Ders İçeriği

1.YARIYIL

BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS

Genel kavramlar, Ms Powerpoint, Ms Word, Ms Excel, Ms Access, Google servisleri, işletim sistemi ve dosya yönetimi, Bilgi ve iletişim

 

FTR103 Normal Motor Gelişim (2-0) 2, 4 AKTS

Çocukluk dönemlerinde gelişimi etkileyen temel faktörler, Gelişim teorileri Gelişimin özellikleri ve prensipleri, İlkel refleksler, Postural refleksler, Kas kontrolü ve hareket gelişimi, Kaba ve ince motor gelişim, 0-6 ay özelikleri, 6-12 ay özelikleri, 1-3 yaş özellikleri, 3 yaş ve sonrası, Ergenlik ve yaşlılık.

 

CGE111 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimine Giriş (2-0) 2, 2 AKTS

Çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitiminin tanımı, önemi ve dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimi, Türkiye'de okul öncesi eğitimin durumu, Okul öncesi eğitiminin temel özellikleri ve gereksinmeleri, Okul öncesi çocuklarının genel özellikleri ve gereksinimleri, Okul öncesi öğretmeninin özellikleri, Okul öncesi kurumlarının fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, Sosyal hizmetlerde okul öncesi eğitimi, Okul öncesi dönemde ailenin önemi ve rolü, Okul öncesi eğitiminin ileri yaşlara olan etkileri.

 

CGE109 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim (2-0) 2, 2 AKTS

Büyüme ve Gelişmede Temel Kavramlar, Gelişimin İlkeleri, Doğum Öncesi Dönemde Gelişim, Yeni Doğanın Özellikleri, Bebeklikte Fiziksel Gelişim, Bebeklikte Motor Gelişim, Bebeklikte  Duyusal ve Bilişsel Gelişim, Bebeklikte Sosyal-Duygusal Gelişim, Dil Gelişimi Kuramları Ve Bebeklikte Dil Gelişimi, Bebeklikte Cinsel Gelişim, Bebeklik Döneminde Gelişimin  Desteklenmesi.

 

MAT111 Genel Matematik (2-0) 2, 3 AKTS

Matematiğin temel kavramları, sayılar ve harfli ifadeler, Denklemler, Fonksiyon kavramı, Başabaş noktası analizleri, Lineer eşitsizlikler, Parabol ile ilgili uygulamalar, Polinomial fonksiyonlarda türev, Maksimum ve minimum kavramları, Türev-diferansiyel üzerine uygulamalar, Matris ve determinantlar, Lineer denklem sistemleri.

 

SBF103 Tıbbi Terminoloji (2-0) 2, 3AKTS

Bu dersin amacı; Hareket Sistemi, Solunum Sistemi, Gastrointestinal Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi, Ürogenital Sistem ve diğer organlarla ilgili Tıbbi ve Radyolojik Terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmaktır.

 

FZY103 Fizyoloji (3-0) 3, 4 AKTS

Fizyolojinin tanımı, vücut sıvıları ve bileşimi, hücre Fizyolojisi, Uyarabilir dokular (kas ve sinir) ve aksiyon potansiyellerinin oluşumu ve iletilme mekanizması, kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, Kalp ve dolaşım sistemi fizyolojisi, Sindirim sistemi fizyolojisi, Endokrin sistem fizyolojisi, Boşaltım sistemi fizyolojisi, Üreme fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi, Sinir sistemi fizyolojisi.

 

SOH109 Aile ve Yaşam Dinamiği (3 0) 3, 3 AKTS

Aile ve aile tanımları, Aile biçimleri ve yapıları, Aile işlevleri, Aile teorileri, Aile yaşam döngüsü çerçevesinde ailede yaşanan olaylar, Aile ve çocuğa yönelik güçlendirici faaliyetler, Aile ve çocuklara yönelik hizmetler ve sosyal politikalar, Aile sosyolojisi.

 

SEM101 Seminer (2-0) 2, 2 AKTS

Sağlık bilimleri ile ilgili güncel ve eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayacak bir konunun uzmanları tarafından sunumunun yapılarak öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirme.

 

Mesleki Alan Seçmeli Dersler

SOH111 İletişim Becerileri (2 0 2) 3 AKTS

İletişime giriş, iletişimin birey ve toplum açısından önemi, İletişim tanımı, iletişim süreci ve öğeleri: İletişim modelleri yardımıyla iletişim sürecini anlamlandırma, İletişim ve kültür ilişkisi, iletişim ve dil ilişkisi, Kişilerarası iletişimde sözcüklerin kullanımı, dil ve dil ötesi, mesajlar ve dizinsel yapı, Kişilerarası iletişimin sınıflandırması, işlevleri: sözlü ve sözsüz iletişim kavramları, Etkili iletişim, etkili iletişimde dinlemenin önemi, iletişim engelleri, İletişimde konuşurken dikkat edilmesi gereken unsurlar, başarılı konuşmacıların özellikleri, Başarılı ve sağlıklı iletişim için olumlu düşünmenin önemi, İletişimde davranış ve tutumların rolü: 3D (Duygu, düşünce, davranış), Sosyal yaşamda iletişim stratejileri ve sorunları - kadın ve erkek iletişimi, Kişilerarası iletişimde beden dilini etkin kullanma, Kişilerarası iletişimde çatışma ve empati.

 

2.YARIYIL

TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS

Noktalama işaretleri ve yazım kuralları, Dilin doğuşu ve dilin önemi, Türk Dilinin tarihi dönemleri, Çağdaş Türk Lehçeleri Dil Bilgisi ve bölümleri, Türkçenin sesleri ve sınıflandırılması, Ses değişmeleri, ses olayları, Türkçeye sözcük kazandırma yolları ve tarihçesi, yapısı bakımından kelimeler, kökler ve ekler, yapım ve çekim ekleri, Kelime Türleri.


CGE102 Bebeklik Dönemi Eğitim Programları (2-0) 2, 3 AKTS
Bebeklik dönemi eğitim programının öğeleri, ülkemizde ve yurt dışında kullanılan çeşitli bebeklik dönemi programlarının incelemesi, programın ilke ve standartları, çocukların öğrenmesini kolaylaştıracak yöntem ve materyaller, bebeklik dönemi eğitim programında aile katılımı, programın planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri.

SOS102 Sosyoloji (3-0) 3, 4 AKTS
Sosyoloji nedir?, Sosyolojik hayal gücü ve sosyolojik soru sorma, Toplumsal etkileşim ve gündelik yaşam, Sosyalizasyon, yaşam döngüsü ve yaşlanma, Aileler ve mahrem ilişkiler, Cinsellik ve toplumsal Cinsiyet, Çalışma ve ekonomik yaşam, Şehirler ve kentsel alanlar, Suç ve toplumsal sapma, Küreselleşme ve değişen dünya, Küresel eşitsizlik, göç

CGE110 Anne ve Çocuk Sağlığı (2-0) 2, 3 AKTS
Anne-çocuk sağlığının önemi, Üreme sağlığının temel kavram ve ilkeleri, Anne-çocuk sağlığına ilişkin Türkiye ve Dünyadaki mevcut durum, Üreme siteminin anatomi ve fizyolojisi, gebeliğin oluşumu, Gebelikte sağlığın korunması ve yükseltilmesi, sık karşılaşılan sağlık problemleri, Doğumda ve lohusalıkta sağlığın korunması ve yükseltilmesi, sık karşılaşılan sağlık problemleri, Yenidoğanın sağlığının korunması ve yükseltilmesi, sık karşılaşılan sağlık problemleri, Intrauterin (doğum öncesi) gelişim, Yenidoğanın ve bebeğin gelişimi, Doğum sonu döneme uyum ve emzirme teknikleri, Kadın, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve yükseltilmesinde genel prensipler, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Aile Planlaması ve infertilite

PSI102 Psikoloji (3-0) 3, 4 AKTS
Psikolojinin tanımı, Psikolojide yaklaşım biçimleri, Bilimsel psikoloji, Davranışın biyolojik temelleri, Sinir hücreleri ve beyin, iç salgı bezleri ve hormonlar, Duyum ve algı, Öğrenme teorileri, Klasik koşullanma, Edimsel koşullanma, Sosyal öğrenme kuramı, Pekiştirme-ceza

BSD 108 Genel Beslenme (2-0) 2, 3 AKTS
Gebelik ve emziklilik döneminde beslenmenin önemini belirlemek, Bebek, okul öncesi, okul çağı ve adolesan dönemindeki fizyolojik ve metabolik değişiklikleri ve beslenme ile ilgili etkileşimlerini belirlemek, Enerji ve besin ögeleri gereksinmeleri belirlemek, Bebek, okul öncesi, okul çağı ve adolesan döneminde yeterli ve dengeli beslenme ilkelerini öğrenmek, Toplum beslenmesine yönelik eğitim ve uygulamaları yorumlamak, uygulama alanlarına dahil edebilmek amaçlanmıştır.

ANA106 Anatomi (3-2) 4, 4 AKTS
Anatomiye giriş ve terminoloji, Kemik ve eklemler hakkında genel bilgi, Alt ve Üst ekstremite, Baş ve yüz kemikleri, columna vertebralis, costae ve sternum. Burun ve larynx, thorax duvarı, Mediastinum. Erkek ve kadın genital organları, Kalp ve pericardium, trachea, akciğerler ve Pleura . Sindirim sistemi, Böbrek, ureter, mesane ve urethra .Sinir sistemine giriş, Otonom sinir sistemi, Cranial sinirler. MSS damarları, ventriculler ve sinusdurae matris.

SEM102 Seminer (2-0) 2, 2 AKTS
Sağlık bilimleri ile ilgili güncel ve eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayacak bir konunun uzmanları tarafından sunumunun yapılarak öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmek amaçlanmıştır

Mesleki Alan Seçmeli Dersler
CGE104 Anamnez (2-0) 2, 3 AKTS
Anamnez almanın genel ve temel özellikleri, Ergenlik dahil çocukluklarda normal gelişimle birlikte görülen davranış değişiklikleri ve her yaşa özgü soruların içeriği, Gelişim geriliği olan çocuklarda sorgulama teknikleri, Bazı özel gelişim geriliği ile seyreden durumlarda sorgulama örnekleri, Bilgi alınacak kişinin seçimi, Soruların nedenselliği, Anamnez esnasında doğru yönlendirme ve objektif olma, Diğer doğru bilgi alma teknikleri

SOH104 Sosyal Antropoloji (2-0) 2, 3 AKTS
Antropolojinin ortaya çıkışına sebep olan farklı etmenler, Sosyal antropolojinin ana kavramları, İnsanlığın gelişim sürecini tanımlayan kavramlar arasındaki ilişki, İçinde yaşadığı toplumun  yapısını öğrendiği antropolojik kavramlar ve yaklaşımlarla analiz etme, Enerji, doğal çevre ve insan ilişkisi arasında analiz.

  1. SINIF

3.YARIYIL
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi(4-0) 4, 4 A KTS
Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değeri, Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş süreci

YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Temel dilbilgisi yapıları, Temel okuma ve dinleme becerileri, akademik olmayan paragraf ve mektup metinleri yazabilme, Temel düzeyde iletişim sağlayabilecek sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenme

CGE201 Erken Çocukluk ve Okul Döneminde Gelişim ve Eğitim (2-0) 2, 3 AKTS
Bilişsel gelişim, Dil gelişimi, fiziksel gelişim, motor gelişim, sosyal gelişim, duyusal gelişim, kişilik gelişimi, cinsel gelişim, Psikolojik kuramlara göre cinsel gelişim, Erken çocuklukta özel eğitim, Çocukta oyun gelişimi ve yaratıcılık, Oyun gelişimini etkileyen etmenler

CGE203 Oyun ve Oyun Materyalleri (2-0) 2, 3 AKTS
Oyunun tarihsel gelişimi, Oyunun tanımı, Oyun ile ilgili temel kavramlar, Oyunun özellikleri, Okul öncesi eğitimde oyunun yeri ve önemi, Oyun gelişimi ile ilgili kuramlar, Klasik Oyun kuramları Çağdaş oyun kuramları, Oyun çeşitleri ve özellikleri, Oyun materyallerinin yaş ve gelişimsel özelliklere göre tanımlanması, Oyun materyallerinin ideal özellikleri ve materyal seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler, Eğitsel amaçlar doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarına yönelik oyun örnekleri ve yaratıcı materyal geliştirme

CGE205 Nörolojik Gelişim (2-0) 2, 3 AKTS
Merkezi sinir sisteminin yapısı, Periferik sinir sisteminin yapısı, Otonom sinir sisteminin yapısı, Duyusal sistemin yapısı, Davranışların oluşumu, Davranış bozukluklarının nedenleri, anlaşılması ve önlenmesi

PSI203 Gelişim Psikolojisi (2-0) 2, 2 AKTS
Gelişimle ilgili temel kavramlar, Gelişme ve büyümenin temelleri, Bedensel gelişim, Cinsel gelişim, Zeka ve bilişsel gelişimle ilgili kuramlar, Bilişsel gelişim, Dil gelişimi kuramları, Kişilik gelişimi, Ahlak gelişimi kuramları, Duygusal gelişim, toplumsal gelişim

SBF201 Meslek Etiği (2-0) 2, 3 AKTS
Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi, Etiğin tarihsel gelişimi, Etiğin unsurları ve etiğin hukukla ilişkisi, Mesleki etik kavramı ve tarihsel gelişimi, Etik dışı davranışların çözümü, etik kurallar ve uygulamalar, Etiğe uygun karar verme, Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik, Mesleki uygulamalar, örnekler, vaka incelemeleri

SBF203 Tıbbi Biyoloji ve Genetik (2-0) 2, 3 AKTS
Hücre Yapısı, İşlevi ve Kimyasal Bileşenleri, Epitel ve bağ dokuları, kan dokusu, kas ve sinir dokusu, DNA Yapısı, İşlevi ve Genetik Bilgi Akışı, Kalıtımın Temel Prensipleri, Mutasyon Tanımı ve Tipleri, Kromozom Yapısı ve İnceleme Teknikleri

Genel Seçmeli Dersi:
SBF205 Afet Kültürü (2-0) 2, 3 AKTS
Afet yönetimiyle ilgili temel kavramlar, Afet yönetimi hakkında temel bilgiler ve afet yönetimi

SBF207 İş Sağlığı ve Güvenliği (2-0) 2, 3 AKTS
Çevre ve çevrenin korunması ile ilgili temel tanımlar, ilkeler, Çevre kirliliği, İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramının dünya ve ülkemizdeki gelişimi, Meslek hastalıkları, nedenleri ve sınıflandırılması, İş kazaları, nedenleri ve sınıflandırılması, İş güvenliği kavramı, İş güvenliği ile ilgili hukuki düzenlemeler, Tehlikelerin saptanması, çözümlenmesi, güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve görevleri, iş yeri hekimliği ve iş yeri mühendisliğinin önemi, görev ve yetkileri, İş güvenliği ve sorumluluk

SBF209 Sağlık Mevzuatı (2-0) 2, 3 AKTS
Mevzuat kavramı, yasa, tüzük, yönetmelik ve yönerge kavramları, Sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili temel mevzuatımız, Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun, sağlık ve sağlık hizmetleri ile dolaylı olarak ilişkili olan mevzuat

SBF211 Halkla İlişkiler (2-0) 2, 3 AKTS
Öğrencilerin halkla ilişkiler süreç ve uygulamalarını anlamaları ve halkla ilişkilerin tarihi, kuramları ve ilkeleri ile ilişkilendirmelerini sağlamaya yöneliktir. Konular; halkla ilişkilerin temel kavram ve tanımlamalarını, işletme ve pazarlama içindeki halkla ilişkilerin rolünü, dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini, kurum kimliği ve kurum kültürünü içerecek şekilde oluşturulmuştur.

SBF213 Şehir ve Kültür (2-0) 2, 3 AKTS
Şehir ve kültür kavramları ile bu kavramların birbiriyle olan ilişkisini, geçmişten bugüne İstanbul’un tarihsel gelişimi, Osmanlı döneminde İstanbul, Cumhuriyet döneminde İstanbul, İstanbul’un nüfus ve demografik Yapısı, göç olgusu ve İstanbul, kentsel dönüşüm konularına dair bilgileri kapsar.

4.YARIYIL
YDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS
Dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları, temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları, A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri, dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri, A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmek

CGE202 Çocuk Edebiyatı (2-0) 2, 3 AKTS
Çocuk edebiyatının tanımı, amacı, önemi, kapsamı, Dünyada gelişimi ve tarihçesi, Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi, Okul öncesi dönemde çocuk- kitap ilişkisi, 0- 3 ve 3- 7 yaşa göre çocuk kitaplarının özellikleri, Çocuk kitaplarında bulunması gereken temel ve biçimsel özellikler, Çocuk edebiyatı türleri ve özellikleri, Okul öncesi eğitimde Türkçe dil etkinlikleri ve bu etkinliklerin planlanıp uygulanmasında dikkat edilecek temel ilkeler, Türkçe dil etkinliklerinde kullanılacak araç- gereç özellikleri, Çocuk edebiyatı ve drama ilişkisi, çocuk edebiyatında dramatizasyon.

CGE204 Okul Öncesi Dönemde Matematik ve Fen Eğitimi (2-0) 2, 3 AKTS
Okul öncesi eğitimde fen ve matematiğin yeri ve önemi, Okul öncesi dönemde fen çalışmaları Okul öncesi dönemde fen çalışmalarının çocukların gelişimlerine etkileri, Okul öncesi dönemde matematik etkinlikleri Okul öncesi dönemde matematik çalışmalarının çocukların gelişimlerine etkileri, Çocuğun çevresindeki matematiksel olay ve kavramlar, Matematik etkinliklerinde kullanılan kavramlar, Okul öncesi dönemde matematiksel kavramların gelişimi sayı ve sayma ile ilgili kavramlar: miktar algısı, sözel sayma, sayı sözcüğü ile nesneyi eşleme şeklinde sayma, sayıları büyüklüklerine göre karşılaştırma, bir önceki/sonraki sayıyı söyleme, saymadan bir kümenin çokluğunu söyleme, sıra sayısını söyleme, toplama/çıkarma işlemleri, matematiğin temel sembolleri, Okul öncesi eğitimde matematik etkinliklerinin planlanması ve değerlendirilmesi, Normal gelişim gösteren çocuklar ile özel eğitim gereksinimli çocuklar için fen-doğa ve matematik etkinlikleri planlama.

CGE206 Özel Eğitime Giriş (2-0) 2, 3 AKTS
Özel eğitimde temel kavramlar, Özel eğitime tarihsel bakış, Günümüzde Özel eğitimin dünyada ve Türkiye'de durumu, Özel eğitimin amaç ve ilkeleri, Özel gereksinimli çocuklar için gelişim destek programlarının tanıtımı, Gelişimi risk altında olan çocuklar, Özel gereksinimli çocukların aileleri

CGE 208 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (2-0) 2, 2 AKTS
Çocuk sağlığının durumu, Çocuk hakları, çocuk istismarı ve ihmali, Büyüme ve gelişme, Beslenmenin değerlendirilmesi, beslenme bozuklukları, Hijyen, uyku, oyun, çocukla iletişim, Çocukluk yaşlarında sık görülen kazalar, hasta çocuk ve ailesine Yaklaşım, Çocukluk yaşlarında sistemlerle ilgili (solunum, kalp ve dolaşım, sindirim, sinir, kas iskelet, genito üriner, endokrin, hematoloji, onkoloji) sık görülen sorunlar

CGE210 Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri (2-0) 2, 3 AKTS
Kaynaştırma nedir, kaynaştırmanın ilkeleri, Dünya'da kaynaştırmanın tarihçesi ve yasal düzenlemeler, Türkiye'de kaynaştırmanın tarihçesi ve yasal düzenlemeler, Kaynaştırmada başarıyı etkileyen etmenler: yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, aileler, içerik, ortam, destek hizmetler, Kaynaştırmanın olumlu sonuçları: öğrenciler için olumlu sonuçları, öğretmenler için olumlu sonuçları, anne-babalar için olumlu sonuçları, kaynaştırma öğrencileri, öğretimin düzenlenmesi problem davranışların üstesinden gelme.

CGE212 Çocuk ve Spor (2-0) 2, 3 AKTS
Beden eğitimiyle ilgili temel kavramlar, beden eğitiminin genel amaçları, fiziksel uygunluk, fiziksel aktivitenin önemi, lokomotor beceriler (yürüyüş, koşma etkinlikleri ve oyunlar), lokomotor beceriler (atlama, sekme etkinlikleri ve oyunlar), lokomotor beceriler (kaçma, durma, galop ve kayma etkinlikleri ve oyunlar), lokomotor olmayan beceriler (bükme, eğilme, esneme etkinlikleri ve oyunlar), manipülatif beceriler (atma, yakalama etkinlikleri ve oyunlar), manipülatif beceriler (atma, yakalama, vurma etkinlikleri ve oyunlar), bar hareketleri (tırmanma, asılma,kalistenikler), beden eğitiminde değerlendirme, ritm ve dans etkinlikleri, ip atlama

CGE214 Erken Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık (2-0) 2, 3 AKTS
Yaratıcılığın tanımı. Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, Yaratıcılığa kuramsal yaklaşımlar, Yaratıcılık ve zeka ilişkisi. Yaratıcılığın gelişimi. Yaratıcılığın gelişimini etkileyen toplumsal ve kültürel faktörler, Yaratıcılığın gelişimini etkileyen gelişimsel ve duygusal faktörler, Yaratıcı çocuğun özellikleri. Yaratıcı problem çözme süreci, Beyin fırtınası, Erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, Zeka, kişilik ve yakın çevre özelliklerine göre çocuk resminin değerlendirilmesi, Yaratıcı materyal geliştirme, Eğitsel amaçlar doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarına yönelik sanat etkinlikleri geliştirme

BSD212 Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik (2-0) 2, 3 AKTS
Giriş: yaratıcılık, yenilikçilik, bunların problemleri çözmek için kullanılması ve bu ikisini düşünme sürecinde kullanmak, girişimcilik hakkında temel kavramlar, Zihin haritalama ve yaratıcılık için kullanımı, Yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, Yaratıcılık ve yenilikçiliği etkileyen çevresel değişkenler, Yenilikçi girişimcilik ve özellikleri, Yaratıcılık ve yenilikçilikte etik ve girişimcilikle olan ilişkisi

Mesleki Alan Seçmeli Dersler
CGE216 Eğitimde Drama (2-0) 2, 4 AKTS
Eğitimde dramanın tanımları, drama ve tiyatro arasındaki farklar, içerik ve tanışma çalışmaları, Çocuklarla drama uygulamalarının tarihsel gelişimi, Türkiye’de dramanın tarihsel gelişimi, Çocuklarla drama uygulamalarının tarihsel gelişimi, Eğitimde dramanın çocuk gelişimi bölümünde kullanma olanakları, eğitimde dramanın çocuğun gelişim alanlarına(sosyal-duygusal, özbakım, psikomotor, dil) etkisi, Dramada kullanılan teknikler ( Sesin kullanımı, doğaçlama, rol oynama, duvardaki rol, kostüm, günlük-mektup-hatıra defteri, rol içinde yazma, fotoğraf karesi, küçük grupla drama, ritüel, geri gidişileri kayış, lider/ öğretmen rolde), uygulama örneği, Drama uygulamaları

SBF202 Sağlıkta Yoga (2-0) 2, 4 AKTS
Farklı nefes teknikleri ve yoga pozlarının öğrenilerek (prenatal, post natal dönemde de) esneklik ve güç elde edilmesinin öğrenilmesini amaçlar.

  1. SINIF

5.YARIYIL
CGE311 Farklı Gelişim Gösteren Çocukların Eğitimi (2-0) 2, 3 AKTS

Özel gereksinimli farklı tanı grubundaki çocukların gelişim özellikleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve çocukların gelişimini destekleyici programlar. Gelişimi risk altında olan çocuklar. Özel gereksinimli çocukların aileleri


CGE 303 Gelişimsel Psikopatoloji (2-0) 2, 3 AKTS

Davranış problemleri, Kaygı bozuklukları ve duygu durum bozuklukları, Dikkat eksikliği ve

hiperaktivite, Dışa atım problemleri, Yaygın gelişimsel bozukluklar, Yeme bozuklukları


CGE315 Gelişim İzleme ve Değerlendirme (2-0) 2, 2 AKTS

Bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimin izlenmesi: Gelişimin izlenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesinde gelişimi kolaylaştıran etmenler ve risk faktörleri, Gelişimsel izleme ve gelişimsel tarama arasındaki farklılıklar, Ülkemizde kullanılan gelişimsel değerlendirme araçları: Denver GTTT II AGTE GEÇDA BAYLEY GİDR PORTAGE, 0-6 yaş çocuklarının dil becerilerinin, fiziksel gelişim, sosyal-duygusal gelişim, özbakım becerilerinin değerlendirilmesi, Türkiye'de bebeklik ve erken çocukluk gelişimini destekleyen programlar, Gelişimsel değerlendirme uygulamaları ile uygulama sonucunda elde edilen raporların sunumu, vaka tartışmaları


BSD301 Anne ve Çocuk Beslenmesi (3-2) 4, 5 AKTS

Gebelik fizyolojisi, sorunları ve gebelikte beslenme gereksinimleri ve fetal beslenme, Lohusa ve bebek fizyolojisi, sorunları, lohusa ve bebek beslenme gereksinimleri, 0- 1 yaş grubu (süt çocuğu) çocuk beslenmesi ve gereksinimler, Anne sütünün önemi ve bakanlık çalışmaları, Tamamlayıcı beslenme ve bebek mamaları, Okul öncesi çocuğun beslenmesi, Okul çağı ve adolesan beslenmesi, Çocukluk ve adolesan çağı obezitesi ve beslenmesi, Çocuk hastalıklarında beslenme


CGE309 Erken Çocukluk Eğitiminde Program Geliştirme (2-0) 2, 3 AKTS

Erken Çocukluk Dönemi için program hazırlama ilkeleri, Eğitim Yöntem ve Teknikleri, Etkinlik tipleri, Uygulama teknikleri, Gelişim alanlarına yönelik amaç ve kazanım belirleme, Program Değerlendirme Süreci, Gelişime uygun materyal geliştirme, Sınıf içi uygulama


CGE301 Ergenlik Döneminde Gelişim ve Eğitim (2-0) 2, 3 AKTS

Ergenlik döneminin genel özellikleri, Ergenlik döneminde cinsel kimliğin kazanılması, Ergenlik

döneminde ailenin etkisi, Ergenlik döneminde arkadaş gruplarının etkisi, Engelli ergenler, Korunmaya muhtaç ve suça sürüklenen ergenler, Çalışan ergenler, Sosyal yönden dezavantajlı ergenlerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların raporlaştırılması


BIO301 Bioistatistik (2-0) 2, 3 AKTS

Temel istatistiksel kavramlar, tanımlayıcı istatistikler, kuramsal dağılımlar, örneklem dağılışları, örnekleme yöntemleri, uygun örneklem büyüklüğü, hipotez testleri, korelasyon ve regresyon yöntemleri


CGE313 Yaz Klinik Uygulama-I (0-8) 4, 6 AKTS

Öğrencilere klinik bilimleri alanında deneyim ve beceri kazandırmak, klinik alanında karşılaşacağı problemleri çözme yeteneğini ve bilgisini artırmak, çocuk, çocuğun ailesi ve uzman ilişkisini öğretmek, rapor yazarak bulguları sözlü ve yazılı ifade etme becerisi.


Mesleki Alan Seçmeli Dersler

SBF303 Cinsel Sağlık (2-0) 2, 2 AKTS

Cinsellik ve cinsel sağlık kavramı, Cinsel haklar ve yasal boyutu, Cinselliğin psikososyal boyutu, Yaşam evrelerine göre cinsel gelişim, Kadın ve erkek cinsel yapı ve fonksiyonları, Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve korunma önlemleri, Gebelikten korunma yöntemleri, Gençlerde sık görülen cinsel sağlık sorunları, Cinsellik ve diğer norm dışı davranışlar, Cinselliği etkileyen faktörler (medya, internet, din, kültür, aile, mitler vb)


CGE307 Çocukluk Döneminde Müzik (2-0) 2, 2 AKTS

Okul öncesi eğitimde müziğin yeri ve önemi, Okul öncesi eğitimde kullanılan müzik türleri, Nota bilgisi,

Doğadan toplanan materyalle ritm aleti oluşturma, Okul öncesi çocuğuna uygun şarkı dağarcığı geliştirme, Çalgı ve solfej eğitimi, Okul öncesi eğitimde müzik saatinin planlanması ve uygulama örnekleri, Çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre çalışmaları, eşlik çalgısı eğitimi.


CGE317 Eğitimde Araç Gereç Geliştirme (2-0) 2, 2 AKTS

Okul öncesi eğitimde materyal geliştirme süreci, Materyallerin önemi Eğitsel materyallerin çocuğun farklı gelişim alanlarına katkıları, materyal tasarımı, Gelişim alanlarına göre eğitsel materyal geliştirme: Gelişim özelliklerine göre eğitsel materyal geliştirme ölçütleri, Eğitsel materyallerin öğretim sürecine katkıları, Gelişim alanlarına göre eğitsel materyaller, Eğitsel materyallerin okul öncesi dönem çocuklarının yaratıcılığına katkıları: Yaratıcılığı destekleyici materyallerde olması gereken özellikler Yaratıcılığı destekleyen oyun materyalleri Sanat çalışmalarında kullanılan materyaller, Basılı materyaller Teknolojik materyaller, Artık malzemeler ile yapılan materyaller, Farklı gelişimsel özelliklere sahip çocuklar için materyal geliştirme: Görme yetersizliği olan çocukların eğitim sürecinde kullanılabilecek materyaller İşitme yetersizliği olan çocukların eğitim sürecinde kullanılabilecek materyaller, Zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitim sürecinde kullanılabilecek materyaller, Dil ve konuşma bozuklukları olan çocukların eğitim sürecinde kullanılabilecek materyaller, Bedensel engeli

olan çocukların eğitim sürecinde kullanılabilecek materyaller


6.YARIYIL

CGE302 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme (2-0) 2, 2 AKTS

Bireyselleştirme ve bire-bir eğitim kavramları, Eğitim programları ve eğitim programlarının öğeleri, Yetersizlikten etkilenen bireyler için var olan eğitim ortamları, Ölçüt bağımlı ölçü araçları, Uzun dönemli amaçların ve kısa dönemli amaçların oluşturulması, Giriş davranışlarının belirlenmesi ve öğretimsel amaçların yazılması, Davranışsal amaç yazımı, Beceri analizi, beceri analizi basamaklarının belirlenmesi, Kavram nedir? Kavram türleri, Kavram öğrenme ve öğretme, Öğrenme ortamlarının yapılandırılması.


CGE304 Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Çocuk (2-0) 2, 2 AKTS

Yaş gruplarına göre hastanede yatan çocuklar, Hastalık ve hastaneye yatışın çocuk üzerine etkisi, Hastaneye hazırlayıcı eğitim programları, Çocuklarda sağlıklı gelişme sorunları ve çocuk gelişimcinin rolü, Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oyun, Ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel, Hastanede yatan çocukların hakları, Vaka çalışmaları


CGE306 Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama (0-8) 4, 5 AKTS

Gözlem, katılımlı gözlem, Çalışılan grubun bireysel olarak değerlendirilmesi, Hedef belirleme, Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek programı hazırlama ve uygulama, Uygulanan gelişimsel destek programının etkililiğinin ve çalışılan grubun performansının değerlendirilmesi


CGE308 Özel Eğitim Kurumlarında Uygulama (0-8) 4, 5 AKTS

Gözlem, Katılımlı Gözlem, Bireysel değerlendirme, Ölçüt bağımlı test oluşturma ve uygulama,

Performans özeti yazımı, Uzun dönemli, kısa dönemli hedef ve öğretimsel amaç belirleme,

Bireyselleştirilmiş Öğretim programı hazırlama ve uygulama


SBF302 Araştırma Yöntemleri (2-0) 2, 3 AKTS

Araştırma yöntemleri giriş, Araştırmalarda etik kurallar, Literatür tarama ve inceleme, Araştırma planlama, Temel istatistiki kavramlar, Örnekleme, Anket hazırlama, Verilerin analize hazırlanması, Analiz yöntemine karar verme


CGE318 Çocuk Hakları ve Çocuk Hukuku (2-0) 2, 3 AKTS

Çocuk hukuku ve çocuk haklarının önemi ve konusu, Çocuk Adalet Sistemi, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Pekin ve Riyad Kuralları, Çocuk Koruma Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu’ndaki koruyucu tedbirler, Suça sürüklenen çocukların hakları, Korunmaya muhtaç çocukların hakları, Çocuk istismarı ve ihmali, Çocuğun istismar, ihmal ve şiddet suçlarına karşı ceza hukukunda korunması, Çocuk işçiliği


CGE322 Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar (1-0) 1, 2 AKTS

Erken Çocukluk Eğitimindeki Yaklaşımlara genel bakış, Head Start Yaklaşımı , Reggio Emilia Yaklaşımı, High Scope Yaklaşımı, Montessori Yaklaşımı ve Dünyadaki Uygulamaları ve Türkiye’deki Uygulanabilirliği, Orff Yaklaşımı tanımı, özellikleri ve orff yaklaşımına yönelik uygulama örnekleri, Çocukluk Dönemi yaklaşımların karşılaştırılması.


Mesleki Alan Seçmeli Dersler

CGE316 Nörogelişimsel Bozukluklar ve Duyu Bütünlemesi (2-0) 2, 5 AKTS

Serebral paralizi etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulguları, Spina bifida etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulguları, Kas hastalıklarının etyolojisi patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulguları, Down sendromunun etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulguları, Yaygın gelişimsel bozuklukların etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulguları, Otizm spekturum etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulguları, Gelişimsel koordinasyon bozuklukların etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulguları, Özel öğrenme güçlükleri etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulguları, Zihinsel bozukluklar etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulguları (MMR)


CGE310 İşitme Engelli Çocukların Eğitimi (2-0) 2, 5 AKTS

İşitme yetersizliği olan çocukların Tanımlanması ve Sınıflandırılması, İşitme yetersizliği olan

çocukların özellikleri, Zihinsel, dil, sosyal, motor gelişim özellikleri, İşitme fizyolojisi, yenidoğan döneminde tanı, Erken tanı, Tedavi süreci, İletişim yeteneğinin geliştirilmesi, Özel eğitim, İşitme engelli çocuk ve ailesi.


CGE314 Dil ve Konuşma Bozuklukları (2-0) 2, 5 AKTS

Dil ve Konuşma Bozukluklarının Tanımlanması ve Sınıflandırılması,Tıbbi Model, Psikodilbilimsel Model, Ses, akıcılık, artikülasyon bozuklukları, Gelişimsel Dil Bozuklukları ve Özellikleri, Zihinsel yetersizlik ve dil bozukluğu, Özgül Dil Bozukluğu, Yaygın Gelişimsel Bozukluk ve Dil Bozukluğu, Değerlendirme Yaklaşımları, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan dil değerlendirme araçları, Müdahale Yaklaşımları.


Genel Seçmeli Dersler

CGE320 Çocuk İstismarı ve İhmali (2-0) 2, 3 AKTS

Tanımlar. Türkiye’de ve Dünyadaki durum. Fiziksel istismar. Cinsel İstismar. Ensest. Pedofili. Cinsel sömürü. Duygusal istismar. İhmal. Munchausen Sendromu. Anamnez ve muayene. İstismar olgularında klinik görüşme ve çocukla iletişim. Çocuk istismarı ve ihmalinin hukuki boyutları. Çocuk istismarı olgularının multidisipliner izlemi.


SBF304 Madde Bağımlılığı (2-0) 2, 3 AKTS

Madde bağımlılığı ve madde kullanım sorunları, Yasal ve yasal olmayan maddeler, Depresanlar Alkol ve alkol kullanım sorunları, Alkol bağımlılığı ve yoksunluğu, Hallüsinojenler ve kullanım etkileri, Narkotikler, kullanım etkileri, Uyarıcılar ve kullanım etkileri, Madde bağımlısı bireylerle iletişim ve bakım Kendi kendine yardım grupları, Madde bağımlılığının önlenmesi

  1. SINIF

7.YARIYIL

CGE401 Bitirme Projesi I (0-4) 2, 4 AKTS

Öğrencinin tez hazırlamaya yönelik olarak planlama yapma ve elde ettiği veri ve bilgiler doğrultusunda sentez yapabilme becerisi.


CGE403 Sağlık Kuruluşlarında Alan Çalışması I (0-24) 12, 15 AKTS

Hasta çocukları değerlendirmenin, değerlendirme sonuçlarını raporlaştırmanın hedef gruba yönelik gelişimi destekleyici program oluşturmanın ve uygulamanın öğrenilmesi.


CGE405 Çocuk Gelişiminde Klinik Problem Çözme-I (2-0) 2, 3 AKTS

Çocuk Gelişimi alanında ve klinik çalışma modülleriyle bağlantılı olarak seçilen farklı klinik tanısı olan olguların verilmesini takiben, grup çalışması kapsamında, literatür taraması, olgunun değerlendirilmesi, olguya yönelik problemlerin yetersizlik, özür ve engel kavramları altında listelenmesi, klinik mantık yürütme ve mesleki becerilerini kullanarak, çocuk gelişimi ile ilişkili çözüm önerilerinin ve uygun çocuk gelişimi programının belirlenmesi.


YDL303 Mesleki İngilizce-I (2-0) 2, 2 AKTS

Öğrencilerin meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları geniş çapta bir İngilizce bilgisine sahip kılmaktır.


CGE407 Yaz Klinik Uygulama-II (0-8) 4, 6 AKTS

Öğrencilere klinik bilimleri alanında deneyim ve beceri kazandırmak, klinik alanında karşılaşacağı problemleri çözme yeteneğini ve bilgisini artırmak, çocuk, çocuğun ailesi ve uzman ilişkisini öğretmek, rapor yazarak bulguları sözlü ve yazılı ifade etme becerisi


CGE412 Erken Müdahale (2-0) 3, 5 AKTS

Erken müdahale hizmetleri, amaçları, uygulamaları ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak, erken müdahale detayları hakkında açıklama yapıp anlayabilmek, erken müdahale servis planı ve aşamalarını uygulayabilme becerilerine sahip olmak.8.YARIYIL

CGE402 Bitirme Projesi-II (0-4) 2, 4 AKTS

Öğrencinin tez hazırlamaya yönelik olarak planlama yapma ve elde ettiği veri ve bilgiler doğrultusunda sentez yapabilme becerisi


CGE404 Sağlık Kuruluşlarında Alan Çalışması-II (0-24) 12, 15 AKTS

Hasta çocukları değerlendirmenin, değerlendirme sonuçlarını raporlaştırmanın, hedef gruba yönelik gelişimi destekleyici program oluşturmanın ve uygulamanın öğrenilmesi.


CGE406 Çocuk Gelişiminde Klinik Problem Çözme-II (2-0) 2, 3 AKTS

Çocuk Gelişimi alanında ve klinik çalışma modülleriyle bağlantılı olarak seçilen farklı klinik tanısı olan olguların verilmesini takiben, grup çalışması kapsamında, literatür taraması, olgunun değerlendirilmesi, olguya yönelik problemlerin yetersizlik, özür ve engel kavramları altında listelenmesi, klinik mantık yürütme ve mesleki becerilerini kullanarak, çocuk gelişimi ile ilişkili çözüm önerilerinin ve uygun çocuk gelişimi programının belirlenmesi.


CGE416 Çocuk ve Medya (2-0) 2, 2 AKTS

Öğrencilerin çocuk haklarını değerlendirebilerek medyanın bu noktadaki önemini kavrayabilmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda medyanın çocuk gelişimine yararlarını ve zararlarını aktarmaktır.


CGE418 Çocuğu Tanıma Teknikleri (2-0) 2, 3 AKTS

Çocukları tanıma ve değerlendirme yöntem ve teknikleri hakkında temel bilgiler, çocukları gelişim özelliklerine uygun, standart ve standart olmayan tekniklerle gelişimsel değerlendirme ile ilgili yeterlilikleri kazandırmaktır.


YDL304 Mesleki İngilizce-II (2-0) 2, 2 AKTS

Öğrencilerin meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları geniş çapta bir İngilizce bilgisine sahip kılmaktır.


Mesleki Alan Seçmeli Dersler

CGE410 Çocuk Resimlerinin Analizi (2-0) 2, 3 AKTS

Çocuk resimlerinin incelenmesinin tarihçesi, iletişim aracı olarak resim, Çocuk resminde gelişim aşamaları, Çocuk resimlerinde en sık görülen konular ve cinsiyete göre farklılıklar, Çocuk resimlerinin özellikleri, Zihinsel gelişimin bir göstergesi olan resimler (zihinsel engelli, üstün yetenekli çocukların resimleri), Çocuğun bireysel özelliklerine göre resimleri (okul fobisi olan çocuk resimleri, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar), Normal Gelişim Düzeyindeki Çocuk Resimleri


SBF414 İlkyardım (2-0) 2, 3 AKTS

İlk yardım ve acil bakımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olma, toplumu bilinçlendirme, triyaj

yapabilme, ilk yardımı ve acil bakımı en iyi şekilde uygulayabilme, yönlendirebilme ve organizasyon becerisi kazandırmak.


CGE412 Öğrenme Güçlükleri (2-0) 2, 3 AKTS

Öğrenme güçlüğünün tanımlanması ve tarihsel bakış, Öğrenme güçlüğünün sınıflandırılması, Okuma güçlüğünün nedenleri, okuma güçlüğü ile algı bozukluğu arasındaki ilişki, Okuma güçlüğü çeken çocuklara yönelik eğitsel tedavi yöntemleri, Yazma bozukluğunun iyileştirilmesi yöntemleri, Özgün matematik güçlüğünün eğitsel tedavi yöntemleri, Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların öğretmen ve ailelerine yönelik eğitsel öneriler.