Genel Sekreterlik

 

Dr. Öğr. Üyesi Erdal DURSUN

Genel Sekreter

E-posta: erdaldursun@esenyurt.edu.tr 

Gülfer YILDIZ

Genel Sekreter Yardımcısı

E-posta: gulferyildiz@esenyurt.edu.tr

444 9 123 | 1170


GENEL SEKRETERLİK
 

Genel Sekreterlik, Üniversitemiz idari teşkilatının yapılanmasından ve işleyişinden sorumlu birimdir. Genel Sekreter, idari teşkilatın başı olarak her türlü idari görevlerin yapılmasından ve kontrol edilmesinden Rektör’e karşı sorumludur. İlgili kanun ve mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyeti, Senato ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda görevlerini yürütür.

Genel Sekreterin görevleri; 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir. Görevleri;

 
·Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
·Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda
alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
·Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
·Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
·Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
·Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
·Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
·Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmaktır.