SWOT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER (STRENGTHS)

 • Ülkemizin yerel yönetim destekli ilk ve tek vakıf üniversitesi olmasının yarattığı sinerji,
 • Tecrübeli ve nitelikli akademik kadro,
 • Öğrenci odaklı eğitim ve uygulama anlayışı,
 • Üniversitenin uyumlu ve katılımcı bir yönetim anlayıșına sahip olması,
 • Zengin ve kapsamlı burs olanakları,
 • Üniversitenin hızla değișen dıș koșullara uyum yeteneğinin yüksek olması,
 • Üniversite üst yönetimi ile akademik personel arasındaki uyum,
 • Güncel teknoloji ile donatılmıș laboratuvar ve uygulama sınıflarına sahip olunması,
 • İș dünyasının gereksinimlerine göre șekillendirilmiș ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programları paketleri,
 • Havalimanlarına ve fuar merkezilerine coğrafi yakınlık,
 • Ulașım ağları ile çevrelenmiș merkezi konum,
 • Toplum yararına yönelik düzenli olarak organize edilen etkinlikler,
 • Yabancı üniversiteler ile tesis edilmiș ikili anlaşmalar,
 • Akademik atama ve yükseltme kriterlerine titizlikle uyulması,
 • Üniversite dıșı yönetsel erklerle kurulmuș etkin iletișim mekanizmaları.ZAYIF YÖNLER (WEAKNESSES)
 

 • Sanayi-üniversite ișbirliğinin henüz yeterli ölçüde olușturulamamıș olması,
 • Bürokratik zorluklardan kaynaklı olarak istenilen yabancı öğrenci oranlarına erișilememiș olması,
 • Öğrencilerin üniversite çevresindeki sosyal ortamlarının arzulanan seviyede olmaması,
 • Üniversitemizin ulusal ve bölgesel düzeyde bilinirliğinin henüz yetersiz olması,
 • Yabancı öğretim üyesi ve araștırmacı istihdamında karșılașılan bürokratik zorluklar,
 • Üniversitenin uluslararası bilinirliğinin henüz istenilen seviyede olmaması
 • Üniversite mensuplarında aidiyet duygusunun yaratılamamış olması,
 • Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının (32,88) Türkiye ortalamasının üzerinde olması
 • Üniversite birimlerinde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayılarında dengesizlik olması.
 • Uluslararası nitelikteki yayın sayısının istenen düzeyde olmaması.
 • Üniversite paydaşları için sosyal ortamların (kantin, spor tesisi, konferans salonları, kütüphane, kırtasiye, fotokopi merkezi, sanat atelyeleri gibi) yetersizliği
 • Mezunlar ve mezunların çalıştıkları kurumlarla ilişkilerin zayıf olması,
 • Kamu idareleri, özel sektör ve sivil toplum kurumlarıyla ilişkilerin zayıf olması
 • Akademik personelin etkin kullanılamaması
 • Öğrenci memnuniyetinin ölçülmemesi
 • Öğrenci otomasyon sistemimizin yetersizliği
 • Birimler arası otomasyon iletişiminin istenilen düzeyde olmaması
 • Üniversitenin kampüs ve fiziksel altyapısını iyileștirme çalıșmalarının halen devam ediyor olması,
 • Üniversitemizin sosyal ve spor faaliyetlerinin yeterince çeșitlendirilememiș oluşu,
 • Yabancı diller yüksekokullunun kurulamamış olması.FIRSATLAR (OPPORTUNITIES)
 

 • İstanbul’da kurulu bir kent üniversitesi olması,
 • Vakıf üniversitelerinin toplum nezdinde yükselen algısı,
 • Üniversitenin entegre olduğu yurtiçi ve yurtdıșı değișim programları ve yabancı üniversitelerle mevcut ikili anlașmaların sunduğu fırsatlar,
 • Yükseköğretime olan talebin artarak devam etmesi,
 • Ülkemizin hızlı büyümesi sonucu nitelikli insan gücüne olan talebin artması,
 • Yeni önlisans, lisans ve lisansüstü programların açılarak akademik çalıșmaların artırılması,
 • Avrasya ve Orta Doğu Ülkelerinde Yurt Dışına Okumaya Giden Öğrenci Sayısının Artması Uluslararası arenada Türkiye’nin bölgesel ve küresel düzeyde yükselen algısının sunduğu potansiyel,
 • Türkiye’de lisansüstü eğitime olan talebin artarak devam etmesi,
 • Üniversitemizin önemli sanayi bölgelerine oldukça yakın olması
 • Erasmus programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişim olanaklarının olması
 • Ülkemizin en yüksek ihracat yapan ilçesinde üniversite yerleşkemizin bulunması
 • Üniversitemizin İkitelli KOSGEB Müdürlüğü ile yakın teması ve KOSGEB AR-GE ve İnovasyon işbirliği,
 • Üniversitemizin Akredite Kobi Danışmanlığı Derneği ile Eğitim, staj ve ortak AR-GE proje çalışmalarının olması,TEHDİTLER (THREATS)
 

 • Çok sayıda yeni üniversitenin açılması sonucu ortaya çıkan öğretim üyesi açığı,
 • Vakıf üniversitelerinden devlet üniversitelerine yatay geçiș imkânlarının bulunması,
 • Üniversite sayısındaki kontrolsüz artıșın getirdiği haksız rekabet,
 • Uluslararası ve bölgesel kaynaklı ekonomik ve politik sorunlar,
 • Makroekonomik sorunların öğrencilerin ödeme güçlerini olumsuz etkilemesi,
 • Vakıf üniversitesi kavramının Türk Yüksek Öğretiminde henüz yeteri kadar markalaşmamış olması (olumsuz örneklerle birlikte anılması)
 • Yükseköğrenim ücretleri standartlarının aynı seviye de olmaması
 • Ülkemizde nitelikli akademik personel bulma ve yetiștirme kapasitesinin düșük olması,
 • Ortaöğretimde kalitenin giderek düşmesi nedeniyle yerleştirilen öğrencilerin istenen donanımda olmaması.
 • Öğrenci yerleştirme sisteminin sürekli olarak değiştirilmesi
 • Devlet üniversitelerinin, vakıf üniversiteleri kadrolarındaki öğretim elemanlarını transfer etmesi nedeniyle yetişmiş akademik personel sayısının azalması.
 • Ara eleman yetiştirilen MYO’ların ülke düzeyinde yeterli oranda desteklenmemesi,