Ders İçeriği

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ

BİRİNCİ YARIYIL

BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2- 2)  3, 4 AKTS

Genel kavramlar, Bilgi ve iletişim tanımları, Ms Powerpoint, Ms Word, Ms Excel, Ms Access,  Google servisleri, işletim sistemi ve dosya yönetimi.

 

SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş (3- 0) , 3, 4 AKTS

Sosyal hizmet mesleğinin tarihçesi, Bilim ve meslek olarak Türkiye’de sosyal hizmet, Sosyal hizmet uygulamasının teorik temelleri, Sosyal çalışmanın uygulama alanları, Sosyal çalışmanın müdahale süreçleri, Sosyal hizmet uygulamasında profesyonellik/tartışma ve değerlendirme

 

SOH 115 İktisat Bilimine Giriş (3 -0) , 3, 4 AKTS

Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, Arz, talep kavramları ve piyasa ekonomisinin işleyişi, Piyasa türleri, Makro ekonomi ve milli gelir, Ekonomik büyüme, Enflasyon, Uluslar arası ticaret, İstihdam ve işsizlik

 

SYB 103 Siyaset Bilimine Giriş (3 -0) , 3, 4 AKTS

Siyaset Nedir?, devlet, demokrasi, Siyasi İdeolojiler, Hükümetler, Sistemler ve Rejimler, Küresel Politikalar, Siyasi Kültür, Kültür, Meşruiyet, Bürokrasi, Siyasal Partiler ve Parti Sistemleri

 

SOH 109 Aile ve Yaşam Dinamiği (3- 0),  3, 3 AKTS

Aile ve aile tanımları, Aile biçimleri ve yapıları, Aile işlevleri, Aile teorileri, Aile yaşam döngüsü çerçevesinde ailede yaşanan olaylar, Aile ve çocuğa yönelik güçlendirici faaliyetler,  Aile ve çocuklara yönelik hizmetler ve sosyal politikalar, Aile sosyolojisi

 

SOH 111 İletişim Becerileri (2- 0) , 2, 3 AKTS

İletişime giriş, iletişimin birey ve toplum açısından önemi, İletişim tanımı, iletişim süreci ve öğeleri: İletişim modelleri yardımıyla iletişim sürecini anlamlandırma, İletişim ve kültür ilişkisi, iletişim ve dil ilişkisi, Kişilerarası iletişimde sözcüklerin kullanımı, dil ve dil ötesi, mesajlar ve dizinsel yapı, Kişilerarası iletişimin sınıflandırması, işlevleri: sözlü ve sözsüz iletişim kavramları, Etkili iletişim, etkili iletişimde dinlemenin önemi, iletişim engelleri, İletişimde konuşurken dikkat edilmesi gereken unsurlar, başarılı konuşmacıların özellikleri, Mesleki iletişim becerileri, Sözlü, yazılı ve görsel kültürün sözlü, dil ötesi ve yazılı iletişim modelleriyle ilişkisi, İletişimde davranış ve tutumların rolü: 3D (Duygu, düşünce, davranış), Kişilerarası iletişimde beden dilini etkin kullanma, Kişilerarası iletişimde çatışma ve empati.

SEM101 Seminer    (2-0),2, 2AKTS  

 
Sağlık bilimleri ile ilgili güncel ve eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayacak bir konunun uzmanları tarafından sunumunun yapılarak öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmek amaçlanmıştır.

 

SOH 123 Yoksulluk ve Sosyal Yardım (2 -0),  2, 3 AKTS

Yoksulluk kavramının tanımlanması, Yoksulluğun nedenleri ve sonuçları, Dünya’da ve Türkiye’de yoksulluk, Yoksulluktan etkilenen toplumsal kesimler, Yoksullukla ilgili mevzuat, Yoksullukla mücadele yaklaşımları, Yoksullukla mücadelede sosyal hizmet uygulamaları, Yoksullukla mücadelede ulusal boyut, Yoksullukla mücadelede uluslararası boyut.

 

Mesleki Alan Seçmeli I:

 

SBF 103 Tıbbi Terminoloji  (2-0),2, 3AKTS 

Bu dersin amacı; Hareket Sistemi, Solunum Sistemi, Gastrointestinal Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi, Ürogenital Sistem ve diğer organlarla ilgili Tıbbi ve Radyolojik Terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmaktır.

 

SOH 121 Gündelik Hayatta Engelliler (2 -0),  2, 3 AKTS

Tanışma, dersin içeriği ve amacının belirlenmesi, Temel Kavramlar; Özürlü, sakat, engelli, yetersizlik, rehabilitasyon, özel eğitim, Kuramsal yaklaşımlar: Tıbbi model, uzmanlık modeli, sosyal model, insan hakları yaklaşımı, Engelli ortaya çıkmasına neden olan etmenler, Engelli grupları, Gereksinimler ve sorunlar Temelinde Engelli Hakları Mevzuat (Ulusal ve Uluslararası Mevzuat), Engellilere hizmet veren kurum ve kuruluşlar, Engelliliğin Birey, Aile ve Toplum Üzerindeki Etkileri, Engelliler ve Sosyal Hizmet Uygulamaları

İKİNCİ YARIYIL

TUR 104 Türk Dili (4-0)- 4, 4 AKTS

Noktalama işaretleri ve yazım kuralları, Dilin doğuşu ve dilin önemi, Türk Dilinin tarihi dönemleri, Çağdaş Türk Lehçeleri Dil Bilgisi ve bölümleri, Türkçenin sesleri ve sınıflandırılması, Ses değişmeleri, ses olayları, Türkçeye sözcük kazandırma yolları ve tarihçesi,  yapısı bakımından kelimeler, kökler ve ekler, yapım ve çekim ekleri, Kelime Türleri

 

SOH 116 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı(3-0), 3, 5 AKTS

Sosyal yapı: Sosyal yapı kavramı, kuramlar, Atatürk devrimleri: Siyasal, hukuksal, kültürel devrimler, Türkiye’de din, sekülerleşme ve toplumsal dönüşüm, Türkiye ekonomisinin kurumsal yapısı ve dönüşümü; Türkiye’de çalışma yaşamı ve sorunları, Türkiye’de nüfus dinamiklerinin değişimi, Türkiye’nin küreselleşmeyle ilgili sosyal problemleri, savaş ve terör dinamikleri, Türkiye’de yoksulluk ve sosyal etkileri

 

SOH 104 Sosyal Antropoloji (2- 0), 2, 3 AKTS

Antropolojinin ortaya çıkışına sebep olan farklı etmenler, Kültür kavramını ve insanlar arasındaki farklılıkları açıklayan antropolojik kuramlar, Sosyal antropolojinin ana kavramları, İnsanlığın gelişim sürecini tanımlayan kavramlar arasındaki ilişki, Akrabalık, mitler, ve dil yapısı arasındaki ilişkiler, İçinde yaşadığı toplumun yapısını antropolojik kavramlar ve yaklaşımlarla analiz etme, Enerji, doğal çevre ve insan ilişkisi arasında analizler yapma

 

SOH 114 Hukuka Giriş (2 -0), 2,4 AKTS

Temel bilgiler, toplum ve hukuk, Yasalaştırma, hukuk kurallarının türleri, yasaların yer ve zaman bakımından uygulanması, Hak kavramı, kamu – özel hak ayrımı, Türk hukukunda yargı sistemi, Yargı yerleri, dava türleri, Kişilik (gerçek – tüzel kişiler) kavramı, Özel hukukun ve kamu hukukunun temel kavramları

 

PSI 102 Psikoloji (3-0), 3, 4 AKTS

Psikolojinin tanımı, Psikolojide yaklaşım biçimleri, Bilimsel psikoloji, Davranışın biyolojik temelleri, Sinir hücreleri ve beyin, iç salgı bezleri ve hormonlar, Duyum ve algı, Öğrenme teorileri, Klasik koşullanma, Edimsel koşullanma, Sosyal öğrenme kuramı, Pekiştirme-ceza

 

SOS 102 Sosyoloji (3- 0), 3, 4 AKTS

Giriş: Sosyoloji nedir?, Sosyolojik hayal gücü ve sosyolojik soru sorma, Toplumsal etkileşim ve gündelik yaşam, Sosyalizasyon, yaşam döngüsü ve yaşlanma, Aileler ve mahrem ilişkiler, Cinsellik ve toplumsal cinsiyet, Çalışma ve ekonomik yaşam, Şehirler ve kentsel alanlar, Suç ve toplumsal sapma, Küreselleşme ve değişen dünya, Küresel eşitsizlik, göç

 

SEM 102 Seminer (2-0),2,  2 AKTS

Sağlık bilimleri ile ilgili güncel ve eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayacak bir konunun uzmanları tarafından sunumunun yapılarak mesleki ve sosyal olarak öğrencilerin donanımını artırmak, öğrencileri mezuniyet sonrası çalışma yaşamına hazırlamak, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmek amacıyla yapılan faaliyetleri içerir.

 

Mesleki Alan Seçmeli II:

 

SOH 120 Göç, Çok kültürlülük ve Uyum (2-0),2, 4 AKTS

Göç olgusu, göç kavramının tanımlanması, Göç olgusunun dinamikleri, Göç çeşitleri, Göç kuramları, Göç ve aile yapısı, Göç ve eğitim, Göç ve yoksulluk, Göç ve kentleşme

 

SOH 122 Suç, Suçluluk ve Sosyal Hizmet (2-0),2, 4 AKTS

Sapma, suç ve kriminoloji kavramları, Suçlu davranışın ölçülmesi, Suçlu davranışın açıklanması, Suç ve suçluluk kuramları, Suç türleri, Suçu etkileyen faktörler, Suça ve suçluluğa yönelik sosyal hizmet müdahalesi, Suça bulaşmış kişilere yönelik sosyal hizmet faaliyetleri, Kadın ve yetişkin suçlularla önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet modelleri

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

 

ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4- 0), 4, 4 AKTS

Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş süreci

YDL 203 Yabancı Dil –I (3-0),3 , 3 AKTS

Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive, exposure ve task - listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme.

 

SOH 201 Sosyal Çalışma Mevzuatı (3 -0), 3,5 AKTS

Sosyal hizmet kurumlarının kanun, yönetmelik, genelge gibi mevzuat bilgisini tanıtmayı, hukuk ve sosyal hizmetin kesiştiği yoksulluk, sağlık ve ruh sağlığı, aile hukuku, çocuk adaleti, çocuk refahı, göç, istihdam gibi sosyal çalışmacılar/sosyal hizmet uzmanları için önem arz eden konuları tanımlamayı ve bu konular üzerine eleştirel düşünme

 

SOH 203 İnsan Hakları (2 -0), 2, 4 AKTS

İnsan hakları kavramı, İnsan hakları hukukunun genel ilkeleri, Sözleşmelerin izlenmesinde kullanılan usuller, sözleşme dışı mekanizma ve usuller, Olağanüstü yönetim usulleri, BM sistemi, UNESCO, İLO, İnsan haklarının bölgesel düzeyde korunması, Avrupa insan hakları sistemi, AGİT, Amerikalılar arası sistem, Afrika insan hakları sistemi, İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele veya cezaya uğramama hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği hakkı, Yerleşme ve seyahat hakkı, düşünce, din ve vicdan hürriyeti

 

SOH 209 Kent Sosyolojisi (3-0), 3, 4 AKTS

Kentlerin kökeni, “Kent” olgusunun araştırma konusu olması: Modern kentleri açıklayan yaklaşımlar: a) Chicago Okulu: Sosyal Ekolojik Yaklaşım - Robert Erza Park -Redorick D. Mckenzie -Ernest Burgess -Louiss Wirth, Metropol ve zihinsel yaşam, Kriz, yeniden yapılanma sürecinde dünya kentleri ve uluslararası kentler, “Varoşların” zaptiyesi ya da kent yoksullarının neoliberal denetimi, Sanayi öncesi kentler

 

SBF 201 Meslek Etiği (2-0), 2, 3 AKTS

Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi, Etiğin tarihsel gelişimi, Etiğin unsurları ve etiğin hukukla ilişkisi, Mesleki etik kavramı ve tarihsel gelişimi, Etik dışı davranışların çözümü, etik kurallar ve uygulamalar, Etiğe uygun karar verme, Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik, Mesleki uygulamalar, örnekler, vaka incelemeleri.

 

Mesleki Alan Seçmeli III:

 

SOH 211 Göçmen Sorunu ve Toplumsal Çalışma(3-0), 3, 4 AKTS

Göçmenleri ve mültecileri etkileyecek sosyal politikalar ve programlar; farklı göç deneyimlerine ilişkin sosyal hizmet uygulamaları, uluslararası mültecilerin durumları, kültürlenme ve aile dinamikleri süreçleri; uluslararası göçmenleri; etnik gruplar içindeki ve etnik gruplar arasındaki gerilimler; sosyal hizmet müdahalelerindeki yeterliliği ve mülteciler ile göçmenlerin karşılaştığı baskı ve sosyal adalete ilişkin özel sorunlar.

Genel Seçmeli I:

SBF 207 İş Sağlığı ve Güvenliği (2-0 ),2, 3 AKTS

Çevre ve çevrenin korunması ile ilgili temel tanımlar, ilkeler, Çevre kirliliği, İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramının dünya ve ülkemizdeki gelişimi, Meslek hastalıkları, nedenleri ve sınıflandırılması, İş kazaları, nedenleri ve sınıflandırılması, İş güvenliği kavramı, İş güvenliği ile ilgili hukuki düzenlemeler, Tehlikelerin saptanması, çözümlenmesi, güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve görevleri, iş yeri hekimliği ve iş yeri mühendisliğinin önemi, görev ve yetkileri, İş güvenliği ve sorumluluk

 

SBF 211 Halkla İlişkiler (2-0), 2, 3 AKTS

Halkla ilişkiler süreç ve uygulamaları, Halkla ilişkilerin tarihi, kuramları ve ilkeleri ile ilişkileri, Halkla ilişkilerin temel kavram ve tanımlamaları, İşletme ve pazarlama içindeki halkla ilişkilerin rolü, Dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, Kurum kimliği ve kurum kültürü

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

 

YDL 206 Yabancı Dil II (3- 0), 3, 3 AKTS

Dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları, temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları, A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri, dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri, A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmek

 

SOH 202 Sosyal Hizmet Kuramı - I: Bireylerle Sosyal Hizmet (2- 2), 3,4 AKTS

Yardım süreçlerine genel bakış- tanışmadan süreç sonuna kadar sosyal hizmet rollerine genel bakış, Sosyal hizmet etik ve değerleri, Bireylerle Genelci Uygulama: Doğrudan sosyal hizmet uygulama teorileri, Uygulamanın kültürel bağlamı, Tedavi ve müdahale, Ailelerle Genelci Uygulama: Aile nedir? Aile sistem teorisi, Yapısal aile teorisi, Aile sosyal hizmeti. Güçlü yönler, esneklik ve risk; aile gelişimi ve yaşam döngüsü, aile temelli değerlendirme araçları, Bağlanma teorisi; çocuk istismarı ve ihmali; ailenin korunması. Vaka planlama uygulamaları, Profesyonel yazı ve vaka kaydı; aileler ve bağımlılık. Aileler ve ruhsal hastalıklar; aile ve psiko eğitim       

 

SOH 204 Kadın Hakları ve Sosyal Çalışma (3-0), 3, 4 AKTS

Giriş; Kadınların eğitimi-feminist perspektif; Toplumsal cinsiyetin sosyal yapısı, Toplumsal cinsiyet, çalışma ve ekonomi; Toplumsal cinsiyet ve aileler; Kadın, sağlık, üreme, Kadın ve sosyal reform; Çağdaş çerçeveler, Erkekler ve toplumsal cinsiyette biyolojik temelli teorik perspektifler; Erkekler ve toplumsal cinsiyette sosyal temelli teorik perspektifler, İçsel gerçeklik: Erkeğin gelişiminde fenomenolojik perspektifler, İş hayatında erkekler: İş, kariyer ve erkeklik; Erkek cinselliği, Güç ve değişim: Erkekler ve erkeklik hakkında güncel konular

 

SOH 206 Kamu Yönetimi (3- 0 ),3, 4 AKTS

Kamu yönetiminin tanıtılması ve tartışılması, Kamu yönetimine başlıca yaklaşımlar, Kamu yönetiminin diğer bilimler ile ilişkisi, Kamu yönetiminin yapısı: Merkezi yönetim, taşra yönetimi, Kamu yönetiminin yapısı: Yerel yönetimler, merkezi yönetim yerel yönetim ilişkileri, Kamu personel yönetimi, Kamu yönetiminde karar verme, Kamu yönetiminde eşgüdüm, yetki ve sorumluluk, Kamu yönetiminde iletişim, liderlik

 

PSI 208 Sosyal Psikoloji (3-0), 3, 4 AKTS

Sosyal psikoloji nedir? Kısa tarihçe, bu konudaki farklı bakış açıları, Benlik: benlik kavramı, şemalar, benlik saygısı, Sosyal algı: izlenim oluşturma ve bu konuda kullanılan bilgiler, Sosyal etki: uyma davranışı ve bu konuda yapılmış deneyler, azınlık etkisi, Tutumlar: tutumu oluşturan faktörler, tutum davranış ilişkisi, Kişilerarası sevgi ve çekiciliğin belirleyicileri, Yakın ilişkilere ilişkin kuramsal yaklaşımlar: sosyal mübadele, halkçılık, bağlanma kuramları, Kültürel boyutlar ve etkileri (bireycilik toplulukçuluk, güç aralığı, maskülenlik, feminenlik, dikey, yatay)

 

CGE 206 Özel Eğitime Giriş (2-0) ,2, 3 AKTS

Özel eğitimde temel kavramlar, Özel eğitime tarihsel bakış, Günümüzde Özel eğitimin dünyada ve Türkiye'de durumu, Özel eğitimin amaç ve ilkeleri, Özel gereksinimli çocuklar için gelişim destek programlarının tanıtımı, Gelişimi risk altında olan çocuklar, Özel gereksinimli çocukların aileleri

 

Mesleki Alan Seçmeli IV:

 

SBF 202 Sağlıkta Yoga (2-0 ),2, 4 AKTS

Farklı nefes teknikleri ve yoga pozlarının öğrenilerek (prenatal, post natal dönemde de) esneklik ve güç elde edilmesinin öğrenilmesini amaçlar.

 

SOH 210 Sosyal Hizmette Sosyal Refah Yaklaşımları (2- 0 ),2, 4 AKTS

Refah ve sosyal refah kavramları, Refah kavramıyla ilişkili diğer alanların insana hizmet eden toplumsal örgütler, Türkiye´de sosyal Hizmetlere ilişkin mevcut sistemin rol, yapı ve işlevsel yönü, Sosyal olmakla refah ilişkisi, Risk grupları ve sosyal refah, Toplum olarak refaha kavuşmanın önemi, Değişim, refah ilişkisi, Refah kavramının analizi

 

SOH 214 Sosyal Sorunlar (2-0), 2, 4 AKTS

Sosyal sorunlara dair temel kavramlar, kuramsal yaklaşımlar, sosyal sorunların tanımlanması, sınıflandırılması, nedenleri. Yoksulluk,  işsizlik,  suçluluk, yaşlılık, engellilik,  çocuk ve gençlik gibi temel toplumsal sorun alanlarının tanımlanması, güncel sosyal sorun alanları ve dinamikleri, toplumsal farkındalık konuları ve çözüm yolları ele alınır.

 

BEŞİNCİ YARIYIL

 

SOH 301 Sosyal Hizmet Kuramı II: Aile ve Gruplarla Sosyal Hizmet(2-2), 3, 4 AKTS

Gruplarla Genelci Uygulama: Derse giriş, grup uygulamalarına giriş; grupların türleri ve amaçları. Grup gelişim aşamaları ve dinamikleri, Grup süreçleri, Özel gruplarla grup çalışması, Grup kolaylaştırma, grup deneyimleri süreçleri ve son verme, Toplum değişimi için modeller ve altyapılar, model ve amaç/hedefler arasındaki uygunluğun önemi, 'Güçlendirme', 'Toplum' ve 'Örgütsel gelişim' in tanımı ve bu üçünün birbiriyle ilişkisini anlama, Sosyal hareketlilik, toplumların farklı/çeşitli türleri içinde etkili değişim için stratejiler, Global organizasyon, toplumların gelişmesine yardımcı küçük girişimci projelerin ve mikro kredilerin rolü, toplumsal ekonomik kalkınma ve sosyal üretim yaklaşımı, Geniş toplumsal hareketlerle ilgili çalışmalar,  Örgütsel sistemlerin değerlendirilmesi

 

SOH 303 Sosyal Politika (3-0 ),3, 4 AKTS

Planlama, sosyal politika, sosyal refah devleti, sosyal kalkınmanın tanımlanması, Sosyal politikanın tarihi, Üç ana refah devleti modeli (Liberal, korporatist-devletçi, sosyal demokrat) Karşılaştırmalı sosyal refah modellerinde ideoloji: Refah kalkınmasına 'kapitalist' ve 'sosyalist' katılımlar, Küreselleşmenin sosyal politika ve sosyal refah devletleri üzerindeki etkisi: Yönetim ve sosyal hizmet sağlayıcılarında değişimler-refah karması sistemleri, Çocuk ve aile refahı politikaları ve hizmetleri, Engelli bireyler için sosyal politikalar, Sosyal politika uygulamaları: Etnisite (ve göç), barınma ve adalet sistemi, Eğitim ve sosyal refah politikası; dersin genel değerlendirmesi

 

 

SOH 305 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I (3-0), 3, 4 AKTS

İnsan davranışı ve sosyal çevreye giriş. İnsan davranışı ve sosyal çevreye teorik bir yaklaşım: Ekosistem teorisi, Bebeklik ve çocuklukta biyolojik gelişim, 4 ay ile 11 yaşları arasındaki dönemde çocuklar için normal gelişim profilleri, Çocukluk ve bebeklikte psikolojik gelişim. Davranışsal teoriler, Feminist teoriler, Bebeklik ve çocuklukta sosyal gelişim: Sosyalizasyon. Aile çevresi. Aile yaşam dönemleri, Öğrenme teorisi, Etnik merkezcilik ve ırkçılık, Biyolojik gelişim ve ergenlik, İnsanların çoklu sistemlerle sosyal çevreye katılımı

 

SOH 307 İstatistik (3 -0), 3, 4 AKTS

Paket programlar kullanarak öğrencilere istatistiksel analiz yapma bilgisini vermek ve temel istatistik prensipleri

 

YDL 303 Mesleki İngilizce I (2-0), 2, 2 AKTS

Öğrencilerin meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları geniş çapta bir İngilizce bilgisine sahip kılmaktır.

 

SOH 309 Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri (2- 0), 2, 4 AKTS

Tanışma; Kavramsal giriş, Sosyal hizmet uygulamalarında görüşmenin yeri ve önemi, Sosyal hizmette mülakat, Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı ilişkisi, Bir iletişim aracı olarak mülakat, Mülakat teknik ve ilkeleri, ilk mülakat, Mülakat sürecinin aşamaları, Mülakat sürecinde dikkat edilmesi gereken durumlar: ilişki kurmada ilkeler, farklı müracaatçı gruplarıyla mülakat, Sosyal hizmette mülakat

 

Mesleki Alan Seçmeli V:

SOH 311 Gençlik ve Sosyal Hizmet (2-0),2, 4 AKTS

Gençlik dönemi,  psikososyal özellikleri ve sosyal hizmet uygulamasına yansımaları, Dünya'da ve Türkiye'de gençlik politikaları, Gençte değişim yaratmak: Değişim basamakları, dirençle çalışma, Aile sistemi içinde genç ile çalışma, Suç ve gençlik, Madde bağımlılığı ve gençlik, Kronik hastalıklar ve gençlik, Kendine zarar verme davranışı ve kendine zarar veren gençlerle çalışma yöntemleri, Gençlere yönelik sosyal hizmet kurumları ve bu kurumlardaki sosyal hizmet uygulamaları.

 

SOH 313 Yaşlılarla Sosyal Hizmet (2- 0), 2, 4 AKTS

Yaşlıyla sosyal hizmet uygulamanın içeriği: 21.yüzyılda yaşlanma, Demografik sorunlar, Psikososyal uyum: Biyolojik yaşlanma, Duygusal problemler, Müdahale stratejileri, Bağımlılık ve intihar, Grup çalışması, Maneviyat, Yaşlı istismarı, Yaşamın son aşaması: Sosyal çalışmacının/sosyal hizmet uzmanının rolü

 

SOH 315 Çocuk ve Sosyal Hizmet (2-0) ,2, 4 AKTS

Dünyada ve Türkiye'de aile ve çocuk merkezli yaklaşımlar, Aileyi destekleyici çalışmalarda yasal ve kuramsal temeller, Çocuk refahında aile merkezli uygulama: Ailenin korunması, aile merkezlilik, koruyucu aile, evlat edinme, Aileye yönelik sosyal hizmet uygulamaları: Boşanma ve ayrılık, Çocuğun korunmasında yasal ve teorik perspektifler/Çocuk merkezli yaklaşım, Örnek vakalar, Çocuklara ve ailelere yönelik kurumsal hizmetler, Kurumsal çocuk bakımı: Yasal temeller ve gereklilikler

 

SOH 319 Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet (2-0 ),2, 4 AKTS

Toplumsal cinsiyet literatüründe temel kavramları tanımlamak (biyolojik ve toplumsal cinsiyet, ataerkillik, cinsiyetçi işbölümü, cinsiyet rejimi, LGBTT bireyler), Toplumsal cinsiyet literatüründe temel kavramları tanımlamak (biyolojik ve toplumsal cinsiyet, ataerkillik, cinsiyetçi işbölümü, cinsiyet rejimi), Feminist teorile, rAvrupa Birliği’nde toplumsal cinsiyet politikaları, Evlilik ve toplumsal cinsiyet rolleri, Cinsellik ve cinsel kimlik, Feminist sosyal hizmetin teorik temeli, Toplumsal cinsiyet literatüründe temel kavramları tanımlamak (biyolojik ve toplumsal cinsiyet, ataerkillik, cinsiyetçi işbölümü, cinsiyet rejimi) Kadına yönelik şiddet

 

ALTINCI YARIYIL

 

SOH 302 Sosyal Hizmet Kuramı III:Örgüt ve Topluluklarla Sosyal Hizmet (2-2), 3 ,4 AKTS

Gruplarla Genelci Uygulama: Derse giriş, grup uygulamalarına giriş; grupların türleri ve amaçları. Grup gelişim aşamaları ve dinamikleri, Grup süreçleri: Planlama, içerik, kompozisyon. Grup süreçleri: Etik, çeşitlilik ve liderlik, Özel gruplarla grup çalışması, Gruplarda danışma teorileri; Problem durumlarıyla grup çalışması; Grup laboratuar hazırlığı, Toplumla Genelci Uygulama: Sosyal hizmette makro uygulamanın rolüne giriş, Toplum değişimi için modeller ve altyapılar, model ve amaç/hedefler arasındaki uygunluğun önemi, Toplulukların ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, Değişim için sivil katılım çalışmaları ve koalisyon oluşturmayı anlama, Global organizasyon, toplumların gelişmesine yardımcı küçük girişimci projelerin ve mikro kredilerin rolü, toplumsal ekonomik kalkınma ve sosyal üretim yaklaşımı, Geniş toplumsal hareketlerle ilgili çalışmalar, Örgütsel sistemlerin değerlendirilmesi

 

SOH 304 Karşılaştırmalı Sosyal Hizmet (3-0), 3, 3 AKTS

Kavramlar: Sosyal refah, sosyal politika, sosyal sigorta, sosyal hizmet sistemi ve sosyal çalışma, Sosyal devletinin tarihsel gelişimi, Farklı sosyal refah devleti modelleri ve sosyal adalet, Türkiye Cumhuriyeti’nde sosyal refah devletinin gelişimi, Günümüz sosyal refah sisteminin ve sosyal çalışma mesleği ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi, Orta Avrupa sosyal refah devletinin incelenmesi, Latin modeli sosyal refah devletinin incelenmesi, Orta Doğu ülkelerinde sosyal refah devletinin incelenmesi, Asya ülkelerinde modeli sosyal refah devletinin incelenmesi

 

SOH 306 Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemleri (3-0), 3, 4 AKTS

Çalışma ve toplum hayatında tarihi süreç içinde ortaya çıkan sosyoekonomik sorunları ve değişimleri tahlil etmek, değişik sosyal grupların sorunlarını tespit etmek ve sosyal politika enstrümanları ile çözüm stratejileri geliştirebilme

 

SBF 302 Araştırma Yöntemleri (2-0), 2, 3 AKTS

Dersin amacı, öğrencilerin bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramları tanımalarını, bilimsel bir araştırma yapmanın temel dayanaklarını benimsemelerini, bilimsel araştırmanın süreç ve tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.

 

YDL 304 Mesleki İngilizce II (2-0), 2, 2 AKTS

Öğrencilerin meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları geniş çapta bir İngilizce bilgisine sahip kılmaktır.

 

SOH 308 Rapor Yazma ve Sunum Becerileri (3-0), 3, 4 AKTS

Rapor türleri, Yazma süreci: Rapor yazmada temel adımlar, Raporun redaksiyonu ve kontrolü, Temel sunum teknikleri ve etkili kullanımı, Rapor örneklerinin incelenmesi

 

SOH 310 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II (3- 0), 3, 4 AKTS

Bireyin içinde bulunduğu toplum, topluluklar, kurumlar, örgütler, gruplar, aileler vb. sosyal sistemlerle etkileşimi çerçevesinde bunların gelişimlerini anlamaları ve sosyal hizmet kuramları çerçevesinde irdeleme becerisi

 

Mesleki Alan Seçmeli VI:

 

SOH 312 Adli Sosyal Hizmet(2 –0), 2,3 AKTS

Suç ve suçluluk olguları ile suçlularla genelci uygulama, Çocuk ve yetişkin suçlulara ilişkin kuramlar, Ceza adalet sistemi, Suçlularla çalışma, Onarım ve ceza üstüne: Hoş benzerlikler ve talihli farklılıklar, Türkiye'de suçluluk, Feminist kriminoloji, Kayıt tutma

 

SBF304 Madde Bağımlılığı (2-0), 2, 3 AKTS

Madde bağımlılığı ve madde kullanım sorunları, Yasal ve yasal olmayan maddeler, Depresanlar Alkol ve alkol kullanım sorunları, Alkol bağımlılığı ve yoksunluğu, Hallüsinojenler ve kullanım etkileri, Narkotikler, kullanım etkileri, Uyarıcılar ve kullanım etkileri, Madde bağımlısı bireylerle iletişim ve bakım Kendi kendine yardım grupları, Madde bağımlılığının önlenmesi

 

SOH 316Psikososyal Boyutlarıyla Şiddet (2-0), 2, 3 AKTS

Şiddet tanımı, tarihi, çeşitleri, Kendine yönelik şiddet, Kollektif şiddet, Bireye yönelik şiddet, Evlilikte kadına yönelik şiddet, Namus adı altında uygulanan şiddet, İşyerinde şiddet – Mobbing, Hayvanlara yönelik şiddet

 

SOH 314Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet (2-0),2, 3 AKTS

Giriş: Temel kavramlar ve teorik çerçeve, Tıbbi sosyal hizmetin Türkiye'deki gelişimi, Sağlık modelleri, Hastanelerde tıbbi sosyal hizmet bölümlerinin organizasyonu ve yönetimi, Psiko-sosyal problemler ve hastalar ile tıbbi sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanının ilişkisi, Hastalar ve aileleri ile sosyal çalışma, Farklı ortamlarda tıbbi sosyal hizmet: Hastaneler, poliklinikler, acil durum/kriz bakımı, özel klinikler ve halk sağlığı, Sosyal eylem ve kamu/halk sağlığı

 

YEDİNCİ YARIYIL

 

SOH 411Mesleki Yaz Uygulaması (0 -8), 4, 6 AKTS

Sosyal hizmet öğrencileri, bu ders kapsamında 20 işgünü süresince yaptıkları staj yoluyla dört yıllık lisans eğitimleri süresince aldıkları kuramsal derslerin uygulamasına yönelik pratik kazanacaklardır. Bu yolla, kayıt tutma, geri bildirimde bulunma, meslektaşlarıyla iletişimde bulunmak, sorumluluk duygusu, kurumdaki sorunlara çözümde bulunmak gibi becerilerini geliştirmeleri de hedeflenmektedir.

 

SOH 401 Sosyal Hizmette Alan Çalışması       (0 -)16, 8, 10 AKTS

Uygulama yapılan alanı tanıma, Kurumdaki müracaatçıya uygun sosyal hizmet müdahalesi geliştirme, Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının uygulanması, Değerlendirme

 

SOH 403 Uygulamalı Sosyal Çalışma Araştırmaları ve Bitirme Tezi I (0 -4 ),2, 6 AKTS

Araştırmanın alanı, Araştırma için konu tespiti, Araştırmanın amacı, Uygulama yapılan alana yönelik literatür taraması, Araştırma metotları, Araştırmalarda evren tespiti, Konunun bölümleri, Araştırmanın sürdürülmesi

 

SOH 405 Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim  (3- 0), 3 ,4 AKTS

Giriş: Örgüt ve yönetim konularının sosyal hizmet yönünden önemi, Örgüt tanımları ve analiz: Örgüt türleri; insani hizmet örgütleri, Yönetimde temel ilke, kavram ve süreçler, Örgüt yapısı ve temel bölümlendirme, Liderlik, karar verme ve risk: Yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı, Yeni kamu yönetimi, Değerler ve etik; tartışma ve genel değerlendirme, Örgüt tanımları ve analiz: Örgüt türleri; insani hizmet örgütleri

 

Mesleki Alan Seçmeli VII:

 

SOH 407 Sosyal Kalkınma ve İstihdam Politikaları  (3- 0 ),3,  4 AKTS

Planlama, Sosyal politika, Sosyal refah devleti, Sosyal kalkınmanın tanımlanması, Sosyal politikanın tarihi, Üç ana refah devleti modeli (Liberal, korporatist-devletçi, sosyal demokrat),  Karşılaştırmalı sosyal refah modellerinde ideoloji: Refah kalkınmasına 'kapitalist' ve 'sosyalist' katılımlar, Küreselleşmenin sosyal politika ve sosyal refah devletleri üzerindeki etkisi: Yönetim ve sosyal hizmet sağlayıcılarında değişimler-refah karması sistemleri, Çocuk ve aile refahı politikaları ve hizmetleri, Engelli bireyler için sosyal politikalar, Sosyal politika ve yaşlılık, Eğitim ve sosyal refah politikası; dersin genel değerlendirmesi

 

SOH 409 Baskı Karşıtı Uygulama(3-0 ), 3, 4 AKTS

Genel giriş. Ders ana hattının tanıtımı, Baskı karşıtı uygulamanın teorik temelleri, Eleştirel teori: Sosyal hizmette eleştirel perspektifler, Baskı karşıtı sosyal hizmet müdahalesi, İktidar ve baskı, Düşünümsel tartışma: sosyal hizmet sisteminin toplumdaki yeri ve işlevini eleştirel analiz, Sosyal hizmet müdahalesinde kendiliğin kişisel ve mesleki kullanımına dair tartışma

 

SEKİZİNCİ YARIYIL

 

SOH 402 Sosyal Hizmette Alan Çalışması II (0- 24), 12,  15 AKTS

Uygulama yapılan alanı tanıma, Kurumdaki müracaatçıya uygun sosyal hizmet müdahalesi geliştirme, Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının uygulanması, Değerlendirme

 

SOH 404 Uygulamalı Sosyal Çalışma Araştırmaları ve Bitirme Tezi II   (0- 4 )2, 6 AKTS

Araştırmanın alanı, Araştırma için konu tespiti, Araştırmanın amacı, Uygulama yapılan alana yönelik literatür taraması, Araştırma metotları, Araştırmalarda evren tespiti, Konunun bölümleri, Araştırmanın sürdürülmesi.

 

Mesleki Alan Seçmeli VIII:

 

SOH 406 Afetlerde Sosyal Hizmet (3-0), 3, 3 AKTS

Türkiye´deki afetler, Afet yönetiminin unsurları, Afet yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeler, Afet yönetimiyle ilgili kuruluşlar, Afetler öncesi alınacak önlemler, Afetler sonrası alınacak önlemler, Afet yönetimi ve planlama

 

SOH 410 Halk Sağlığı (3-0), 3, 3 AKTS

Epidemiyoloji ve epidemiyolojik araştırma yöntemleri, Toplum yapısı, Sağlığı etkileyen faktörler, Bir toplumun sağlık düzeyini gösteren ölçütler ve sağlık sistemlerinin yapısı

 

SOH 408 Okul Sosyal Hizmeti (3-0), 3, 3 AKTS

Okul sosyal hizmetinin tarihçesi, kapsamını, bu alanda karşılaşabilecekleri sosyal sorunların neden ve sonuçları, çözüm yolları

 

SOH 412 Sokak Sosyal Hizmeti (3-0), 3, 3 AKTS

Toplumsal Bir Çevre Olarak Sokak, Sokak Çalışmasının Tanımı ve Kapsamı, Sokak Çalışmasında Ekip Çalışması ve Sosyal Hizmetin Rolü-İşlevleri, Sokakta Çalıştırılan Çocuklar, Kurum Ziyareti, Öğrencilerin Hazırladığı Ödevlerin Sunumu, Türkiye’de Sokak Sosyal Hizmeti Nasıl Gelişebilir?