Çİft Anadal / Yandal

ÇİFT ANADAL 

Çift Anadal Programı Açılması, Kontenjan ve Başvuru Süresi

Lisans diploma programları arasında çift ana dal programı açılması, hangi diploma programlarından öğrenci kabul edileceği ve kontenjanları, ilgili bölümün önerisi, ilgili kurulların kararı ve senatonun onayı ile belirlenir. Çift anadal programına hangi tarihler arasında başvurulacağı ve kontenjanları her eğitim öğretim yılı başında, üniversitenin web sitesinde (http://www.esenyurt.edu.tr) ilan edilir. 

Başvuru Şartları
Çift anadal diploma programına başvurabilmek için öğrencinin aşağıdaki şartları sağlaması gerekir. Anadal diploma programında bulunduğu aşamaya kadar aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması, Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst yüzde yirmilik dilimde bulunması, Anadal diploma programındaki genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3.00 olması, Anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında bulunması gerekir.

Çift Anadal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt
Çift anadal programına başvuru yapmak isteyen öğrenci gerekli şartları taşıması halinde, süresi içerisinde gerekli evraklar ve başvuru formuyla birlikte ilgili fakülte/yüksekokul sekreterliklerine dilekçe ile başvurur. Öğrencilerin ikinci ana dal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü bölümün önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile olur. Aynı anda birden fazla ikinci ana dal diploma programına kayıt yapılamaz. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Öğrencinin çift anadal programına kabul işlemi, başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülerek fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı alınmasıyla tamamlanır ve öğrenci kayıt haftası içerisinde çift anadal programına kaydını yaptırır. 

Programdan İlişik Kesilmesi
Öğrencinin kendi isteği ile, İlgili fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilebilir bir mazereti dışında ikinci ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almaması halinde, Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. 

YANDAL 
Üniversitemizde yandal programları, ilgili bölümlerin, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve senatosunun kararı ile kesinleşir. Programların kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yan dal programlarını tamamlayanlara, eğitim aldıkları alanda başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Yandal programına hangi tarihler arasında başvurulacağı ve kontenjanları her eğitim öğretim yılı başında, üniversitenin web sitesinde (http://www.esenyurt.edu.tr) ilan edilir. 

Başvuru Koşulları
Yandal programına başvurular gerekli evraklar ve başvuru formuyla birlikte fakülte/yüksekokul sekreterliklerine yapılır. Başvuru kuşulları; Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir. Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. 

Mezuniyet ve Kayıt Silme 
Yandal programına kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır. Öğrencinin yan dal programındaki başarı durumu, ana dal programındaki mezuniyetini etkilemez. Aşağıdaki hallerde öğrencinin programdan kaydı silinir; Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.