Ders İçeriği

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI
Ders İçerikleri

 

 


1.YARIYIL

BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri, Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji,Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.

TGT113 Radyasyon Fiziği (2-0) 2, 4  AKTS
Tıbbi görüntülemenin temelini oluşturan X- ışınlarının bulunması, Röntgenin kısa tarihçesi ve Radyasyon fiziğinden başlayarak, Dijital Röntgen (DT),Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR), Nükleer Tıp (NT) ve Ultrason (USG) gibi görüntüleme cihazlarını fiziğiyle ilgili gerekli temel bilgiler. X ışınının yapısı, oluşumu ve fizik prensipleri, X-ışını tüpünün yapısı ile çalışma biçimi, Dijital Röntgen Cihazının yapısı ve çalışma biçimi,Bilgisayarlı Tomografi Cihazının yapısı, fiziği ve çalışma prensipleri,Manyetik Rezonans Cihazının yapısı, fiziği ve çalışma prensipleri, Nükleer Tıp Cihazlarının yapısı, fiziği ve çalışma prensipleri, USG Cihazlarının yapısı, fiziği ve çalışma prensipleridir.

SHM101 Anatomi (2-0) 2,  4 AKTS
Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, Duyu Organları, Hareket Sistemi,Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Boşaltım Sistemi, Genital Sistemler, Sinir Sistemi ve Solunum Sistemi

SHM103 Fizyoloji (2-0) 2,  4 AKTS
Fizyoloji ile ilgili temel terim ve kavramlar, hücrenin yapısı ve çeşitleri, duyu organları, hareket sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, genital sistemler, sinir sistemi ve solunum sistemi fizyolojisi

SHM105 Tıbbi Terminoloji  (2-0) 2, 3 AKTS
Bu derste Tıbbi Terminolojiye Giriş; İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler, Tıbbi Terimleri okuma kuralları, Kaynaştırma harfleri, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; ön ek,son ek, kök yapıları, kaynaştırma harfleri, Tıbbi Kısaltmalar, Kan ve Kan Yapıcı Organlar, Lenf ve İmmün Sisteme İlişkin Terimler, Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler, Solunum Sistemine İlişkin Terimler, Sindirimsistemine İlişkin Terimler, Göze İlişkin Terimler, Üriner Sisteme İlişkin Terimler, Genital Sisteme İlişkin Terimler, Kulağa İlişkin Terimler Eponimler, Sinonimler, Sinir Sistemi ve Psikiyatrik Hastalıklar, İç Salgı ve Metabolizma Bozuklukları ve Hareket Sistemine ilişkin terimler üzerinde durulur.

TGT115 Tıbbi Görüntüleme-I   (2-4)  5,7 AKTS
Radyoaktivite, Elektromanyetik Radyasyon, X-ışını oluşumu ve özellikleri, Konvansiyonel ve Dijital Radyografi, Radyografik Görüntüleme Teknikleri, Banyolama Teknikleri, Radyografik incelemeiçin hazırlıklar, Kafa radyografileri, Yüz radyografileri, Vertebraradyo grafileri, Gövde radyografileri, Üst ekstremite radyografileri, Altekstremite radyografileri, Akciğer, kalp radyografileri Radyografik inceleme için hazırlıklar, Kafa radyografileri, Yüz radyografileri, Vertebra radyografileri, Gövde radyografileri, Üst ekstremite radyografileri, Altekstremite radyografileri, Akciğer, kalp radyografileri

SHM115 Meslek Etiği (2-0) 2, 2  AKTS
Etik kavramı, etik sistemleri, etik toplum ilişkisi, etik sorgulama, toplumsal yozlaşma. Mesleki etik kavramı ve mesleki etik ilkeler. İş hayatında etik ve etik dışı konular. Mesleki yozlaşma. İş yerlerinden etik ortam sağlamak, farklı mesleklerde etik ilkeler, çalışanların etik profilleri. Etik liderlik. İş yerinde iş etiğine uygun ortamlarda çalışmak.

SHM111 Hastalıklar Bilgisi  (2-0) 2, 2AKTS

Enfeksiyon Oluşumu, Enfeksiyon Belirti ve Bulguları Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklar Sindirim Yolu ile Bulaşan Hastalıklar (Fekal-Oral Yol) Deri ve Mukozadan Temas Yolu ile Bulaşan Hastalıklar Kan Yolu ile Bulaşan Hastalıklar, Vertikal Bulaşan Hastalıklar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Vektör Aracılığı ile Bulaşan Hastalıklar Hastane Enfeksiyonları Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları Dezenfeksiyon, Antisepsi ve Sterilizasyon Kişisel Korunma Yöntemleri İzolasyon Yöntemleri Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Tıbbi Asepsi-Dezenfeksiyon Dezenfektanların Tanıtılması Cerrahi Asepsi-Sterilizasyon Yöntemleri Hastane Enfeksiyonlarından Korunma Girişimleri Uygulamalarda Steril Sahanın Korunması ve Önemi

2.YARIYIL

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS 
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış,Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz,eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisi ve kelime öğretimi;temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

TGT120 Tıbbi Görüntüleme-II (2-4) 4, 7 AKTS
Floroskopik görüntüleme, floroskopik incelemede kontrast maddeler, sindirim sistemi floroskopik görüntüleme, biliyer sistem floroskopik görüntülme, üregenital sistemfloroskopik görüntüleme, mamografi cihazları, mamografik inceleme, anjiyografi cihazları, koroner anjiyografi, serebral anjiyografi, stend uygulamalarında anjiyografi, abdominal uygulamalarda anjiyografi

 

TGT211 Nükleer Tıp (2-0) 2, 2 AKTS
Madde ve enerjinin özellikleri, iyonize edici radyasyonlarla madde arasında enerji nakli, Radyofarmasötikler, Radyasyondan korunma ,Radyasyonun etkileri , Nükleer tıpta kullanılan cihazlar ve kalite kontrolü , Nükleer tıpta dinamik çalışmaların temelleri, Nükleer tıpta radyoizotop dilusyon metotlarının temelleri , Nükleer tıpta sintigrafinin prensipleri, Radyonükleid metotlarla invitro tümör tanımı , Dozlar ve birimler, Pozisyonlar, Nükleer tıp metotları ile sistemlerinin incelemesi ,Klinik uygulamalar. Gama Kameraların çalışma prensipleri. PET/CT ve SPECT uygulamaları.

TGYUM201 Yerinde Uygulama-I (0-8) 4, 4 AKTS

RDT201 Parenteral Uygulamalar (2- 0) 2, 2 AKTS
Bu ders; Sağlığın tanımı-sağlık bakım süreci ve temel kavramlar, Hasta Güvenliği Uygulamaları- I (Hasta bilgisi doğrulama, Kan transfüzyonu takip süreci, Kataterizasyon sürecitakibi),Hasta Güvenliği Uygulamaları -II (Yara ve bakımı, Sindirim Sistemi Uygulamaları, Üriner Sistem Uygulamaları, Solunum Sistemi Uygulamaları, Şok ve Çeşitleri),Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları-I (Asepsi- Antisepsi- Sterilizasyon-Dezenfeksiyon uygulamaları- El hijyeni ve eldiven Kullanımı, Steril paket açmateknikleri), Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları- II (Satandart önlemler ve izolasyon Uygulamaları, Tıbbi atık yönetimi, Çalışan güvenliği), Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları-III (Çalışan Güvenliği, Delici kesici alet yaralanmaları,Uygulanması gereken prosedürler),Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi, Paranteral İlaç Kullanım bilgisi ,Damar yolu açılması ve Kan alma tekniği, İntravenöz ilaç uygulamaları (İntravenöz katater takma- çıkarma, serum takma çıkarma, serum çeşitleri), İntramüsküler ve subkutan ilaç uygulamaları ,Lokal ilaç Uygulamaları (Rektal ilaç uygulama, Kulak-Göz- Burun ilaç uygulamaları),Kan şekeri Ölçümü, Üriner katater takma- çıkarma ; konularını içermektedir.

TGT209 Yaz Stajı
  (0-20) 10, 8 AKTS
Meslek ile ilgili bir sağlık kurumunda 30 iş günü, pratik becerinin kazanılması ve öğrenilen teorik bilgilerin uygulama ile pekiştirilmesi.

3.YARIYIL

TUR104 Türk Dili(4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri;Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihi dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri,sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri;Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

TGT114 Radyolojik Anatomi (2-0) 3, 3 AKTS
Radyolojik Anatomi dersi Radyolojik yöntemlerin doğru uygulanması amacıyla hastanın doğru pozisyone edilmesi, iskelet ve organların yapısı,görüntü elde etme teknikleri ile göğüs, karın, baş, boyun, alt ekstremite, üstekstremite, anatomik korelasyon, klinik korelasyon ve radyolojik teknikler konularını kapsamaktadır.

TGT201 Tıbbi Görüntüleme-III (2-4) 5, 7 AKTS
Bilgisayarlı Tomografi cihazı çalışma prensibi, Tüm jenerasyon cihazlar, Hasta hazırlığı, Tüm vücut çekim teknikleri;Baş ve boyun BT görüntüleme, Vertebra BT görüntüleme, Toraks ve abdomen BT görüntüleme, Ekstremite BT görüntüleme, İleri bilgisayarlı tomografi yöntemleri İleri bilgisayarlı tomografi yöntemleri, Manyetik rezonans cihazı I, Manyetikrezonans cihazı-II, Kranial manyetik rezonans görüntüleme, Boyun manyetik rezonans görüntüleme, Toraks manyetik rezonans görüntüleme, Üst abdomen manyetik rezonans görüntüleme, Alt abdomen manyetik rezonans görüntüleme, Vertebra manyetik rezonans görüntüleme, Üst ekstremite manyetik rezonans görüntüleme, Alt ekstremite manyetik rezonans görüntüleme, MR anjio görüntüleme, İleri manyetik rezonans görüntüleme.

TGT122 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma (2-0) 2, 4 AKTS
Radyasyon ve radyoaktivitenin etkileri,radyasyonun doku ve hücreler üzerine etkileri , radyoaktivite birimleri,dozimetreler, dozimetrelerin kullanımı ve okunması, radyoloji odaları ve zırhlamaları, Radyoloji Bölümlerinin Genel Tasarım Özellikleri, İyonlaştırıcı Radyasyon Kullanılan Odaların Tasarım Özellikleri, Radyasyon Güvenliği Mevzuatı,Radyasyon Güvenliği Komitelerinin Yapısı, Acil Durum Planları.

TGT110 Radyasyon Biyolojisi (2-0) 2, 3 AKTS
Radyasyon tanımı, birimler, dozimetri, radyasyonun kimyasal sonuçlarının ana aşamaları, fiziksel, kimyasal ve sonuçları, suyun radyolizi, radyasyonun stokastik etkileri, mikrodozimetri, DNA, kromatin ve hücre kinetiği, DNA hasarı, DNA tamir mekanizmaları, nokta mutasyonlar ve kromozom anomalileri, hücre ölümü ve lineer quadratik (LQ)model, repopulasyon etkisi, LET etkisi, oksijen etkisi, hücre döngüsü etkisi, Apoptosis, bystander olayı, kanser

TGT112 Tıbbi Görüntüleme Cihazları ve Yapısı (2-2) 3, 4 AKTS
Hastane ve Radyoloji bölümlerinin işleyişi, Görüntü alma yöntemlerinin temel prensipleri ve fizik temelleri

IAY108 İlk Yardım (2-0) 2,  5  AKTS
Genel İlk yardım Bilgileri, İnsan Vücudunun Yapı Ve İşlevleri, Olay Yerinin Ve Hasta/Yaralının Değerlendirilmesi,Temel Yaşam Desteği, Kanamalar, Yaralanmalar, Kırık, Çıkık Ve Burkulmalar,Yanıklar Donma, Zehirlenmeler, Hayvan Ve İnsan Isırmaları, Yabancı Cisim Kaçması, Boğulmalar, Yaralının Kaza Yerinden Çıkarılması Ve Taşınması, Diğer Acil Durumlar.

4.YARIYIL

YDL206 Yabancı Dil-II  (3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

TGT206 Tıbbi Görüntüleme-IV (2-4) 5, 7 AKTS
Dexa Cihazı, Dexa Tarama Yöntemleri, Ultrasonografi Cihazı, Doppler US, Boyun Ve Yüzeysel Doku, Ultrasonografileri, Abdominal Ultrasonografiler, Toraks Ultrasonografileri, Pelvis Ultrasonografileri, Dİfüzyon Ağırlıklı MRG, Difüzyon Tensor MRG, Tomografi ileri uygulamalar, PACS Sistemi, Radyoloji Bilgi Sistemi, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, DICOM- HL7 protokolleri hakkında bilgiler.

SHM218 İş Sağlığı ve Güvenliği  (2-0) 2,  3 AKTS
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Dersi; iş sağlığı ve güvenliği alanında genel tanımlar ve uygulamaların yanında mesleki pratikte de karşılaşabilecek iş sağlığı ve konularını spesifik olarak içerir.

GRS202 Girişimcilik  (3-0) 3, 3 AKTS
Ders; girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri, kuruluşu, yönetimi, yaratıcılık ve girişimcilik, girişimcinin özellikleri, girişimcilik türleri, iş planı hazırlama, girişimciliğe destek sağlayan kuruluşları ve şartları konularını kapsamaktadır.

SHM228  Afet Kültürü ve Çevre Koruma  (2-0) 2, 3 AKTS
Afetler ve Türkiye, afet yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeler, afet yönetimiyle ilgili kuruluşlar, afet yönetimi ve planlama.

SHM222  Sağlıkta Kalite Yönetimi  (2-0) 2, 3 AKTS
Ders; standardizasyonun tarihi gelişimi,ilgili kuruluşlar ve çalışmaları, kalite, kalite kontrol, toplam kalite yönetimi, sorun çözme yöntemleri, yeni kalite araçları, kalite güvence sistemleri ve mesleğe göre standartları konularından oluşturmaktadır.

TGT210 Radyoterapi (3-0) 3, 4 AKTS
Radyoterapide kullanılan cihazlar (Co-60ve LINAC), Radyoterapi Tedavi Planlaması, Radyoterapide Simulasyon, İmmobilizasyon, Bireysel Blok İşlemleri, Tedavi Planının Uygulanması, Kanser çeşitleri için Radyoterapi tedavileri, Günümüzde kullanılan yeni tedavi modelleri ile Radyoterapi uygulamaları.

TGYUM202    Yerinde Uygulama-II 0          8          4          4