Ders İçeriği

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İLK ve ACİL YARDIM PROGRAMI
Ders İçerikleri

 

BİRİNCİ YIL

BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2,2,3) AKTS 4
Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 
 
SHM115 Meslek Etiği 2,0,2) AKTS 2 
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu derste etik ve ahlak kavramlarını inceleyecek ve mesleki etik ilkelerine uymayı öğreneceklerdir. Tıp Etiğine Giriş, Temel Kavramlar, Tıp Etiğinin Evrimi, Etik Açıdan Sağlık Çalışanı-Hasta İlişkisi, Sağlık Etiği İlkeleri, Tıbbi Deontoloji ve Etik ile İlgili Bildirgeler, Yaşamın Başlangıcına İlişkin Etik Sorunlar, Yaşamın Son Evresine İlişkin Etik Sorunlar, Hukukun Temel Kavramları, Hukuk Tıp İlişkisi, Malpraktis, Türk Hukukunda Tıbbi Kayıtlar ve Kayıt Tutma, Sağlık Mesleği Mensubunun Hukuki Sorumluluğu, Sağlık Mesleği Mensubunun Ceza Sorumluluğu, Hasta Hakları ve Hekim Hakları
 
SHM105 Tıbbi Terminoloji (2,0,2) AKTS 3
Bu dersin amacı; hareket sistemi, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, merkezi sinir sistemi, dolaşım sistemi, ürogenital sistem ve diğer organlarla ilgili tıbbi ve radyolojik terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmaktır.
Tıbbi Terminolojiye Giriş, Kökler Önek ve Sonekler, Vücut yapısı, Hücre, Doku ve Organlar, Tanı ve Tedavi, Hastalıklar, İlaçlar, Kalp ve Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Kan, Sindirim Sistemi, Boşaltım Sistemi, Üreme Sistemi, Endokrin Sistem, Duyular, Sinir Sistemi ve Davranış Bozuklukları, Kas-İskelet Sistemi, Semboller ve Kısaltmalar, Tıbbi Rapor Epikriz ICD 
 
SHM101 Anatomi (2,0,2) AKTS 4
Bu ders ile öğrencilere vücudun ana yapısı, sistemleri oluşturan yapı, organların özellikleri ve vücut içerisindeki yerleşim yerleri ile ilgili bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.  
Anatomiye Giriş ve Terminoloji, Kemik ve Eklemler Hakkında Genel Bilgi, Baş ve yüz Kemikleri, Üst Ekstremite (Kas ve Kemik), Alt Ekstremite (Kas ve Kemik), Burun ve Larynx, Thorax Duvarı, Kalp ve Pericardium, Trachea, Akciğerler ve Plevra, Erkek ve Kadın Genital Organları, Sindirim Sistemi Böbrek, Üreter, Mesane ve Üretra, Sinir Sistemine Giriş, Kranial Sinirler, Otonom sinir sistemi, MSS Damarları
 
SHM103 Fizyoloji (2,0,2) AKTS 4
Bu ders ile öğrencilere insan vücudundaki hücre, doku ve sistemlerin işleyiş mekanizması hakkında bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Hücre Fizyolojisi, Kas Fizyolojisi, Santral Sinir Sistemi Fizyolojisi, Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Solunum Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Endokrin Sistemi Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Üreme Sistemi Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi
 
IAY105 Acil Sağlık Hizmetleri I (2,2,3) AKTS 6
Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yönetmelikler, mevzuatlar, acil servisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi aktarmaktır.  
Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek, Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek, Ülkemizde Acil Sağlık Hizmetleri ile İlgili Mevzuatı Değerlendirmek, Ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını değerlendirmek, Ambulans ve acil sağlık araçlarını değerlendirmek, Ambulans donanımlarını ayırt etmek, Ülkemizde acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek, Acil Sağlık Hizmetlerinde Formları Kullanmak, Paramediğin Yetki ve Sorumluluklarını Değerlendirmek, Görev Organizasyonu Yapmak, Kendi Güvenliğini Sağlamak ve Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, Ambulans ve Acil Sağlık Hizmetlerinde Haberleşmeyi Sağlamak 
 
SHM111 Hastalıklar Bilgisi (2,0,2) AKTS 2
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkları muayene, muayene şekilleri ve tanı işlemleri, sindirim sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, dolaşım sistemi hastalıkları, kan hastalıkları, üriner sistem hastalıkları, genital sistem hastalıkları, endokrin sistem hastalıkları, eklem hastalıkları, cilt hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, göz hastalıkları, santral sistem hastalıkları, mental ve davranış bozuklukları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 
 
IAY109 Travma (3,0,3) AKTS 5
Travma Bilgisi dersinde; Travma vakalarında ve çevresel acillerde acil bakım uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 
Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak, Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak, Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Özellikli Travma Olgularına Acil Bakım Uygulamak, Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak, Yanıklarda Acil Bakım Uygulamak
 
TUR104 Türk Dili (4,0,4) AKTS 4
Yazılı Anlatım: Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Sözlü Anlatım: Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakışaçısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarifetme, telefonla konuşma, işisteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
 
IAY118 İlkyardım (2,0,2) AKTS 5
Resüsitasyon dersinde; Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İlk Yardımın Temel uygulamaları, Birinci ve İkinci Değerlendirme, Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği, Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği, Solunum Yolu Tıkanıklığında İlk Yardım, Dış ve İç Kanamalar, Yara ve Yara Çeşitleri, Bölgesel Yaralanmalarda, Baş ve Omurga Kırıklarında İlk Yardım, Üst Ekstremite Kırık, Çıkık ve Burkulmalarında İlk Yardım, Kalça ve Alt Ekstremite Kırık, Çıkık ve Burkulmalarında İlk Yardım, Acil Bakım Gerektiren Hastalıklarda İlk Yardım, Zehirlenmeler, Hayvan Isırıklıklarında İlkyardım, Sıcak Çarpması, Yanık ve Donmalar, Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım
 
IAY114 Acil Sağlık Hizmetleri II (2,2,3) AKTS 6
Acil Sağlık Hizmetleri II dersinde; Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak, Afetlerde Acil Bakım Uygulamak, KBRN Riskini Değerlendirmek Biyolojik Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Kimyasal Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Nükleer, Radyoaktif Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Personel Güvenliği, Sorumluluk Kazanmak, Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Etmek, Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak, Triyaj, Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Etmek konusunda yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
 
IAY116 Acil Hasta Bakımı I  (2,2,3) AKTS 6
Acil Hasta Bakımı-I dersinde; Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak, Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak, İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek, Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak, Sinir Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek, Sinir Sistemi Hastalıklarda Acil Bakım Uygulama yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
 
SHM120 Genel Farmakoloji (2,0,2) AKTS 3
Bu derste öğrenciye farmakolojinin temel konuları olan farmakokinetik, farmakodinamik, ilaç uygulama yolları, ilaç allerjileri, ilaçlar arası etkileşimler ve ilaç toksisiteleri ile ilgili bilgi edindirme amaçlanmaktadır. Kardiyotonik Glikozidler, Antianginal İlaçlar, Adrenerjik Agonist ve Antagonist İlaçlar, Santral Sinir Sistemi İlaçları, Otonom Sinir Sistemine Etki Eden İlaçlar, Solunum Sistemine Etki Eden İlaçlar, Sindirim Sistemine Etki Eden İlaçlar, Endokrin Sistemine Etki Eden İlaçlar,  Endokrin Sistemine Etki Eden İlaçlar, Üriner Sistem İlaçları, Hemolitik Kemoterapötik İlaçlar, Diğer Vücut Sistemlerine Etkili İlaçlar-I   
 
SHM126 Halkla İlişkiler (2,0,2) AKTS 3
Bu ders ile öğrencilerin çalışma ortamında ve ikili ilişkilerinde verimli bir iletişim kurarak çözüm sağlayıcı ve yapıcı ilişki kurmayı öğrenmesi amaçlanmaktadır. Halkla İlişkiler kavramının tanımı, Halkla İlişkilerin kapsamı ve içeriği, Halkla İlişkilerin gelişimi, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler ve Sağlık kurumlarında Halkla İlişkilerin önemi, Halkla İlişkilere yakın kavramlar; Halkla İlişkiler ve İletişim, Halkla İlişkilere yakın kavramlar; Renkler, amblem, logo, slogan vb, Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar; Halkla İlişkiler ve Reklam, Halkla İlişkiler ve Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Propaganda, Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin örgütlenme biçimi, Halkla İlişkiler departmanlarının yapılanması  


İKİNCİ YIL

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4,0,4) AKTS 4
Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti'nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan). Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri.
 
YDL203 Yabancı Dil I (3,0,3) AKTS 3 
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive, exposure ve task- listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme. I/my/you/ your (pronouns, Where are you from?I'm from, Countries, Nationalities, Numbers, he's/she's/ his/her/a/ an, to be / I/ you all forms, the alphabet; Plural nouns / to be/ we/you/they (all forms); Plural nouns / to be/ we/you/they (all forms); Subject pronouns / possessive adjectives; there is / there are (affirmative and negative); there is/there are (questions); Present Simple I/you/we / they (all forms); Likes, dislikes, music, sport, food vocabulary; Adverbs of frequency; Present Simple "he, she, it" all forms
 
IAYUM201 Yerinde Uygulama I (0,8,4) AKTS 4
Enfeksiyon kontrol yöntemlerini uygulamak, hasta veya yaralıya mesane kateterizasyonu uygulamak, şokta acil bakım uygulamak, hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon vermek, hasta yaralıyı kurtarma çıkarma teknikleri, hasta veya yaralıları taşımak, özellikli travma vakalarına acil bakım uygulamak, aracı tanımak ve kullanıma hazır tutmak, ambulans sürüş teknikleri uygulamak ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
 
IAY209 Hasta Hakları (2,0,2) AKTS 2
Bu dersin amacı etik değerler çerçevesinde hastanın sahip olduğu hukuki haklarla ilgili bilgiyi hasta ve hasta yakınlarıyla paylaşarak, sağlık hizmetlerinden eksiksiz yararlanmalarını sağlayacak temel hukuki bilgiyi edindirmektir. Hizmetin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik, Sağlık Hizmetinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik, Sağlık Hizmeti Temel Kanunu, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, İdari İşlerde Çalışan tıbbi Sekreterin Görev ve Yetkileri, Merkezi Tibbi Arşivde Çalışan çalışan Sekreterin Görev Yetkileri, Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesi, Yürütme ve İdare Bölümü, Sağlık Uygulama Tebliği, Tıbbi Verilerin Gizlilik Niteliği,
 
YDL206 Yabancı Dil II (3,0,3) AKTS 3
İşletme terminolojisini genişletme, akademik ve mesleki İngilizceyi dilin dört becerisini kullanarak geliştirme ve ileri seviyeye ulaştırma, Process Approach tekniğiyle akademik paper yazma ve geliştirme, intensive, extensive, speed reading tekniğinin uygulanması.

IAYUM202 Yerinde Uygulama II (0,8,4) AKTS 4
Mesleki Uygulama dersinde; EKG çekmek ve ritim tanılamak, Protokolde belirlenen acil ilaçları kullanmak ve ilgili algoritmaları uygulamak ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
SHM204 İletişim (2,0,2) AKTS 2
Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır. İletişim kavramına giriş: İletişimin anlamı ve tanımları, iletişimin temel öğeleri ve iletişimsizlik durumu, Süreç olarak iletişim ve ilişki alanı olarak iletişim, İletişim biliminin diğer disiplinlerle olan ilişkisi: İletişimin yakın veya uzak ilişki içinde bulunduğu bilimsel alanlarla bağlantılarının incelenmesi, İletişimin türleri ve özellikleri: Sözlü, sözlü olmayan, yazılı, yüz yüze, uzaktan, görsel, işitsel ve görsel-işitsel iletişim şekillerinin incelenmesi, İletişimin bağlamsal özellikleri (kültürel, sınıfsal, tarihsel, teknolojik, zamansal ve uzamsal) ve bağlamına göre iletişim türlerinin (içsel, kişilerarası, gruplararası, kamusal, kitlesel, örgütsel, kültürlerarası) tanımlanması, İletişim olgusunun işlevlerine göre gruplandırılması: Fizyolojik, psikolojik, sosyal, pratik gereksinimlerin karşılanması, İletişim sürecini tahlil etmeye çalışan iletişim modelleri: Temel modeller, etki modelleri ve uzun süreli etki modellerinin incelenmesi, İletişim kanallarının incelenmesi: İnsan dili ve sözlü iletişim araçları, göstergeler (resim, görüntü, işaret, fotoğraf), teknikler (yazı, baskı, posta, telefon, telgraf, teleks, görselişitsel araçlar, yeni medya, bilgi işlem). Kişilerarası iletişim: Bu iletişim alanının tanımı, etmenleri, özellikleri, türleri, amaçları ve işleyişinin incelenmesi, Örgütsel iletişim ve kamusal iletişim türlerine bakış: Örgüt, örgütlenme, örgütsel işleyiş nosyonları ve örgüt iletişiminin incelenmesi. Kamusal iletişim tanımı, aşamaları, etkili konuşma, konuşma türleri, yazışma, protokol ve imaj üzerinde durma, Kitlesel iletişim ve kitle iletişim araçları: Kitle iletişimi olgusu, süreci, işlevleri ve medyanın doğuşu (gazete, dergi, sinema, radyo, TV ve uydu), Türkiye’de kitle iletişiminin tarihsel gelişimi: Posta, gazeteler, haber ajansları, sinema, radyo ve TV’nin XIX. ve XX. yüzyıllardaki serüveni, Internet, haber ajansları ve iletişimde etik olgusu: Internetin tarihsel gelişimi, haber ajanslarının işlevleri ve amaçları, haberin esas öğeleri, İletişim araştırmalarının tarihçesi: Bilimsel bir araştırma alanı olarak iletişim ve iletişim sosyolojisinin doğuşu ile gelişimi

SHM226 Enfeksiyon Hastalıkları (2,0,2) AKTS 5
Bu ders ile öğrencilerin enfeksiyon hastalıklarına giriş, genel bilgiler, sindirim sistemiyle bulaşan hastalıklar, besin zehirlenmesi, tifo, paratifo, poliomiyelitis, sallmonella gasroenteritidi, shigella, kolera-brucella, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, difteri, kabakulak, influenza, boğmaca, pnömoniler, tüberküloz, kızamık, suçiçeği, deri ve mukozayla bulaşan infeksiyon hastalıkları, gonore, herpes simpleks, tetanoz, sifilis, menenjit-hepatit- aıds, üriner sistem enfeksiyonları, kateter enfeksiyonları, hastane enfeksiyonları, bulaşıcı hastalıklarla savaş yöntemleri konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
 
IAY208 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme (1,2,2) AKTS 4
Bu derste öğrenciye, sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları uygulamak, yeterli ve dengeli beslenmek antrenmanın temel amacı ve temel görevlerini ayırt etmek, antrenmanda yüklenme ve dinlenme ilişkisini ayırt etmek,beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkilerini ayırt etmek, kondisyonel ve motorik özellikleri ayırt etmek, su üzerinde yüzmek, hasta veya yaralıyı sudan kurtarma tekniklerini uygulama yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

SHM208 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2,0,2) AKTS 3
Bu ders, sağlık sektörü içinde görev yapacak olan personelin genel olarak yönetim teorileri, yönetimin tarihçesi, yönetim süreçleri, yönetim biçimleri, iletişim, motivasyon, çatışma gibi konularda bilgilenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 
 
TTP213 Sağlık Ekonomisi ve Politikaları (2,0,2) AKTS 2
Temel iktisadi kavramlar, temel iktisadi grafik ve modeller sağlık ekonomisi çerçevesinde aktarılarak sağlık ekonomisi üzerinde durulacak, sağlık sektöründeki ürün, hizmet, üretim, tüketim, kaynak tahsisi ve verimliliği olgularına yönelik kalitatif ve kantitatif yöntem teknikleri öğretilerek, bunların hem yurttaşın yaşam kalitesine yönelik hem de ülke ekonomisi açısından önemi vurgulanarak kaynak verimliliği ve süreç etkinliği sağlanıp arttırılması üzerinde mesleki rollere odaklanılacaktır. Öğrenciye sağlık ekonomisi ve politikaları açısından gerekli ilişkileri yorumlayacağı görev tanımları, sağlık sektöründeki hizmetler için hangi tür girdilere ihtiyaç duyulacağı, bunların kullanım düzeylerini hesaplar ve uygun ürün/hizmet kombinasyonları, sağlık sektöründeki ekonomik olguların teorik ve pratik altyapısı, sağlık ekonomisi ve politikaları ile planlama yöntemleri, sağlık politikalarını oluşturan ve etkileyen faktörler, Türkiye'de ve Dünya'da uygulanan güncel sağlık politikalarının aktarılmasıyla sağlık ekonomisi ve politikalarının kısa, orta ve uzun dönemdeki sonuçlarını yorumlaması amaçlanmaktadır.
 
SHM 218 İş Sağlığı ve Güvenliği (2,0,2) AKTS 3
Bu ders, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik temel bilgiler ile iş güvenliğinin tarihsel gelişimi ve önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel görünümü ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş güvenliği kuralları, tehlikelerin kaynakları, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risklerin kontrolü, meslek hastalıkları, iş kazaları, işçi sağlığına etkileri açısından, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik faktörler gibi temel bilgileri içermektedir.
 
AFT202 Afet Kültürü  (2,0,2) AKTS 3
Afetler ve Türkiye, afet yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeler, afet yönetimiyle ilgili kuruluşlar, afet yönetimi ve planlama. Ülke gereksinimleri doğrultusunda öğrenciyi afetlerin yol açabileceği olumsuz sonuç ve tehlikeler konusunda bilinçlendirmek, olumsuzlukların azaltılmasına ilişkin önlemler konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

İAY215 Yaz Stajı (0,20,10) AKTS 8
Bu ders ile öğrencinin almış oldukları teorik eğitimi uygulamalı olarak işlemeleri ve süreçlere öğrencilerin dahil edilmesi amaçlanmaktadır. 

ÇVR202 Çevre Koruma (2,0,2) AKTS 3 
Çevre ve insan sağlığını koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak, dolayısıyla öğrenciler çevre ve insan sağlığı koruma konusunda gereksinim duydukları bilgi, beceri, tutum ve davranışları en iyi şekilde öğrenmelerini sağlamaktır.
Çevre Sorunlarının Tarihsel Süreci, Çevre, Ekosistem ve Temel Kavramlar, Çevre Sorunlarının Temel Nedenleri ve Sonuçları, Doğal Kaynaklar ve Çevre Kirliliği (Toprak Kirliliği, Hava Kirliliği ), Küresel Çevre Sorunları (Nüfus Artışı, Su Kirliliği, Gürültü Kirliliği), Küresel Isınma ve İklim Değişikliği (Biyoçeşitliliğin Azalması), Ulusal ve Uluslararası Çevre Koruma Politikaları, Çevre Hukuku- Çevre Hakkı,  Küreselleşmenin Çevre Üzerindeki Etkileri, Temel Çevre Sorunlarına İlişkin Öneriler, Türkiye'de Çevre Örgütlenmesi ve Yönetimi Kurumsal Yapı-Çevre Mevzuatı,

SHM 217 Ekg Analizi (2,0,2)AKTS 2
Kalbin elektrofizyolojisi, EKG çekimi,  EKG dalga ve interval birimlerinin değerlendirilmesi, Normal EKG Yorumlanması, Akut ST elevasyonlu MI EKG bulguları, Genel değerlendirme,  Akut nonST elevasyonlu MI EKG Bulguları, Disritmilere Giriş, Bradidisritmiler,  Taşidisritmiler, AV bloklar,  Sağ Dal ve Sol Blokları
 
SHM100 Mikrobiyoloji (2,0,2)AKTS 3
Ders öğrencilere genel mikrobiyoloji ile (hücre yapıları, fizyolojileri, metabolizmaları v. s) ilgili temel bilgi ve nükleik asitler, protein expresyonu, rekombinasyon hakkında genel bilgilerin verilmesi amaçlamaktadır.
Mikrobiyolojinin tarihçesi, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması, Mikroorganizmalarda Hücre Yapısı, Bakterilerin Yaşam Siklusu ve Üremelerinin Kontrolü, Metabolizmaları, Strilizasyon-Dezenfeksiyon Yöntemleri, Antibakteriyel İlaçlar, Mikrobiyal Genetikle İlgili Terminoloji, Mutasyon, Nükleik Asit Yapıları, Plasmidler,  Bakteriyofajlar, Bakterilerde Gen Aktarım Mekanizmalar
 
İAY201 İtfaiye ve Yangın Güvenliği (2,0,2)AKTS 5
Temel yangın ve yanma bilgilerine hakim olma, yangın sınıflarını ve yangın üçgenini öğretme, yangına hangi araçlarla ve hangi yöntemlerle müdahale edileceğini öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Yangın üçgenini oluşturan şartlar, Doğal ve suni kaynaklar, Zehirleyici gazlar ve ısı, Yavaş ve hızlı yanma, A,B,C,D sınıfı yangınlar A, B , C, Koruma önlemlerinin alınmaması, LPG ve doğalgaz yangınları, Soğutma, havayı kesme ve yanıcı maddeyi ortadan kaldırma, Su, KKT, köpük, Gazlı söndürücüler, Portatif yangın söndürme cihazları,  Orman yangınları