Ders İçeriği

1. SINIF

1. YARIYIL
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS

Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri, Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji, Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.

BSD111 Beslenme İlkeleri  (2-2) 3, 5 AKTS
Beslenme ve Diyetetik Programı, beslenme, diyetetik, toplu beslenme sistemleri ve toplum beslenmesi alanlarında temel dinamiklere ilişkin ileri düzeyde bilgi ve becerilerin yanında sağlıkla ilgili araştırma ve teknoloji kullanım yetkinliğine sahip, gelişime açık diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlar.

BSD103  Beslenme ve Diyetetiğe Giriş  (2-0) 2, 4 AKTS
Beslenme ve Diyetetik öğrencilerine ülkemizde ve dünyamızda diyetisyenlik mesleği, bölüm, anabilim dalları, meslek örgütleri ve çalışmaları, mesleki eğitim, uygulama standartları ve meslek etiği konularında bilgilendirmektir.

MAT111 Genel Matematik   (2-0) 2, 3 AKTS
Bu dersin esas amacı gelecekteki kariyerlerinde farklı pozisyonlarda görev alacak öğrencilerimize matematiği kullanarak etkili karar verebilmeleri için gerekli yetkinliği kazandırmaktır.

FZY103 Fizyoloji   (3-0) 3, 4 AKTS
Fizyolojinin temel prensipleri ve işleyiş mekanizmaları, insanda hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeyinde fonksiyonların ve düzenleme mekanizmalarının teorik ve uygulamalı derslerle öğrenilmesidir.

KMY103 Genel Kimya   (3-2) 4, 5 AKTS

Öğrencilere Genel Kimya nosyonunu vererek kimya biliminin önemini kavratmak ve bölümün temel alan derslerine destek sağlamaktır.

SEM101 Seminer   (2-0) 2, 2 AKTS
Bu dersin amacı mesleki ve sosyal olarak öğrencilerin donanımını arttırmak, mezuniyet sonrası çalışma yaşamına hazırlamak.

Mesleki Alan Seçmeli 
SBF103 - Tıbbi Terminoloji   (2-0) 2, 3 AKTS
Bu dersin amacı, terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanılabilmesi gerekli bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazandırmaktır.

2. YARIYIL
TUR104 Türk Dili  (4-0) 4, 4 AKTS

Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

BSD102 Besin Hazırlama   (3-2) 4, 5 AKTS
Besin gruplarındaki besinlerin çeşitleri, besin değerleri, işlenme-pişirme-saklama yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkelerine uygun olarak düzenlenmesiyle ilgili olarak öğrencileri bilgilendirmek.

KMY102 Organik Kimya   (3-2) 4, 4 AKTS
Organik bileşenlerin yapı, bileşim ve reaktivitesi arasındaki bağlantıyı vurgulayarak bölümün temel dersleri ile Organik Kimya'yı ilişkilendirmek.

PSI102 Psikoloji   (3-0) 3, 4 AKTS
Psikoloji ve alt alanlarını tanımaktır.

ANA106 Anatomi   (3-2) 4, 4 AKTS
İnsan anatomisinin öğretilmesi ve gerekli terminolojik yetkinliği kazandırmaktır.

SOS102 Sosyoloji   (3-0) 3, 4 AKTS
Bu derste bir bilim olarak sosyolojiye giriş yapılır. Bu ders, sosyal tanımların nasıl geliştiğini ve uygulandığını daha iyi anlamamıza, buna ek olarak bu tanımların ve uygulamaların gündelik hayatımızın içinde ne anlama geldiğini öğrenmemize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

SEM102 Seminer   (2-0) 2, 2 AKTS 
Bu dersin amacı mesleki ve sosyal olarak öğrencilerin donanımını arttırmak, mezuniyet sonrası çalışma yaşamına hazırlamak.

Mesleki Alan Seçmeli 
BSD106 - Beslenme Ekolojisi   (2-0) 2, 3 AKTS

Çevresel faktörlerin beslenme üzerinde etkisinin değerlendirilmesi ve ülke beslenme alışkanlıkları farklılıklarının kavranması.

SOH104 - Sosyal Antropoloji  (2-0) 2, 3 AKTS 
Bu dersin amacı, öğrencilerin, antropolojinin kapsam ve içeriğini ve insanı inceleyen diğer insan bilimlerinden nasıl farklılaşabileceğini anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu süreç içinde öğrenciler, antropolojinin karşılaştırmalı ve bütüncül yaklaşımını tanıyacaklar ve dünyaya bakış biçimi geliştiren bir disiplin olduğunu öğreneceklerdir. Bu derste özellikle, Kültürel Antropoloji'nin başlıca kuram ve yöntemleri güncel konular bağlamında Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden örneklerle incelenecektir.

2. SINIF

3. YARIYIL
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS

Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

YDL203 İngilizce-I   (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

BSD201 Beslenme Biyokimyası-I   (3-0) 3, 4 AKTS
Beslenme biyokimyasında teorik olarak mikro besin öğeleri, su ve elektrolitleri öğrenmek bunların metabolizmadaki işlevleri öğrenmek ve önemini kavramak.

SBF207 İş Sağlığı ve Güvenliği  (2-0) 2, 3 AKTS
Bu dersin amacı; öğrencilere çevrenin ve insan yaşamının korunması çerçevesinde çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgileri sağlamaktır.

BSD203 Genel Mikrobiyoloji (3-2) 4, 4 AKTS
Öğrencileri, mikroorganizmaların sınıflandırılmaları, morfolojileri, genetikleri, üremeleri ve hastalık oluşturma yetenekleri hakkında bilgilendirmektir.

SBF201 Meslek Etiği  (2-0) 2, 3 AKTS
Öğrencilere meslek etiği üzerine bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.

SBF203 Tıbbi Biyoloji ve Genetik  (2-0) 2, 3 AKTS 
Hücre biyolojisi, moleküler genetik ve doku tipleri konularında bilgi birikimine sahip olan ve edindiği bilgileri Tıbbi Laboratuvar alanına uyarlayabilen öğrenciler yetiştirmektir.   

Genel Seçmeli (6 AKTS) 
SBF205 - Afet Kültürü   (2-0) 2, 3 AKTS

Bu dersin amacı afet yönetimiyle ilgili temel kavramları öğretmek, afet yönetimi hakkında temel bilgileri vermek ve afet yönetimi hakkında bir giriş sunmaktır.

SBF209 - Sağlık Mevzuatı  (2-0) 2, 3 AKTS
Sağlık hizmetleri ile ilgili yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat hakkında bilgi verilecektir.

SBF211 - Halkla İlişkiler   (2-0) 2, 3 AKTS
Bu ders öğrencilerin halkla ilişkiler süreç ve uygulamalarını anlamaları ve halkla ilişkileri tarihi, kuramları ve ilkeleri ile ilişkilendirmelerini sağlamaya yöneliktir. Konular; halkla ilişkilerin temel kavram ve tanımlamalarını, işletme ve pazarlama içindeki halkla ilişkilerin rolünü, dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini, kurum kimliği ve kurum kültürünü içerecek şekilde oluşturulmuştur.

SBF213 - Şehir ve Kültür  (2-0) 2, 3 AKTS
Şehir ve kültür kavramlarını, şehir yaşamına ait kültürel öğeleri öğretmek; şehir ve kültür ilişkisi bağlamında İstanbul şehrini tarihi, mimarisi ile sanat ve edebiyat çerçevesinde tanıtmak.

4. YARIYIL

YDL206 İngilizce-II  (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

BSD202 Besin Kimyası ve Besin Analizleri  (3-2) 4, 4 AKTS
Gıda bileşenleri, bu bileşenlerin kimyasal yapıları ve çeşitli gıda gruplarının kimyasal özellikleri ve gıdaların özelliklerinin belirlenmesi konusunda, başlıca kimyasal ve fiziksel analitik metodların ayrıntılı olarak öğretilmesini amaçlar.

BSD204 Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği  (3-2) 4, 4 AKTS 
Öğrencileri, besin ve özellikle patojen mikroorganizmalar arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin neden olabileceği yararlı ve zararlı etkileri konularında bilgilendirmektir.

BSD206 Besin Toksikolojisi  (2-0) 2, 3 AKTS
Besinlerdeki toksik ve doğal bileşiklerin sağlık üzerindeki etkileri

BSD208 Besinle İlgili Yasal Düzenlemeler  (2-0) 2, 3 AKTS
Besin kontrolü ve mevzuatı ile ilgili bilgilerin öğrenilmesini amaçlar

BSD210 Beslenme Biyokimyası-II   (3-0) 3, 3 AKTS 
Beslenme biyokimyasında teorik olarak mikro besin öğeleri, su ve elektrolitleri öğrenmek bunların metabolizmadaki işlevleri öğrenmek ve önemini kavramak.

BSD212 Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik   (2-0) 2, 3 AKTS
Eleştirel düşünme ve yorumlama yaklaşımlarını sunmak ve bu yaklaşımları, yaratıcılık ile yenilikçiliği, girişimciliği güçlendirmek amacıyla uygulamaktır.

BSD214 İşletmeye Giriş (2-0) 2, 3 AKTS
İşletmeciliğe ilişkin temel kavramları açıklamak. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi ve kurulması, İşletmenin bütün fonksiyonlarını ayrıntılı bi rşekilde açıklayarak öğrencilerin işletmelerin birimleri ile kendi alanları konusunda ilişkilendirme gücünü sağlayabilmek.

Mesleki Alan Seçmeli 
BSD216 -  Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri (2-0) 2, 4 AKTS

Öğrencilere kalite konusu ve kalite yönetim sistemleri ile ilgili bilgileri vererek, uygulamalı alanlarda kendilerine gerekli olan düşünce ve bakış açısını kazandırmaktır.

SBF202 Sağlıkta Yoga (2,0,2) 4 AKTS 
Evrenin pozitif ve negatif değerlerini bir arada dengede tutarak yaşama sanatını içerir

3. SINIF

5. YARIYIL
BSD301 Anne ve Çocuk Beslenmesi   (3-2) 4, 5 AKTS
Öğrencileri anne ve çocuk beslenmesinin önemi, gebelik ve emzirme dönemlerinde beslenme, bebek beslenmesinde anne sütünün önemi ve özellikleri, ticari formülalar ve özellikleri, tamamlayıcı beslenmeye ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ve çocukluk çağı şişmanlığı konularında bilgilendirmek.

BIO301 Biyoistatistik  (2-0) 2, 3 AKTS
Biyoistatistik ile ilgili temel kavramların ve biyoistatistiksel yöntemlerin öğrenilmesi.

BSD303 Hastalıklarda Diyet Tedavisi-I  (3-2) 4, 6 AKTS
Değişik klinik patolojik durumlara göre anemnez bilgilerini alarak kişiye özel beslenme tedavilerinin öğrencilerin uygulayabilmesine olanak tanımak.

SPY301 Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi  (2-0) 2, 3 AKTS
Kaynakların etkin yönetimi ile organizasyonlar için en uygun kaynakların bulunması ve bunların belirli bir plan dahilinde geleceğe yönelik beklentiler dahilinde kullanılması büyük önem taşır. Bu noktada bu ders ile beraber stratejik planlama modelleri ve bu modellerin bileşenlerine göre oluşturulacak planlama anlayışları öğrencilere anlatılmaya çalışılmaktadır. Risk Yönetimi ve proje yönetim süreçleri ise bu bağlamda bu derste üzerinde durulan önemli bileşenlerden bazılarıdır.

BSD305 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması  (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrenciler toplum beslenmesini ve beslenme durumunun saptanması yöntemlerini öğrenip açıklayabilecek, bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin ve toplumun beslenme durumunun saptanmasında uygulayabilecektir.

BSD307 Yiyecek İçecek Hizmetleri  (3-0) 3, 4 AKTS
Tüm gruplara uygun, tüketilebilir, yüksek hijyenik kalite ve besin değeri içeren, yeterli ve dengeli menülerle en ekonomik toplu beslenme hizmeti verme ilkelerini uygulamak.

BSD309 Beslenme ve Egzersiz   (2-0) 2, 2 AKTS
Bu ders, egzersiz yapanların yaptığı egzersiz türüne göre gereksinimlerinin saptanabilmesini ve uygun beslenme önerilerinde bulunabilmeyi amaçlar

YDL301 Mesleki İngilizce-I   (2-0) 2, 2 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilerin meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları geniş çapta bir İngilizce bilgisine sahip kılmaktır.

6. YARIYIL
SBF302 Araştırma Yöntemleri  (2-0) 2, 3 AKTS

Bu dersin amacı bilimsel bilgiyi almak, araştırma dizaynlarını öğrenmek, analiz için kullanılacak yöntemlere karar vermektir.

BSD302 Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi  (3-2) 4, 6 AKTS
Çocuk hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur, bu hastalıklarda uygulanan tıbbi beslenme tedavisi ilkelerini açıklar, vakalar üzerinde diyet çözümlerini ve hesaplamaları yapar, uygun beslenme programlarını planlar.

BSD304 Hastalıklarda Diyet Tedavisi-II  (3-2) 4, 6 AKTS
Değişik klinik patolojik durumlara göre anemnez bilgilerini alarak kişiye özel beslenme tedavilerinin uygulanabilmesidir.

SBF306 Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması  (2-0) 2, 3 AKTS
Öğrencilere sosyal sorumluluk ve topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri sağlamaktır.

BSD308 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji  (3-0) 3, 5 AKTS
Ülkemizde ve Dünya’da görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi, ulusal besin ve beslenme plan ve politikalarını öğrenmeyi amaçlar.

BSD310 Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi  (3-0) 3, 5 AKTS
Tüm gruplara yeterli ve dengeli, yüksek hijyenik kalitede, yüksek besin değeri içeren, tüketilebilir ve en ekonomik toplu beslenme hizmeti verme ilkelerini benimsetme

YDL304 Mesleki İngilizce-II  (2-0) 2, 2 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencileri mesleki hayatlarında ihtiyaçları olacak geniş çapta bir İngilizce bilgisine sahip kılmaktır.

4. SINIF

7. YARIYIL
BSD403 Bitirme Projesi-I  (0-2) 4, 5 AKTS
Okul öncesi eğitim alanında küçük bir araştırma projesi planlama, organize etme ve kontrol etme, kaynak araştırma ve proje önerisi hazırlama, uygulama, değerlendirme raporlaştırarak sunma becerisini kazandırmaktır.

BSD419 İş Yerinde Uygulama-I  (0-16) 8, 10 AKTS
Yerinde uygulama etkinliğinin temel amacı, öğrencilerin öğrenimleri süresince edinmekte oldukları bilgi, beceri ve yetkinlikleri, yine öğrenimleri süresince ilgili oldukları bir alanda bir iş yerinde uygulama yaparak pekiştirmelerine ve bir iş deneyimi kazanmalarına ve bu sayede iş hayatına intibaklarını kolaylaştırmaktır.

BSD409 Yaz Klinik Uygulama  (0-8) 4, 6 AKTS
Lisans eğitimi süresince kazandığı bilgi ve becerileri sağlık bakımı hizmetlerinde kullanmasını ve bu suretle yeterlik kazanmasını sağlamak ve profesyonel yaşama hazırlamaktır.

BSD421 Beslenme Danışmanlığı ve İletişim Becerileri   (3-0) 3, 5 AKTS
Birey ve topluma özgü beslenme eğitimi ve danışmanlığın sağlanması

Mesleki Alan Seçmeli 
BSD411 - Olağandışı Durumlarda Beslenme Yönetimi  (2-0) 2, 4 AKTS

Olağandışı durumlarla ilgili kavramlar, hazırlılık, organizasyon, su ve besin hijyeni ,risk grupları, çevre sağlığı, olağandışı durumlarda etik konularını kavramak.

BSD413 - Spor Beslenmesi   (2-0) 2, 4 AKTS
Profesyonel ve amatör düzeyde spor yapan bireylerde beslenme ilkeleri, performansı arttırmaya yönelik beslenme uygulamaları, ergojenik destekler, özel durumdaki sporcuların beslenme özelliklerini kavramak.

BSD415 - Beslenme Genomiği  (2-0) 2, 4 AKTS
Kalıtım ve beslenme arasındaki ilişkiyi kavramak

8. YARIYIL
BSD402 Besin ve Besin Ögesi ile İlaç Etkileşimi  (2-0) 2, 7 AKTS

İlaçların besinlerle etkileşim mekanizmaları, besinlerin içerisinde bulunan biyoaktif bileşenler, ilacın aktivitesini hızlandıran ya da yavaşlatan besinler ve ters etkilerinin kavranması.

BSD404 Bitirme Projesi-II  (0-2) 4, 5 AKTS
Okul öncesi eğitim alanında küçük bir araştırma projesi planlama, organize etme ve kontrol etme, kaynak araştırma ve proje önerisi hazırlama, uygulama, değerlendirme raporlaştırarak sunma becerisini kazandırmaktır.

BSD418 İş Yerinde Uygulama-II  (0-16) 8 10 AKTS
Yerinde uygulama etkinliğinin temel amacı, öğrencilerin öğrenimleri süresince edinmekte oldukları bilgi, beceri ve yetkinlikleri, yine öğrenimleri süresince ilgili oldukları bir alanda bir iş yerinde uygulama yaparak pekiştirmelerine ve bir iş deneyimi kazanmalarına ve bu sayede iş hayatına intibaklarını kolaylaştırmaktır.

BSD414 Klinik Biyokimya  (2-0) 2, 3 AKTS
Klinik biyokimyanın esas fonksiyonu hastaların tanı ve tedavisi için gerekli olan testleri uygun olarak çalışmasını sağlamak, Bu ders biyokimyasal testlerin nasıl kullanılması ve yorumlanması gerektiğini öğretir

BSD416 Toplu Beslenme Sistemleri   (3-0) 3, 5 AKTS
Toplu beslenme sistemlerinde (TBS) yönetim ve organizasyon, mutfak ve yemekhane planlama, menü planlama, satın alma ve depolama gibi toplu beslenme sistemleri süreçleri konularında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır

Genel Seçmeli
BSD410 - Davranış Bilimleri  (2-0) 2, 3 AKTS

Davranış Bilimleri dersinin amacı insan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönleri, küçük gruplarda bireylerarası etkileşimler ve bu özelliklerin iş yaşamına etkileri gibi konuları incelenmektir.

BSD412 - İngilizce Okuma ve Yazma Teknikleri  (2-0) 2, 3 AKTS
OKUMA Dönem bitiminde öğrenciler çeşitli konularda yazılmış, B2 seviyesinde orjinal akademik metinleri de içeren 550-1000 kelimelik metinleri okuma becerisini kazanacaklardır. Ayrıca İngilizce 3 dersinde kazanılmış becerileri Pratik yaparak geliştirme olanağı edineceklerdir.

SBF402 - İlk Yardım  (2-0) 2, 3 AKTS 
Dersin amacı İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak.