Kalite Komisyonu Yönergesi

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerinin yürütülmesi, sürekliliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kurulan Kalite Komisyonu’nun çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.


Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kalite Komisyonu’nun kuruluşu ve çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.


Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 16 ve 17 inci Maddelerine ve Yönetmelikte yer alan tanımlara uygun olarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;
   a) Akreditasyon: Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların  

        bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini, 
   b) Dış Değerlendirici: Kurumsal dış değerlendirme programında görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından
        görevlendirilen dış değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişiyi,
   c) Dış Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalitesinin bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon
        kuruluşları tarafından değerlendirilme sürecini,
   d) İç Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalitesini kendi içinde değerlendirmesini,
   e) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya kuruluşların; belirli
        bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp
        karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi,
    f) Kalite Komisyonu: Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği kapsamında Yükseköğretim
        Kurumu bünyesinde kurulmuş kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve
        yürütülmesinden sorumlu komisyonu, 
   g) Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR): Yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile
        idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla yükseköğretim kurumu tarafından her yıl hazırlanan raporu,
   h) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile
        idarî hizmetlerinin kalitesinin, beş yılda en az bir defa olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından periyodik olarak
        gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecini,
    i) Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR): Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim
        kurumu için dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren raporu,
    j) Performans Göstergeleri: Yükseköğretim kurumlarının amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadar ulaştığını ölçmek,
        izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları,
    k) Program Değerlendirmesi: Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin bir parçası olarak öğretim programlarının
        değerlendirilmesi çalışmalarını,
    l) Program Akreditasyonu: Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş
        akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme
        ve kalite güvence sürecini,
   m) Rektör: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü’nü, 
   n) Senato: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosunu,
   o) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim
        dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını     
        gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini,
   p) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu: Kurul tarafından ilgili yıl içinde dış değerlendirmesi yapılan yükseköğretim
        kurumlarının kurumsal değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırlanan ve başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere
        ilgili paydaşların bilgisine sunulan raporu,
    q) Üniversite: İstanbul Esenyurt Üniversitesi’ni,
    r) Yükseköğretim Kalite Kurulu: Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ile kurulmuş,
        yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve
        yürütülmesinden sorumlu Kurulu, 
    s) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile
         idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının
         tanınması ve yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kalite Komisyonunun Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları, Görevleri

Kalite Komisyonunun Oluşumu
MADDE 5 - (1) Komisyonun başkanlığını Rektör, Rektörün bulunmadığı zamanlarda ise Rektör Yardımcısı yapar.

(2) Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunu temsilen birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere senatonun belirlediği üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri arasında yükseköğretim kurumu Genel Sekreteri, Öğrenci Temsilcisi ile Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ofisi Müdürü de bulunur.
(3) Komisyonun büro ve personel destek hizmetleri, Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ofisi Müdürlüğü tarafından yürütülür.
(4) Komisyon üyelerinden Öğrenci Temsilcisi’nin görev süresi bir yıl, diğer üyelerin ise üç yıldır. Üyeler bu sürenin sonunda yeniden görevlendirilebilirler. 
(5) Bir takvim yılı içinde yazılı izinsiz ve mazeretsiz iki defa komisyon toplantısına katılmayan, altı aydan fazla süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olan üyenin görevi son bulur. 
(6) Üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olursa, Senato tarafından boşalan üyenin yerine geçecek üye belirlenir.
(7) Komisyon üyeleri, Üniversitenin internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılır.

Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 6 - (1) Kalite Komisyonu, altı ayda bir toplanır. Gerektiğinde Rektörün çağırısıyla ya da Komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı talebi ile Komisyon üyeleri toplanabilir.

(2) Toplantı gündem maddeleri, yeri, tarihi ve saati başkan tarafından belirlenir; komisyon üyelerine 2 (iki) gün öncesinden yazılı olarak bildirilir. Toplantı gündemi, toplantı öncesinde veya sırasında üyelerin teklifi üzerine komisyon kararı ile değiştirilebilir.
(3) Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alınır. Çekimser oy kullanılmaz ve oyların eşit olması durumunda başkanın oyu doğrultusunda karar verilir.
(4) Kararlarda oy hakkı olmaksızın, teknik destek ve danışmanlık amaçlı Üniversitenin idari ve akademik personeli ya da uzman kişiler toplantılara davet edilebilir.
(5) Kalite Komisyonunun sekretarya hizmetleri Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ofisi Müdürlüğü tarafından yürütülür. Komisyon kararları; Komisyon üyeleri tarafından imzalanan Karar Defterinde kayıt altına alınır ve kararlara her takvim yılı başından itibaren bir sıra numarası verilir.
(6) Kalite Komisyonu üyeleri arasından gerektiğinde alt çalışma grupları oluşturabilir.
(7) Rektör, gerektiğinde akademik ve idari personeli, Kalite Komisyonu çalışmalarında görevlendirebilir.
(8) Kalite Komisyonu’na gerekli bilgileri ve desteği sağlamak üzere, Kalite Komisyonu önerisi ve Senato kararı onayı ile idari ve akademik birim kalite komisyonları oluşturulabilir. Oluşturulacak birim kalite komisyonları, aynı birimi temsilen; birimde çalışan personel sayısı bir ise Birim Sorumlusu, birden fazla çalışan personel sayısı var ise Birim Sorumlusu ve Birim Temsilcisi olarak görevlendirilir.
(9) Üniversite birimleri, Kalite Güvence Sistemi kapsamında komisyon tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi sağlamakla yükümlüdür.

Kalite Komisyonunun Görevleri
MADDE 7 - (1) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla

    a) Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,
    b) Üniversiteye özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek,
    c) Program değerlendirmesi yapmak,
    d) Yukarıda belirtilen iş ve işlemler kapsamdaki çalışmaları senatoya sunmak,
(2) Üniversitenin iç değerlendirme çalışmalarını planlamak ve yürütmek,
(3) Kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu ve eklerini hazırlayarak Senatoya sunmak,
(4) Senato tarafından onaylanan yıllık kurum iç değerlendirme raporlarını ve kurum iç değerlendirme raporunun eklerini, ayrıca ekler kapsamında kurum iç değerlendirme performans göstergeleri, ölçütleri ve kanıtlarını hazırlayarak her yıl Ocak-Mart aylarında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan web tabanlı sisteme yüklemek,
(5) Senato tarafından onaylanan yıllık kurum iç değerlendirme raporlarını ve eklerini Üniversitenin resmi internet sayfasından kolay erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
(6) Kurumsal dış değerlendirme programı için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,
(7) Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun dış değerlendirme süreci sırasındaki çalışmalarına destek vermek,
(8) Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla iç ve dış kalite güvencesi sisteminin yürütülmesi, sürekliliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmaları için Üniversite bütçesinde yeterli ödenek talep etmektir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdari ve Akademik Birim Kalite Komisyonunun Oluşumu,
Çalışma Usul ve Esasları, Görevleri

İdari ve Akademik Birim Kalite Komisyonunun Oluşumu
MADDE 8 – (1) Kalite Komisyonu önerisi ve Senato kararı onayı ile idari ve akademik birim kalite komisyonları oluşur. 

(2) Akademik birim kalite komisyon üyeleri; Üniversitenin tüm fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokullarını temsilen, Birim Sorumlusu ve Birim Temsilcisi olmak üzere iki akademik personelin görevlendirilmesi ile oluşur. Komisyon üyeleri arasında Öğrenci Temsilci de vardır.
(3) İdari birim kalite komisyon üyeleri; Üniversitenin tüm idari birimlerinden, birimde çalışan personel sayısı bir ise Birim Sorumlusu, birden fazla çalışan personel var ise Birim Sorumlusu ve Birim Temsilcisi olarak idari personelin görevlendirilmesi ile oluşur. Komisyon üyeleri arasında Öğrenci Temsilci de vardır.
(4) Akademik birim kalite komisyonun büro ve personel destek hizmetleri Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İdari birim kalite komisyonun büro ve personel destek hizmetleri Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi Koordinatörlüğü tarafından yürütülür
(5) Komisyon üyelerinden Öğrenci Temsilcisi’nin görev süresi bir yıl, diğer üyelerin ise üç yıldır. Üyeler bu sürenin sonunda yeniden görevlendirilebilirler. 
(6) Bir takvim yılı içinde yazılı izinsiz ve mazeretsiz üç defa komisyon toplantısına katılmayan, altı aydan fazla süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olan üyenin görevi son bulur. 
(7) Üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olursa, Kalite Komisyonunun önerisi ve Senato Kararı onayı ile boşalan üyenin yerine geçecek üye belirlenir.
(8) İdari ve akademik birim kalite komisyonlarının üyeleri, Üniversitenin internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılır.

İdari ve Akademik Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 9 - (1) İdari ve akademik birim kalite komisyon üyeleri, dört ayda bir idari birim kalite komisyon toplantısı ve akademik birim kalite komisyon toplantısı olmak üzere ayrı toplantılar gerçekleştirir. Gerektiğinde Kalite Komisyonu kararı ya da idari ve akademik birim kalite komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı talebi ile de toplantı yapılabilir.

(2) Akademik birim kalite komisyonun toplantı gündem maddeleri, yeri, tarihi ve saati Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve İdari birim kalite komisyonun toplantı gündem maddeleri, yeri, tarihi ve saati Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi Koordinatörlüğü tarafından belirlenir; komisyon üyelerine iki gün öncesinden yazılı olarak bildirilir. Toplantı gündemi, toplantı öncesinde veya sırasında üyelerin teklifi üzerine komisyon kararı ile değiştirilebilir.
(3) İdari ve akademik birim kalite komisyonları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alınır. Çekimser oy kullanılmaz ve oyların eşit olması durumunda salt çoğunluk sağlanana kadar oylama turu devam eder.
(4) Kararlarda oy hakkı olmaksızın, teknik destek ve danışmanlık amaçlı Üniversitenin idari ve akademik personeli ya da uzman kişiler toplantılara davet edilebilir.
(5) Akademik birim kalite komisyonun sekretarya hizmetleri Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İdari birim kalite komisyonun sekretarya hizmetleri Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Komisyon kararları; Komisyon üyeleri tarafından imzalanan toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır ve kararlara her takvim yılı başından itibaren bir sıra numarası verilir.

İdari ve Akademik Birim Kalite Komisyonunun Görevleri
MADDE 10 - (1) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla

   a) Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulmasına destek vermek,
   b) Üniversiteye özgü anahtar performans göstergelerinin tespit edilmesine destek vermek,
   c) Program değerlendirmelerine destek vermek,
   d) Yukarıda belirtilen iş ve işlemler kapsamdaki çalışmaları Kalite Komisyonu’na sunmak,
(2) Üniversitenin iç değerlendirme çalışmalarının planlanmasına ve yürütülmesine destek vermek,
(3) Kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu hazırlanmasında Kalite Komisyonu’na destek vermek,
(4) Kurumsal dış değerlendirme programı için gerekli hazırlıkların yapılmasında, süreçle ilgili iç ve dış paydaşların bilgilendirilmesine destek vermek,
(5) Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun dış değerlendirme süreci sırasında, Kalite Komisyonunun çalışmalarına destek vermektir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Komisyonun Mali Yapısı
MADDE 11 - (1) Kalite komisyonunun hizmetlerinde ihtiyaç duyulan tüm giderler, Üniversite bütçesinden karşılanır. 


Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 12 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri ile Üniversitenin Yönetim Kurulu ve Senato Kararları uygulanır.


Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu yönerge, Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu yönerge hükümlerini, Rektör yürütür.