Ders İçeriği

1. SINIF

1. YARIYIL
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS

Genel kavramlar, Ms Powerpoint, Ms Word, Ms Excel, Ms Access, Google servisleri, işletim sistemi ve dosya yönetimi, Bilgi ve iletişim

ANA101 Anatomi (4-4) 6, 6 AKTS
İnsan anatomisinin öğretilmesi ve gerekli terminolojik yetkinliği kazandırmaktır

FZK105 Fizik (2-0) 2, 4 AKTS
Fiziğin, temel kavram ve prensiplerini, açık ve mantıklı bir şekilde vermek ve mesleki uğraşlarda bu prensip ve kavramların anlaşılırlığını sağlamaktır.

FZY103 Fizyoloji   (3-0) 3, 4 AKTS
Fizyolojinin temel prensipleri ve işleyiş mekanizmaları, insanda hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeyinde fonksiyonların ve düzenleme mekanizmalarının teorik ve uygulamalı derslerle öğrenilmesidir.

FTR107 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş (2-0) 2, 3 AKTS
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konularında ilgili temel bilgi ve kavramların verilmesi. Ayrıca öğrencilerin sağlık, hastalık ve engellilik kavramları ve sağlık hizmetlerinde ekip çalışması hakkında temel bilgiler edinmeleri konusunda bilinç sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

FTR103 Normal Motor Gelişim (2-0) 2, 4 AKTS
Çocukluk dönemlerinde gelişimi etkileyen temel faktörler, Gelişim teorileri Gelişimin özellikleri ve prensipleri, İlkel refleksler, Postural refleksler, Kas kontrolü ve hareket gelişimi, Kaba ve ince motor gelişim, 0-6 ay özelikleri, 6-12 ay özelikleri, 1-3 yaş özellikleri, 3 yaş ve sonrası, Ergenlik ve yaşlılık.

SEM101 Seminer (2-0) 2, 2 AKTS
Sağlık bilimleri ile ilgili güncel ve eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayacak bir konunun uzmanları tarafından sunumunun yapılarak öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirme.

Mesleki Alan Seçmeli
SBF103 Tıbbi Terminoloji (2-0) 2, 3  AKTS

Bu dersin amacı; Hareket Sistemi, Solunum Sistemi, Gastrointestinal Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi, Ürogenital Sistem ve diğer organlarla ilgili Tıbbi ve Radyolojik Terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmaktır.

2. YARIYIL
TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS

Noktalama işaretleri ve yazım kuralları, Dilin doğuşu ve dilin önemi, Türk Dilinin tarihi dönemleri, Çağdaş Türk Lehçeleri Dil Bilgisi ve bölümleri, Türkçenin sesleri ve sınıflandırılması, Ses değişmeleri, ses olayları, Türkçeye sözcük kazandırma yolları ve tarihçesi, yapısı bakımından kelimeler, kökler ve ekler, yapım ve çekim ekleri, Kelime Türleri

ANA104 Nöro Anatomi (3-2) 4, 5 AKTS
Merkezi, periferik ve otonom sinir sisteminin özelliklerini ve fonksiyonlarını kavranmasını sağlamak, bu nöroanatomik yapıların fonksiyon bozukluklarını ayırt edebilme yeterliliği kazandırmaktır.

FTR106 Sistem Fizyolojisi ve Alana Özel Konular (2-0) 2, 4  AKTS
İnsan dolaşım ve solunum fizyolojisi, ve endokrin sistem fizyolojisi, sinoviyal sıvı fizyolojisi, bant, tendon kapsül fizyolojisi, konnektif doku fizyolojisi gibi fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını özel konularda temel bilgi vermektir.

FTR108 Isı-Işık Hidroterapi (2-2) 3, 4  AKTS
Dersin amaçları, öğrencilere ısı ışık modalitelerine ait fiziksel prensipler, fizyolojik etkiler, uygulama yöntemleri, endikasyon ve kontra endikasyonlar ve tehlikeler konusunda temel teorik ve pratik bilgiler vermek ve öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmektir.

PSI102 Psikoloji   (3-0) 3, 4 AKTS
Psikoloji ve alt alanlarını tanımaktır.

SOS102 Sosyoloji   (3-0) 3, 4 AKTS
Bu derste bir bilim olarak sosyolojiye giriş yapılır. Bu ders, sosyal tanımların nasıl geliştiğini ve uygulandığını daha iyi anlamamıza, buna ek olarak bu tanımların ve uygulamaların gündelik hayatımızın içinde ne anlama geldiğini öğrenmemize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

SEM102 Seminer   (2-0) 2, 2 AKTS 
Bu dersin amacı mesleki ve sosyal olarak öğrencilerin donanımını arttırmak, mezuniyet sonrası çalışma yaşamına hazırlamak.

Genel Seçmeli
SBF102 - Hemşirelik İlkeleri  (2-0) 2, 3 AKTS

Bireyin sağlığını etkileyebilecek tüm çevresel faktörlerin denetiminde, güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesine yönelik hemşirelik bakımı ve uygulamalarını kavrama, problem çözme süreci doğrultusunda veri toplama, planlama, uygulama ve değerlendirme yapabilme, insan gereksinimleri doğrultusunda bireye bakım verebilecek temel düzeyde hemşirelik bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

SOH104 - Sosyal Antropoloji   (2-0) 2, 3 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilerin, antropolojinin kapsam ve içeriğini ve insanı inceleyen diğer insan bilimlerinden nasıl farklılaşabileceğini anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu süreç içinde öğrenciler, antropolojinin karşılaştırmalı ve bütüncül yaklaşımını tanıyacaklar ve dünyaya bakış biçimi geliştiren bir disiplin olduğunu öğreneceklerdir. Bu derste özellikle, Kültürel Antropoloji’nin başlıca kuram ve yöntemleri güncel konular bağlamında Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden örneklerle incelenecektir.

BSD108 - Genel Beslenme  (2-0) 2, 3 AKTS
Bu ders öğrencilere beslenmenin temel prensiplerini öğretmeyi, beslenme bilimini, besin gruplarını ve besin piramidini öğretmeyi amaçlar. Makro besin öğelerini (karbonhidrat, protein ve yağlar) ve mikro besin öğelerini (vitamin, mineraller ve su), kimyasal yapıları ve vücuttaki kullanımlarıyla, sınıflandırmalarıyla birlikte öğretmeyi amaçlar. Ayrıca besin güvenliği prensipleri, gıda etiketleri ve gıda güvenilirliği yasaları hakkında bilgi vermeyi amaçlar.

2. SINIF

3. YARIYIL
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi(4-0) 4, 4 A KTS
Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değeri, Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş süreci

YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Temel dilbilgisi yapıları, Temel okuma ve dinleme becerileri, akademik olmayan paragraf ve mektup metinleri yazabilme, Temel düzeyde iletişim sağlayabilecek sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenme.

FTR201 Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme (2-4), 4  5 AKTS
Bu dersi alan öğrencilere, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kullanılan temel ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

FTR203 Manipülatif Tedavi-I  (2-2), 3  5 AKTS
Öğrencilere terapötik masaj ve konnektif doku masajı hakkında temel teorik ve pratik bilgiler edindirmektir.

FTR205 Klinik Bilimler-I  (2-0) 2,  4 AKTS
Bu ders romatoloji, kadın doğum ve ortopedi bölümleri ile ilgili hastalıkların teorik bilgilerinin öğrenilmesini ve hastaya daha yararlı bir rehabilitasyon programının oluşturulmasının sağlanmasını amaçlar.

FTR207 Elektroterapi (2-2), 3  4 AKTS
Elektroterapinin elektrofiziksel ve termal prensiplerini, fizyoterapide yaygın olarak kullanılan elektroterapi modalitelerine karşı dokuların cevaplarını incelemek; alçak, orta ve yüksek frekanslı akımların etki mekanizmaları ve uygulama yöntemlerini öğretmektir.

SBF201 Meslek Etiği  (2-0) 2,  3 AKTS
Bu derste meslek etiği yeterlikleri ile mesleki sorumluluk ve etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleğin ikilemlerinin irdelenmesi, sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanır.

Genel Seçmeli
SBF203 - Tıbbi Biyoloji ve Genetik  (2-0) 2,  3 AKTS

Hücre biyolojisi, moleküler genetik ve doku tipleri konularında bilgi birikimine sahip olan ve edindiği bilgileri Tıbbi Laboratuvar alanına uyarlayabilen öğrenciler yetiştirmektir.

SBF207 - İş Sağlığı ve Güvenliği  (2-0) 2,  3 AKTS 
Bu dersin amacı; öğrencilere çevrenin ve insan yaşamının korunması çerçevesinde çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgileri sağlamaktır.

SBF211 - Halkla İlişkiler  (2-0) 2,  3 AKTS 
Bu ders öğrencilerin halkla ilişkiler süreç ve uygulamalarını anlamaları ve halkla ilişkileri tarihi, kuramları ve ilkeleri ile ilişkilendirmelerini sağlamaya yöneliktir. Konular; halkla ilişkilerin temel kavram ve tanımlamalarını, işletme ve pazarlama içindeki halkla ilişkilerin rolünü, dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini, kurum kimliği ve kurum kültürünü içerecek şekilde oluşturulmuştur.

SBF205 - Afet Kültürü  (2-0) 2,  3 AKTS
Bu dersin amacı afet yönetimiyle ilgili temel kavramları öğretmek, afet yönetimi hakkında temel bilgileri vermek ve afet yönetimi hakkında bir giriş sunmaktır.

SBF213 - Şehir ve Kültür   (2-0) 2,  3 AKTS 
Şehir ve kültür kavramlarını, şehir yaşamına ait kültürel öğeleri öğretmek; şehir ve kültür ilişkisi bağlamında İstanbul şehrini tarihi, mimarisi ile sanat ve edebiyat çerçevesinde tanıtmak.

4. YARIYIL
YDL206 İngilizce-II  (3-0) 3, 3 AKTS

Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

FTR202 Tedavi Hareketleri Prensipleri  (2-2) 4,  5 AKTS
Hastayı değerlendirmek ve program geliştirmek için gerekli yaklaşımları, egzersiz tedavisinin amaçlarını, egzersizin sınıflandırılması ve egzersiz programının planlanmasını öğretmek, temel değerlendirme ve ölçme yöntemleri doğrultusunda belirlenen postural bozukluklarda problem çözme ve egzersiz programını oluşturma becerisini geliştirmek.

FTR204 Manipülatif Tedavi-II  (2-2) 3,  4 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilere yumuşak doku ve spinal mobilizasyon ve manipulasyon teknikleri hakkında temel teorik ve pratik bilgiler edindirmektir

FTR206 Klinik Bilimler-II  (2-0) 2,  4 AKTS
Bu ders nörolojik, kalp ve göğüs hastalıkları ve enfeksiyöz hastalıklarına ait teorik bilgilerinin öğrenilmesini ve hastaya daha yararlı bir rehabilitasyon programının oluşturulmasının sağlanmasını amaçlar.

FTR208 Farmakoloji  (1-0) 1,  3 AKTS
Biyopsikososyal sağlığın korunmasında, tanılama ve hastalıkların tedavi ve bakımında kullanılan tıbbi farmakoloji ile ilgili bilgi ve prensipleri vermeyi amaçlar.

FTR210 Egzersiz Fizyolojisi  (2-0) 2,  4 AKTS
Bu dersin amacı; egzersiz fizyolojisi ve egzersiz ile meydana gelen insan vücudunun canlılığını sağlayan spesifik özellikler ve mekanizmalarla değişiklikleri inceler. 1. İskelet kasları ve egzersiz 2.Hareketin kontrolü 3.Enerji 4.Egzersizin solunum sistemi üzerine etkisi 5.Egzersizin dolaşım sistemi üzerine etkisi 6.Egzersizin hormonlar üzerindeki etkisi 7.Beslenme ve sportif performans 8.Sporda doping 9.Sporda ergojenik yardım 10.Dayanıklılık ve sürat antremanlarının fizyoljik temeli 11.Değişik ortam koşullarında egzersiz 12.Kadın ve spor 13.Egzersiz fizyolojisi ölçüm yöntemleri.

FTR220 Radyoloji  (0-2) 1,  3 AKTS
Üst ve Alt Ekstremite ile gövde Radyografilerinde anatomik yapıların ayırt edilebilmesi, normal radyolojik anatomik görünümlerin tanımlanabilmesinin sağlanması.

Genel Seçmeli
SBF204 - Fizyopatoloji  (2-0) 2,  4 AKTS

Fizyopatolojiyi tanımlar, hastalıkların meydana gelmesinde etken olan ana unsurları öğrenir. Hücre zedelenmesini tanımlar, özetler, örnekler verir. İmmun cevabı tanımlar, özetler, örnekler verir. Enflamasyonu tanımlar, özetler, enflamatuvar hastalıklara örnekler verir. Vücut sistemlerine ait hastalıklar hakkında gerekli bilgiye sahip olur. Vücut sistemleri ile ilgili temel tanımlamaları yapar. Vücut sistemlerine ait majör hastalıkları tanımlar. Bu hastalıkları özetler. Vücut sistemlerinin hastalıklarının fizyopatolojisini öğrenir. Bu hastalıklara örnekler verir. Bu hastalıkların fizyopatolojisini özetler. Bu hastalıkların fizyopatolojisi ile tedavisi arasında ilişki kurar.

FTR212 - Alternatif Rehabilitasyon Teknikleri  (2-0) 2,  4 AKTS
Tamamlayıcı ve alternatif tıp yaklaşımlarında temel kavram, bilgi ve uygulamaları kazandırmak. Dünyada ve Türkiye’de Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları, Aromaterapi, Bitkisel terapi ve Diyet hakkında bilgi vermek.

SBF202 - Sağlıkta Yoga  (2-0) 2,  4 AKTS
Farklı nefes teknikleri ve yoga pozlarının öğrenilerek (prenatal, post natal dönemde de) esneklik ve güç elde edilmesinin öğrenilmesini amaçlar.

3. SINIF

5. YARIYIL
FTR301 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-I (2-2) 3, 4  AKTS
Bobath ve Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyon (PNF) tekniklerinin teorik ve pratik temelinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

FTR303 Ortopedik Rehabilitasyon  (2-2) 3, 3  AKTS
Cerrahi gerektiren veya gerektirmeyen ortopedik problemler ve kas iskelet sistem yaralanmalarının değerlendirilmesinde kullanılan temel yöntemlerin kavranmasını ve uygulamaya yansıtılmasını sağlamak.

FTR305 Kineziyoloji - Biyomekanik  (3-0) 3,  3 AKTS
Bu ders öğrencilere hareketim mekanik ve patomekanikleri, eklem - kemik - kas - kartilaj, denge, yerçekimi, koordinatlar ve oryantasyon sistemleri hakkında temel bilgiler kazandırmayı amaçlar.

FTR307 Nörolojik Rehabilitasyon  (2-2) 3, 3  AKTS
Serebral paralizi, mental motor retardasyon, doğumsal brakial pleksus zedelenmeleri, konjenital tortikollis ve nöromosküler hastalıkların değerlendirilmeleri;merkezi ve periferik sinir sistemini ilgilendiren enfeksiyöz, travmatik, dejeneratif ve idiopatik hastalıklarda uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programının oluşturulması konusunda teorik ve pratik beceriler kazanılması amaçlanır.

FTR309 Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon (2-0) 2,  3 AKTS
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerine romatizmal hastalıkların oluş mekanizmalarını, hastalık çeşitlerini, fizyoterapi ve rehabilitasyon gereksinim nedenlerini ve tedavi özelliklerini anlatmak ve uygulamalı olarak göstererek romatolojik rehabilitasyon alanındaki fizyoterapistin ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceriyi arttırmak.

YDL301 Mesleki İngilizce-I    (2-0) 2, 2 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilerin meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları geniş çapta bir İngilizce bilgisine sahip kılmaktır.

FTR319 Koruyucu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  (3-2) 4,  6 AKTS
Koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyonu, fizyoterapide yönetim ve organizasyon, evde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri,  yoğun bakım ve rehabilitasyon  ve romatizmal hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon konularını içerir.

Mesleki Alan Seçmeli (Asgari 6 AKTS)
SBF301 - İlk Yardım ve Acil Bakım (2-2) 3,  3 AKTS

Doğal afetlerde veya savaş anında felakete uğrayan, ani hastalanan ya da herhangi bir kazaya maruz kalan bireylerin hayatını kurtarmak, sakatlığını önlemek ya da sınırlandırmak amacıyla zamanında ve yerinde alınacak önlemlere ilişkin bilgi ve beceriler kazandırmak.

FTR317 - Omurga Biyomekaniği ve Manipülatif Uygulamalar (2-2) 3,  3 AKTS
Bu ders; biyomekani ve kinezyolojinin genel tanımlanmasını,biyomekani ve kinezyolojide temel prensipleri,dokuları,kolumna vertebralis kinezyoloji ,biyomekaniği ve spinal anatomiyi içerir.Ayrıca vertebranın manipülatif yöntemleri hakkında bilgi vermeyi amaçlar.

FTR313 - Sportif Rehabilitasyon (2-2) 3,  3 AKTS
Sporcuların antreman ve kondisyon çalışmalarını yönlendirmek, spor yaralanmalarını önlemek ve spor yaralanmalarında tedavi ve cerrahi tedavi sonrası tedaviyi destekleyici uygulamaların öğrenilmesini amaçlar

FTR315 - Podiatri (2-2) 3,  3 AKTS
Tüm yaştaki insanların en çok da yaşlı insanların günlük yaşamlarında daha aktif ve bağımsız kalabilmeleri için alt ekstremitelerin değerlendirilmesi, fiziatrik teşhis ve tedavi yöntemleri ile alt ekstremitelerin spor yaralanmaları, diyabet, artrit, yaralanma ve cerrahi durumları, tırnak problemleri gibi durumlardaki fizyoterapi yaklaşım yöntemlerinin öğrenilmesini amaçlar.

6. YARIYIL
FTR302 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-II  (2-2) 3,  4 AKTS

Zorunlu hareket tedavisi, Johnstone ve Brunnstrom tedavi yaklaşımlarının nörofizyolojik etki mekanizmaları ve uygulama prensipleri konusunda temel teorik ve pratik bilgiye sahip olması, kazanılan teorik bilgileri ve pratik uygulamaları klinik ortamlara aktarabilmesi amaçlanmaktadır.

FTR304 Kardiyo Pulmoner Rehabilitasyon  (2-0) 2,  4 AKTS
Kardiovasküler ve Solunum problemi olan hastalarda problemlerin tanınması, uygun değerlendirme yöntemleri ile hastaların değerlendirilmesi, kardiak rehabilitasyon yaklaşımları ve solunum fizyoterapi yaklaşımları, rehabilitasyon uygulamalarının seçimi ile hastaya uygun tedavi programının planlanması ve uygulanabilmesinin sağlanması.

FTR306 Kineziyoloji - Biyomekani-II  (3-0) 3,  3 AKTS
Normal ve patolojik yürüyüşleri ayırt edebilmesi, eklemlerin mekanik ve patomekanik özelliklerini bilmesi, bu konular hakkında edindiği teorik bilgileri klinik uygulamalarda kullanabilmesi amaçlanmıştır.

FTR308 Pediatrik Rehabilitasyon  (2-0) 2,  4 AKTS
Çocuklarda normal motor gelişim, Serebral Palsi'de değerlendirme ve tedavi yaklaşımları, çocuklukta görülen diğer konjenital ve genetik hastalıkların rehabilitasyonun öğrenilmesini amaçlar.

FTR310 Ortez ve Protez Rehabilitasyonu  (2-2) 3,  4 AKTS
1) Fizyoterapi öğrencilerini ortez uygulamaları ve hastaların rehabilitasyonlarında ortez kullanmaları konusunda bilgilendirmek. 2) Öğrencilere yeterli protez bilgisi ve ampüte rehabilitasyonunun temel prensiplerini vermek.

SBF302 Araştırma Yöntemleri  (2-0) 2,  3 AKTS
Bu dersin amacı bilimsel bilgiyi almak, araştırma dizaynlarını öğrenmek, analiz için kullanılacak yöntemlere karar vermektir.

YDL304 Mesleki İngilizce-II  (2-0) 2, 2 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencileri mesleki hayatlarında ihtiyaçları olacak geniş çapta bir İngilizce bilgisine sahip kılmaktır.

Mesleki Alan Seçmeli (Asgari 6 AKTS)
FTR316 - Halk Sağlığında Rehabilitasyon  (2-2) 3,  3 AKTS

Dersin amacı, her yaş grubunda sağlıklı ve özürlü kişilerin sağlıklarının korunması ve sürdürülmesinin öneminin kavranması, konuyla ilişkili yöntemlerin incelenmesi ve tartışılmasıdır. Toplum sağlığın korunması ve sürdürülmesindeki temel yaklaşımlar ile toplumsal eğitim programlarında fizyoterapistin rolü ve katılımı incelenecektir. Halk sağlığında fizyoterapistin rolü, yetki ve sorumlulukları, halk sağlığında kullanılan analiz ve tarama yöntemleri, çocuk-kadın-yaşlı ve özürlülerde yaralanmaları önlemek için koruyucu fizyoterapi yöntemleri, yaşam kalitesinin arttırılması açısından egzersiz, davranış değiştirme yaklaşımları, ilk yardım, epidemik hastalıklar için fizyoterapi, halk sağlığı hizmetinin verilebileceği alanlar ve topluluklar gibi konular ele alınacaktır.

FTR312 - İşitme ve Konuşma Terapisi  (2-2) 3,  3 AKTS
İşitme ve konuşma sisteminde meydana gelebilecek patolojilerin ve nedenlerinin temel özelliklerinin kavranmasını ve hastanın doğru yönlendirilmesini sağlamaktır.

FTR314 - Ergoterapi  (2-2) 3,  3 AKTS
Bu dersin amacı yaralanma veya hastalık nedeni ile bazı işlevlerini kaybetmiş kişilerin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını arttırabilmek için mevcut kapasitelerine yardımcı özel yöntemlerin öğrenilmesini sağlamaktır.

4.SINIF

7. YARIYIL
FTR401 Bitirme Projesi-I  (2-0) 2,  2 AKTS

Bu dersin amacı öğrencilere araştırma projesinin aşamaları, proje ile ilgili karşılaşılan güçlükler ve projenin tamamlanmasında takım çalışmasının önemi hakkında bilgi vermektir.

FTR415 İş Yerinde Uygulama-I  (0-16) 8, 10  AKTS
Öğrencilere hastaya özgü değerlendirme ve tedavi, rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini çeşitli klinik ortamlarda uygulama olanağı vermektir.

FTR405 Fizyoterapi Klinik Problem Çözme-I (2-0) 2,  2 AKTS
Fizyoterapide intradisipliner konuları ele alarak, bu alanlarda özel değerlendirme yöntemlerinin kavranmasını sağlamak ve en uygun fizyoterapi - rehabilitasyon yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisini geliştirmektir.

FTR407 Fizyoterapide Özel Konular-I (2-0) 2,  2 AKTS
Fizyoterapide intradisipliner konuları ele alarak, bu alanlarda özel değerlendirme yöntemlerinin kavranmasını sağlamak ve en uygun fizyoterapi - rehabilitasyon yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisini geliştirmektir

FTR409 Yaz Klinik Uygulama (0-8) 4, 6  AKTS


FTR413 Psikososyal Rehabilitasyon   (3-0) 3,  5 AKTS
Fiziksel, duygusal, ruhsal, bilişsel yeti yitimi olan insanların yaşam süreçlerini, yaşadığı zorlukların, toplumla olan etkileşimlerinin anlaşılması

8. YARIYIL
FTR402 Bitirme Projesi-II  (0-4) 2,  4  AKTS

Bu dersin amacı öğrencilere araştırma projesinin sonuçlarının yorumu, rapor edilmesi ve sunumu hakkında bilgi vermektir.

FTR416 İş Yerinde Uygulama-II  (0-16) 8,  10  AKTS
Öğrencilere hastaya özgü değerlendirme ve tedavi, rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini çeşitli klinik ortamlarda uygulama olanağı vermektir.

FTR406 Fizyoterapi Klinik Problem Çözme-II  (2-0) 2, 2  AKTS
Fizyoterapide intradisipliner konuları ele alarak, bu alanlarda özel değerlendirme yöntemlerinin kavranmasını sağlamak ve en uygun fizyoterapi - rehabilitasyon yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisini geliştirmektir.

FTR408 Fizyoterapide Özel Konular-II  (2-0) 2,  4 AKTS
Yanık, baş ağrıları, Psikolojik Travma ve rehabilitasyonu, kanser rehabilitasyonu, diabet rehabilitasyonunu kapsayan fizyoterapinin farklı alanlarındaki özel değerlendirme yöntemlerin kavranmasını sağlamak ve en uygun fizyoterapi - rehabilitasyon yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisini geliştirmek.

SEM402 Seminer  (2-0) 2,  2 AKTS
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında seçilen bir konuda literatür taraması ile özgün araştırma sonuçlarının, bilgi ve deneyimlerin, sunum teknikleri ile aktarılma becerisinin geliştirilmesidir.

FTR412 Hasta ile İletişim  (2-0) 2,  3 AKTS
Sağlık hizmetlerinde olası çatışmaları önleyebilmek için gerekli olan etkin iletişim yöntemlerini değerlendirmektir

FTR414 Sağlık Hukuku (2-0) 2,  2 AKTS
Sağlık Hukuku ile ilgili temel bilgileri, mesleki uygulamalara yardımcı olacak şekilde vermektir

Genel Seçmeli
FTR418 - Kadın Doğum Hastalıkları ve Rehabilitasyonu  (2-2) 3,  3 AKTS

Doğum ve kadın hastalıklarını öğrenmek, kadın hastalıklarında uygulanacak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını seçmek.

FTR420 - Geriatrik Rehabilitasyon  (2-2) 3,  3 AKTS
Yaşın ilerlemesi ile birlikte meydana gelen fizyolojik değişiklikleri açıklamak , sağlıklı ve özürlü yaşlılar için gerekli değerlendirme ve egzersiz programları konusundaki uygulamaların kavranmasını sağlamak, sağlıklı yaşlanma ve yaşam kalitesi konusunda bilinçlendirmektir.

FTR410 - Fitness Teknikleri  (2-2) 3,  3 AKTS
Egzersizin insan organizmasını oluşturan sistemler üzerindeki etkilerinin ve organizmanın egzersize yanıtının bilinmesi antrenman bilimleri açısından temel oluşturacaktır.