Ders İçeriği

 
1. SINIF


1. YARIYIL
MIM109 İletişim Teknikleri-I (2-2) 3, 4 AKTS
Dersin amacı, temel geometri bilgisi, teknik çizim araçlarının kullanımı, teknik çizim, ölçek ve ifade tekniklerinin öğrenilmesi ve bunun mesleki alanda kullanılması, iki ve üçboyutlu algılama ve anlatma becerisinin geliştirilmesini sağlamaktır.

MIM111 Sanat Tarihi (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin amacı, sanat tarihi ile ilgili kavramları tanıtmak, uygarlıkları karşılaştırma, çeşitli dönem sanat eserlerinin bani ve sanatçılarını tanımlayabilme ve üslup farklılıklarını sorgulayabilme bilgisi kazandırmaktır.

MIM113 Mimarlığa Giriş (2-0) 2, 3 AKTS
Dersin amacı, ilk yarıyıl öğrencilerinin mimari örneklerin form, mekan, işlev, yapı ve teknoloji yönünden analizini yaparak kendi mimari algı ve görüşlerini geliştirmeleri için onlara mimarlığı tanıtmaktır.

MIM115 Bina Bilgisi-I (2-2) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı, mimarlık kavramları ve bileşenleri, mimari planlama süreci ile kuramsal alt yapı oluşturarak bireyin gereksinmeleri ve çevre ile ilişkilerini ortaya koyarak, insan hayatının içinde geçtiği ana mekanlardan konut kavramının açıklanmasıdır.

MIM119 Temel Tasarım-I (2-4) 4, 6 AKTS
Dersin amacı, iki ve üç boyutlu tasarım prensipleri, tasarım elemanları ve tasarım yöntemlerini deneysel çalışmalarla tanıtmak ve işlevsel tasarıma yönelik bilgi aktarmaktır.

MIM121 Mimarlık Teknolojileri-I (2-2) 3, 3 AKTS
Dersin amacı, yapı, yapım ve yapı alt sistemlerinin kavramsal düzeyde ele alınarak öğrenciye bütüncül bir bakış açısı kazandırıp, bu kavramların farkındalığının sağlanmasıdır.

BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi  (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayar temel kavramları, internet ve servisleri, Windows 7, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Powerpoint 2010, MS Access 2010 kullanımı. Bilgisayar donanımları ile ilgili temel kavramlar, bilgisayar açma-kapama, işletim sistemine giriş, bilgisayarın işletim sistemini tanıma, program açma-kapama, bilgisayarda temel ayarların değiştirilmesi. Akademik yayın
arama ve katalog tarama, kelime işlemci programına giriş ve basit uygulamaları içerir.

MAT113 Matematik (3-0) 3, 3 AKTS
Bu dersin temel amacı, öğrencileri analizin temel kavramları (limit, süreklilik, türev) ile tanıştırmak ve bu kavramları kullanabilir düzeye getirmek ve analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmaktır.

2. YARIYIL
MIM112 Mimarlık Tarihi-I (3-0) 3, 3 AKTS

Dersin amacı, Prehistorik dönemden başlayarak 17. yy a kadar olan dönemin temel sanat ve mimarlık tarihi bilgilerini kronolojik yöntemle aktarmak.

MIM114 Temel Tasarım-II (2-4) 4, 6 AKTS
Dersin amacı, iki ve üç boyutlu tasarım prensipleri, tasarım elemanları ve tasarım yöntemlerini deneysel çalışmalarla tanıtmak ve işlevsel tasarıma yönelik bilgi aktarmaktır.

MIM116 İletişim Teknikleri-II (2-2) 3, 4 AKTS
Dersin amacı, temel geometri bilgisi, teknik çizim araçlarının kullanımı, teknik çizim, ölçek ve ifade tekniklerinin öğrenilmesi ve bunun mesleki alanda kullanılması, iki ve üç boyutlu algılama ve anlatma becerisinin geliştirilmesini sağlamaktır.

MIM118 Bina Bilgisi-II (2-2) 3, 4 AKTS
Dersin amacı, farklı bina türlerini tarihsel gelişimi içinde tanımak, tasarımındaki anahtar noktaları bilmek ve bunlar için basit planlama becerileri geliştirmek.

MIM124 Mimarlık Teknolojileri-II (2-2) 3, 3 AKTS
Dersin amacı, yapı, yapım ve yapı alt sistemlerinin kavramsal düzeyde ele alınarak öğrenciye bütüncül bir bakış açısı kazandırıp, bu kavramların farkındalığının sağlanmasıdır.

MAT114 Mimari Geometri (2-2) 3, 3 AKTS
Dersin amacı, matematik bilgisini mimarlık problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak, matematik ve bilimin akıl yürütme yolu ile çözülebilecek birçok probleminin çözümüne yönelik kültürü, bilgiyi kazandırmak, çözüme götürücü model ve benzeşimleri kullanma, gerektiğinde çizelge ve ağaç gibi yapıları oluşturarak çözüm arama, algoritma oluşturma ve performansını değerlendirme yeteneği kazandırmak, mimarlık alanında geometriyi anlamak, potansiyellerini keşfetmek, yeniden kurgulamak/tasarlamak/yapmaktır.

TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

Seçmeli-I 
MIM122 - Perspektif (2-0) 2, 3 AKTS

Dersin amacı; üç boyutlu düşünme, algılama ve ifade edebilme becerisinin geliştirilmesidir.

2. SINIF

3. YARIYIL
MIM201 Mimari Proje-I (2-6) 5, 7 AKTS

Dersin amacı; mimarlığın mekansallığının ve temel paradigmalarının kavramlar aracılığıyla ve deneme-yanılma yoluyla öğrencilere aktarılması, öğrencilerin mekan ve kütleyi yarar beklentisi içinde tecrübe etmelerinin sağlanması.

MIM203 Fiziksel Çevre Denetimi-I (2-2) 3, 4 AKTS
Dersin amacı; yapı fiziği çerçevesinde binaların içerisinde bulundukları çevre koşulları ile olan etkileşimini öğretmek ve çevre bilinçli yapı tasarımı ilkelerini benimsetmektir.

MIM207 Strüktürel Sistemler-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin amacı; temel mühendislik prensiplerinin öğrencilere öğretilmesidir.

MIM213 Mimarlık Tarihi-II (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin amacı; Türk Mimarlık Tarihi ve mimari kimliği konusunda detaylı bilgi aktarmaktır.

MIM215 Mimarlık Teknolojileri-III (2-2) 3, 3 AKTS
Dersin amacı; Yapı ve ince yapı elemanlarının teorik dersler ve yapılan uygulamalar aracılığı ile öğrencilere aktarılması.

MIM217 Bilgisayar Destekli Tasarım-I (2-2) 3, 3 AKTS
Dersin amacı; autocad programının tanıtılması, iç mekan tasarımlarının bilgisayar ortamında yapılması ve projelerin bilgisayar ortamına aktarılmasını göstermektir

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

4. YARIYIL
MIM202 Mimari Proj-II (2-6) 5, 8 AKTS

Dersin amacı, genel çevre koşulları içinde strüktür, konstrüksiyon ve detay gibi bir dizi faktörün karmaşık ilişkiler ile mimari tasarıma etkilerini özgün bir biçimde değerlendirmeye yönelik proje geliştirmektir.

MIM204 Fiziksel Çevre Denetimi-II (2-2) 3, 4 AKTS
Dersin amacı; mimari yapılarda doğal ve yapay aydınlatma tasarımının yanı sıra malzeme ve aydınlatma gereçlerinin kullanımlarına ilişkin uygulamalı bilgilendirmedir.

MIM208 Strüktürel Sistemler-II (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin amacı, yapısal mühendislik ve mimarlığın temelini oluşturan mühendislik mekaniği teorisini tanıtmaktır.

MIM214 Mimarlık Tarihi-III (3-0) 3, 3 AKTS 
Dersin amacı; 18. yüzyılda Aydınlanma çağı mimarlığı ve kent tasarımı yaklaşımları, 19. yüzyıl mimarlığında endüstri devrimi ve endüstrileşmenin getirdiği kentsel ve mimari problemler ve yaklaşımlar, Endüstrileşmenin mimarlık alanındaki etkileri sonucu 20. yüzyıl başında ortaya çıkan akımlar ve mimari örnekler, Uluslararası Stil, CIAM Kongreleri ve Modernizm’in Avrupa’da ve Avrupa dışında gelişimi, Modernizm’e yönelik eleştiriler, Post-Modernizm ve Post- Modernizm sonrası mimarlık, Güncel mimarlık yaklaşımları, Post- Strüktüralizm, Dekonstrüktivizm, Minimalizm, Mimarlıkta Sürdürülebilirlik, Ekolojik Tasarımlar, Hollanda ve İspanya mimarlıkları konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma, 18. Yüzyıldan günümüze, mimarlık ve kent gelişiminin ilkelerini, sosyal, kültürel tarih gelişimi içinde yorumlayabilme ve değerlendirebilme, ders kapsamında öğrenciye kazandırılan bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve bu bilgi ve beceriler ilgili ileri düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yeterliliklerinin kazandırılmasıdır

MIM220 Mimarlık Teknolojileri-IV (2-2) 3, 3 AKTS
Dersin amacı, prefabrikasyon ilkelerinin uygulamasına yönelik olarak, sınırlı sayıda bileşen ile endüstrileşmiş yapım sistemleri uygulamasının gerçekleştirilmesidir.

MIM222 Bilgisayar Destekli Tasarım-II (2-2) 3, 3 AKTS
Dersin amacı, autocad programının tanıtılması, iç mekan tasarımlarının bilgisayar ortamında yapılması ve projelerin bilgisayar ortamına aktarılmasını göstermektir.

YDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

Seçmeli-II 
MIM226 - Mimarlıkta Sunum Teknikleri (2-0) 2, 3 AKTS

Bilgisayar arayüzü ile farklı programlar (photshop, sketch up, autocad ve v-ray ) kullanılarak uygulamalar yapılıp mimari sunum tekniklerinin anlatılması.

3. SINIF

5. YARIYIL
MIM301 Mimari Proje-III (2-6) 5, 7 AKTS

Dersin amacı; mimarlığın mekansallığının ve temel paradigmalarının kavramlar aracılığıyla ve deneme-yanılma yoluyla öğrencilere aktarılması, öğrencilerin mekan ve kütleyi yarar beklentisi içinde tecrübe etmelerinin sağlanması ve fiziksel çevre ile ve iklimsel faktörlerle öğrenciyi tanıştırmak ve binalar arası ilişkileri kavramasını sağlamaktır.

MIM303 Uygulama Projesi-I (2-2) 3, 5 AKTS
Dersin amacı; mimarlık projesinin uygulanabilir kılınmasının yollarının gösterilmesi ve uygulama projeleri hazırlanmasını öğretmektir.

MIM307 Rölöve ve Restorasyon-I (2-2) 3, 6 AKTS
Dersin amacı; tarihi çevre bilinci geliştirmek, uluslararası ve ulusal düzeyde korumanın kuramsal ve kavramsal gelişimini öğretmek, tarihi çevrelerin ve anıtların korunması için gerekli teknik donanımı kazandırmak, ölçme tekniklerinin ve restorasyon tekniklerinin öğrenciye aktarılması hedeflenmektedir.

MIM309 Şehircilik (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin amacı; kent, kentsel mekan ve tasarım olgusunun mimarlık ile olan güçlü, organik ilişkisini tarihsel gelişme süreci içinde değerlendirmektir.

MIM321 Bilgisayar Destekli Tasarım-III (2-2) 3, 3 AKTS
Dersin amacı, autocad programının tanıtılması, iç mekan tasarımlarının bilgisayar ortamında yapılması ve projelerin bilgisayar ortamına aktarılmasını göstermektir.

Seçmeli-III (6-0) 6, 6 AKTS
MIM341 - İç Mekan Anlatım Teknikleri (3-0) 3, 3 AKTS

Proje çalışmaları öncesinde öğrencilerin plan, kesit ve perspektiflerinde 3 boyutlu sunum zenginliğini sağlamaları ve kompozisyon, doku ve malzeme anlatımı için gerekli olan çeşitli boyama tekniklerinin doğru bir şekilde öğrenmeleri sağlamaktır.

MIM343 - Yapılarda Cephe Sistemleri (3-0) 3, 3 AKTS
Tarihsel dönemler boyunca kullanılan cephe kaplaması, kolonlar, silmeler, pencereler ve bunun gibi birçok estetik özelliği olan motifler hakkında bilgi verilecektir. Dönemsel açıdan mimari estetik özellikler araştırılacaktır. Günümüzde değişen koşullar doğrultusunda ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre gelişen yeni mimari estetik üslupları araştırılacaktır.

6. YARIYIL
MIM302 Mimari Proje-IV (2-6) 5, 7 AKTS

Dersin amacı; mimari tasarımın kültür ve coğrafya ile bağlı bir olgu olduğunu vurgulamak ve mimari proje konusuyla kentsel bağlam ve çevre faktörlerinin karmaşık ilişkilerinin altını çizmek.

MIM306 Kentsel Tasarım (2-4) 4, 6 AKTS
Dersin amacı; kentsel mekanların ve birimlerin düzenlenme ilkeleri ve kent öğelerinin teknik doğruları konularında bilgilenmeleri; büyük ölçekli mimarlık uygulamalarında doğal ve çevresel etmenlerin tasarımcıya sunduğu olanaklar ve kısıtlar ile bunların fiziksel ve toplumsal yönde olumlu değerlendirilme yolları, konularında beceri kazanmaları; yaşanabilir (sağlıklı, yeterli büyüklük, erişebilirlik ve çeşitliliğe sahip donatıları barındıran) , kimlikli, çevre değerlerine ve koşullarına duyarlı konut alanları tasarımında deneyim edinmeleri olarak sıralanabilir.

MIM308 Rölöve ve Restorasyon-II (2-2) 3, 6 AKTS
Koruma kavramının hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki tarihsel gelişimi, koruma türleri ve yöntemleri ile restorasyon tekniklerinin seçilen örnekler üzerinde incelenmesi; özgün işlevlerini yitiren tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi söz konusu olduğunda izlenecek yöntem ve yaklaşımların değerlendirilmesi.

MIM342 Herkes İçin Tasarım (2-2) 3, 3 AKTS
Bu dersin temel amacı; insan- çevre ilişkisini inceleyerek engelli bireylerin sorunlarını ortaya koymak ve engelliler için farklı mekân kurguları oluşturabilmeleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır

MIM344 Yapılarda Taşıyıcı Sistemler (2-2) 3, 5 AKTS
Derste, yapılara etkiyen yüklerin tanımları ve yapı mühendisliği açısından analiz, detay ve imalat safhalarında gerekli temel bilgileri kapsar. Yürürlükte olan yönetmelik ve şartnamelere göre yapı tasarımı için gerekli teorik bilgiler tartışılmaktadır.

Seçmeli-IV 
MIM318 - İklim Dengeli Tasarım (3-0) 3, 3 AKTS

Dersin amacı; iklimsel analiz yaparak, iklim tiplerine göre yapıda sağlanması gereken özelliklerin belirlemesi ve bu bilgileri kullanarak yapı tasarımında optimal çözümlere ulaşılmasıdır.

4. SINIF

7. YARIYIL
MIM401 Mimari Proje-V (2-6) 5, 11 AKTS

Dersin amacı; öğrencinin artık belli bir yetkinlik düzeyinde olduğu kabul edilerek küresel düşünsel ve sanatsal tartışmalar, ülke gerçeklikleri, modern sonrası direniş politikaları ve bölgeci mimari tavırları tartışır düzeyde stüdyoya katılımları beklenir, projelerin bu kavramlar çerçevesinde ve kentsel bütünün bir parçası olduğu gerçeğiyle geliştirilmesidir.

MIM403 Yapı Yönetim ve Ekonomisi (2-2) 3, 8 AKTS
Dersin amacı, yapı üretim sürecinde rol alanların görev, yetki ve sorumluluklarını tanıtmak; Yönetim ve ekonomi kavram ve kurallarını tanımlamak; Öğrencilere inşaat sektörünün bütün düzeylerinde (sektör, firma, proje ve işlem) yönetim ve ekonomi ile ilgili problemler hakkında bilgi vermek; Yapım yönetimi ile ilgili analiz tekniklerini hakkında bilgi vermek; Mesleki uygulamada mevcut yasal düzenlemeyi tanıtmaktır.

Seçmeli-V
MIM405 - Mimaride Renk (3-0) 3, 3 AKTS

Dersin amacı, mimari tasarım öğesi olan rengin özelliklerini kavratmak, iç mekan ve yapı yüzü renk tasarım ilkelerini vermektir.

MIM413 Büro Stajı (0-0) 0, 8 AKTS
Dersin amacı, öğrencilerin sektörel bilgi edinmesini sağlamaktır.

8. YARIYIL
MIM408 Mimari Proje-VI (2-8) 6, 18 AKTS

Dersin amacı; öğrencinin artık belli bir yetkinlik düzeyinde olduğu kabul edilerek küresel düşünsel ve sanatsal tartışmalar, ülke gerçeklikleri, modern sonrası direniş politikaları ve bölgeci mimari tavırları tartışır düzeyde stüdyoya katılımları beklenir, projelerin bu kavramlar çerçevesinde ve kentsel bütünün bir parçası olduğu gerçeğiyle geliştirilmesidir.

MIM406 Şantiye Stajı (0-0) 0, 8 AKTS
Dersin amacı, öğrencilerin sektörel bilgi edinmesini sağlamaktır.

GRS402 Girişimcilik (3-0) 3, 4 AKTS
Türkiye’de Girişimcilik, Girişimciliğin Gelişimi, Girişimci Düşüncenin Temelleri, Girişimcilik
Süreci, Girişimcinin İşlevleri, Fikri Mülkiyet, Marka, Patent, Telif. İş Planı ve Üretim Planı
Hazırlama, İş Planı ve Finans Planı Hazırlama, İş Planı Yazma Çalışması.