Kişisel Verilerin Korunması

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz İstanbul Esenyurt Üniversitesi, aşağıda açıklanacağı üzere, faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla Üniversitenin idari ve akademik birimleri ile internet siteleri vasıtasıyla kişisel verileri hukuka uygun bir şekilde işlemektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

Aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin hizmete sunduğu internet sitesi üzerinden, Çerez Politikası ve İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nda yer aldığı üzere üçüncü kişiler tarafından çerezler vasıtası ile kişisel verileriniz işlenilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Çerez Politikası ve İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlar ve kurallar doğrultusunda işlenmektedir. Bu veriler mevzuatta belirlenen süreler ile saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin Üniversitemiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.esenyurt.edu.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Üniversitemiz tarafından internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman internet sitesi üzerinden toplanmak sureti ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebi ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; çerezleri toplayan üçüncü kişiler nezdinde elektronik ortamda tutulmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen dayanak ve amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, hizmet aldığımız veya iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Kişisel veri aktarımı yapılan tüm veri işleyen ve üçüncü kişiler, 6698 sayılı Kanuna uygun gizlilik yükümlülüğü altındadır.

Çerez Politikası ve İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nda yer aldığı üzere kişisel verileriniz çerezler vasıtası ile üçüncü kişiler tarafından işlenmektedir. Bu kapsamda işlenen kişisel verilerinizin Üniversitemiz tarafından yurtiçinde ve yurtdışında aktarımı yapılmamaktadır.

 1. İnternet Sitesinde Yer Alan Formların İlgili Kişiler Tarafından Kullanılması Halinde Kişisel Verilerin İşlenmesi

Web sitesi üzerinde yer alan İletişim Formu’nu doldurmanız halinde verileriniz Üniversitemiz tarafından işlenecektir. İşbu form, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’ne yönelteceğiniz herhangi bir görüş, öneri ve buna ilişkin istekleriniz kapsamındaki bu başvurunuza doğru, eksiksiz ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Üniversitemiz ilgili süreç içerisinde kendisi ile iletişime geçmek isteyen ilgili kişilerin; isim ve elektronik postasına ilişkin kişisel verilerini işlemektedir. Üniversitemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu kişisel veri işleme süreci ile sınırlı olmak üzere, İstanbul Esenyurt Üniversitesi nezdinde başvuruyu değerlendirmek ile yetkilendirilmiş olan departman ve birimler ile paylaşılmakta olup bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişi veya firma ile paylaşılmamaktadır.  Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortam aracılığı ile otomatik olarak işlenmektedir. Bu kapsamda paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında işbu Aydınlatma Metninde yer alan tüm hakları kullanabilirsiniz.

Web sitesi üzerinde yer alan veya resmi gazetede yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılan personel işe alım başvuru formlarını doldurmanız halinde verileriniz Üniversitemiz tarafından işlenecektir. İşbu formlar, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin yayınladığı iş ilanlarına yönelteceğiniz başvurularınıza doğru, eksiksiz ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Üniversitemiz ilgili süreç içerisinde ilgili kişilerin; isim, soyisim, telefon numarası ve elektronik postasına ilişkin kişisel verilerini ve sisteme özgeçmişlerini yüklemeleri halinde özgeçmişleri yer alan kişisel verileri işlemektedir. Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Üniversitemiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; Üniversitemizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu kişisel veri işleme süreci ile sınırlı olmak üzere, İstanbul Esenyurt Üniversitesi nezdinde başvuruyu değerlendirmek ile yetkilendirilmiş olan departman ve birimler ile paylaşılmakta olup bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişi veya firma ile paylaşılmamaktadır.  Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortam aracılığı ile otomatik olarak işlenmektedir. Bu kapsamda paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında işbu Aydınlatma Metninde yer alan tüm hakları kullanabilirsiniz.

Web sitesi üzerinde yer alan Personel İşe Alım Formu’nu doldurmanız halinde verileriniz web sitesinde de kamuoyuna sunulan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çalışan Adayları Aydınlatma Metni’nde yer alan saklama süreleri uyarınca saklanacaktır. Web sitesi üzerinde yer alan İletişim Formu’nu doldurmanız halinde verileriniz mevzuatta belirlenen süreler ile saklanacak ve en çok 6 ay süre ile saklanacaktır. 

 

 1. İnternet Sitesi Üzerinden Yönlendirilen Whatsapp Destek Hattı ile İletişim Kurulması Halinde Kişisel Verilerin İşlenmesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından www.esenyurt.edu.tr sayfasından yönlendirme yoluyla sağlanan Whatsapp Canlı Destek Hattı ile iletişim kurmayı seçmeniz durumunda; başvuru konunuza bağlı olarak ad, soyad, cep telefonu numarası, siparişinize ilişkin bilgiler, Kullanıcı Adı Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.) verileri işlenilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; sipariş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; Üniversitemiz faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; kurumsal iletişim faaliyetlerinin, öğrenci ilişkileri ile talep ve şikâyetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası;  sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi; tanıtım faaliyetlerinin yönetilmesi ve yasal sınırlar çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri kapsamında işlenmektedir. İnternet sitemizde yaptığınız gezintiler kapsamında işlenen veriler hakkında lütfen İnternet Gizlilik ve Çerez Politikamıza bakınız.

Whatsapp Canlı Destek Hizmeti üzerinden yapmış olduğunuz yazışmalar ve Destek Hizmeti kullanmanız sırasında toplanan kişisel verileriniz başvuru konusuna ve başvuranın statüsüne göre (kullanıcının Üniversite ile akdi bir ilişkiye sahip kişiler olması) genel dava zamanaşımı (10 yıl) süresince saklanacaktır. Aksi halde, Canlı Destek Hizmeti üzerinden toplanan kişisel verileriniz 6 ay boyunca saklanacaktır.  Whatsapp Canlı Destek Hizmeti alırken Üniversite yetkilileri tarafından zorunlu bilgiler haricinde herhangi bir bilgi talep edilmeyecektir. Yazışma sırasında Kullanıcı tarafından Üniversite’ye talep edilmediği halde herhangi bir bilgi veya belge aktarımı gerçekleştirilmesi halinde Kullanıcı’nın bu bilgileri Üniversite’nin işlemesi için rızaen verdiği kabul edilir. Bu konuda Kullanıcılar’ın kendi verilerini paylaşmama noktasında gereken özeni göstermek ile yükümlüdür. Her halde Üniversite tarafından işlenme amacı dışında paylaşılan verilerin imha edilmesi İstanbul Esenyurt Üniversitesi KVKK Politikası uyarınca gerçekleştirilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 13.maddesi uyarınca Üniversitemize her zaman başvurabilirsiniz. Bu kapsamda verisi işlenen ilgili kişiler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kanun kapsamındaki haklarınıza istinaden, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi; adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız, T.C. kimlik numarası veya yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, yerleşim yeri veya iş yeri adresi ve bildirime esas alınacak e-posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunduğu başvurunuzu, başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeleri de ekleyerek aşağıda açıklanan şekilde iletebilirsiniz:

BAŞVURU YÖNTEMİ

AÇIKLAMA

Elden Şahsen Yapılan Başvuru

Elden şahsen yapılan başvurularda, kişinin başvurusu kimlik teyidinin yapılması halinde kabul edilecektir. Üniversite çalışanı kimlik kontrolünü gerçekleştirdikten sonra, kimlik teyidinin yapıldığını form üzerinde belirtecektir. Başvuru form ve eklerinizi, üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı zarf içerisinde teslim etmeniz rica olunur.

Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) Adresine Yapılan Başvuru

Üniversitemizin KEP adresi: esenyurtuniversitesi@hs02.kep.tr Bu kanallara yapılan başvuruların yalnızca ilgili kişinin KEP adresi üzerinden yapılması gerekmektedir ve bu koşulla ayrıca kimlik teyidinin yapılmasına gerek yoktur.

Elektronik İmza veya Mobil İmza ile Yapılan Başvuru

İlgili kişi tarafından bilgi@esenyurt.edu.tr elektronik posta adresine elektronik imzalı ve/veya mobil imza yahut Üniversite sistemine kayıtlı kimliği teyit ettirilebilir elektronik posta ile başvuru yapılabilir. Gönderilen başvuru formu üzerinde bulunan elektronik imza güvenli elektronik imza uygulaması ile dosyanın imzalı olup olmadığı kontrol edilir ve kimlik teyidinin ardından başvuru kabul edilir. Güvenli elektronik imza uygulaması ile imza doğrulanamıyor ise veya form teyit edilemeyen mobil imza ile gönderildiyse, ilgili kişi yazılı kanallara yönlendirilir. Başvurunuzun ivedilikle sonuçlandırılabilmesi için elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması rica olunur.

İadeli Taahhütlü Posta

İlgili kişi tarafından iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla Veri Sorumlusunun yasal ikamet adresi olan Zafer Mah. Adile Naşit Bulv. No:1 Esenyurt İstanbul / Türkiye adresine iletilen başvurularda kimlik teyidine elverişli belgelerin eklenmesi zorunludur, aksi halde işlem yapılamayacaktır.  Başvuru form ve eklerinizi, üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı zarf içerisinde postaya vermeniz rica olunur.

Noter Aracılığıyla Başvuru

İlgili kişi tarafından noter vasıtasıyla Veri Sorumlusunun yasal ikamet adresi olan Zafer Mah. Adile Naşit Bulv. No:1 Esenyurt İstanbul / Türkiye adresine iletilen başvurularda kimlik teyidi noter tarafından yapılacağı için Veri Sorumlusu tarafından ayrıca kimlik teyidi yapılmayacaktır.

 

Yukarıda yer alan başvuru seçenekleri vasıtasıyla şartlara uygun başvuruları Üniversitemize iletmeniz durumunda başvurunuz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirlendiği üzere; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” maddesi uyarınca ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla,

Veri Sorumlusu

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

Adres: Zafer Mah. Adile Naşit Bulv. No:1 Esenyurt İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 (212) 444 9 123

E-mail Adresi: bilgi@esenyurt.edu.tr

 

Dosya Adı
Kütüphane Üyeleri Aydınlatma Metni.pdf İndir Göster
Dış Kullanıcı Onay Metni.pdf İndir Göster
İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası.pdf İndir Göster
Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması ve İmha Politikası.pdf İndir Göster