tanıtmak - Siber savaş ve bilgi savaşının kanuni, etik politik ve ekonomik boyutlardaki etkilerini açıklamaktır.

BLG435 Kalite Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS        
Bu dersin amacı, öğrencilere toplam kalite yönetimi ile temel kavramları sunmaktır.

BLG419 Yöneylem Araştırması (3-0) 3, 5 AKTS        
Yöneylem Araştırması biliminin tarihçesi ve gelişimi, deterministik ve probabilistik modeller, model kurma ve problem çözme sanatı, matematik programlamada doğrusal programlamanın yeri, doğrusal karar modelleri, doğrusal karar modellerinin kurulumuna yönelik çalışmalar, doğrusal programlama modellerinin çözümü, grafik, cebirsel, simpleks yöntemler, revised simpleks yöntem, doğrusal programlama modellerinin çözümüne ilişkin bilgisayar yazılımları ve kullanılması, düalite ve düal simpleks yöntem, duyarlılık analizleri, ulaştırma modelleri atama modelleri, ağ modelleri.

BLG421 Nesnelerin İnterneti (IOT) (3-0) 3, 5 AKTS       
Bu dersin amacı öğrencilerin birçok nesnenin İnternet'e nasıl bağlandığını öğrenmelerini sağlamaktır.

BLG423 Kriptoloji (3-0) 3, 5 AKTS        
Bu derste bazı şifreleme (kripto) sistemleri tanıtılacaktır. Bu dersin birincil amacı şifreleme konusuna ilgisi olan öğrencilerin kriptolojiye giriş yapmalarını sağlamaktır. Bu dersin bir başka amacı da günümüz şifreleme sistemlerinde matematiğin önemini vurgulamaktır.

BLG425 Görüntü İşleme (3-0) 3, 5 AKTS        
Bir görüntü işleme sisteminin temel bileşenlerini anlama. Görüntülerin nasıl temsil edildiğini; optik görüntüler, analog ve dijital görüntüler dahil anlama. İkili görüntü, gri skala görüntü, renkli görüntü ve çok spektrumlu görüntü gibi görüntü türlerini anlama. Ön işlemenin neden yapıldığını anlama; görüntü geometrisi, konvolüsyon maskeleri, görüntü cebri ve temel uzamsal filtreler hakkında bilgi sahibi olma. Görüntü incelemeyi hem uzamsal hem de parlaklık domenlerinde anlama. Ayrık transformların nasıl çalıştığını anlama. Alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren ve çentik filtrelerini anlama. Görüntü işleme uygulamalarının üç kategorisini anlama: iyileştirme, tamir ve sıkıştırma.

BLG427 Oyun Programlama (3-0) 3, 5 AKTS  
     

Dersin amacı öğrenciye tasarım, geliştirme, test ve hata ayıklama aşamaları üzerinden başlangıç düzeyinde oyun programlayabilme becerisi kazandırmak ve oyun tasarımının ilkeleri, oyun programlama terminolojisi, modern oyun motorlarının temelini oluşturan teknolojiler, takım projelerinin yönetimi gibi konularda bir anlayış geliştirmektir. Oyun programlamada Yapay Zeka, Fizik, Öğrenme, Matematik, İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Bilgisayar Grafikleri gibi çeşitli alanlar da kullanıldığından, dersin bir başka ve önemli amacının da öğrenciye bilgisayar bilimlerinde çok disiplinli bir bakış açısı kazandırmak olduğu söylenebilir.

BLG429 Algoritma Analizi (3-0) 3, 5 AKTS        
Algoritmaların tasarım kavramları ve algoritmaların karmaşıklık analizi, öz yineleme denklemlerinin çözümü ve biçimsel ispat yöntemleri, düzen ve büyüme hızına giriş, böl ve yönet yaklaşımı, dinamik programlama ve diğer teknikler, NP teorisi.

BLG431 Finansal IT Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS
       

Bu dersin amacı, temel finans bilgisine sahip olan öğrencilere uzun vadeli yatırım ve finansman kararları alabilme, politika belirleyebilme, işletme finansındaki konular üzerindeki farklı teorik yaklaşımları anlama becerisini kazandırmaktır.

BLG433 ERP Sistemleri (3-0) 3, 5 AKTS        
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) tanımı, Temel modüller, Lojistik konuları, lojistikte meydana gelen hareketler ve etkileri, entegrasyon problemleri, proje yönetiminde sıkça yaşanılan hatalar ve kritik başarı faktörleri

8. YARIYIL
BLG440 Bitirme Projesi-II (0-4) 2, 6 AKTS

Öğrencilerin okuduğu mühendislik bölümüyle ile ilgili konularda değişik öğretim üyesi danışmanlığı altında yaptığı teorik ve/veya pratik (deneysel) çalışmayı bitirme tezi halinde sunmasıdır.

GRS402 Girişimcilik (3-0) 3, 4 AKTS
Drs; girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri, kuruluşu, yönetimi, yaratıcılık ve girişimcilik, girişimcinin özellikleri, girişimcilik türleri, iş planı hazırlama, girişimciliğe destek sağlayan kuruluşları ve şartları konularını kapsamaktadır.

Teknik Seçmeli--VII-VIII-IX-X
BLG408 Yapay Zeka  (3-0) 3, 5 AKTS
       

Dersin büyük bir bölümünde yapay zeka yöntemlerindeki çeşitlilikler öğretilecektir. Temel yapay zeka soruları ve unsurları incelenecek ve ana teknikler araştırılacaktır.

BLG410 Gerçek Zamanlı Sistemler (3-0) 3, 5 AKTS        
Bu dersin amacı, öğrencilere gerçek zamanlı bir sistemin nasıl modelleneceği ve analiz edilebileceğinin temel bilgileri hakkında bilgi vermektir.

BLG414 Bilgisayar Ağlarında Güvenlik (3-0) 3, 5 AKTS        
Bu dersin amacı öğrencilerin; bilgisayar ağları ile ilgili temel güvenlik kavramlarını öğrenmesini, ağ üzerinde aktarılan verinin gizlilik, bütünlük, aidiyet gibi bileşenlerini kavramasını, güvenlik mekanizması ile ilgili problemlere getirilen yaklaşım ve çözüm önerilerini değerlendirebilmesidir.

BLG416 Yapay Sinir Ağları (3-0) 3, 5 AKTS        
Bu ders sinir ağları sistemlerinin temel prensipleri ve algoritmalarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin yapay sinir ağlarını gerçek hayatta anlayıp uygulayabilmelerini sağlayacaktır.

BLG424 İleri Web Programlama (3-0) 3, 5 AKTS        
Nesneye yönelik programlama kavramı, nesneye yönelik programlama dilleri ile ileri düzey programlama tekniklerinin uygulanması ve bu teknikler ile uygulama geliştirme.

BLG426 Mobil Programlama (3-0) 3, 5 AKTS        
Akıllı cihazlarda performans açısından işletim sistemleri en az cihazın markası ve teknik özellikleri kadar önemlidir. Android, iOS, BlackBerry, HP webOS, Symbian OS, Bada from Samsung ve Windows Mobile akıllı cihazların işlemcilerinde native kodlamaya imkân tanıyan başlıca işletim sistemi platformlarıdır. Mobil yazılım geliştirme alanında şu anda piyasada bulunan en başarılı ve tercih edilen işletim sistemleri Android ve IOS sistemleridir. Bu ders kapsamında açık kaynak kodlu, Linux tabanlı, mobil cihazlar (akıllı telefon, PDA, tablet bilgisayar, vb.) üzerinde çalışması amaçlanarak Google ve Open Handset Alliance işbirliğiyle geliştirilmiş bir işletim sistemi olan Android üzerinde Java programlama dili ile gereken temel bilgi ve mobil yazılım geliştirme beceresinin verilmesi amaçlanmaktadır.

BLG428 E-ticaret (3-0) 3, 5 AKTS        
Bu dersin amacı küreselleşme bağlamında e-ticaret uygulamaları ve yaklaşımlarının öğretilmesidir.

BLG430 Bulanık Mantık (3-0) 3, 5 AKTS        
Bu dersin amacı öğrencilere bulanık mantığın tanımını, temel kavramlarını ve uygulamalarını vermektir.

BLG432 Bioinformatiğe Giriş (3-0) 3, 5 AKTS        
Sinyal iletim yolakları ile bunların normal gelişim ve hastalık üzerindeki etkilerine ilişkin ileri düzey anlayış geliştirme

BLG434 İş Psikolojisi (3-0) 3, 5 AKTS        
İş Psikoloji dersinin amacı, çalışma ve çalışan kavramlarına farklı açılardan bakıp önemini vurgulamaktır.

BLG436 Sistem Analizi ve Tasarımı (3-0) 3, 5 AKTS        
Genel sistem teorisi, bilgi sistemleri, fizibilite, iş akış diyagramları, veri akış diyagramları, karar tabloları, karar ağaçları.

BLG438 Robotik (3-0) 3, 5 AKTS
Robotiğin temel kavramları ile robot kolunun kinematik ve dinamik analizinin temelleri ve robot kontrolü hakkında bilgi vermek.