Ders İçeriği

1.YIL 1. YARIYIL

YMİ101 (3-0-3-5) YENİ MEDYAYA GİRİŞ: Bu dersin amacı öğrencilere yeni medyanın temel kavramlarını ve tekniklerini öğretmektir. Yeni Medyaya Giriş Dersi, etkileşimli, sosyal ve mobil medya ve diğer çevrimiçi teknolojilerin uygulamalarını kuramsal olarak araştırarak pratik bilgi geliştirir.

YMİ103 (3-0-3-5) MEDYA TARİHİ: Bu ders, öğrencilerin, dünyada ve Türkiye’deki toplumsal ve siyasal olaylar ışığındaki medya tarihindeki ve araçlarındaki gelişim ve değişimleri anlamasını amaçlamaktadır.

YMİ105 (3-0-3-5) TEMEL GAZETECİLİK: Gazeteciliğin temel kavramlarına yönelik ve haberciliğe dair temel kuram ve kavramları öğretmeyi amaçlayan bu ders, geleneksek gazetecilikten internet gazeteciliğine geçiş sürecini analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

BLG 105 (2-2-3-4) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ: Dersin amacı öğrencilere bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint, Access) temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmaktır. 

SOS 107 (3-0-3-5) SOSYOLOJİ: Bu dersin amacı öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumu ve toplumsal ilişkileri daha iyi anlamalarını ve toplumbilimin temel kavramlarına aşina olmalarını sağlamaktır. Bunun yanı sıra iletişim öğrencilerine medya metinlerini ve kültürel ürünleri değerlendirmede toplum bilimsel bir perspektif kazandırmaktır. 

HIR 109 (3-0-3-6) İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ: Dersin amacı; iletişim olgusunu türlerine, işlevlerine, modellerine, araçlarına ve diğer disiplinlerle ilişkilerine göre incelemektir. Ders kapsamında kitle iletişim kuramlarının temel ilkeleri verilerek; bu kuramların toplum açısından önemi ve toplumla ilişkisi anlatılır.


1. YIL 2. YARIYIL

HIR100 (3-0-3-6) BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ:
 Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek. Belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken edebiyat bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır.


HIR108 (3-0-3-4) SOSYAL MEDYA: Günümüzde yaygınlaşan internet, web tasarımları ve sosyal paylaşım siteleri aracılıyla yapılan iletişimin irdelenmesi. Klasik ve yaygın medya anlayışı ile yeni gelişen sosyal medya arasındaki farklılıklar, bunların toplumsal/psikolojik nedenleri. Yeni medyanın açtığı yeni alanların kitle iletişimini ve gündelik hayatımızı nasıl etkilediğini ele almak. Sosyal medyayı tarihsel bir perspektif içinde değerlendirmek. İçinde yaşadığımız dönemde ortaya çıkışına şahit olduğumuz sosyal medyanın, toplumun farklı katmanları tarafından nasıl algılandığını, nasıl kullanıldığını tahlil etmek. Anaakım medya, alternatif medya ve sosyal medya arasındaki farklara, benzerliklere ve ortak paydalara eleştirel bir yaklaşımla bakmak. Sosyal medyanın iletişim biliminin yanı sıra, siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji, iktisat, çevrebilim ve sanat gibi diğer disiplinler açısından ne ifade ettiğini anlamak.

HIR116 (3-0-3-4) TEMEL FOTOĞRAFÇILIK: Bu dersin amacı fotoğrafçılığın temel kavram ve kuramlarını öğretmek, ışık ve ışık kaynakları ile fotoğrafçılığın temel malzemelerini tanıtmak ve fotoğraf çekim uygulamaları yapmaktır. 

HIR112 (3-0-3-6) İLETİŞİM KURAMLARI: Dersin amacı öğrencilere kitle iletişim araçları ve toplum, kitle iletişim araçları ve insanlar, toplum ve insanlar arasındaki ilişkileri anlama ve yorumlamada kuramsal bir donanım sağlamak ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu ders, kuram ve iletişimin doğasına yönelik genel meseleler çerçevesinde, kuram ve uygulama ilişkisinin ele alınması ile başlayacaktır. Bu genel temalar ders boyunca işlenilecek kuramlara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşılmasına yardımcı olacaktır. Dersin devamında, iletişim süreçlerinin bilgi, anlam, sosyal etki ve kültür üretiminin inceleneceği kuramlar dizisi ele alınacaktır.

HIR114 (3-0-3-6) REKLAMCILIĞA GİRİŞ: 
Dersin amacı, bir iletişim aracı olarak reklamcılık mantığının öğrencilere aktarılarak, pazarlama iletişimine bütüncül bir bakışla bakmalarının sağlanması, reklamın temel ilkelerini benimsetmek. Reklamın bir iletişim biçimi olarak anlaşılmasının yanı sıra tüketim, popüler kültür ilişkisi bağlamında öğrencilerin bu konuda eleştirel bir bakış açısı edinmelerini sağlamaktır.  


TUR104 (4-0-4-4) TÜRK DİLİ: Bu ders öğrencilere Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerinin, tarihinin, gelişiminin ve Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır.  Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Ural-Altay dil birliği içerisindeki konumu, yazılı metinlerinin bulunmadığı çağlardan kalan sözlü dil ürünleri, ilişki içinde olduğu milletlerin kaynaklarındaki durumu gösterilecektir. Ayrıca Türk lehçe sınıflandırmaları ve bu sınıflandırmalarda kullanılan seslik, biçimlik ve sözvarlığı ölçütleri incelenecektir. Türk Dilinin yazılı ürünlerinin bulunduğu Eski Türkçe dönemi, eserleri, dil alanları, konuşulduğu devlet yapılanmaları ele alınacaktır.

2. YIL 3.YARIYIL

YMİ201 (3-0-3-5) YENİ MEDYA GAZETECİLİĞİ:
 Bu dersin amacı, öğrencilere internetin bir haber toplama ve yayma aracı olarak kullanılmasına yönelik becerileri kazandırmaktır. Bu derste internet gazetelerinin doğuşu, özellikleri, geleneksel gazetelerden farklılıkları, geleneksel gazetelere etkileri, okur etkileşimi, kişisel gazetecilik konuları kuramsal ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.


YMİ205 (3-0-3-5) ALTERNATİF MEDYA: Bu dersin amacı, alternatif medya kavramının tarihsel kökenini açıklamak ve bu alandaki sayısız örnek üzerinden alanı tartışmaktır. Derste alternatif medya uygulamaları da yapılır.

YMİ207 (2-0-2-2) MEDYA ETİĞİ:
 Bu derste mesleki sorumluluk ve etik kavramı tarihsel, kuramsal ve kurumsal çerçeveleri ile ele alınarak, yeni iletişim teknolojilerinin gelişimiyle değişen dinamiklerle ilişkili olarak medyadaki etik sorunlar ve onları tetikleyen yapılar üzerine tartışmalar yürütülecektir.


YMİ203 (3-0-3-6) YENİ MEDYA KURAMLARI: Bu dersin amacı dijital medya çalışmalarındaki kuram ve uygulamaları incelemektir. Siber kültürden, dijital oyunlara ve artırılmış gerçeklik uygulamalarına değin dijital medya ortamlarındaki son dönem çalışmaları analiz ederek egemen yaklaşımlara hâkim olmaktır.

HIR203 (3-0-3-5) İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ: Dersin amacı, iletişim sosyolojisinin temel kavramlarından yola çıkarak, toplum ve iletişim arasındaki bağı tartışmaya açmak, iletişim sürecinin üretim, içerik, alımlama ve etki boyutları üzerine odaklanan araştırmaları iletişim sosyolojisi bağlamında değerlendirmek, kitle iletişim süreçlerini sosyolojik boyutuyla incelemektir.  İletişim ve sosyoloji ilişkisi, iletişim sosyolojisinin alanları, kitle iletişim araçlarının sosyolojik boyutu dersin temel konusudur. Kitle iletişim kavramının ortaya çıkması ve yarattığı toplumsal dönüşümler ve bu bağlamda kitle iletişim kavramı ve ortaya çıkışı, kitle iletişim araştırmalarının tarihsel gelişimi kısaca ele alınarak kitle iletişimde liberal ve eleştirel yaklaşımlar, medyada kimlik ve temsil, küreselleşme ve tüketim toplumu, internetin getirdiği toplumsal açılımlar ders kapsamında irdelenecektir.

ATA201 (4-0-4-4) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ: Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

YDL203 (3-0-3-3) YABANCI DİL I: Bu dersin amacı, öğrencilerin akademik ve profesyonel yazılı yabancı dil yeterliliklerini geliştirmek ve öğrencileri akademik yazımla birlikte basın bültenleri ve medya yazışmaları gibi çeşitli formları hazırlayabilecek seviyeye getirmektir.

2. YIL 4.YARIYIL

YMİ200 (3-0-3-4) HABER, SÖYLEM VE İÇERİK: Bu dersin amacı, radyo ve televizyona göre haberin hazırlanması ve yazımıdır.  Sektöründe haberin üretiminden dağıtımına kadarki süreçte yarattığı dönüşümün bir sonucu olarak ortaya çıkan tablet ve mobil gazetecilik uygulamalarının tarihi ve kuramsal temelini tanımlamaktır.

YMİ202 (3-0-3-4) YENİ MEDYA KULLANICI DAVRANIŞI: Yeni medya içerikleri geliştirilirken kullanıcı davranışlarının rolünün ve öneminin vurgulanması ve bu bağlamda kullanıcı davranışlarının nasıl ve hangi faktörlerin etkisi altında oluştuğunun belirlenmesi, ayrıca öğrencilere, birer kullanıcı olarak haklarının ve satın alma deneyimlerinde bir sorunla karşılaştıklarında haklarını koruma yollarının öğretilmesidir.

YMİ204 (3-0-3-4) YENİ MEDYA REKLAMCILIĞI: Verilen teorik bilgileri verilir. Reklam örnekleri ve uygulamalar gösterilerek; öğrencilerden günümüz medyası için kitle iletişiminde kullanılmak üzere reklamcılık teorileri üretmeleri istenir.

YDL 206 (3-0-3-3) YABANCI DİL II: Bu dersin amacı, öğrencilerin akademik ve profesyonel yazılı yabancı dil yeterliliklerini geliştirmek ve öğrencilere akademik yazımla birlikte basın bültenleri ve medya yazışmaları gibi çeşitli formları hazırlayabilecek seviyeye getirmektir.

INS 208 (2-0-2-3) ELEŞTİREL DÜŞÜNME, YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK: Bu dersin amacı öğrencilere eleştirel düşünme ve yorumlama ilkeleri kazandırmak,  elde ettikleri bilgilerle yaratıcı ve yenilikçi becerilerini artırarak girişimciliklerini güçlendirmektir.

HIR 204 (3-0-3-6) İLETİŞİM HUKUKU: Bu ders öğrencilere, düşünceleri açıklama özgürlüğü ile kitle iletişim hukukunun temel ilkeleri arasındaki ilişkiyi, devletin bu alanı düzenlemedeki rolü ve sınırlarının ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde iletişim alanının temel özelliklerine dair kavramsal tartışmaları ve temel bilgileri sağlamaktır.   

HIR 200 (3-0-3-6) SİYASAL İLETİŞİM:  Siyasal iletişimin akademik örgütlenme içindeki gelişimi ve farklılaşan siyasal iletişim kavrayışları, siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantılar, liberal demokrasilerde siyasal iletişimin kurumsallaşması konuları anlatılacaktır.

3. YIL 5.YARIYIL

YMİ301 (3-0-3-5) HABER TOPLAMA VE YAZMA:
 Bu dersin amacı, radyo ve televizyona göre haberin hazırlanması ve yazımıdır.  Sektöründe haberin üretiminden dağıtımına kadarki süreçte yarattığı dönüşümün bir sonucu olarak ortaya çıkan tablet ve mobil gazetecilik uygulamalarının tarihi ve kuramsal temelini tanımlamaktır.


YMİ303 (3-0-3-5) E-TİCARET: Bu ders, öğrencilerin bütünleşik pazarlama iletişimi kavramını ve işleyişini anlamalarını sağlamaya yöneliktir.

YMİ305 (3-0-3-5) YENİ MEDYADA İÇERİK ÜRETİMİ: Bu ders, dijital iletişim ve medya kavramlarının öğretilmesi ve multimedya tekniklerinin, interaktivite olgusunun ele alınmasını amaçlar.

YMİ307 (3-0-3-5) DİJİTAL OKURYAZARLIK: Bu dersin amacı medya metinlerini eleştirel bir gözle değerlendirmeyi, medyadan gelen mesajlara karşı farkındalık kazandırmayı ve öğrencilerin medya karşısında pasif değil, aktif okuyucu olmasını sağlamaktır.

MESLEKİ ALAN SEÇMELİ-I

YMİ307 (3-0-3-5) ALTERNATİF MEDYA: 
Bu dersin amacı öğrencilerin medyada gösterilen popüler kültür endüstrisi ürünlerini değerlendirirken sosyolojik kavramlar, tanımlar ve önermeler kullanarak ilişkisel düşünebilmelerini sağlamaktır.


YMİ309 (3-0-3-5) YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİ TARİHİ: Bu ders, Türkiye basın tarihini, önemli dönüm noktaları, dönemler ve kırılmalar açısından irdelemeyi amaçlar.

HIR 307 (3-0-3-5) GRAFİK TASARIMI: Bu dersin amacı öğrencilere grafik tasarımının temellerini ve uygulamalarını sunmaktadır. Ders çerçevesinde öğrenciler, bir yandan grafik tasarımıyla ilgili geleneksel ve modern yöntemlerle uygulama becerilerini geliştirir, diğer yandan da grafik tasarım dünyasının önde gelen isimlerinin tasarımlarını araştırır ve irdeler.

HIR311 (3-0-3-5) WEB TASARIMI: Dersin amacı öğrencilerin, web tasarımına ilişkin temel teknik bilgileri öğrenmelerini sağlamaktır.  Bu ders kapsamında öğrencilere web tabanlı yazılım geliştirme temellerinin kazandırılması adına web tasarım, programlama, Bu bağlamda temel web tasarım kuralları, ilkeleri, sayfa içerik yönetimi ve web programlama dilleri gibi konular ele alınacaktır.

YETKİNLİK GELİŞTİRME SEÇMELİ-1

YMİ311 (3-0-3-5) DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK: 
Ders, öğrencilere tasarımın yapıldığı çeşitli ortamları ve fotoğrafın uygun kullanımını, sunumunu ve bilgisayarlı tasarımlarla yapılan uygulamalarını öğretir ve bir organizasyonda reklam faaliyetlerinin yapılması ve bu reklamların müşteriye uygun sunumuna ilişkin çözümler geliştirmeyi amaçlar.


YMİ313 (3-0-3-5) MEDYANIN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI: Bu ders, küresel ve yerel medya sektörlerinin yapılarını ve üretim süreçlerini kavrayarak, stratejileri ve tercihlerin ve yayın politikalarını değerlendirebilmeyi amaçlamaktadır. 

HIR 319 (3-0-3-5 ) RETORİK: Retorik kavramının tanımı, ikna kavramının iletişim disiplinlerinde yeri ve önemi, iknanın kullanım alanları, ikna kuramları ve ikna amaçlı kitle iletişim kuramları ile ilişki biçimi ele alınır. Retorik, retoriğin temelleri, siyasal iletişim tekniği olarak retorik, Eski Yunan’da retorik, Eski Roma’da retorik, modern toplumda retoriğin dönüşümü, 20. Yüzyılda retorik incelemeler, iletişim çalışmaları içinde retorik çözümlemeler.

PSI317 (3-0-3-5) AHLAK FELSEFESİ: Bu dersin amacı ana ahlak kuramları-Erdem Etiği (Aristoteles), Görev Ahlakı (Kant), Yararcılık (Mill)- üzerinde yoğunlaşarak öğrenciye ahlak felsefesinin kavram ve sorunlarını tanıtmaktır. Bu derste öğrenciden beklenen ahlaka ilişkin uslamlama, çıkarım ve sorunları anlaması, kuramsal bilgi ve tartışmalar yoluyla yaşama ve ahlaki sorunlara ilişkin görüşlerine düşünsel bir derinlik kazandırmasıdır. Ahlâkın insan hayatında yeri ve önemi,ahlak kavramının felsefî analizi; kavram ve ilim olarak ahlâk, etik ve tarifleri. Ahlak ve Felsefesinin konusu, gayesi, gerekliliği ve metodunun ne olduğunu anlatılır. Ahlâkın kaynakları, tarihi Ahlâkın din, hukuk, siyaset, iktisat gibi diğer disiplinler ile olan ilişkisi; Teorik ve Pratik Ahlak açıklanması. Ahlaki yaptırım, yükümlülük ve sorumluluğun tanımlanması, temellendirilmesi; ahlak felsefesinin genel felsefe içindeki yeri, tarihi süreç içerisinde ahlak teorileri ve temel problemleri anlatılır. 

3. YIL 6.YARIYIL

YMI300 (3-0-3-5) YENİ MEDYA VE İDEOLOJİ:
 Bu dersin amacı ideolojinin Yeni Medya üzerindeki etkilerini açıklamak, ideolojinin medyayı etkileyiş şekli ve tüm süreci öğrencilerin benimsemesidir.


YMİ302 (3-0-3-5) SİBER KÜLTÜR: Bu dersin amacı siber kültürün kavramsal çerçevesinin ve toplumsal etkisinin öğrencilere benimsetilmesidir.

HIR330 (3-0-3-5) MEDYA PLANLAMA: Bu dersin amacı medya planlama sürecinin ana hatlarının ortaya konulması ve öğrencilere medya planlama süreci, medya planı hazırlanması, medya araçlarının seçimi ve medya satın alma ile ilgili deneyim kazandırılmasıdır. 

Sos318 (3-0-3-5) İLETİŞİM ve TOPLUM: İletişim kavram ve tanımları, sosyoloji ile ilişkisi, tarihte ve günümüzde iletişim sistemleri, iletişimin işlevleri, modelleri, kitle iletişimi, kitle iletişim teorileri: otoriter, liberal, sosyalist ve toplumsal sorumluluk kuramları, bilginin yığınsallaşması ve kaosu.

MESLEKİ ALAN SEÇMELİ II  

RTS308 (3-0-3-5) KÜRESELLEŞME VE MEDYA: 
Küreselleşme süreci hakkında bilgilendirmek, bu sürecin etkilerini irdelemek, ortaya çıkan ve çıkması olası sonuçlarını tartışmak ve böylelikle öğrencilerin dünyayı anlamalarına ve çalışma yaşamında daha sağlıklı kararlar verebilmelerine yardımcı olmak. Küreselleşme kavramı üzerine genel bilgi edinilmesi. Haber ve bilginin küresel düzeyde serbest dolaşımı ve üzerindeki engeller hakkında fikir sahibi olunması. Yeni iletişim teknolojilerinin tanınması. Küreselleşmenin ardından iletişim düzeyinde yaşanan değişiklikler ve gelişmeler hakkında bilgi verilmesi. İletişim politikalarını emperyalist politikalarla birlikte analiz edebilme. İletişimin geleceği konusunda varsayımlarda bulunabilme yeteneği geliştirilmeyi hedeflemektedir.

 
YMİ304 (3-0-3-5) YENİ MEDYA VE SANAT: Ders kapsamında çağdaş sanat dalında yaşanan değişimin ve yeni medyada sanatın öğrencilere aktarılması, yeni medyada kültürel çalışmaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

YMİ306 (3-0-3-5) MEDYA HAKLARI VE TÜKETİM: Bu dersin amacı öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumu ve yeni medya ilişkilerini daha iyi anlamalarını ve medya hakları ile ilgili temel kavramlara aşina olmalarını sağlamaktır.

YETKİNLİK GELİŞTİRME SEÇMELİ II

YMİ308 (3-0-3-5) VERİ GAZETECİLİĞİ:
 Bu ders, dijital iletişim ve medya kavramlarının öğretilmesi ve veri gazeteciliği tekniklerinin, interaktivite olgusunun ele alınmasını amaçlar.


RTS314 (3-0-3-5) TANITIM FİLMİ YAPIMI: Öğrencilere, çekim ekibi oluşturularak herhangi bir firma için iyi bir prodüksiyonla film hazırlanması öğretilir. Temel teknik ve beceri kazandırır. Reklamın genel içeriğinin belirlenmesi, hedef kitle analizleri, medya planlaması ve müşteri temsilciliği. Reklamda düşüncenin filmsel iletiye dönüştürülmesi. Reklam filmleri, anlatı biçimleri ve içerikleri. Görsel üslup seçimi ve hedef kitle ilişkisi. Reklam filmi uygulamaları gibi konularda teorik bilgiler ışığında pratik çalışmalar yapmak. 

HIR316 (3-0-3-5) ÇOKLU ORTAM TASARIMI: Verilerin dijital ortama aktarılması, digital ortamda korunması, çoğaltılması, çekim ve kayıtların dijital olarak gerçekleştirilmesi. Pek çok farklı bileşkenin birlikte tasarlanması. Bu ders, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencilerinin çoklu ortam tasarlayabilmeleri ve geliştirebilmeleri için gerekli temel bilgi, yetenek ve uzmanlık bilgisini kazanmalarını sağlamak amacını taşımaktadır. Bu amaçla, bu derste ADDIE öğretim tasarımı modeli takip edilerek temel analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme aşamalarında gerekli olan temel adım ve süreç bilgileri öğretilir.

RTS318 (3-0-3-5) SANAT, KÜLTÜR, TOPLUM: Kültürel iletişim perspektifinden sanata bakmanın, kültürel alanda sanat örgütlenmesinin ve kurumsallaşmasının iletişimle ilişkisinin incelemesi. Sanatın, toplum ve toplumun kültürel yapısı ile bağlantısının kavranması. Sanat alanında toplumun mevcut yönelimlerinin kullanılmasının yarattığı etkiler. Bu ders, insanlığın varoluşundan günümüze estetik ihtiyaçlar doğrultusunda üretilen maddi kültür ögelerini bir bütün halinde inceleyen, içinde bulunulan kültürün ve toplumun sanatsal üretime katkılarını gözlemleyen, kültürlerarası iletişim ve etkileşimin sanat pratiklerini nasıl şekillendirdiğini araştıran bir derstir. Ders kapsamında uygarlıkların döngüsünde büyük yer tutan siyasal, toplumsal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sanata etkileri de irdelenmektedir.


4. YIL 7. YARIYIL

YMİ401 (3-0-3-10) BİTİRME PROJESİ I: 
Dersin amacı, öğrencilerin lisans eğitimleri boyunca edindikleri yetkinlikler doğrultusunda uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik bir çalışma yapmalarını sağlamaktır.


YMİ403 (3-0-3-5) VİDEO VE GÖRSEL ANALİZ: Bu derste radyo ve televizyon için program üretiminin ve kitleyi nasıl etkileyeceği, program fikrinin gelişimi, hedef kitlenin belirlenmesi, program türünün kararlaştırılması, biçimsel özelliklerin yerleştirilmesi, metnin yazılması, teknik gereksinimlerin belirlenip kullanılması, programda bulunması gereken unsurlar ele alınacaktır.

HIR403 (3-0-3-5) İMAJ VE MARKA YÖNETİMİ: Bu dersin amacı, öğrencinin, markanın tanınmasını ve duyurulmasını sağlayabilmesini, marka konumlandırma ile satış strateji ve uygulamalarını gerçekleştirebilmesini, marka stratejilerini takip edebilmesini, rakiplerin marka stratejilerini takip ederek markanın yeniden yapılandırılmasını sağlamaktır. Dersin amacı, halkla ilişkiler alanında büyük önem taşıyan imaj kavramının kurum, marka ve kişisel imaj perspektiflerinden irdelenerek öğrencileri bilgilendirmektir. Ders kapsamında imaj yönetimi alt dalları olan kurum, marka ve kişisel imaj alt başlıkları ile ele alınmakta, ders içeriğinde söz konusu kavramlara değinilerek, uygulamalardan örnekler verilmektedir.


MESLEKİ ALAN SEÇMELİ III

YMİ405 (3-0-3-5) KÜRESEL MEDYA EKONOMİSİ:
 Bu ders öğrencilerin medyayı bir bütün olarak anlamaları için çerçeveler sunmaktadır.Öğrenciler tarihi ve güncel terimlerle medya endüstrisinin Dersin içeriğinin nasıl yapılandığını, ulusal ekonomiye katkılarını, Pazar ekonomisindeki rolünü, değişen medya endüstrisini ve nedenlerini öğreneceklerdir.


YMİ407 (3-0-3-5) DİJİTAL REKLAM YAZARLIĞI: Bu derste, farklı kitle iletişim araçlarına göre reklam yazımı, reklam senaryosu formunun ve reklam yazarlığı ile ilgili temel belgelerin öğrencilere aktarılması,reklam prodüksiyonu öncesinin, prodüksiyon aşamasının ve sonrasının ifade edilmesi,reklam yazarlığının sadece yaratıcılıkla değil, reklamveren, piyasa koşulları, kültürel yapı, pazar, rakipler gibi pek çok paradigma ile bağlantılı olduğunun kavranması, halkla ilişkiler mesleğinde kullanılan yazılı belgelerin hazırlanabilmesi yetisinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

RTS407 (3-0-3-5) POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA: Bu dersin amacı, öğrencilerin medyada gösterilen popüler kültür endüstrisi ürünlerini değerlendirirken sosyolojik kavramlar, tanımlar ve önermeler kullanarak ilişkisel düşünebilmelerini sağlamaktır. Bu dersin amacı, kitle iletişim araçları ile kültür endüstrisi olgularını, popüler kültür kavramının değişen anlamları ile kitle iletişim teknolojilerindeki değişimleri tarihsel, kuramsal ve toplumsal bir izlek çerçevesinde ele almaktır. Bu derste, kültür tanımlamaları ve tartışmalarına yer verilerek, medya- kültür ilişkisi üzerinde durulacaktır. Kültür tarihi nosyonu metodolojik ve epistemolojik açılardan tanımlanır. Popüler kültür ve medya kavramları ekonomik, toplumsal bağlam dikkate alınarak ele alınmakta ve birey ile toplum üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Medya ve kültür alanındaki temel kuram ve kuramcılar, baskın paradigma ve eleştirel paradigma kategorileştirmeleriyle incelenecek, bu inceleme tarihsellik bağlamından kopmadan güncel olgu, olay ve örneklere başvurularak genişletilecektir.

YETKİNLİK GELİŞTİRME SEÇMELİ III

YMİ409 (3-0-3-5) DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK: 
Eleştirel düşünme ve yorumlama yaklaşımlarını sunmak ve bu yaklaşımları, yaratıcılık ile yenilikçiliği, girişimciliği güçlendirmek amacıyla uygulamaktır.


YMİ411 (3-0-3-5) ULUSLARARASI YENİ MEDYA VE İLETİŞİM: 
Öğrencilerden Yeni Medya kavramının tanımını, temel özelliklerini ve çeşitli etkilerini teorik ve pratik olarak kavraması Yeni Medya`nın küresel ve yerel örneklerini idrak etmesi ve bir yeni medya servis protopini incelemesi ve üretmesi beklenmektedir. Bu derste, golbal medya ve uluslararası iletişimin temel kavram ve kurmaları, global medyanın getirdiği toplumsal, kültürel ve ekonomik sonuçlar anlatılmaktadır.


YMİ413 (3-0-3-5) E-YÖNETİM: Öğrencilere online işletmeciliğin temel kavramları, işletme bilimine genel bakış ile ilgili bilgileri ve ayrıca bir işletmede çalışacak öğrencilere işletme kavramı, iş dünyası ve işletme fonksiyonları ile ilgili bilgileri sağlamaktır.

HIR417 (3-0-3-5) TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE İLETİŞİM: Bu dersin amacı, öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun ve toplumsal ilişkilerin değişimini gözlemlemelerini sağlayarak ve kültürel ürünleri değerlendirerek medya metinlerini daha iyi okuyabilmelerine yardımcı olmaktır.

4. YIL 8. YARIYIL

YMİ400 (3-0-3-10) BİTİRME PROJESİ II: 
Dersin amacı, öğrencilerin lisans eğitimi boyunca edindikleri yenilikler doğrultusunda uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik bir çalışma yapmalarını sağlamaktır. 


YMİ402 (3-0-3-5) KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM: Bu dersin amacı, kültürlerarası iletişim sürecinde ortaya çıkabilecek problemleri kültür kavramı ve kültürel farklılıklar bağlamında ele almak, tartışmak 
ve çözüm yolları araştırmaktır.

YMİ404 (3-0-3-5) E-DEVLET: Bu dersin amacı, kamu sektörünün sunduğu bilgi ve hizmetlerin bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla verilmesi olarak tanımlanan e-Devlet sisteminin kullanımını ve işleyişini çözümlemektir. Ders, devlet ve vatandaş arasında iletişimin değişen yönünü belirler. 

MESLEKİ ALAN SEÇMELİ IV

YMİ406 (3-0-3-4) E-ÖĞRENME:
 Bu dersin amacı, dijital teknolojilerin gazetecilik sektöründe haberin üretiminden dağıtımına kadarki süreçte yarattığı dönüşümün bir sonucu olarak ortaya çıkantablet ve mobil gazetecilik uygulamalarının tarihi ve kuramsal temelini tanımlamaktır.


YMİ408 (3-0-3-4) SİBER SANATLAR: Bu dersin amacı, öğrencilere “www” kültürünün toplumsal, politik ve kültürel sahalardaki etkilerini açıklamaktır.

HIR408 (3-0-3-4) İLETİŞİM VE DİPLOMASİ: Diplomatik yaşamın kendine özgü terminolojisi ve kurallarını iletişimin disiplini ışığında öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin amacı, öğrencilere diplomatik İlişkilerin yürütülmesinde kullanılan yazışma, müzakere ve iletişim tekniklerine ilişkin temel kavramları ve diplomasinin kurumsal araçlarını, Türkiye’nin önemli dış politika meselelerinden örneklerle tanıtmaktır.

GRS403 (3-0-3-4) GİRİŞİMCİLİK: Öğrencilerimizin kendi firmalarını kurmak ya da firmalarda rekabetçi olmaları amacıyla bilgi, yetenek ve tecrübelerini geliştirmek. Girişimciliğin Tanımı ve Özellikleri. Dünya’da ve ülkemizde girişimciliğin gelişimi. Girişimci özellikleri. Girişimcilik türleri. Girişimcilik iş modeli ve planı. Ar-Ge, Tasarım ve inovasyon kavramlarının Frascati 2015 - Oslo 2018’e göre açıklanması. Girişimcilik Destek programlarının akışının tasarlanması. Örnek uygulamalarla TUBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge projelerinin oluşturulması, onay süreci, onay sürecinden sonra harcamalara ve hibe almaya yönelik teknik, mali raporu tasarımı, Geleneksel ve ileri girişimcilik desteği ve örnek uygulaması. Teknoyatırım, Teknopazar ve 5. Bölge teşvikleri, Tasarım/Ar-Ge merkezlerinin kurulması, mali sürdürülebilirlik, Ar-Ge muhasebesinin oluşturulması, Tasarım desteği ve küresel tedarik zinciri destek programlarına başvuru ve sonrası işlemleri, İş birliği destek projesi ile firmalar arası proje bazlı ortak çalışmaların hibesi,  Yazılım, Teknik müşavirlik gibi hizmet ihracatlarının teşvikleri. Gibi konularda öğrencileri bilgilendirmek ve proje oluşturlması için gerekli yetkinliğin hazırlanması.


YETKİNLİK GELİŞTİRME SEÇMELİ VI

YMİ412 (3-0-3-6) MEDYA OKURYAZARLIĞI:
 Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürmeyi hedeflerken, ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneğini sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilmesini ve yeni bireysel söylemlerin geliştirilmesini amaçlar. Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi beraberinde getiren bu ders, öğrencilerin proje çalışmalarının hem üretim hem de tüketim aşamalarında eleştirel yaklaşımlarını arttırmayı hedefleyen bir derstir.


YMİ414 (3-0-3-6) İLETİŞİMDE MÜZİK: Bu dersin amacı öğrencilerin medyada kullanılan müzik, gösterilen popüler kültür endüstrisi ürünlerini değerlendirirken sosyolojik kavramlar, tanımlar ve önermeler kullanarak ilişkisel düşünebilmelerini sağlamaktır.

YMİ416 (3-0-3-6) BİLGİ GÜVENLİĞİ: Bu dersin amacı medya metinlerini eleştirel bir gözle değerlendirmeyi, medyadan gelen mesajlara karşı farkındalık kazandırmayı ve öğrencilerin medya karşısında pasif değil, aktif okuyucu olmasını sağlamaktır.

HIR426 (3-0-3-6) REKLAM ELEŞTİRİSİ: Ders kapsamında reklamcılık alanından güncel örneklerin toplumsal, etiksel ve kültürel yöndeki eleştirileri yapılmaktadır. Dersin amacı; güncel örnekler ile markaya, topluma, hedef kitleye uygun, etik ve etkin reklamın nasıl oluşturulabileceğine dair incelemeler yapmaktır.