Ders İçeriği

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI
Ders İçerikleri

 

1. YARIYIL

BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayarın tarihçesi,Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri,Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji, Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.

AMH109 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi-I  (3-0)  3,5 AKTS
Sistemlere ilişkin cerrahi hastalıkların tanımı, cerrahi girişim yöntemleri ve cerrahi girişimin kapsamını içermektedir.

SHM105 Tıbbi Terminoloji  (2-0) 2, 3 AKTS
Bu derste Tıbbi Terminolojiye Giriş; İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler, Tıbbi Terimleri okuma kuralları, Kaynaştırma harfleri, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; ön ek,son ek, kök yapıları, kaynaştırma harfleri, Tıbbi Kısaltmalar, Kan ve Kan Yapıcı Organlar, Lenf ve İmmün Sisteme İlişkin Terimler, Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler, Solunum Sistemine İlişkin Terimler, Sindirim sistemine İlişkin Terimler, Göze İlişkin Terimler, Üriner Sisteme İlişkin Terimler, Genital Sisteme İlişkin Terimler, Kulağa İlişkin Terimler Eponimler, Sinonimler, Sinir Sistemi ve Psikiyatrik Hastalıklar, İç Salgı ve Metabolizma Bozuklukları ve Hareket Sistemine ilişkin terimler üzerinde durulur.

SHM101 Anatomi (2-0) 2,  4 AKTS
Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, Duyu Organları, Hareket Sistemi,Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Boşaltım Sistemi, Genital Sistemler, Sinir Sistemi ve Solunum Sistemi

SHM103 Fizyoloji (2-0) 2,  4 AKTS
Fizyoloji ile ilgili temel erim ve kavramlar, hücrenin yapısı ve çeşitleri, duyu organları, hareket sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, genital sistemler, sinir sistemi ve solunum sistemi fizyolojisi

SHM115 Meslek Etiği (2-0) 2, 2  AKTS
Etik kavramı, etik sistemleri,etik toplum ilişkisi, etik sorgulama, toplumsal yozlaşma. Mesleki etik kavramı ve mesleki etik ilkeler. İş hayatında etik ve etik dışı konular. Mesleki yozlaşma. İş yerlerinden etik ortam sağlamak, farklı mesleklerde etik ilkeler,çalışanların etik profilleri. Etik liderlik. İş yerinde iş etiğine uygun ortamlarda çalışmak.

AMH107 Temel Ameliyathane Hizmetleri (2-2) 3, 5 AKTS
Ameliyat salonunda bulunması gereken ekipman ve donanım, cerrahi setin özellikleri, özel malzemeleri ve özel setleri, cerrahi masa hazırlığı, el yıkama, steril gömlek, eldiven ve maske kullanımını prosedürlere uygun olarak gerçekleştirme, ameliyat bitiminde hastanın temizliği ve yara kapatılması, ameliyatta kullanılan malzemelerin sayımı, kayıt ve dökümantasyonunun önemini, ameliyatta kullanılan malzemelerin temizliği ve sterilizasyon hazırlığı, sterilizasyon ünitesinin işleyiş ve organizasyonu yer almaktadır.

AMH105  Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri  (2-0) 2, 3 AKTS
Dersin içeriği Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkeler, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri (ulusal/uluslararası), Dezenfektanların mikro organizma üzerine etkinliğinin önemi, Antiseptik ve dezenfektan maddelere karşı dirençsorunu, Dezenfeksiyon, sterilizasyon politikalarını kapsar.

2. YARIYIL

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış,Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz,eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisi ve kelime öğretimi;temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

AHYUM201 Yerinde Uygulama-I  (0-8) 4, 4  AKTS
Kamu veya özel kuruluşlardaki Ameliyathane birimlerinde teoride gördükleri bilgileri uygulamaya aktarma

AMH205 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi - III  (3-0) 3,  5 AKTS
Cerrahinin tarihsel gelişim,Genel postoperatif erken ve geç komplikasyonlar, Yara çeşitlerini ve iyileşmesi süreci, Kalp cerrahisi ameliyatları, Torasik cerrahi ameliyatları.

IAY209 Hasta Hakları (2-0) 2, 2  AKTS
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Hasta Hakları konusunda derinlemesine bilgi sahibi olacaklar, Hasta ile sağlıklı ilişki kurmanın birincil şartı olan empati kavramını öğrenecekleri Dünyada ve Türkiye'de hasta hakları ile ilgili karşılaştırma yapabileceklerdir.

TTP213 Sağlık Ekonomisi ve Politikaları  (2-0) 2,2  AKTS
Bu ders; Sağlık ekonomisine giriş, Sağlık hizmetlerinde talep: Sağlık hizmetlerinde talep ve fiyat, Sağlık hizmetlerinde talep: Sağlık hizmetlerinde talep ve gelir, Sağlık hizmetlerinde talep: Sağlık hizmetlerinde talebi etkileyen diğer faktörler, Sağlık hizmetlerinde arz: Sağlık hizmetlerinde arz ve fiyat, sağlık hizmetleri arzının amacı, üretim süreci maliyeti, verimlilik, eşitlik ve hakkaniyet, Sağlık hizmetlerinde arz: Sağlık hizmetlerinde üretim maliyeti, teknoloji, kalite,verimlilik ve hizmete erişim ve kullanım kolaylığı, Sağlık hizmetlerinde arz:Sağlık hizmetleri arzında kilit aktörler, Türkiye’de İlaç Endüstrisi, Sağlık hizmetleri finansmanı: Amacı, önemi ve fonksiyonları, kamu ve özel kaynaklı fon sağlama yöntemleri, Sağlık hizmetleri finansmanı: Havuzlama ve satın alma, Türkiye’de geri ödeme yöntemleri, Sağlık harcamalarını etkileyen faktörler, Türkiye’de yıllar itibariyle sağlık harcamaları, Sağlık sektöründe devletin ve pazarın rolü: Pazar yapıları ve sağlık sektöründe geçerliliği, kamunun sektörde rol alma sebepleri ve şekilleri, Sağlık ekonomisi, küreselleşme ve sağlık politikası,14.Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme, sağlık ekonomisi ile etik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ilişkisi; konularını içermektedir.

AMH209  Yaz Stajı (0-20) 10,  8  AKTS
Öğrencilerin profesyonel Ameliyathane teknikerliği yaşamını tanıması, teorik almış olduğu bilgilerin pratik uygulamalarla pekiştirilmesi, ülkemizdeki sağlık kuruluşlarını tanıması,sağlık düzeyi hakkında fikir sahibi olmasını sağlamakla beraber öğrenciye uzmanlık alanı seçiminde yardımcı olmasına, problemler ve çözüm yaklaşımları konularında gözlem yapıp fikir sahibi olmasını sağlar.

 

SHM217 EKG Analizi  (2-0)  2,  2  AKTS
Bu ders; Dersin tanımı, giriş, amaç ve öğretim hedefleri, Kalbin elektrofizyolojisi, EKG çekimi, EKG dalga ve interval birimlerinin değerlendirilmesi, Normal EKG yorumlanması, Akut ST elevasyonlu MIEKG bulguları, Akut ST elevasyonlu MI EKG bulguları, Genel değerlendirme, AkutnonST elevasyonlu MI EKG bulguları, Disritmilere giriş, Bradidisritmiler, Taşidisritmiler, AV bloklar, Sağ dal ve sol blokları;konularını içermektedir.

3. YARIYIL

TUR104 Türk Dili(4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri;Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihi dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri,sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri;Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

SHM120 Genel Farmakoloji  (2-0) 2,  3 AKTS
Sedasyon amacıyla kullanılan ilaçlar, Antikolinerjik ve antihista minik ilaçlar, Mide asidi ve volümünü azaltan ilaçlar, Gaz anestezikler, Buharlaşabilen sıvı anestezikler, İntraven özan estezikleri, İntravenöz anesteziklerin antagonist ilaçları, Lokal anestezik ilaçlar, Ester tipi, amid tipi lokal anestezik ilaçlar, Depolarizan kasgevşetici ilaçlar, Nondepolarizan kas gevşetici ilaçlar, Kas gevşetici ilaçların antagonistleri, Adrenerjik ilaçlar, Hipotansif ilaçlar

AMH122 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi – II  (3-0)  3,  5  AKTS
Cerrahinin tarihsel gelişim, Genel postoperatif erken ve geç komplikasyonlar, Yara çeşitlerini ve iyileşmesi süreci, Kalp cerrahisi ameliyatları, Torasik cerrahi ameliyatları.

IAY108İlk Yardım  (2-0)  2,  5AKTS
İlk yardımın temel uygulamaları,çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği uygulamaları, kanamalar,zehirlenmeler, acil taşıma teknikleri, kırık , çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamalarını içerir.

AMH108 Anesteziye Giriş (2-2)  3,  4 AKTS
alp, Kalbin izlenmesi, Kan dolaşımı, Periferik dolaşım sisteminin izlenmesi, Solunum sistemi, Anestezioloji, Genelanestezi, İnhalasyon anestezi, İnhalasyon anestezik ajanları, İntravenöz anestezi, Sinir kas bloğu, Kas gevşetici ilaçlar, Preoperatif hasta değerlendirme, Premedikasyon endotrakeal entübasyon

SHM100  Mikrobiyoloji (2-0) 2, 3 AKTS
Mikrobiyolojinin temel esasları, mikrobiyolojinin tarihi ve kapsamı, yaşamımızda mikroorganizmalar, sponton generasyon, biyogenesis ve hastalıkların germ teorileri, kimyasal temeller,kimyasal bağlar ve reaksiyonlar, önemli biyolojik moleküller, mikroskoplar,boyama teknikleri, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve sınıflandırılmasındaki temel yöntemler, prokaryotik ve ökaryotik hücreyapıları, gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler, dış ve iç organeller, mikrobiyal gelişme için kimyasal ve fiziksel gereksinimler, besi ortamı ve çeşitleri, saf kültür, mikrobiyal gelişmenin kontrolü, bakteriler, funguslar, mayalar, algler, aktinomisetler, protozoonlar, virüsler, parazitler, mikrobiyal genetik,mikroorganizmaların beslenme şekilleri ve metabolizmaları, mikroorganizmaların yararlı ve zararlı etkileri, immunolojinin tanımı, antikor ve antijen ve bunların reaksiyonları.

SHMY100 Örgütsel Davranış (2-0)  2,  2AKTS
Ders kapsamında olumlu iş çevresi oluşturma, güdüleme, takım dinamikleri ve sanal takımlar, çatışma ve gerilim yönetimi, yaratıcılık ve karar verme, güç ve etkileme, liderlik, örgütsel kültür, örgüt geliştirme ve değişimin yönetimi, örgütsel yapı gibi konular üzerinde durulacaktır. Örgütsel Davranış dersinde çalışanlara doğrudan performans sağlayacak ve çalışanların iş hayatında daha etkin olmalarını temin edecek konular arasından seçmeler yapılmıştır.

TGT122 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma   (2-0)  2,4  AKTS
Radyoloji Bölümlerinin Tasarım Özellikleri, İyonize Radyasyon Kullanılan Odaların Tasarım Özellikleri,Radyasyon Nedir?, Radyasyon Dozu Ve Birimleri, İyonize Radyasyona İnsanın Vücuduna Etkileri, Radyasyonun Erken Dönem Etkileri, Radyasyonun Geç Dönem Etkileri, Epidomiyolojik Çalışmalar, Radyasyondan Korunmada Temel İlkeler,Çalışanın Kendisini Radyasyondan Koruması, Hasta Ve Hasta Yakınını Radyasyondan Koruma, Hastane Personelinin Radyasyondan Korunması, Çevrenin Radyasyondan Korunması, TAEK Radyasyon Güvenliği Mevzuatı Radyasyon Güvenliği Komitelerini Yapısı, Radyasyon Güvenliği İle İlgili Diğer Yasal Mevzuat, Acil Durum Planlarının Yapılması, Acil Durum Planlarının Uygulanması

4. YARIYIL

YDL206 Yabancı Dil-II  (3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

AHYUM202  Yerinde Uygulama-II  (0-8) 4, 4 AKTS
Kamu veya özel kuruluşlardaki Ameliyathane birimlerinde teoride gördükleri bilgileri uygulamaya aktarma

SHM206 Hasta Bakım İlkeleri  (2-0)  2,  4  AKTS
Hasta bakımında temel kavramlar, temel insan gereksinimleri , sağlık ve hastalık kavramları, güvenli hastane ortamı, hayati belirtiler, ateş-nabız, arteriyel tansiyon, solunum ölçülmesi kaydedilmesi,sıcak soğuk uygulamalar. Hastane enfeksiyonları-izolasyon-asepsi-antisepsi-sterilizasyon-dezenfeksiyon, bireysel hijyen, vital bulgu ölçme ve steril çalışma uygulamaları. Yatak istirahati, masaj ve uygulamalar-dekubitüs oluşumu ve tedavisi, hastanın yatak içinde döndürülmesi,pozisyonlar, beslenme gereksiniminin karşılanması, hastanın oral yol ve gavajla beslenmesi, boşaltım sistemi ve sorunları, sondalar lavmanlar. İlaç uygulama yöntemleri, ilaç hazırlama, parenteral ilaç uygulaması, intravenöz sıvı tedavisi, uyku ve dinlenmenin sağlanması, üriner sistem ve uygulamaları, ölümü yaklaşan hasta bakımı.

SHM218 İş Sağlığı ve Güvenliği  (2-0) 2,  3 AKTS
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Dersi; iş sağlığı ve güvenliği alanında genel tanımlar ve uygulamaların yanında mesleki pratikte de karşılaşabilecek iş sağlığı ve konularını spesifik olarak içerir.

SHM204 İletişim (2-0) 2, 2 AKTS
İletişim kavramı. İletişim çeşitleri. Sözlü iletişim. Sözsüz iletişim. Beden dili. İletişim sorunları ve çözüm yolları.

SHM228 Afet Kültürü ve Çevre Koruma  (2-0) 2, 3  AKTS
Litosfer Afetleri, Hidrosfer Afetleri,Atmosfer Afetleri, Biyosfer Afetleri, Beşerî Afetler, Afet Ve Kriz Yönetimi,Afet Hukuku, Afet Psikolojisi Afet Sosyolojisi, Afet Ekonomisi Ve Sigortacılığı, Afetlerde Çevre Sağlığı, Afetlerde Sivil Savunma, Acil Tıbbi Yardım, Afet Sanat Ve Edebiyat

SHM222 Sağlıkta Kalite Yönetimi  (2-0) 2, 3  AKTS
Bu ders; Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Önemi ve Gerekliliği, Sağlıkta Kalite Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar, Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetiminin Özellikleri, Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi, Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar ve Uygulama Teknikleri, Tıbbi Hatalar ve Nedenleri, Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi, Hasta Güvenliği, Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü, İlaç Hataları ve Önleme Stratejileri, İnvaziv/Noninvaziv Girişimlerde Hataların Önlenmesi, İletişim Hatalarının Önlenmesi, Hasta Düşmeleri ve Önleme Stratejileri, Çalışan Güvenliği; konularını içermektedir.

SHM226 Enfeksiyon Hastalıkları  (2-0) 2, 5 AKTS
Enfeksiyon hastalıklarının tanımı,mikroorganizmalar, bu hastalıkların epidemiyolojisi, bulaşıcı hastalıkların nasıl önlenebileceği, organ sistemlerine göre bulaşıcı hastalıklar, kan ve kan ürünleri ile bulaşan hastalıklar ve hastane enfeksiyonları öğretilecektir.

GRS202 Girişimcilik  (2-0) 2, 3 AKTS
Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.