Ders İçeriği

Sosyoloji Bölümü
Ders İçerikleri
 
1.SINIF

1. YARIYIL
SOS105 Sosyolojiye Giriş (3-0) 3, 5 AKTS

Sosyolojinin temel kavramlarını, ortaya çıkış koşullarını, temsilcilerini ve kuramlarını öğrenciye tanıtmak.

SOS111 Küçük Gruplar Sosyolojisi (2-0) 2, 2 AKTS 
Birey, grup ve toplum konularında temel bilgileri vermek ve grup çalışmalarının sosyolojide ortaya çıkış ve gelişmesini endüstri bağlamında tanıtmak.

PSI107 Felsefe (3-0) 3, 5 AKTS
Felsefenin temel kavramlarını, ortaya çıkış koşullarını, temsilcilerini ve kuramlarını öğrenciye tanıtmak.

PSI109 Genel Psikoloji-I (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilerin temel psikolojik kavramları tanımlamalarını sağlamaktır.

BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3 , 4 AKTS
Dersin amacı öğrencilere bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint, Access) temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmaktır.

MIM111 Sanat Tarihi (3-0) 3, 3 AKTS
Sanat Tarihi ilgili temel kavramları öğrenmek

MAT115 Matematik-I  (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencileri analizin temel kavramları ( limit, süreklilik, türev ) ile tanıştırmak ve bu kavramları kullanabilir düzeye getirmek, analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmaktır.

2. YARIYIL
SOS104 İstatistik (3-0) 3, 4 AKTS

Temel istatistik kavramları öğrenmeleri ve paket programlar aracılığı ile istatistik analiz yapabilmeleri amaçlanır.

SOS106 Uygarlık Tarihi (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersle öğrencilerin uygarlık tarihine ilişkin genel kültür edinerek dünya tarihine farklı bir bakış açısı kazanması hedeflemektedir.

SOS112 Antropolojiye Giriş (3-0) 3, 5 AKTS
Bu derste sosyal bilimler yelpazesinde yer alan, sosyal ve kültürel antropolojinin temel kavramları, yöntem ve metodları ele alınacak olup, dersi alan her öğrenci, insanların farklı yaşam biçimlerini keşfedecek, kültürel çeşitliliği, yerel ve küresel bağlamıyla inceleyecektir. Ders kapsamında, etnografik alan araştırması yöntemleri, kültür kuramı ve temel kuramsal yaklaşımlara giriş yapılacak, sosyal yapı, aile ve akrabalık sistemleri, toplumsal cinsiyet, din, inanç ve ritüeller, insan ve çevre, siyasi yapılanma, ekonomi ve alışveriş, dil, sanat gibi temel kültür kavramları irdelenecektir.

PSI112 Genel Psikoloji-II (3-0) 3, 6 AKTS
Bu derste öğrencilerin zeka ve ölçümü, insan gelişimi, duygu, stress, sağlık psikolojisi, kişilik, psikolojik bozukluklar ve tedavi yöntemleri ve sosyal psikoloji konularındaki temel blgileri öğrenmeleri hedeflemektedir.

TUR104 Türk Dili (4-0) 4 , 4 AKTS

Bu ders öğrencilere Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerinin, tarihinin, gelişiminin ve Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır.

SOH116 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (3-0) 3, 5 AKTS
Sosyal yapı kavramının Türkiye özelinde incelenmesi ve Osmanlı’nın Batılılaşması ile başlayıp Atatürk devrimleri ile devam eden Türkiye’deki toplumsal yapı değişikliklerinin tanıtılması.

2.SINIF

3. YARIYIL
SOS203 Sosyoloji Tarihi (3-0) 3, 4 AKTS

Sosyoloji öncesi toplum düşüncesini, ilk sosyologları ve modern sosyolojiyi tanıtmak.

SOS207 İktisat Sosyolojisi (3-0) 3, 5 AKTS
Ekonominin temel kavramlarını, başlıca ekonomi akımlarını, toplumla ve siyasetle ilişkilerini, dünya egemenlik ilişkileri ile bağlantılarını öğretmek.

SOS209 Felsefe Tarihi-I (3-0) 3, 4 AKTS
Felsefenin ortaya çıkış koşullarını, İlkçağ ve Ortaçağ felsefesini temel hatlarıyla tanıtmak.

SOS213 Sosyal Psikoloji-I (3-0) 3, 4 AKTS
Sosyal psikolojinin tarihçesini, yöntemlerini, biliş, sosyal algı, benlik, uyma ve sosyal etki, bilişsel uyumsuzluk ve tutum gibi temel konularını tanıtmak.

SOS219 Öğrenme Psikolojisi (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrenme konusunun temel kavramlarını, kuramlarını ve öğrenmeyi etkileyen temel faktörleri tanıtmak.

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır

4. YARIYIL
SOS202 Siyaset Sosyolojisi (3-0) 3, 5 AKTS

Siyaset sosyolojisinin temel kavramlarını, devletin Doğu’da ve Batı’da tarihçesini ve siyaset-iktidar ilişkisini tanıtmak

SOS204 Türk Sosyologları ve Eserleri (3-0) 3, 5 AKTS
Sosyolojinin Türkiye’deki ortaya çıkış koşulları, ilk dönemde kazandığı özellikler, ilk sosyologlar, 1930, 1950 ve 1960 sonrası Türkiye’deki siyasi gelişmeler ve dönem sosyologlarının sosyolojik yaklaşımları, günümüz sosyoloji tartışmaları hakkında temel bilgileri vermek.

SOS206 Sosyal Tabakalaşma (3-0) 3, 5 AKTS
Ders, temel kavramlardan ve kuramlardan başlayarak , sınıf-tabaka, statü-sınıf, yeni orta sınıf, hayat tarzı ve gelir-eğitim-meslek etkenlerine bağlı olarak toplumda ortaya çıkan bireysel ve grupsal farklılaşmaları inceleyecektir.

SOS 212 Çağdaş Etik Kuramları (2-0) 2, 3 AKTS
Etik ile ilgili meta, normatif ve uygulamalı etik, etik kuramları, etik eğitimi gibi temel konular hakkında başlıca bilgileri vermek.

SOS214 Felsefe Tarihi-II (3-0) 3, 4 AKTS
Felsefe tarihinin rönesans felsefesi, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl aydınlanma felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi gibi temel konuları hakkında başlıca bilgileri vermek.

SOS230 Sosyal Psikoloji-II (3-0) 3, 5 AKTS
Sosyal psikolojinin saldırganlık, diğer gam davranış, grup dinamikleri, önyargı, liderlik, gibi temel konuları ile ilgili başlıca bilgileri vermek.

YDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır

3.SINIF

5. YARIYIL
SOS301 Toplumsal Hareketler (3-0) 3, 5 AKTS

Klasik toplumsal hareketleri doğuran tarihi koşullar ve günümüz toplumsal hareketlerinin siyasi ve sosyolojik özelliklerinin tanıtılması.

SOS303 Çağdaş Sosyoloji Kuramları (3-0) 3, 6 AKTS
Çağdaş sosyolojinin temel kuram ve kuramcılarını, ve dönemin sosyolojik tartışmalarını tanıtmak.

SOS305 Sosyal Antropoloji (3-0) 3, 5 AKTS
Bu derste sosyal bilimler yelpazesinde yer alan, sosyal ve kültürel antropolojinin temel kavramları, yöntem ve metodları ele alınacak olup, dersi alan her öğrenci, insanların farklı yaşam biçimlerini keşfedecek, kültürel çeşitliliği, yerel ve küresel bağlamıyla inceleyecektir. Ders kapsamında, etnografik alan araştırması yöntemleri, kültür kuramı ve temel kuramsal yaklaşımlara giriş yapılacak, sosyal yapı, aile ve akrabalık sistemleri, toplumsal cinsiyet, din, inanç ve ritüeller, insan ve çevre, siyasi yapılanma, ekonomi ve alışveriş, dil, sanat gibi temel kültür kavramları irdelenecektir.

SOS317 Kent Kuramları (3-0) 3, 5 AKTS
Kentleşmenin tarihsel gelişimi, temel kavramlar, kentleşme teorileri. Dünyada ve Türkiye’de kentleşme. Kent tipolojileri. Kentlerdeki “slum”lar. Kentleşme ve uluslar arası etkileri. 

Seçmeli-I
SOS309 - Klasik Mantık-I  (3-0) 3, 5 AKTS        
Mantığın tarihsel gelişimini, temel kavram ve konularını tanıtmak.

SOS311 - Eğitim Sosyolojisi  (3-0) 3, 5 AKTS       
Sosyoloji ve eğitim sosyolojisi çerçevesinde farklı perspektiflerden eğitim toplum ilişkisini değerlendirme ve yorumlama becerisini kazandırmak.

SOS313 - Kültür Kuramları  (3-0) 3, 5 AKTS        
Kültür sosyolojisinin sınırları, kültürel incelemelerin tarihçesi, ve kültür endüstrisi gibi temel kültür sosyolojisi konularını tanıtmak Kültür sosyolojisinin sınırları, kültürel incelemelerin tarihçesi, ve kültür endüstrisi gibi temel kültür sosyolojisi konularını tanıtmak.

PSI313 - Duyum ve Algılama Psikolojisi (3-0) 3, 5 AKTS        
İnsan ve çevresi arasındaki ilişkinin ele alındığı Çevresel Psikoloji alanının temel kuram, yaklaşımlar ve uygulamalarını bu alanda yapılan araştırmalarla öğrencilere tanıtmaktır. 

PSI323 - Grup ve Sosyal Olaylar Psikolojisi (3-0) 3, 5 AKTS 
Sosyal Bilimlerdeki gelişmelerden önemli bir sahasını teşkil eden Sosyal Psikoloji, toplumsal gelişme/değişme ve etkileşimle doğrudan irtibatlı olan iletişim bilimlerinin vazgeçilmez bir ilgi alanını teşkil etmektedir. Dersin kapsamı içinde, bilgilendirici ve saha araştırmalarının yapılabileceği, iletişim becerilerini artırıcı, sosyal olguların aktarılması amaçlanmıştır. Sosyal Psikolojinin tarihî gelişimi, konuları, yaklaşımı, yöntemleri, sosyal etki ve uyma davranışının incelenmesi, tutumlar, tutum değiştirme, önyargı, iletişim ve propagandanın uygulamalı çerçevesinde tutumlar, toplumsal roller, statü, otorite, gruplar arası iletişim , kültür vb konular ele alınmaktadır. 

6. YARIYIL
SOS304 Toplumsal Cinsiyet ve Aile Sosyolojisi (3-0) 3, 5 AKTS

Cinsiyet ve Toplumsal cinsiyet inşası, toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü, ataerkil toplumsal kurumlar ve değerler, toplumsal cinsiyet kimliğini açıklayan kuramlar ve araştırmalar, femininizmin gelişimi, pozitif ayrımcılık kuramları, mekansal habitus ve ayrışma, eğitimde cinsiyetçilik, kadına yönelik şiddetin toplumsal kökenleri.

SOS310 Çağdaş Felsefe Kuramları (3-0) 3, 5 AKTS
Çağdaş felsefenin ortaya çıkış koşullarını ve temel çağdaş felsefe teorilerini tanıtmak

SOS318 İletişim ve Toplum (3-0) 3, 5 AKTS
Ders iletişim ve sosyoloji alanının temel kavramlarına, teorik modellerine ve genel anlamda gelişen tartışma kültürüne odaklanacaktır. Bu çerçevede Frankfurt Okulu etrafında gelişen teoriler, medya ve televizyon ile ilgili kavram tartışmaları, sözlü, yazılı ve görsel, mekanik ve elektronik iletişim araçlarının toplumsal değişim süreçlerine etkisini konu edinen değerlendirmeler yapılacaktır. İletişim sosyolojisinin sinema, tiyatro, roman gibi sanat dalları ile ilişkisini sorgulayan araştırmalar incelenecektir.

SOS320 Araştırma Yöntemleri (3-0) 3, 5 AKTS
Araştırma süreci, başlıca bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri konularında temel bilgileri vermek.
   
Seçmeli-II
SOS302 - Köy Sosyolojisi  (3-0) 3, 5 AKTS
Köy sosyolojisinin ortaya çıkışını, köy sınıflamalarını, Batı’da ve Türkiye’deki köy tartışmalarını tanıtmak.

SOS306 - Toplum Farklılaşması ve Din (3-0) 3, 5 AKTS

Din kurumuna sosyolojinin bakışı, dinin tarihsel temelleri, ve din ile toplum farklılaşmasının paralelliği konularını tanıtmak.

SOS312 - Klasik Mantık-II (3-0) 3, 5 AKTS

Kıyas, çeşitleri, terimleri, ve geçerlilik testlerini öğretmek.

SOS316 - Sanat Sosyolojisi (3-0) 3, 5 AKTS
Doğu ve Batı tarihinden verilecek roman, müzik ve resim örnekleri ile sanatın toplum kimliği ile ilişkisini göstermek ve günümüz sanat sosyolojisi tartışmalarını tanıtmak.

RTS308 - Küreselleşme ve Medya  (3-0) 3, 5 AKTS
Küreselleşmenin tanımı, küreselleşmenin ekonomik, siyasi, teknolojik , kültürel nedenleri ve sonuçları irdelenecektir. Küresel medya kuruluşlarının da etkileri doğrultusunda küreselleşme ve medya ilişkisine değinilecektir. Ayrıca kültürel emperyalizm ve kültürel çoğulculuk kuramları da medya bağlamında aktarılacaktır.

PSI310 - Endüstri Psikolojisi (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, Endüstriyel/Örgütsel Psikoloji'yi (E/O) tanımaktır.E/O Psikolojisi tanımlarının çoğu psikolojinin bu alt alanının uygulamalı bir alan olduğunu belirtir.Uygulamalı bilim, temel araştırmalarla tanımlanan insan davranışının ilkelerini kullanarak bunları gerçek durumlara uygular. E/O Psikolojisinin gerçek hayat durumu iş yeridir.

4.SINIF

7. YARIYIL
SOS401 Bitirme Projesi-I (3-0) 3, 9 AKTS
Öğrenciler tarafından bir projenin gerçekleştirilmesi, proje raporunun hazırlanarak yazılı ve sözlü olarak sunulması ve savunulması.

SOS403 Değişim Sosyolojisi (3-0) 3, 4 AKTS
Sosyal değişim teorileri ve sosyal değişime etki eden faktörlerin tanıtılması

SOS405 Hukuk ve Suç Sosyolojisi (3-0) 3, 4 AKTS
Hukuk ve sosyoloji disiplinleri arasındaki ilişki, hukuk ekolleri, toplum hayatında hukukun kendini hissettirme biçimleri, Türk hukukundaki değişim ve sorunların günümüzde almış olduğu biçim gibi konuları tanıtmak.

HIR405 Kriz Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere kriz yönetimi ile ilgili temel bilgileri vermek, reel sektörde karşılaşılacak durumlarla ilgili bakış açısı ve bilinç kazandırmaktır. 
   
Seçmeli-III
SOS411 - Bilim Tarihi Felsefesi (3-0) 3, 4 AKTS
Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.

SOS413 - Osmanlı Toplumsal ve Ekonomik Tarihi (3-0) 3, 4 AKTS
Osmanlı Devleti'nde toplumsal yapı ile ekonomik yapı arasındaki ilişkinin, krizlerin, dönüşümün tarihi gelişiminin tanıtılması

SOS415 - Toplumsal Benlik, Kimlik ve Sosyal Teori (3-0) 3, 4 AKTS
Geç-modern toplumsal hayatta yapı ve fail ilişkisini tanımlayan temel kavram ve açıklamaları ele almak ve gündelik yaşam ve kurumsal düzen arasında köprü kurmaya çalışan yaklaşımları tanıtmak.

SOS407 - Tarihte Doğu Batı Çatışması (3-0) 3, 4 AKTS
Tarihte Doğu Batı çatışması aracılığıyla Türk toplum tarihi ve yapısını biçimlenme özelliklerinin ortaya konması.

SOS417 - Modern Mantık-I (3-0) 3, 4 AKTS
Sembolik mantığın tarihçesi ve kullanım alanlarını, çıkarım, semboller, önerme çeşitleri, geçerlilik ve tutarlılık gibi temel konularını tanıtmak.

SOS419 - Bilgi Sosyolojisi (3-0) 3, 4 AKTS
Bilgi sosyolojisinin alanı, modern Batılı bilginin özellikleri ve Batı yayılmacılığı, günümüz bilim ve yöntem tartışmaları gibi başlıca bilgi sosyolojisi konularını tanıtmak.

8. YARIYIL
SOS402 Nüfus ve Toplum (3-0) 3, 5 AKTS

Nüfus ve toplum teorilerini ve doğurganlık, ölüm, göç, kalkınma, nüfus dağılımı ve şehirleşme gibi nüfus ve toplum olaylarını tanıtmak.

SOS404 Sivil Toplum (3-0) 3, 5 AKTS
Sivil toplum örgütü kavramı ve gönüllülük, demokratik yaşam ve toplumsal gelişme yönünden sivil toplum örgütlerinin önemini öğretmek

SOS406 Bitirme Projesi-II (3-0) 3, 10 AKTS
Öğrenciler tarafından bir projenin gerçekleştirilmesi, proje raporunun hazırlanarak yazılı ve sözlü olarak sunulması ve savunulması.

Seçmeli-IV
SOS422 - Egemenlik ve İnsani Müdahale (3-0) 3, 5 AKTS
Bu derste aşağıdaki konular incelenecektir: uluslararası sistemin yapısı; uluslararası aktörler; devletlerin başlıca dış politika çıktıları; devletlerin dış politika güdüleri; devletler arasındaki ilişkilerin aldığı başlıca biçimler; diplomasi; güç kullanımı; uluslararası güvenlik; yaptırımlar; insani müdahale; ve uluslararası ekonomi.

SOS424 - Dijital Kültür (3-0) 3, 5 AKTS
Dersin içeriği, Dijitalleşen sosyo-kültürel ortam verileri, sosyal medya, kamusal alanın uğradığı değişim ve dönüşüm, üretim ve tüketim aşamasına dijitalin etkisi konularından oluşmaktadır.

GRS402 Girişimcilik  (3-0) 3, 5 AKTS
Ders; girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri, kuruluşu, yönetimi, yaratıcılık ve girişimcilik, girişimcinin özellikleri, girişimcilik türleri, iş planı hazırlama, girişimciliğe destek sağlayan kuruluşları ve şartları konularını kapsamaktadır.

SOS428 - Modern Mantık-II (3-0) 3, 5 AKTS
Niceleme (yüklemler) mantığının tarihçesi, kullanım alanları, kuralları ve geçerlilik-tutarlılık denetlenmeleri gibi temel konularının tanıtılması.

SOS430 - Göç Sosyolojisi (3-0) 3, 5 AKTS 
Sınır ve göç olgularını, zaman içindeki değişimlerini ve bu günkü durumlarını sosyolojik açıdan değerlendirmek.