Ders İçeriği

1.SINIF
1. YARIYIL
HIR101 Halkla İlişkilere Giriş (3-0) 3, 6 AKTS
Bu ders öğrencilerin halkla ilişkiler süreç ve uygulamalarını anlamalarını ve halkla ilişkileri tarihi, kuramları ve ilkeleri ile ilişkilendirmelerini sağlamaya yöneliktir. Konular; halkla ilişkilerin temel kavram ve tanımlamalarını, işletme ve pazarlama içindeki halkla ilişkilerin rolünü, dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini, kurum kimliği ve kurum kültürünü içerecek şekilde oluşturulmuştur.
 
HIR105 Yeni İletişim Teknolojileri (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, iletişim ortamlarında ve iletişim biçimlerinde dönüşüme sebep olan yeni iletişim teknolojilerini gündelik yaşama sağladığı katkıları göz ardı etmeden, kuramsal çerçevede yorumlama ve eleştirel okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Yeni iletişim teknolojilerinin etik ilkelere uygun, etkili, eşitlikçi ve verimli kullanılabilmesi yönünde öneriler geliştirmek amacıyla tartışmalar ve çözüm önerileri getirilmesi hedeflenmektedir.
 
HIR109 İletişim Bilimine Giriş (3-0) 3, 5 AKTS 
Dersin amacı; iletişim olgusunu türlerine, işlevlerine, modellerine, araçlarına ve diğer disiplinlerle ilişkilerine göre incelemektir.
 
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Dersin amacı öğrencilere bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint, Access) temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmaktır.
 
RTS105 Metin Yazarlığı (3-0) 3, 4 AKTS
Dersin amacı, öğrencilere mesleki hayatlarında ihtiyaçları olacak geniş çapta bir yazarlık bilgisi vermektir.
 
SOS107 Sosyoloji (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumu ve toplumsal ilişkileri daha iyi anlamalarını ve toplumbilimin temel kavramlarına aşina olmalarını sağlamaktır. Bunun yanı sıra iletişim öğrencilerine medya metinlerini ve kültürel ürünleri değerlendirmede toplumbilimsel bir perspektif kazandırmaktır.
 
2. YARIYIL
HIR100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3-0) 3, 6 AKTS
Dersin amacı, öğrencilerin bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramları tanımalarını, bilimsel bir araştırma yapmanın temel dayanaklarını benimsemelerini, bilimsel araştırmanın süreç ve tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
 
HIR108 Sosyal Medya (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere “www” kültürünün toplumsal, politik ve kültürel sahalardaki etkilerini açıklamaktır.
 
HIR112 İletişim Kuramları (3-0) 3, 6 AKTS
Dersin amacı; öğrencilere kitle iletişim araçları, toplum ve izleyici arasındaki ilişkileri anlama ve yorumlamada kuramsal bir donanım sağlamak ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmaktır.
 
HIR114 Reklamcılığa Giriş (3-0) 3, 6 AKTS
Dersin amacı, reklamcılık mantığının öğrencilere aktarılarak, pazarlama iletişimine bütüncül bir bakışla bakmalarının sağlanması, reklamın temel ilkelerini benimsetmek, reklamın bir iletişim biçimi olarak anlaşılmasının yanı sıra tüketim, popüler kültür ilişkisi bağlamında öğrencilerin bu konuda eleştirel bir bakış açısı edinmelerini sağlamaktır.
 
HIR116 Temel Fotoğrafçılık (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı fotoğrafçılığın temel kavram ve kuramlarını öğretmek, ışık ve ışık kaynakları ile fotoğrafçılığın temel malzemelerini tanıtmak ve fotoğraf çekim uygulamaları yapmaktır.
 
TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS
Bu ders öğrencilere Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerinin, tarihinin, gelişiminin ve Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır.
2.SINIF
3. YARIYIL
HIR201 Bütünleşik Pazarlama (3-0) 3, 5 AKTS
Bu ders, öğrencilerin bütünleşik pazarlama iletişimi kavramını ve işleyişini anlamalarını sağlamaya yöneliktir.
 
HIR203 İletişim Sosyolojisi (3-0) 3, 5 AKTS
Dersin amacı, iletişim sosyolojisinin temel kavramlarından yola çıkarak, toplum ve iletişim arasındaki bağı tartışmaya açmak, iletişim sürecinin üretim, içerik, alımlama ve etki boyutları üzerine odaklanan araştırmaları iletişim sosyolojisi bağlamında değerlendirmek, kitle iletişim süreçlerini sosyolojik boyutuyla incelemektir.
 
HIR205 Kişilerarası İletişim (3-0) 3, 4 AKTS
Dersin amacı, öğrencilere özellikle örgütsel davranışın temel kurallarını benimseterek, kişilerarası iletişim, kişi-grup ve kişi-örgüt iletişimi ve bütünleşmesinde bilgi ve beceri kazandırmaktır.
 
HIR209 İşletme Yönetimi (3-0) 3, 4 AKTS
Öğrencilere işletmeciliğin temel kavramları, işletme bilimine genel bakış ile ilgili bilgileri ve ayrıca bir işletmede çalışacak öğrencilere işletme kavramı, iş dünyası ve işletme fonksiyonları ile ilgili bilgileri sağlamaktır.
 
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
 
YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır
 
ASC206 Mesleki Sorumluluk ve Etik (2-0) 2, 5 AKTS
Bu derste meslek etiği yeterlikleri ile mesleki sorumluluk ve etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleğin ikilemlerinin irdelenmesi, sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanır.
 
4. YARIYIL
HIR200 Siyasal İletişim (3-0) 3, 6 AKTS
Dersin amacı öğrencilere siyasal iletişimin tanımı, değişik toplumlarda işleyişi ve etkileri , farklı bilişsel biçimleri hakkında bilgi vermektir.
 
HIR202 Davranış Bilimleri (3-0) 3, 6 AKTS
Dersin amacı, öğrencilere özellikle örgütsel davranışın temel kurallarını benimseterek, kişilerarası iletişim, kişi-grup ve kişi-örgüt iletişimi ve bütünleşmesinde bilgi ve beceri kazandırmaktır.
 
HIR204 İletişim Hukuku (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere, düşünceleri açıklama özgürlüğü ile kitle iletişim hukukunun temel ilkeleri arasındaki ilişkiyi, devletin bu alanı düzenlemedeki rolü ve sınırlarının ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde iletişim alanının temel özelliklerine dair kavramsal tartışmaları ve temel bilgileri sağlamaktır.
 
HIR206 İnternet Reklamcılığı (3-0) 3, 6 AKTS
İnternet reklamcılığının kavramlarını ve internet pazarlama da internet reklamcılığını yeri ve öneminin öğretilmesi.
 
YDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS 
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır
 
INS208 Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık  ve Girişimcilik (2-0)  2, 3 AKTS
Eleştirel düşünme ve yorumlama yaklaşımlarını sunmak ve bu yaklaşımları, yaratıcılık ile yenilikçiliği, girişimciliği güçlendirmek amacıyla uygulamaktır.
3. SINIF
5. YARIYIL
HIR301 Yaratıcı Reklam Yazarlığı (3-0) 3, 5 AKTS
Bu derste, farklı kitle iletişim araçlarına göre reklam yazımı, reklam senaryosu formunun ve reklam yazarlığı ile ilgili temel belgelerin öğrencilere aktarılması, reklam prodüksiyonu öncesinin, prodüksiyon aşamasının ve sonrasının ifade edilmesi, reklam yazarlığının sadece yaratıcılıkla değil, reklam veren, piyasa koşulları, kültürel yapı, pazar, rakipler gibi pek çok paradigma ile bağlantılı olduğunun kavranması, halkla ilişkiler mesleğinde kullanılan yazılı belgelerin hazırlanabilmesi yetisinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.
 
HIR305 Kurumsal Halkla İlişkiler (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, kurum içi iletişim ve uygulanacak iletişim teknikleri hakkında bilgi vermektir.
 
HIR309 Tüketici Davranışı (3-0) 3, 5 AKTS
İşletmelerin pazarlama stratejilerini geliştirirken tüketici davranışlarının rolünün ve öneminin vurgulanması ve bu bağlamda tüketici davranışlarının nasıl ve hangi faktörlerin etkisi altında oluştuğunun belirlenmesi, ayrıca öğrencilere, birer tüketici olarak haklarının ve satın alma deneyimlerinde bir sorunla karşılaştıklarında haklarını koruma yollarının öğretilmesidir.
 
HIR303 Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS
Dersin amacı, kaynakların etkin yönetimi ile organizasyonlar için en uygun kaynakların bulunması ve bunların belirli bir plan dahilinde geleceğe yönelik beklentiler dahilinde kullanılmasını sağlayan stratejik planlama modellerini ve bu modellerin bileşenlerine göre oluşturulacak planlama anlayışlarını anlatmaktır.
 
Mesleki Alan Seçmeli-I
HIR307 - Grafik Tasarımı (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilere grafik tasarımının temellerini ve uygulamalarını sunmaktadır. Ders çerçevesinde öğrenciler, bir yandan grafik tasarımıyla ilgili geleneksel ve modern yöntemlerle uygulama becerilerini geliştirir, diğer yandan da grafik tasarım dünyasının önde gelen isimlerinin tasarımlarını araştırır ve irdeler.
 
HIR311 - Web Tasarımı (3-0) 3, 5 AKTS
Dersin amacı öğrencilerin, web tasarımına ilişkin temel teknik bilgileri öğrenmelerini sağlamaktır.
 
Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-I
HIR313 - Halkla İlişkiler Kampanyaları (3-0) 3, 5 AKTS
Bu ders, halkla ilişkiler ve tanıtım öğrencilerine teorik bilgilerini uygulamada görme fırsatını vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ders öncelikli olarak halkla ilişkiler kampanyaları, kampanya aşamaları ve halkla ilişkiler pratiğinde kullanılan teknikler üzerinde duracaktır.
 
6. YARIYIL
HIR326 Kamuoyu Araştırma Yöntemleri (3-0) 3, 5 AKTS
Bu ders, öğrencilerin bir uygulamalı araştırmanın tüm adımlarına katılarak deneyim kazanmalarını ve kamuoyu yoklamaları sonuçlarını analiz etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
 
HIR328 Etkili Sunum ve Söyleşi (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilerin uygulamalı bir çalışma yapma sürecinin içinde yer alarak etkili bir sunum-söyleşinin hangi aşamalardan geçtiğini deneyimlemelerini sağlamaktır.
 
HIR330 Medya Planlama (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı medya planlama sürecinin ana hatlarının ortaya konulması ve öğrencilere medya planlama süreci, medya planı hazırlanması, medya araçlarının seçimi ve medya satınalma ile ilgili deneyim kazandırılmasıdır.
 
HIR332 Halkla İlişkiler ve Reklam (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilere halkla ilişkilerde reklam araştırmaları yapabilmek için gerekli araştırma yöntemlerini ve bu yöntemlerle inceleme yapabilme becerisini kazandırmaktır.
 
Mesleki Alan Seçmeli-II
HIR308 - İtibar Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS
Dersin amacı kurumsal kimlik ve kültürün ne olduğu ve kurumsal kültürün yaratılmasında uygulanacak iletişim süreçleri konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
 
HIR310 - Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilere sosyal sorumluluk ve topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri sağlamaktır.
 
RTS308 - Küreselleşme ve Medya (3-0) 3, 5 AKTS
Bu ders öğrencilerin küreselleşen medyada iletişim süreçlerini, karşılaşılabilecek engel ve zorlukları kavramalarını amaçlar.
 
Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-II
HIR312 - Çağdaş Metin İncelemeleri (3-0) 3, 5 AKTS
Dersin amacı capital ve politik güç bağlamında işleyen çeşitli medya organizasyonlarını, medya içeriklerini, üretimini ve mesajların topluma ulaştırılmasındaki aşamaları ekonomik-politik bağlamda incelemektir.
 
HIR314 - Tanıtım Filmi Yapımı (3-0) 3, 5 AKTS
Bu kursun amacı öğrencilere marka kimliğine ve amacına uygun tanıtım filmi hazırlama becerisi kazandırmaktır.
 
HIR316 - Çoklu Ortam Tasarımı (3-0) 3, 5 AKTS
Bu ders, dijital iletişim ve medya kavramlarının öğretilmesi ve multimedya tekniklerinin, interaktivite olgusunun ele alınmasını amaçlar.
 
RTS318 - Sanat Kültür Toplum (3-0) 3, 5 AKTS
Ders kapsamında sanat dalında yaşanan değişimin öğrencilere aktarılması, kültürel çalışmaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
4. SINIF
7. YARIYIL
HIR413 Bitirme Projesi-I (3-2) 4, 10 AKTS
Dersin amacı, öğrencilerin lisans eğitimi boyunca edindikleri yetkinlikler doğrultusunda uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik bir çalışma yapmalarını sağlamaktır.
 
HIR403 İmaj ve Marka Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS
Dersin amacı öğrencinin, markanın tanınmasını ve duyurulmasını sağlayabilmesini, marka konumlandırma ile satış strateji ve uygulamalarını gerçekleştirebilmesini, marka stratejilerini takip edebilmesini, rakiplerin marka stratejilerini takip ederek markanın yeniden yapılandırılmasını sağlamaktır.
 
HIR405 Kriz Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere kriz yönetimi ile ilgili temel bilgileri vermek, reel sektörde karşılaşılacak durumlarla ilgili bakış açısı ve bilinç kazandırmaktır. 
 
Mesleki Alan Seçmeli-III
HIR407 - Etkinlik Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, kurum içi iletişim ve uygulanacak etkinlik teknikleri hakkında bilgi vermektir.
 
HIR409 - Halkla İlişkiler Yazarlığı (3-0) 3, 5 AKTS
Bu derste, farklı kitle iletişim araçlarına göre reklam yazımı, reklam senaryosu formunun ve reklam yazarlığı ile ilgili temel belgelerin öğrencilere aktarılması,reklam prodüksiyonu öncesinin, prodüksiyon aşamasının ve sonrasının ifade edilmesi,reklam yazarlığının sadece yaratıcılıkla değil, reklamveren, piyasa koşulları, kültürel yapı, pazar, rakipler gibi pek çok paradigma ile bağlantılı olduğunun kavranması, halkla ilişkiler mesleğinde kullanılan yazılı belgelerin hazırlanabilmesi yetisinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.
 
RTS407 - Popüler Kültür ve Medya (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilerin medyada gösterilen popüler kültür endüstrisi ürünlerini değerlendirirken sosyolojik kavramlar, tanımlar ve önermeler kullanarak ilişkisel düşünebilmelerini sağlamaktır. 
 
Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-III
HIR411 - Sağlık İletişimi (3-0) 3, 5 AKTS
Bu ders Bireyleri olumlu sağlık davranışına teşvik etmeyi ve sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek için iletişim stratejilerini tasarlamayı, sağlık iletişiminin kamu yararı boyutunu vurgulamayı, sağlık iletişiminin kitle iletişimi ve kişilerararası boyutları hakkında bilgilendirmeyi amaçlar.
 
HIR415 - Spor İletişimi (3-0) 3, 5 AKTS
Bu ders Bireyleri olumlu spor davranışına teşvik etmeyi ve sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek için iletişim stratejilerini tasarlamayı, spor iletişiminin kamu yararı boyutunu vurgulamayı, spor iletişiminin kitle iletişimi ve kişilerararası boyutları hakkında bilgilendirmeyi amaçlar.
 
HIR417 - Toplumsal Değişim ve İletişim  (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumu ve toplumsal ilişkileri daha iyi anlamalarını ve Toplumsal değişim ve iletişimin temel kavramlarına aşina olmalarını sağlamaktır.
 
HIR421 - Reklam Film Yapımı (3-0) 3, 5 AKTS
Bu kursun amacı öğrencilere marka kimliğine ve amacına uygun tanıtım filmi hazırlama becerisi kazandırmaktır.
 
8. YARIYIL
HIR420 Bitirme Projesi-II (3-2) 4, 10 AKTS
Dersin amacı, öğrencilerin lisans eğitimi boyunca edindikleri yetkinlikler doğrultusunda uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik bir çalışma yapmalarını sağlamaktır.
 
HIR402 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) ile ilgili temel bilgileri vermek, reel sektörde karşılaşılacak durumlarla ilgili bakış açısı ve bilinç kazandırmaktır
 
HIR404 Kültürlerarası İletişim (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, kültürlerarası iletişim sürecinde ortaya çıkabilecek problemleri kültür kavramı ve kültürel farklılıklar bağlamında ele almak, tartışmak ve çözüm yolları araştırmaktır.
 
Mesleki Alan Seçmeli-IV 
HIR430 - Uluslararası Halkla İlişkiler (3-0) 3, 5 AKTS
Bu ders öğrencilerin küreselleşen medyada iletişim süreçlerini, karşılaşılabilecek engel ve zorlukları kavramalarını amaçlar.
 
HIR432 - İletişim ve Diplomasi (3-0) 3, 5 AKTS
Bu ders, öğrencilere diplomasiyi, insan haklarını, ifade özgürlüğünün önemini, çoğulcu ve çoğunlukçu diplomasi kavramlarını, iletişimin vatandaşların siyasal yaşama katılmalarını ve diplomasi taleplerini geliştirmek ya da dezenformasyon yaratmak için nasıl kullanıldığını öğretmeyi amaçlamaktadır.
 
HIR434 - Reklam Kampanyası Uygulamaları (3-0) 3, 5 AKTS
Ders, öğrencilere tasarımın yapıldığı çeşitli ortamları ve fotoğrafın uygun kullanımını, sunumunu ve bilgisayarlı tasarımlarla yapılan uygulamalarını öğretir ve bir organizasyonda reklam faaliyetlerinin yapılması ve bu reklamların müşteriye uygun sunumuna ilişkin çözümler geliştirmeyi amaçlar.
 
Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-IV
HIR422 - Reklam Eleştirisi (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı reklamcılık kavramının bütünleşik pazarlama iletişimi sürecindeki yerini, önemini ve işlevlerini öğretmek ve eleştirel olarak incelemektir
 
HIR424 - Tablet ve Mobil Gazetecilik (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı, dijital teknolojilerin gazetecilik sektöründe haberin üretiminden dağıtımına kadarki süreçte yarattığı dönüşümün bir sonucu olarak ortaya çıkan tablet ve mobil gazetecilik uygulamalarının tarihi ve kuramsal temelini tanımlamaktır.
 
HIR426 - Medya Okuryazarlığı (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı medya metinlerini eleştirel bir gözle değerlendirmeyi, medyadan gelen mesajlara karşı farkındalık kazandırmayı ve öğrencilerin medya karşısında pasif değil, aktif okuyucu olmasını sağlamaktır.
 
RTS420 - Medya Analizi (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı, sermaye ve iktidara göre karakterize olan medya düzeninin, medya içeriğine ve medya iletilerinin üretim ve aktarım aşamalarına etkisini irdelemektir.