Ders İçeriği

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ANESTEZİ PROGRAMI
Ders İçerikleri

 

1. YARIYIL
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayarın tarihçesi,Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri,Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji, Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.

SHM105 Tıbbi Terminoloji  (2-0) 2, 3 AKTS
Bu derste Tıbbi Terminolojiye Giriş; İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler, Tıbbi Terimleri okuma kuralları, Kaynaştırma harfleri, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; ön ek,son ek, kök yapıları, kaynaştırma harfleri, Tıbbi Kısaltmalar, Kan ve KanYapıcı Organlar, Lenf ve İmmün Sisteme İlişkin Terimler, Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler, Solunum Sistemine İlişkin Terimler, Sindirim sistemine İlişkin Terimler, Göze İlişkin Terimler, Üriner Sisteme İlişkin Terimler, Genital Sisteme İlişkin Terimler, Kulağa İlişkin Terimler Eponimler, Sinonimler, Sinir Sistemi ve Psikiyatrik Hastalıklar, İç Salgı ve Metabolizma Bozuklukları ve Hareket Sistemine ilişkin terimler üzerinde durulur.

SHM101 Anatomi (2-0) 2,  4 AKTS
Anatomi ile ilgili temel terimve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, Duyu Organları, Hareket Sistemi,Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Boşaltım Sistemi, Genital Sistemler, Sinir Sistemi ve Solunum Sistemi

SHM103 Fizyoloji (2-0) 2,  4 AKTS
Fizyoloji ile ilgili temel terim ve kavramlar, hücrenin yapısı ve çeşitleri, duyu organları, hareket sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, genital sistemler, sinir sistemi ve solunum sistemi fizyolojisi

SHM115 Meslek Etiği (2-0) 2, 2  AKTS
Etik kavramı, etik sistemleri,etik toplum ilişkisi, etik sorgulama, toplumsal yozlaşma. Mesleki etik kavramı ve mesleki etik ilkeler. İş hayatında etik ve etik dışı konular. Mesleki yozlaşma. İş yerlerinden etik ortam sağlamak, farklı mesleklerde etik ilkeler,çalışanların etik profilleri. Etik liderlik. İş yerinde iş etiğine uygun ortamlarda çalışmak.

ANS103 Temel Anestezi (2-2) 3, 6  AKTS
Genel anestezi öncesi hastayı değerlendirme, Genel anestezi öncesi malzeme ve hasta hazırlığı, Hasta pozisyonları, Monitörizasyonu, Anestezi indiksiyonu, Hava yolu açıklığı, Endotrakeal entübasyon, Alternatif hava yolu yöntemleri, Santral kateterizasyon,Genel anestezinin idamesi, Monitörizasyon izlemi, Genel anestezi uygulamasını sonlandırma, Anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar,Sistem hastalıklarında genel anestezi uygulamaları.

AMH107 Temel Ameliyathane Hizmetleri (2-2) 3, 5 AKTS
Ameliyat salonunda bulunması gereken ekipman ve donanım, cerrahi setin özellikleri, özel malzemeleri ve özel setleri, cerrahi masa hazırlığı, el yıkama, steril gömlek, eldiven ve maske kullanımını prosedürlere uygun olarak gerçekleştirme, ameliyat bitiminde hastanın temizliği ve yara kapatılması, ameliyatta kullanılan malzemelerin sayımı, kayıt ve dökümantasyonunun önemini, ameliyatta kullanılan malzemelerin temizliği ve sterilizasyon hazırlığı, sterilizasyon ünitesinin işleyiş ve organizasyonu yer almaktadır.

SHM111  Hastalıklar Bilgisi  (2-0) 2, 2AKTS
Enfeksiyon Oluşumu, Enfeksiyon Belirti ve Bulguları Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklar Sindirim Yolu ile Bulaşan Hastalıklar (Fekal-Oral Yol) Deri ve Mukozadan Temas Yolu ile Bulaşan Hastalıklar Kan Yolu ile Bulaşan Hastalıklar, Vertikal Bulaşan Hastalıklar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Vektör Aracılığı ile Bulaşan Hastalıklar Hastane Enfeksiyonları Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları Dezenfeksiyon,Antisepsi ve Sterilizasyon Kişisel Korunma Yöntemleri İzolasyon Yöntemleri Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Tıbbi Asepsi-Dezenfeksiyon Dezenfektanların Tanıtılması Cerrahi Asepsi-Sterilizasyon Yöntemleri Hastane Enfeksiyonlarından Korunma Girişimleri Uygulamalarda Steril Sahanın Korunması ve Önemi

2.YARIYIL

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış,Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye veMisak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz,eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dilbilgisi ve kelime öğretimi;temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

ANS112 Klinik Anestezi-I  (2-0) 2, 4 AKTS
Solunum Sistemi Hastalıklarında ve cerrahisinde anestezi Kalp ve damar hastalıklarında anestezi Nöroşirürjik girişimlerde anestezi Karaciğer Hastalıklarında anestezi Boşaltım Sistemi hastalıklarında anestezi.

ANS209  Reanimasyon-I (2-0) 2, 5 AKTS
Anestezi bilim dalı ve tababet sanatının temel tıbbi ve etik ilkeleri doğrultusunda hastaya, meslektaşlarımız ayaklaşım, kurum ilişkileri. Risk algılaması ve tedbirlerin planlanması. İlgi ekipmanların temini, bakımı, kullanılması, replasmanı. Konunun içeriği dahilinde eksiksiz anatomik, farmakolojik, fizyolojik bilgilere sahip olma. Bu bilgiler ışığında anestezinin, başlama, takip ve sonlandırma sürecinin yürütülmesi. Acil durumlara müdahale. Patolojik boyuttaki değişimlerin algılanması ve çözümlenmesi. Postanestezik dönemde olası durumları görebilme ve önleyebilme yetisine sahip olma ve bütün bunların yasal gereklilikler doğrultusunda kayıt altına alınması.

AHYUM201 Yerinde Uygulama-I  (0-8) 4, 4  AKTS
Kamu veya özel kuruluşlardaki Ameliyathane birimlerinde teoride gördükleri bilgileri uygulamaya aktarma

ANS205 Anestezik Farmakoloji (2-0) 2, 2 AKTS
Bu ders; Anesteziye Giriş. İntravenöz Anestezikler, İnhalasyon Anestezikleri, Lokal Anestezikler. Oksijen ve DiğerTedavi Gazları. Nöromuskuler Bloke Edici İlaçlar, Santral Etkili Kas Gevşeticiler, Analjezikler, Premedikasyon İçin Kullanılan İlaçlar ve Antiemetikler, Otonom Sinir Sistemi İlaçları, Antihipertansifler, Antiaritmikİlaçlar ve Antianjinal İlaçlar, Antitrombositik İlaçlar, Antikoagülanlar veFibrinolitik İlaçlar, Kortikosteroidler ve Hipoglisemik İlaçlar.; konularını içermektedir.

ANS211 Yaz Stajı

SHM217 EKG Analizi  (2-0)  2,  2  AKTS
Bu ders; Dersin tanımı, giriş,amaç ve öğr. hedefleri, Kalbin elektrofizyolojisi, EKG çekimi, EKG dalga ve interval birimlerinin değerlendirilmesi, Normal EKG yorumlanması, Akut ST elevasyonlu MIEKG bulguları, Akut ST elevasyonlu MI EKG bulguları, Genel değerlendirme, AkutnonST elevasyonlu MI EKG bulguları, Disritmilere giriş, Bradidisritmiler, Taşidisritmiler, AV bloklar, Sağ dal ve sol blokları; konularını içermektedir.

3.YARIYIL

TUR104 Türk Dili(4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri;Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihi dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri,sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri;Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

SHM120 Genel Farmakoloji  (2-0) 2,  3 AKTS
Sedasyon amacıyla kullanılan ilaçlar, Antikolinerjik ve antihistaminik ilaçlar, Mide asidi ve volümünü azaltanilaçlar, Gaz anestezikler, Buharlaşabilen sıvı anestezikler, İntravenöz anestezikleri, İntravenöz anesteziklerin antagonist ilaçları, Lokal anestezik ilaçlar, Ester tipi, amid tipi lokal anestezik ilaçlar, Depolarizan kasgevşetici ilaçlar, Nondepolarizan kas gevşetici ilaçlar, Kas gevşetici ilaçların antagonistleri, Adrenerjik ilaçlar, Hipotansif ilaçlar

ANS114 Anestezi Cihazı ve Ekipmanları  (2-2) 3, 5AKTS
Bu ders; Anestezi cihazı ve bölümleri,Medikal gaz kaynakları, Yedek gaz silindirleri, Anestezi cihazının kontrolü, Anestezi cihazını kullanma, Anestezi cihazı kapatma, Airway, yüz maskesi, solunum devresi hazırlığı, Laringoskop ve ETT hazırlığı, LMA, kombi tüp, Fasttruck hazırlığı,İnfüzyon pompası hazırlama, Entübasyon güçlüğü için yapılması gereken hazırlıklar, Kan pompası ve PCA cihazı hazırlama, Monitörize hasta transfer hazırlığı,; konularını içermektedir.

ANS201 Klinik Anestezi - II (2-0) 2, 2 AKTS
Metabolik / Endokrin Sistem Hastalıklarında anestezi Pediatrik hastalarda anestezi Hasta ile ilgilibazı özel durumlarda anestezi Sık yapılan cerrahi girişimlerde anestezi Obstetrik ve jinekolojik girişimlerde anestezi Seyrek görülen hastalıklarda anestezi

IAY108 İlk Yardım (2-0) 2,  5AKTS
Genel İlkyardım Bilgileri, İnsan Vücudunun Yapı Ve İşlevleri, Olay Yerinin Ve Hasta/Yaralının Değerlendirilmesi,Temel Yaşam Desteği, Kanamalar, Yaralanmalar, Kırık, Çıkık Ve Burkulmalar,Yanıklar Donma, Zehirlenmeler, Hayvan Ve İnsan Isırmaları, Yabancı Cisim Kaçması, Boğulmalar, Yaralının Kaza Yerinden Çıkarılması Ve Taşınması, Diğer Acil Durumlar.

SHMY100 Örgütsel Davranış (2-0) 2,  2 AKTS
Ders kapsamında olumlu iş çevresi oluşturma, güdüleme, takım dinamikleri ve sanal takımlar, çatışma ve gerilim yönetimi, yaratıcılık ve karar verme, güç ve etkileme, liderlik, örgütsel kültür, örgüt geliştirme ve değişimin yönetimi, örgütsel yapı gibi konular üzerinde durulacaktır. Örgütsel Davranış dersinde çalışanlara doğrudan performans sağlayacak ve çalışanların iş hayatında daha etkin olmalarını temin edecek konular arasından seçmeler yapılmıştır.

TGT122 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma (2-0) 2,  4 AKTS
Radyoloji Bölümlerinin Tasarım Özellikleri, İyonize Radyasyon Kullanılan Odaların Tasarım Özellikleri,Radyasyon Nedir?, Radyasyon Dozu Ve Birimleri, İyonize Radyasyona İnsanın Vücuduna Etkileri, Radyasyonun Erken Dönem Etkileri, Radyasyonun Geç Dönem Etkileri, Epidomiyolojik Çalışmalar, Radyasyondan Korunmada Temel İlkeler,Çalışanın Kendisini Radyasyondan Koruması, Hasta Ve Hasta Yakınını Radyasyondan Koruma, Hastane Personelinin Radyasyondan Korunması, Çevrenin Radyasyondan Korunması,TAEK Radyasyon Güvenliği Mevzuatı Radyasyon Güvenliği Komitelerini Yapısı,Radyasyon Güvenliği İle İlgili Diğer Yasal Mevzuat, Acil Durum Planlarının Yapılması, Acil Durum Planlarının Uygulanması

ANS110 Temel Biyokimya (2-0) 2,  3 AKTS
Temel biyokimyasal mekanizmalar, makro moleküller, hücre ve organelleri, enzimler ve metabolizma.

4.YARIYIL

 

YDL206 Yabancı Dil-II  (3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

ANS210 Reanimasyon-II (2-0) 2, 5 AKTS
Anestezi bilim dalı ve tababet sanatının temel tıbbi ve etik ilkeleri doğrultusunda hastaya, meslektaşlarımıza yaklaşım,kurum ilişkileri. Risk algılaması ve tedbirlerin planlanması. İlgi ekipmanların temini, bakımı, kullanılması, replasmanı. Konunun içeriği dahilinde eksiksiz anatomik, farmakolojik, fizyolojik bilgilere sahip olma. Bu bilgiler ışığında anestezinin, başlama, takip ve sonlandırma sürecinin yürütülmesi. Acil durumlara müdahale. Patolojik boyuttaki değişimlerin algılanması ve çözümlenmesi. Postanestezik dönemde olası durumları görebilme ve önleyebilmeyetisine sahip olma ve bütün bunların yasal gereklilikler doğrultusunda kayıt altına alınması.

ANYUM202 Yerinde  Uygulama-II (0-8) 4, 4 AKTS
Kamu veya özel kuruluşlardaki Ameliyathane birimlerinde teoride gördükleri bilgileri uygulamaya aktarma


SHM206 Hasta Bakım İlkeleri  (2-0)  2,  4  AKTS
Hasta bakımında temel kavramlar, temel insan gereksinimleri , sağlık ve hastalık kavramları, güvenli hastane ortamı, hayati belirtiler, ateş-nabız, arteriyel tansiyon, solunum ölçülmesi kaydedilmesi,sıcak soğuk uygulamalar. Hastane enfeksiyonları-izolasyon-asepsi-antisepsi-sterilizasyon-dezenfeksiyon, bireysel hijyen, vital bulgu ölçme ve steril çalışma uygulamaları. Yatak istirahati, masaj ve uygulamalar-dekubitüs oluşumu ve tedavisi, hastanın yatak içinde döndürülmesi,pozisyonlar, beslenme gereksiniminin karşılanması, hastanın oral yol ve gavajla beslenmesi, boşaltım sistemi ve sorunları, sondalar lavmanlar. İlaç uygulama yöntemleri, ilaç hazırlama, parenteral ilaç uygulaması, intravenöz sıvıtedavisi, uyku ve dinlenmenin sağlanması, üriner sistem ve uygulamaları, ölümü yaklaşan hasta bakımı.

ANS206 Girişimcilik ve İnovasyon (2-0) 2,  2AKTS
Bu ders öğrencilere şirketleri dijitalbir dönüşümden geçirmek konusunda yardımcı olurken, dijital ortamda kendi işlerini kurmayı ve yürütmeyi öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler denfinal projesi olarak kendi iş planlarını hazırlamaları beklenmektedir.Sınıf içi çalışmanın temel unsurları gerçek hayat örnekleri ve sınıf içi yapılan tartışmalardır. Ders esnasında paylaşılan bilgiden amaçlanan öğrencileri dijital medya/web ve teknolojiye yaklaştırmak misafir konuşmacıların katılımıyla endüstriye yakınlaşmalarını sağlamaktır.Öğrencilerden sömestr sonunda dijital dönüşümün ana unsurlarını anlamaları beklenmektedir.

SHM226 Enfeksiyon Hastalıkları (2-0) 2,  5 AKTS
Enfeksiyon Oluşumu, Enfeksiyon Belirtive Bulguları Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklar Sindirim Yolu ile Bulaşan Hastalıklar (Fekal-Oral Yol) Deri ve Mukozadan Temas Yolu ile Bulaşan Hastalıklar Kan Yolu ile Bulaşan Hastalıklar, Vertikal Bulaşan Hastalıklar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Vektör Aracılığı ile Bulaşan Hastalıklar Hastane Enfeksiyonları Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları Dezenfeksiyon, Antisepsive Sterilizasyon Kişisel Korunma Yöntemleri İzolasyon Yöntemleri Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Tıbbi Asepsi-Dezenfeksiyon DezenfektanlarınTanıtılması Cerrahi Asepsi-Sterilizasyon Yöntemleri Hastane Enfeksiyonlarından Korunma Girişimleri Uygulamalarda Steril Sahanın Korunması ve Önemi

SHM218 İş Sağlığı ve Güvenliği  (2-0) 2,  3 AKTS
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Dersi; iş sağlığı ve güvenliği alanında genel tanımlar ve uygulamaların yanında mesleki pratikte de karşılaşabilecek iş sağlığı ve konularını spesifik olarak içerir.

ANS212 Ağrıya Yaklaşım  (3-0) 3,  4 AKTS
Ağrı fizyolojisi, Ağrının tipleri ve özellikleri ve Ağrı kontrol yöntemleri